Nájdené právne články pre výraz: obeť

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 299

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

508 dokumentov
593 dokumentov
2909 dokumentov
326 dokumentov
6 dokumentov
8 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: npor. JUDr. Patrícia Krásná PhD., LL.M.
Zdroj: Akadémia Policajného zboru v Bratislave
Abstrakt: Spracovaný príspevok sa zameriava na diferenciu medzi obeťou a poškodeným, aj na Zákon č. 274/2017 Z. z. o obetiach trestných činov o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako na legislatívnu zmenu, ktorá upevnila postavenie obetí trestných činov v prípravnom konaní. V rámci príspevku autorka tiež poukazuje na účelnú navrhovanú legislatívnu zmenu Zákona o obetiach trestných činov a tiež na jednotlivé prvky efektívnosti prístupu k podpore a ochrane obetí trestných činov. Medzi dané prvky autorka zaradila ,,kontaktné body“ pre obete trestných činov a polic ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
  Úvod Obete trestných činov, ich ochrana a podpora sú témy, ktoré v posledných rokoch rezonujú v mnohých odborných, ale i laických diskusiách. Spoločnosť si postupom času začala uvedomovať potrebu ochrany, podpory obetí a tiež potrebu uplatňovania restoratívnych prvkov v trestnom systéme našej krajiny. Restoratívna justícia sa predovšetkým zameriava na potreby obetí, páchateľov a spoločnosti. Poukazuje na participáciu medzi obeťo
Autor: Doc. JUDr. Margita Prokeinová PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Autorka sa v článku zaoberá pojmovým vymedzením obete, pedofílie, pedofila a problematikou dopadu pedofílie nielen na jej obete, ale i na samotného páchateľa, jednak z právneho hľadiska a jednak zo psychologického hľadiska.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Obeťou trestného činu sa môže stať z globálneho pohľadu ktokoľvek bez ohľadu na vek, pohlavie, vzdelanie, národnosť, politickú príslušnosť, náboženské vyznanie atď. Ak sa však na to pozrieme z hľadiska konkrétnych trestných činov, narazíme na určité obmedzenie vyplývajúce z povahy a charakteru toho ktorého trestného činu. Týka sa to napríklad týchto trestných činov: • vražda novonarodeného dieťaťa matkou (§ 146 TZ) ‒ predmetom útoku je novonarodené dieťa, • podávanie alkoho
Autor: JUDr. Stanislav Mihálik PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: V danom príspevku sa autori zaoberajú trestnou činnosťou páchanou na senioroch a jej špecifickými znakmi. Okrem vymedzenia a zadefinovania základných pojmov je príspevok venovaný seniorom primárne z pohľadu kriminológie alebo viktimológie. Obsahovo sa autori pohybujú jednak v medziach analýzy príslušnej právnej úpravy, dotýkajú sa štatisticky najčastejšie páchaných trestných činov na senioroch a v závere prinášajú návrhy de lege ferenda.

Úryvok z textu:
1 ÚVODOM Aj keby sa na prvý pohľad mohlo zdať, že problematika so seniormi spojená je vzhľadom na svoju dôležitosť rozpracovaná v dnešnej dobe už po každej dostupnej rovine, skôr opak je pravdou. Nemyslíme si, že šírka predmetnej témy je výhovorkou s nejakou relevanciou. Nahliadnutie do dostupnej literatúry nám síce naznačuje, že sa seniorom priestor venuje, bližším pohľadom môžeme zistiť, že toto venovanie predstavuje často len akýsi sekundárny prvok dovŕšenia komplexnosti témy primá
Autor: Mgr. Peter Múkera
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Príspevok sa zaoberá problematikou ochrany obetí trestných činov v Európskej únii. Autor zameriava svoju pozornosť najmä na aktivity Európskej únie týkajúce sa ochrany obetí trestných činov. Analyzuje najvýznamnejšie právne nástroje Európskej únie, ktoré regulujú problematiku ochrany obetí trestných činov.

Úryvok z textu:
Úvod Téma ochrany obetí trestných činov sa stala predmetom politického a akademického záujmu až v osemdesiatich rokoch minulého storočia, a to najmä v súvislosti so vzostupom uplatňovania prvkov restoratívnej (obnovujúcej) justície v trestnom práve. Do tejto doby bola téma ochrany obetí trestných činov na pokraji záujmu. Prvé iniciatívy k posilneniu ochrany obetí trestných činov vyšli z medzinárodných organizácií, na ktorých pôde boli prijaté aj viaceré medzinárodné dokumenty, ktoré
Autor: Mgr. Anna Belkina
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Autorka sa v príspevku zaoberá otázkami súčasnej úpravy postavenia a ochrany obeti trestných činov podľa legislatívy Ruskej federácie

Úryvok z textu:
Súčasná ruská legislatíva neobsahuje zakotvený v zákone pojem obete trestného činu. Samotný pojem obete je nepriamo spomenutý v niektorých právnych predpisoch, ale neexistuje definícia obete. Hlavným pojmom, ktorý zákonodarca používa na označenie obete trestného činu, je poškodený. Pojem obete je tradične stanovený v Trestnom poriadku Ruskej federácie, a to v § 42 ods.1, ktorý znie: "Poškodená osoba je fyzická osoba, ktorej trestný čin spôsobil fyzické, materiálne, morálne škody, ako
Autor: doc. JUDr. Iveta Fedorovičová CSc.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Kľúčové slová: obeť trestného činutypológia obetepomoc obetiam kriminality
Abstrakt: V predmetnom príspevku autorka nazerá na obeť trestného činu z pohľadu kriminalistického, t.j. venuje pozornosť predovšetkým kriminalistickým aspektom v širokej miere determinujúcim proces dokazovania v trestnom konaní. Poukazuje tak na obeť ako významný zdroj informácií o spáchanom trestnom čine nielen v predsúdnom, ale aj v súdnom konaní, a tým pochopiteľne aj na relevanciu jeho ochrany.

Úryvok z textu:
1 NIEKOĽKO MYŠLIENOK NA ÚVOD Vzťah páchateľ - obeť (resp. naopak) obeť - páchateľ: je vždy vzťahom jedinečným a špecifickým, ktorý je predurčovaný množstvom faktorov, z časového hľadiska niekedy už omnoho skôr determinujúcich konkrétnu kriminalistickú situáciu danej kriminalisticky relevantnej udalosti; avšak môže tomu byť tak aj presne naopak, t.j., že k realizácií danej udalosti páchateľ pristúpi bez dlhšieho uvažovania, v naskytnuvšej sa situácii, teda v danom momente (napr. skrato
Autor: JUDr. Jakub Ľorko PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta; Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Zákon č. 274/2017 Z. z. o obetiach trestných činov a o zmene a doplnení niektorých zákonov zakotvuje do právneho poriadku Slovenskej republiky nové právne inštrumenty na ochranu obetí trestných činov. Autor sa v predkladanom príspevku zaoberá možnosťou využiteľnosti predmetných práv špecifickou skupinou obetí – odsúdených vo výkone trestu odňatia slobody.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Zákon č. 274/2017 Z. z. o obetiach trestných činov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o obetiach trestných činov“ alebo „zákon o obetiach“) s účinnosťou od 1. januára 2018 zakotvil do právneho poriadku Slovenskej republiky nový právny rámec ochrany obetí trestných činov. Úvodom považujem za vhodné upozorniť na skutočnosť, že v danom prípade ide o vykonanie, resp. dokončenie transpozície smernice Európskeho parlamentu a Rady 2012/29/EÚ z 25. októbra 2012,
Autor: doc. JUDr. Sergej Romža PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Kľúčové slová: obeť trestného činuviktimizáciaprávo obete na ochranu
Abstrakt: Právo obete na ochranu pred druhotnou, či opakovanou viktimizáciou je integrálnou súčasťou katalógu práv obetí trestných činov, ktoré obetiam trestných činov explicitne priznáva novokoncipovaný zákon o ochrane a podpore obetí trestných činov. Okruh prostriedkov, prostredníctvom ktorých sa poskytuje ochrana obetiam trestných činov, pred opakovanou viktimizáciou, nachádza svoje normatívne ukotvenie v rôznych právnych prameňoch, ktoré nadobúdajú interdisciplinárny charakter. Práve vzájomná konzistentnosť jednotlivých prostriedkov ochrany obetí, ako aj spôsob a forma ich normatívneho vyjadrenia, v ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Úvodom Z historického hľadiska, pozornosť trestnoprávnej jurisprudencie sa koncentrovala predovšetkým na postavenie obvineného, resp. osoby proti ktorej sa vedie trestné stíhanie, čo je do určitej miery logické, a to vzhľadom na normatívne vymedzenie účelu trestného konania. Jednoducho pozornosť orgánov činných v trestnom konaní a súdov je koncentrovaná na náležité zistenie trestných činov a spravodlivé potrestanie ich páchateľov. Na „vyváženie“ tohto záujmu orgánov činných v tre
Autor: doc. JUDr. Eva Szabová PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Ochrana obetí trestných činov predstavuje problematiku, ktorej je čoraz častejšie venovaná zvýšená pozornosť, a to nielen na úrovni teoretických diskusií ale rovnako tiež na úrovni praktickej a legislatívnej. Predmetné konštatovanie našlo svoje odzrkadlenie v nedávno prijatom zákone č. 274/2017 Z. z. o obetiach trestných činov, ku ktorého prijatiu pristúpil slovenský normotvorca v roku 2017. Predmetný zákon vykazuje bezpochyby zásadnú dôležitosť a význam. Domnievam sa však, že na to, aby sme mohli hovoriť o absolútne komplexnej ochrane tých najzraniteľnejších subjektov vystupujúcich v rámci tr ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Právny prostriedok, ktorý bol koncipovaný v oblasti ochrany obetí trestných činov na pôde Európskej únie, prostriedok vo forme európskeho ochranného príkazu, bezpochyby vedie k skvalitneniu ochrany subjektov, ktoré v rámci trestného konania požívajú osobitne zraniteľné postavenie, avšak pri detailnejšom nazretí na predmetný právny nástroj možno dospieť k niekoľkým problémom, v kontexte ktorých vyvstávajú mnohé otázky sporného charakteru. Bližšie povedané, prostredníctvom detail
MENU