Nájdené právne články pre výraz: obeť trestného činu

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 74

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

93 dokumentov
70 dokumentov
409 dokumentov
29 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: Mgr. Peter Múkera
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Príspevok sa zaoberá problematikou ochrany obetí trestných činov v Európskej únii. Autor zameriava svoju pozornosť najmä na aktivity Európskej únie týkajúce sa ochrany obetí trestných činov. Analyzuje najvýznamnejšie právne nástroje Európskej únie, ktoré regulujú problematiku ochrany obetí trestných činov.

Úryvok z textu:
Úvod Téma ochrany obetí trestných činov sa stala predmetom politického a akademického záujmu až v osemdesiatich rokoch minulého storočia, a to najmä v súvislosti so vzostupom uplatňovania prvkov restoratívnej (obnovujúcej) justície v trestnom práve. Do tejto doby bola téma ochrany obetí trestných činov na pokraji záujmu. Prvé iniciatívy k posilneniu ochrany obetí trestných činov vyšli z medzinárodných organizácií, na ktorých pôde boli prijaté aj viaceré medzinárodné dokumenty, ktoré
Autor: npor. JUDr. Miroslav Srholec
Zdroj: Právne listy
Abstrakt: Autor v príspevku prináša praktický komentár k ustanoveniam zákona o obetiach trestných činov a to s ich prepojením na dotknuté ustanovenia Trestného poriadku.

Úryvok z textu:
Autor: npor. JUDr. Mi­ros­lav Sr­ho­lec – vy­šet­ro­va­teľ PZ Re­cen­zent: JUDr. Pe­ter Šam­ko – sud­ca Kraj­ské­ho sú­du v Bra­tis­la­ve Autor kri­ti­zo­val zne­nie zá­ko­na o obe­tiach tres­tných či­nov[1]. Zá­kon však pla­tí a pre­to ho tre­ba dodr­žia­va a to aj na­priek vý­kla­do­vým a ap­li­kač­ným prob­lé­mom. OČTK aj vzhľa­dom k práv­nej nor­me v pr­vom ra­de mu­sí dbať na zá­kon­nosť tres­tné­ho ko­na­nia. Pri vý­kla­de si bu­de­me po­má­hať Smer­ni­cou 2012/29 EU z 2
Autor: npor. JUDr. Miroslav Srholec
Zdroj: Právne listy
Abstrakt: Článok sa zaoberá zákonom o obetiach trestných činov, ktorý menil a dopĺňal aj ustanovenia Trestného poriadku.

Úryvok z textu:
Jed­ným z dl­ho­do­bo za­beh­nu­tých sku­toč­nos­tí tý­ka­jú­cich sa tres­tné­ho prá­va v pod­mien­kach SR je trend pod­prie­mer­ných no­ve­li­zá­cií tres­tnop­ráv­nych kó­dexov. Vý­nim­kou v tom­to tren­de nie je ani zá­kon č. 274/2017 Z.z. o obe­tiach tres­tných či­nov a o zme­ne a dopl­ne­ní niek­to­rých zá­ko­nov účin­ný od 01.01.2018 (ďa­lej len zá­kon o obe­tiach/ZoO)[1]. Z hľa­dis­ka za­cho­va­nia nor­mál­nos­ti je však pot­reb­né na tie­to ne­dos­tat­ky upo­zor­ňo­vať. Zá­kon bol navr
Autor: JUDr. Michal Žofčák PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: The author, in the forthcoming expert paper, will outline the basic ideas of applying restorative principles in the area of criminal activity. The professional contribution entitled "Meditation - the process between the offender and the victim of a criminal offense" will be the actual response to the new Act No. 274/2017 Coll. On Victims of Crime and on Amendments to Certain Acts. The Contributor will approach the importance of Mediation in Criminal Proceedings as as well as the role of the mediator through knowledge gained from criminological research and the practice of probation and mediati ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Tradičné prístupy sa v podstate sústreďujú na prísne potrestanie páchateľov, pričom sa ignorujú potreby obetí trestných činov a s použitím postavenia svedka v súdnych konaniach. Najmä výskum v posledných desaťročiach o obetiach trestných činov, poukazujú najmä na to, že obete dostávajú príliš málo pozornosti a podpory. V poslednom období, niektoré krajiny zavádzajú osobitné právne predpisy na zlepšenie podpory obetiam.  Medzinárodný empirický výskum jasne ukazuje, že v
Autor: Mária Ritomská
Zdroj: Otvorené Právo
Kľúčové slová: mobbing a mobériobeťobeť mobbinguobeť trestného činu
Abstrakt: Definícia pojmu mobbing, určenie útočiacej osoby (mobéra), určenie obete mobbingu a možnosti ako sa proti nemu brániť.

Úryvok z textu:
O mobbingu možno hovoriť vtedy, keď na postihnutého útočí aspoň raz za týždeň aspoň pol roka jedna alebo viac osôb. Ide o zámerné ponižovanie ľudskej dôstojnosti, o poškodzovanie konkrétneho zamestnanca aktívnym trvalým psychickým tlakom. Ako charakterizovať mobéra, teda osobu, ktorá útočí? Mobéri majú určité typické osobnostné črty – mnoho z nich patrí do skupiny tzv. sociopatov, ľudí neuznávajúcich nič iné než svoje vlastné pravidlá a zákon silnejšieho resp.hlasnejšieho, ktorý má na pracovi
Autor: Mgr. Anna Belkina
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Autorka sa v príspevku zaoberá otázkami súčasnej úpravy postavenia a ochrany obeti trestných činov podľa legislatívy Ruskej federácie

Úryvok z textu:
Súčasná ruská legislatíva neobsahuje zakotvený v zákone pojem obete trestného činu. Samotný pojem obete je nepriamo spomenutý v niektorých právnych predpisoch, ale neexistuje definícia obete. Hlavným pojmom, ktorý zákonodarca používa na označenie obete trestného činu, je poškodený. Pojem obete je tradične stanovený v Trestnom poriadku Ruskej federácie, a to v § 42 ods.1, ktorý znie: "Poškodená osoba je fyzická osoba, ktorej trestný čin spôsobil fyzické, materiálne, morálne škody, ako
Autor: doc. JUDr. Iveta Fedorovičová CSc.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Kľúčové slová: obeť trestného činutypológia obetepomoc obetiam kriminality
Abstrakt: V predmetnom príspevku autorka nazerá na obeť trestného činu z pohľadu kriminalistického, t.j. venuje pozornosť predovšetkým kriminalistickým aspektom v širokej miere determinujúcim proces dokazovania v trestnom konaní. Poukazuje tak na obeť ako významný zdroj informácií o spáchanom trestnom čine nielen v predsúdnom, ale aj v súdnom konaní, a tým pochopiteľne aj na relevanciu jeho ochrany.

Úryvok z textu:
1 NIEKOĽKO MYŠLIENOK NA ÚVOD Vzťah páchateľ - obeť (resp. naopak) obeť - páchateľ: je vždy vzťahom jedinečným a špecifickým, ktorý je predurčovaný množstvom faktorov, z časového hľadiska niekedy už omnoho skôr determinujúcich konkrétnu kriminalistickú situáciu danej kriminalisticky relevantnej udalosti; avšak môže tomu byť tak aj presne naopak, t.j., že k realizácií danej udalosti páchateľ pristúpi bez dlhšieho uvažovania, v naskytnuvšej sa situácii, teda v danom momente (napr. skrato
Autor: JUDr. Jakub Ľorko PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta; Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Zákon č. 274/2017 Z. z. o obetiach trestných činov a o zmene a doplnení niektorých zákonov zakotvuje do právneho poriadku Slovenskej republiky nové právne inštrumenty na ochranu obetí trestných činov. Autor sa v predkladanom príspevku zaoberá možnosťou využiteľnosti predmetných práv špecifickou skupinou obetí – odsúdených vo výkone trestu odňatia slobody.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Zákon č. 274/2017 Z. z. o obetiach trestných činov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o obetiach trestných činov“ alebo „zákon o obetiach“) s účinnosťou od 1. januára 2018 zakotvil do právneho poriadku Slovenskej republiky nový právny rámec ochrany obetí trestných činov. Úvodom považujem za vhodné upozorniť na skutočnosť, že v danom prípade ide o vykonanie, resp. dokončenie transpozície smernice Európskeho parlamentu a Rady 2012/29/EÚ z 25. októbra 2012,
Autor: doc. JUDr. Sergej Romža PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Kľúčové slová: obeť trestného činuviktimizáciaprávo obete na ochranu
Abstrakt: Právo obete na ochranu pred druhotnou, či opakovanou viktimizáciou je integrálnou súčasťou katalógu práv obetí trestných činov, ktoré obetiam trestných činov explicitne priznáva novokoncipovaný zákon o ochrane a podpore obetí trestných činov. Okruh prostriedkov, prostredníctvom ktorých sa poskytuje ochrana obetiam trestných činov, pred opakovanou viktimizáciou, nachádza svoje normatívne ukotvenie v rôznych právnych prameňoch, ktoré nadobúdajú interdisciplinárny charakter. Práve vzájomná konzistentnosť jednotlivých prostriedkov ochrany obetí, ako aj spôsob a forma ich normatívneho vyjadrenia, v ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Úvodom Z historického hľadiska, pozornosť trestnoprávnej jurisprudencie sa koncentrovala predovšetkým na postavenie obvineného, resp. osoby proti ktorej sa vedie trestné stíhanie, čo je do určitej miery logické, a to vzhľadom na normatívne vymedzenie účelu trestného konania. Jednoducho pozornosť orgánov činných v trestnom konaní a súdov je koncentrovaná na náležité zistenie trestných činov a spravodlivé potrestanie ich páchateľov. Na „vyváženie“ tohto záujmu orgánov činných v tre
MENU