Nájdené právne články pre výraz: objektívna zodpovednosť za škodu

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 10

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

42 dokumentov
25 dokumentov
576 dokumentov
1 dokument
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: JUDr. Norbert Adamov PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Objektívna zodpovednosť zakladá asymetrické právne postavenie zodpovednej osoby a poškodeného. Na jednej strane možno argumentovať tým, že posilnené právne postavenie poškodeného má vyvažovať jeho fyzicky slabšie postavenie v reálnych situáciách, pričom táto znevýhodnenosť spočíva v značnej obmezenosti alebo dokonca nemožnosti predísť vzniku ujmy. Typickými príkladmi sú chodci zrazení na chodníku, osvetlení cyklisti zrazení odzadu, alebo čelné zrážky vozidel po tom, ako v zákrute vodič oproti idúceho vozidla vo vysokej rýchlosti nezvládol riadenie. Na druhej strane je však možno uvažovať o nar ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1 SEDES MATERIE Rozdielne postavenie účastníkov dopravnej nehody je (okrem iného) determinované aj fyzickými následkami, ktoré sú spravidla vážnejšie na strane menej chráneného a teda fyzicky slabšieho účastníka kolízie. Okrem materiálnej škody, ktorá je nahraditeľná a možnej straty života, kde reparácia nemá pre obeť dopravnej nehody už žiadny význam, subjekt poškodený prevádzkou dopravného prostriedku musí nezriedka znášať dočasnú (do istej miery kompenzovateľnú) alebo dokonca aj trvalú
Autor: Bc. Dušan Rybovič
Zdroj: Učená právnická spoločnosť
Abstrakt: Takmer každý deň sme v médiách svedkami tragických dopravných nehôd a popri tom sa takmer vždy spomenie vyjadrenie kompetentných o tom, že zvýšenie pokút by tomu zabránilo. Médiá s veľkou pompou privítali nový tzv. sadzobník pokút, resp. jeho prílohu č. 1, ktorá má byť akýmsi kladivom na cestných pirátov. Vo veľkej miere sa prezentovalo sprísnenie pokút za rýchlosť.

Úryvok z textu:
Quo vadis, priestupok? Podnetom na napísanie článku je avizovaná snaha Ministerstva vnútra Slovenskej republiky de lege ferenda na zavedenie objektívnej zodpovednosti prevádzkovateľa vozidla za spáchaný priestupok. Dôvodom má byť snaha o zavedenie merania rýchlosti prostredníctvom stacionárnych radarov a tak efektívnejšie postihovanie priestupkov v doprave najmä pri prekročení rýchlosti a s tým spojená predpokladaná zvýšená bezpečnosť na cestách. Samozrejme, cieľ aký s
Autor: JUDr. Rudolf Kasinec PhD.
Zdroj: Projustice
Abstrakt: Predpoklady vzniku zodpovednosti pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, osoby spôsobilé poskytovať zdravotnú starostlivosť, druhy právnej zodpovednosti a jednotlivé následky nesprávne poskytnutej zdravotnej starostlivosti.

Úryvok z textu:
V lekárskej praxi často dochádza k prípadom, keď dôjde k pochybeniu zdravotného pracovníka. Následkom takého pochybenia môže byť poškodenie zdravia pacienta, ktoré v krajných prípadoch môže viesť až k jeho smrti. Osoba, ktorá v rámci poskytovania zdravotnej starostlivosti robí určitý úkon, musí myslieť na to, že s takýmto úkonom sa spájajú dôsledky, a nie zriedka ide o dôsledky právne. Zodpovednosť je vo všeobecnosti zložitou témou. Cieľom článku je v stručnosti načrtnúť problematiku právnej
Autor: Veronika Trojčáková
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Úprava mitigačných povinností poškodeného a na ne nadväzujúca úprava práv a povinností sú pravidelnou súčasťou právnych poriadkov európskych štátov, rovnako ako unifikačných projektov či vzorových úprav pre súkromné právo. Tak ako je často spojený s aplikačnými a teoretickými problémami vznik a zánik zodpovednosti za škodu, aj pri mitigačných povinnostiach poškodeného sa právna veda a prax môže stretnúť s úskaliami, ktoré so sebou táto problematika prináša. Účelom príspevku je venovať sa aspoň sčasti niektorým súvisiacim otázkam, hlavne tomu, kedy mitigačné povinnosti vznikajú, aký je ich rozs ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Úvod Úprava mitigačných povinností poškodeného a na ne nadväzujúca úprava práv a povinností sú pravidelnou súčasťou právnych poriadkov európskych štátov, rovnako ako unifikačných projektov či vzorových úprav pre súkromné právo. Tak ako je často spojený s aplikačnými a teoretickými problémami vznik a zánik zodpovednosti za škodu, aj pri mitigačných povinnostiach poškodeného sa právna veda a prax môže stretnúť s úskaliami, ktoré so sebou táto problematika prináša. Účelom príspevku je
Autor: Dávid Barczi
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Každý podnikateľ podniká za účelom dosiahnutia zisku. Obchodný zákonník (ďalej tiež „ObZ“) stanovuje účel dosiahnutia zisku za jednu z podmienok pre vykonávanie podnikateľskej činnosti.1 Podnikanie za účelom dosiahnutia zisku v sebe nesie určité podnikateľské riziko. Existujú nástroje, ktoré možný vznik rizika minimalizujú, pritom nie neobmedzene, ale v súlade so zákonom, za súčasného zachovania a dodržiavania zákonných povinností. Prípadné neúmyselné chybné rozhodnutie, opomenutie, nedbalosť, omyl a pod. pri výkone svojej funkcie v rámci obchodnej spoločnosti (teda podnikateľa) môžu byť kvali ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Úvod Každý podnikateľ podniká za účelom dosiahnutia zisku. Obchodný zákonník (ďalej tiež „ObZ“) stanovuje účel dosiahnutia zisku za jednu z podmienok pre vykonávanie podnikateľskej činnosti.1 Podnikanie za účelom dosiahnutia zisku v sebe nesie určité podnikateľské riziko. Existujú nástroje, ktoré možný vznik rizika minimalizujú, pritom nie neobmedzene, ale v súlade so zákonom, za súčasného zachovania a dodržiavania zákonných povinností. Prípadné neúmyselné chybné rozhodnutie, opomen
Autor: JUDr. Jozef Čorba
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Problematika obchodných spoločností a osobitne spoločnosti s ručením obmedzeným je v poslednom období v Slovenskej republike pomerne často predmetom legislatívnych úprav. Dôvod prijatia týchto úprav bol rôzny a podľa nášho názoru aj dopad týchto legislatívnych zmien je rôzny v závislosti od toho, akým zámerom boli tieto úpravy vedené, na akej kvalitatívnej úrovni boli tieto úpravy pripravené a ako zapadli do systému obchodného práva.

Úryvok z textu:
Úvod Problematika obchodných spoločností a osobitne spoločnosti s ručením obmedzeným je v poslednom období v Slovenskej republike pomerne často predmetom legislatívnych úprav. Dôvod prijatia týchto úprav bol rôzny a podľa nášho názoru aj dopad týchto legislatívnych zmien je rôzny v závislosti od toho, akým zámerom boli tieto úpravy vedené, na akej kvalitatívnej úrovni boli tieto úpravy pripravené a ako zapadli do systému obchodného práva. Pokiaľ napríklad novelizácia Obchodnéh
Autor: Mgr. Lenka Dufalová PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Článok je zameraný právnu úpravu náhrady škody v Princípoch európskeho zmluvného práva a jej následnú komparáciu s právnou úpravou náhrady škody v slovenskom obchodnom zákonníku. Zodpovednosť za škodu je predmetom záujmu aj na európskej pôde, nielen v rámci legislatívy Európskej únie, ale zaoberajú sa ňou aj akademici v rámci otázky či a v akej miery unifikovať európske súkromné právo. Princípy európskeho zmluvného práva sú v podstate prvým výsledkom unifikačného procesu súkromného práva v Európe. Sú výsledkom rozsiahleho komparatívneho výskumu, a teda by mali predstavovať riešenia na takmer v ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Princípy európskeho zmluvného práva (ďalej len „Princípy“) boli vypracované Komisiou pre európske zmluvné právo, ktorú viedol prof. Ole Lando, a po častiach publikované v rokoch 1995-2002. Ako uvádza sám prof. Lando, dôvodom pre vznik komisie aj Princípov bolo presvedčenie, že vytvorenie jednotných kolíznych pravidiel pre určenie rozhodného práva v zmluvných aj mimozmluvných záväzkoch nebude dostatočné pre vytvorenie a fungovanie jednotného európskeho trhu, a preto je potrebné harm
Autor: JUDr. Martina Haršányová
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Zmenou s najvýraznejším dopadom na inštitút ochrany osobnosti v návrhu novely Občianskeho zákonníka v porovnaní so znením súčasnej právnej úpravy, je vynechanie pojmu nemajetková ujma z dikcie zákona. Návrh novely OZ jednotne upravuje inštitút náhrady škody, na ktorý dikcia zákona odkazuje aj pri ustanoveniach o osobnostných právach. V návrhu novely OZ je škoda jednoznačne rozdelená na majetkovú škodu a nemajetkovú škodu. Nemajetková škoda nahrádza právny pojem nemajetková ujma. Plánované zmeny v Občianskom zákonníku týkajúce sa ustanovení o zodpovednosti za škodu spočívajú v systematike aj ob ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Pripravované zmeny v Občianskom zákonníku, zákone č. 40/1964 Z z. (ďalej iba OZ), týkajúce sa ustanovení o zodpovednosti za škodu, sú zmeny nielen v systematike a terminológii právnej úpravy, ale aj obsahové zmeny. Za najvýraznejšiu zmenu pre inštitút ochrany osobnosti v Návrhu novely OZ v porovnaní so znením súčasnej právnej úpravy, považujem vynechanie pojmu nemajetková ujma z dikcie zákona. Návrh novely OZ v porovnaní so súčasnou právnou úpravou jednotne upravuje inštitút náhrad
Autor: Doc. JUDr. Milan Ďurica PhD.
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Ponechám stranou úvahy o mieste obchodného práva v systéme súkromného práva, i keď o táto otázka má zásadný význam pre systematiku záväzkového práva a v konečnom dôsledku aj pre túto tému. Úlohou tohto príspevku, ktorý má len informačnú povahu je poukázať na to ako je v našom právnom poriadku, najmä z hľadiska systematického, upravená ochrana spotrebiteľa. Pritom nejde len o otázku „technickú“, pretože ako na to poukážeme ďalej, spontánne zásahy zákonodarcu pod tlakom práva Európskej únie, nemajú želaný efekt.

Úryvok z textu:
1.     Impulzy z práva Európskej únie Ponechám stranou úvahy o mieste obchodného práva v systéme súkromného práva, i keď o táto otázka má zásadný význam pre systematiku záväzkového práva a v konečnom dôsledku aj pre túto tému. Úlohou tohto príspevku, ktorý má len informačnú povahu je poukázať na to ako je v našom právnom poriadku, najmä z hľadiska systematického, upravená ochrana spotrebiteľa. Pritom nejde len o otázku „technickú“, pretože ako na to poukážeme ďal
Autor: JUDr. Michal Dáni
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Súdny exekútor ako subjekt občianskeho práva je imanentnou súčasťou súdnej moci. Postavenie a zákonom delegovaná právomoc na súdneho exekútora umožňuje relatívne efektívne realizovanie práva na súdnu ochranu. Civilný proces, základné konanie by bez funkčného vykonávacieho konania nemalo zmysel. Prijatie Exekučného poriadku a vytvorenie súdneho exekútora na báze slobodného povolania malo zásadný vplyv na odbremenenie súdov, odstránenie nežiadúcich metód riešenia sporov a vymožiteľnosť práva. Napriek viac ako 20 ročnej existencii súdnych exekútorov pretrvávajú rôzne názory na ich postavenie. Veľ ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
ÚVOD V období Československej republiky sa prijatím zákona č. 11/1918 Sb. z. o zriadení samostatného štátu československého nadviazalo na právnu úpravu Rakúsko-Uhorska, následkom čoho bol právny dualizmus. Na území Slovenska a Podkarpatskej Rusi sa uplatňoval zákonný čl. LX z roku 1881 o exekučnom pokračovaní. Exekúciu nariaďoval súd a vykonával ustanovený exekútor, ktorý spĺňal osobitné podmienky pre výkon exekúcie. Predpokladom činnosti exekútora boli exekútorské skúšky podľa § 2 zá
MENU