Nájdené právne články pre výraz: obmedzenie osobnej slobody

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 57

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

350 dokumentov
635 dokumentov
485 dokumentov
9 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: Mgr. Nina Tarabová
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Článok sa zameriava na problematiku obmedzenia osobnej slobody osoby predovšetkým v súvislosti s jej podozrením z páchania trestného činu, ktorý je možné podradiť pod domáce násilie a tiež analyzuje inštrumenty trestného práva využívané či využiteľné pri tejto problematike s ohľadom na aplikačnú prax orgánov činných v trestnom konaní a súdov.

Úryvok z textu:
<p>  </p> <div class="page" title="Page 578"> <div class="layoutArea"> <div class="column"> <p> <span style="font-size: 9.000000pt; font-family: 'Arial'; font-weight: 700">1 </span><span style="font-size: 9.000000pt; font-family: 'Arial'; font-weight: 700">ÚVOD </span></p> <p> <span style="font-size: 9.000000pt; font-family: 'ArialMT'">Na násilie páchané verejne sa koncentruje veľká pozornosť spoločnosti, pričom táto práve </span><span style="font-size: 9.000
Autor: ppor. JUDr. Peter Adamec
Udalosť: Právne listy
Abstrakt: Článok poukazuje na nesprávny výklad inštitútov obmedzenia osobnej slobody podľa § 85 ods. 2 Tr. por. a zaistenia osoby podľa § 19 ods. 1 zákona o policajnom zbore.

Úryvok z textu:
<p> Pred­met­ný člá­nok pou­ka­zu­je na nes­práv­ne vy­kla­da­nie práv­nych no­riem pri pou­ží­va­ní in­šti­tú­tov ob­me­dzo­va­nia osob­nej slo­bo­dy pod­ľa § 85 ods. 2 Tres­tné­ho po­riad­ku a za­is­te­nia oso­by pod­ľa § 19 ods. 1 Zá­ko­na o po­li­caj­nom zbo­re s kto­rý­mi sú spo­je­né ap­li­kač­né prob­lé­my. Už dlh­šiu do­bu sa po­le­mi­zu­je nad tým, kto mô­že a kto ne­mô­že za­dr­žať oso­bu po­doz­ri­vú z pá­chania tres­tné­ho či­nu, prí­pad­ne akým spô­so­bom. Ok­rem iné­ho je to spô­
Autor: JUDr. Katarína Ťahlová
Univerzita: Učená právnická spoločnosť
Abstrakt: Ústavný súd SR v rozhodnutí č.k. II. ÚS 96/2010-53 zo dňa 03.02.2011 posudzoval otázku porušenia práva na osobnú slobodu, a to v súvislosti s účasťou na vyšetrovacom úkone, ako možnom faktickom obmedzení osobnej slobody, ako aj otázku porušenia práva na ochranu pred neoprávneným zhromažďovaním, zverejňovaním alebo zneužitím údajov o svojej osobe, práva vlastniť majetok, práva na listové tajomstvo, tajomstvo dopravovaných správ a iných písomností a ochranu osobných údajov, práva domáhať sa zákonom ustanoveným postupom svojho práva na nezávislom a nestrannom súde a v prípadoch ustanovených zákon ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
<p style="margin: 13px 0px; color: rgb(54, 54, 54); font-family: Arial, Helvetica, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"> Rozhodnutím sp. zn. II. ÚS 96/2010-53 zo dňa 3.2.2011, v nadväznosti na namietané obmedzenie osobnej slobody a nezákonné uchovanie a vydanie počítačových údajov, sa Ústavný súd SR zaoberal otázkou porušenia:</p> <ul style="color: rgb(54, 54, 54); font-family: Arial, Helvetica, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"> <li> základného práva na osobnú slobodu zaručeného v&
Autor: JUDr. Katarína Ťahlová
Univerzita: Učená právnická spoločnosť
Abstrakt: Ústavný súd SR v rozhodnutí č.k. II. ÚS 96/2010-53 zo dňa 03.02.2011 posudzoval otázku porušenia práva na osobnú slobodu, a to v súvislosti s účasťou na vyšetrovacom úkone, ako možnom faktickom obmedzení osobnej slobody, ako aj otázku porušenia práva na ochranu pred neoprávneným zhromažďovaním, zverejňovaním alebo zneužitím údajov o svojej osobe, práva vlastniť majetok, práva na listové tajomstvo, tajomstvo dopravovaných správ a iných písomností a ochranu osobných údajov, práva domáhať sa zákonom ustanoveným postupom svojho práva na nezávislom a nestrannom súde a v prípadoch ustanovených zákon ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
<p style="margin: 13px 0px; color: rgb(54, 54, 54); font-family: Arial, Helvetica, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"> Rozhodnutím sp. zn. II. ÚS 96/2010-53 zo dňa 3.2.2011, v nadväznosti na namietané obmedzenie osobnej slobody a nezákonné uchovanie a vydanie počítačových údajov, sa Ústavný súd SR zaoberal otázkou porušenia:</p> <ul style="color: rgb(54, 54, 54); font-family: Arial, Helvetica, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"> <li> základného práva na osobnú slobodu zaručeného v&
Autor: JUDr. Ľubomír Macháček
Udalosť: Právne listy
Abstrakt: Článok polemizuje so závermi príspevku JUDr. Timoteja Baďa ohľadne toho, či postup policajta, ktorý obmedzí osobnú slobodu podľa § 85 ods. 2 Tr. por. možno označiť za vykonávanie služobného zákroku.

Úryvok z textu:
<p> Môj krát­ky prís­pe­vok rea­gu­je na člá­nok uve­rej­ne­ný na tej­to strán­ke dňa 22. 08. 2018, autor: JUDr. Ba­ďo, viď: http://www.prav­ne­lis­ty.sk/clan­ky/a671-k-prob­le­ma­ti­ke-bez­pec­nos­tnych-pre­hlia­dok<br /> <br /> S je­ho zá­ver­mi si do­vo­lím ne­súh­la­siť a to z nas­le­dov­ných dô­vo­dov:<br /> <br /> Ak po­li­cajt ob­me­dzí osob­nú slo­bo­du oso­be pod­ľa § 85 ods. 2 Tr. por., jed­noz­nač­ne vy­ko­ná­va slu­žob­ný zá­krok.<br /> <br /> Slu­žob­ný zá­krok je „zá­
Autor: JUDr. Peter Šamko
Udalosť: Právne listy
Abstrakt: Stručná informácia o tom ako bude v otázke zadržania podozrivej osoby príslušníkom poriadkovej polície postupovať Krajský súd v Bratislave až do prijatia zjednocujúceho výkladového stanoviska Najvyššieho súdu SR.

Úryvok z textu:
<p> In­for­má­cia o pos­tu­pe Kraj­ské­ho sú­du v Bra­tis­la­ve oh­ľad­ne za­dr­ža­nia po­doz­ri­vej oso­by prís­luš­ní­kom po­riad­ko­vej po­lí­cie.<br /> <br /> Tres­tnop­ráv­ne ko­lé­gium Kraj­ské­ho sú­du v Bra­tis­la­ve sa zjed­no­ti­lo v tom, že po­li­cajt mô­že vy­ko­nať za­dr­ža­nie po­doz­ri­vej oso­by iba pos­tu­pom pod­ľa § 85 ods. 1 Tr. por. Sa­moz­rej­me, pod­stat­ným tu bu­de ob­sa­ho­vé vy­me­dzenie zá­pis­ni­ce o za­dr­ža­ní a nie jej for­mál­ne pa­rag­ra­fo­vé ozna­če­nie.
Autor: Rastislav Rondík
Udalosť: Právne listy
Abstrakt: Článok reaguje na problematiku zadržania podozrivej osoby príslušníkmi poriadkovej polície.

Sprievodný text: V pod­sta­te súh­la­sím s vy­čer­pá­va­jú­cim vý­kla­dom v roz­hod­nu­tí, kto­ré bo­lo zve­rej­ne­né, ale len vo vzťa­hu k pre­či­nom, kto­ré sú op­ráv­ne­ní vy­šet­ro­vať po­ve­re­ní prís­luš­ní­ci PZ, v rám­ci skrá­te­né­ho vy­šet­ro­va­nia. Pre­to­že ke­by mal byť za­dr­ža­ný pá­cha­teľ napr. zlo­či­nu lú­pe­že, tým pá­dom som to­ho ná­zo­ru, že by aký­koľ­vek prís­luš­ník PZ ok­rem vy­šet­ro­va­te­ľa PZ, ne­bol op­ráv­ne­ný up­lat­niť us­ta­no­ve­nie § 85 ods. 1 Tr. por., na­koľ­ko by tým „de fac­to“ za­čal tres­tné stí­ha­nie (ako neod­klad­ný, prí­pad­ne neo­pa­ko­va­teľ­ný úkon) v zne­ní § 199 ods. 4 Tr. zák. , kto­ré by ne­bol op­ráv­ne­ný za­čať v zmys­le us­ta­no­ve­nia § 200 ods. 4 Tr. por.. Te­da by bo­lo za­ča­té tres­tné stí­ha­nie vec­ne nep­rís­luš­ným po­li­caj­tom (prís­luš­ní­kom PZ) a ďal­šie na to nad­vä­zu­jú­ce pro­ces­né úko­ny by bo­lo ne­zá­kon­né.

Úryvok z textu:
<p> K za­dr­ža­niu po­doz­ri­vej oso­by prís­luš­ní­kom po­riad­ko­vej po­lí­cie<br /> <br /> V pod­sta­te súh­la­sím s vy­čer­pá­va­jú­cim vý­kla­dom v roz­hod­nu­tí, kto­ré bo­lo zve­rej­ne­né http://www.prav­ne­lis­ty.sk/roz­hod­nu­tia/a491-pris­lus­ni­ci-po­riad­ko­vej-po­li­cie-mo­zu-ob­me­dzit-osob­nu-slo­bo­du-len-pod­la-85-ods-1-tr-por-a-nie-pod­la-85-ods-2-tr-por, ale len vo vzťa­hu k pre­či­nom, kto­ré sú op­ráv­ne­ní vy­šet­ro­vať po­ve­re­ní prís­luš­ní­ci PZ, v rám­ci skrá­te­
Autor: JUDr. Katarína Kupková
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Autorky sa v príspevku zaoberajú problematikou aplikácie ustanovenia § 85 odsek 2 Trestného poriadku

Úryvok z textu:
<p>  </p> <div class="page" title="Page 647"> <div class="layoutArea"> <div class="column"> <p> <span style="font-size: 9.000000pt; font-family: 'Arial'; font-weight: 700">Úvod </span></p> <p> <span style="font-size: 9.000000pt; font-family: 'ArialMT'">Autorky sa rozhodli v </span><span style="font-size: 9.000000pt; font-family: 'ArialMT'">príspevku zaoberať problematikou aplikácie ustanovenia § 85 odsek 2 Trestného poriadku, zákona číslo 301/2005 Z.z. v znení
Autor: JUDr. Katarína Kupková
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Autori sa v príspevku venujú problematike zadržania policajtom v zmysle § 85 Trestného poriadku v praxi

Úryvok z textu:
<p>  </p> <div class="page" title="Page 242"> <div class="layoutArea"> <div class="column"> <p> <span style="font-size: 9.000000pt; font-family: 'Arial'; font-weight: 700">1 Všeobecne </span><span style="font-size: 9.000000pt; font-family: 'Arial'; font-weight: 700">k </span><span style="font-size: 9.000000pt; font-family: 'Arial'; font-weight: 700">zadržaniu osoby podľa § 85 Trestného poriadku </span></p> <p> <span style="font-size: 9.000000pt; font-family: 'ArialM
Autor: Ľudovít Holásek
Udalosť: Právne listy
Abstrakt: Článok pokračuje v diskusii o problematike bezpečnostných prehliadok vykonávaných zo strany policajta

Úryvok z textu:
<p> „Nie je mož­né, aby sa po­li­cajt pres­ved­čil, či oso­ba, kto­rú ob­me­dzil na osob­nej slo­bo­de pos­tu­pom pod­ľa § 85 ods. 2 Tres­tné­ho po­riad­ku, má pri se­be zbraň, resp. inú vec, kto­rou by moh­la oh­ro­ziť ži­vot ale­bo zdra­vie osôb.“<br /> <br /> Zá­kon č. 301/2005 Z. z. Trest­ný po­ria­dok<br /> <br /> § 85 ods. 2 osob­nú slo­bo­du oso­by, kto­rá bo­la pris­tih­nu­tá pri tres­tnom či­ne ale­bo bez­pros­tred­ne po ňom, mô­že ob­me­dziť kto­koľ­vek, ak je to pot­reb­né n
MENU