Nájdené právne články pre výraz: obmedzenie osobnej slobody

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 59

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

352 dokumentov
640 dokumentov
487 dokumentov
9 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: JUDr. Ľubomír Macháček
Udalosť: Právne listy
Abstrakt: Článok sa zaoberá aplikačnými problémami, ktoré vznikajú pri zadržaní v súvislosti s páchaním trestnej činnosti zo strany páchateľov mladších ako 14 rokov.

Úryvok z textu:
Cie­ľom člán­ku je zod­po­ve­dať otáz­ku, či mô­že po­li­cajt za­dr­žať po­doz­ri­vú oso­bu mlad­šiu ako 14 ro­kov, pod­ľa § 85 ods. 1 Tr. por., kto­rá bo­la pris­tih­nu­tá pri tres­tnom či­ne, resp. za­stih­nu­tá na úte­ku. Uve­diem reál­ny prí­pad a dva od­liš­né poh­ľa­dy or­gá­nov ap­li­ku­jú­cich prá­vo. Po­pis prí­pa­du: Prís­luš­ní­ci PMJ pri vy­ko­ná­va­ní hliad­ko­vej čin­nos­ti spo­zo­ru­jú 3 nez­ná­me oso­by, kto­ré fa­reb­ný­mi sprej­mi strie­ka­jú na ste­nu bu­do­vy. Po
Autor: JUDr. Ing. Timotej Baďo
Udalosť: Právne listy
Abstrakt: Autor článku sa zaoberá aplikáciou materiálneho korektívu pri výklade skutkových podstát trestných činov.

Úryvok z textu:
Sú­čas­ná roz­ho­do­va­cia prax Naj­vyš­šie­ho sú­du SR[1] sved­čí ta­ké­mu prís­tu­pu k po­su­dzo­va­niu zá­kon­ných zna­kov skut­ko­vých pod­stát tres­tných či­nov, keď práv­na úp­ra­va umož­ňu­je po­su­dzo­vať ma­te­riál­nu strán­ku spá­cha­né­ho tres­tné­ho či­nu len pri tých tres­tných či­noch, kto­ré sú pre­čin­mi. Z uve­de­né­ho je a prio­ri vy­vo­di­teľ­ný ta­ký my­šlien­ko­vý pos­tup sú­du, že vo vzťa­hu k zlo­či­nom sta­čí pre vznik tres­tnej zod­po­ved­nos­ti napl­niť zna­ky skut­k
Autor: JUDr. Branislav Jablonka PhD.
Univerzita: Bulletin advokácie SAK
Abstrakt: Autor reaguje na nedávnu živú diskusia o tom, či väzba má zákonný podklad v prípade, ak na obvineného bola podaná obžaloba, avšak súd nerozhodol o ďalšom trvaní väzby naj- neskôr do dňa, kedy uplynula lehota väzby, na ktorú bola naposledy predĺžená v prípravnom konaní sudcom pre prí- pravné konanie. V tejto súvislosti nastalo výrazné pnutie medzi Ústavným súdom SR a všeobecnými súdmi. Všeobecné súdy boli totiž názoru, že podaním obžaloby bez ďalšieho začína plynúť nová šesťmesačná lehota väzby v súdnom konaní (tzv. súdna väzba) b ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
  1 Úvod V aplikačnej praxi bola nedávno v súvislosti s medializova- nými kauzami živá diskusia, či má väzba zákonný podklad v prípade, ak na obvineného bola podaná obžaloba, avšak súd nerozhodol o ďalšom trvaní väzby najneskôr do dňa, kedy uplynula lehota väzby, na ktorú ju sudca pre prípravné konanie naposledy predĺžil v prípravnom konaní. V tejto sú- vislosti nastalo výrazné pnutie medzi Ústavným súdom SR a všeobecnými s
Autor: JUDr. Peter Šamko
Udalosť: Právne listy
Abstrakt: článok sa zaoberá posudzovaním zákonnosti vyhotovenia obrazových záznamov, ktoré boli vyhotovené súkromnou osobou na verejnosti bez súhlasu nahrávanej osoby a ich následnej použiteľnosti v konaní pred súdom

Úryvok z textu:
Pod­sta­tou toh­to prís­pev­ku je na pod­kla­de roz­ho­do­va­cej čin­nos­ti sú­dov pok­ra­čo­vať v ne­kon­čia­cej dis­ku­sii[1] a v ap­li­kač­nej praxi vy­slo­ve­ne spor­nej prob­le­ma­ti­ke zá­kon­nos­ti, či ne­zá­kon­nos­ti vy­ho­to­ve­nia ob­ra­zo­voz­vu­ko­vých zá­zna­mov, kto­ré bo­li vy­ho­to­ve­né súk­rom­nou oso­bou (t. j. oso­bou od­liš­nou od or­gá­nu čin­né­ho v tres­tnom ko­na­ní) bez súh­la­su nah­rá­va­nej oso­by a ich nás­led­nej dô­kaz­nej pou­ži­teľ­nos­ti, či ne­pou­ži­teľ­n
Autor: Mikuláš Lévai
Univerzita: Právne listy
Abstrakt: Článok sa zaoberá tým, ako postupovať, keď polícia disponuje operatívnymi informáciami o páchateľovi skutku, avšak dôkazná situácia nepostačuje na vznesenie obvinenia

Úryvok z textu:
V ap­li­kač­nej praxi sa ne­raz stá­va, že po­lí­cia dis­po­nu­je ope­ra­tív­ny­mi in­for­má­cia­mi o pá­cha­te­ľo­vi skut­ku, av­šak dô­kaz­ná si­tuácia skrát­ka ne­pos­ta­ču­je na to, aby pro­ti ta­kej­to oso­be bo­lo vzne­se­né ob­vi­ne­nie. Ta­ké­to in­for­má­cie sa­mé o se­be to­tiž nes­ta­čia na vzne­se­nie ob­vi­ne­nia pro­ti po­doz­ri­vé­mu.Je pre­to úlo­hou or­gá­nov čin­ných v tres­tnom ko­na­ní (ďa­lej už len ,,OČTK“) prek­le­núť hra­ni­cu me­dzi oby­čaj­ným po­doz­re­ním a ob­vi­n
Autor: doc. JUDr. Sergej Romža PhD.
Univerzita: UPJŠ Košice
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Princíp ultima ratio v koncentrovanej forme vyjadruje subsidiaritu trestnoprávnej represie, ktorá je realizovaná tak prostredníctvom inštitútov trestného práva hmotného, ale rovnako tak prostredníctvom inštitútov trestného práva procesného a v rámci neho predovšetkým prostredníctvom zaisťovacích inštitútov. Práve pri realizácii zaisťovacích inštitútov, osobitne pri realizácii väzby, ktorá je svojou povahou výnimočným opatrením, vo vzťahu k iným do úvahy prichádzajúcim zaisťovacím inštitútom je namieste uvažovať o limitácii uplatňovania princípu ultima ratio, pri rozhodovaní o prostriedkoch n ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
I. Úvodom k samotnej podstate inštitútu väzby Väzbu možno vo všeobecnosti charakterizovať ako prostriedok procesného zaistenia, ktorým sa obvinený, na základe rozhodnutia súdu, pozbavuje osobnej slobody, z dôvodov a na dobu stanovenú zákonodarcom, s cieľom zaistenia jeho osoby na účely trestného konania. Rozhodnutie o vzatí do väzby je veľmi závažným zásahom do osobnej slobody občanov, a preto je prípustné len voči osobe, ktorej bolo procesne predpísaným spôsobom vznesené obvinenie.
Autor: Mgr. Ing. František Vojtuš
Udalosť: Právne listy
Abstrakt: Článok sa zaoberá rozborom a pohľadom na hodnotenie súladu dôvodov a trvania väzby s ustanoveniami Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd na podklade konkrétneho rozhodnutia ESLP.

Úryvok z textu:
Prís­pe­vok sa za­obe­rá roz­bo­rom a poh­ľa­dom na hod­no­te­nie sú­la­du dô­vo­dov a tr­va­nia väz­by s us­ta­no­ve­nia­mi Európ­ske­ho do­ho­vo­ru o ochra­ne ľud­ských práv a zá­klad­ných slo­bôd, a to naj­mä na pod­kla­de roz­hod­nu­tia Európ­ske­ho sú­du pre ľud­ské prá­va v prí­pa­de Bu­zad­ji pro­ti Mol­dav­skej re­pub­li­ke z 26.07.2016. Na zá­kla­de uve­de­né­ho roz­hod­nu­tia je na zá­ver hod­no­te­ný sú­lad us­ta­no­ve­nia § 71 ods. 2 Tres­tné­ho po­riad­ku s Do­ho­vo­rom.
Autor: JUDr. Filip Vincent
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Autor sa v príspevku venuje niektorým otázkam aktuálne účinnej právnej úpravy obmedzenia a pozbavenia osobnej slobody v Slovenskej republike. Stav de lege lata v Slovenskej republike porovnáva so stavom de lege lata v Českej republike, pričom na záver príspevku prezentuje niekoľko návrhov na zlepšenie aktuálne účinnej právnej úpravy v Slovenskej republike.

Úryvok z textu:
  1 ÚVOD Osobná sloboda predstavuje jedno z najvýznamnejších základných ľudských práv a slobôd. O osobnej slobode môžeme podľa niektorých autorov hovoriť ako o východisku alebo ako o zdroji všetkých ostatných základných ľudských práv aslobôd sohľadom na jej význam vsystéme základných ľudských práv a slobôd, pričom ostatné základné ľudské práva a slobody sa dajú charakterizovať ako konkrétne výrony tohto zdroja – osobn
Autor: JUDr. Jakub Ľorko PhD.
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Obmedzenie osobnej slobody predstavuje jeden z najzávažnejších zásahov do integrity ľudskej bytosti. Trest odňatia slobody vyjadruje právom oprobovaný zásah do osobnej slobody ako potenciálny následok spáchaného trestného činu. Autor sa v príspevku zameriava na účel tohto trestu, reálie jeho aplikácie v podmienkach Slovenskej republiky vo vzťahu k príprave na prepustenie odsúdeného na slobodu.

Úryvok z textu:
  1 ÚVOD Trest odňatia slobody, resp. jeho výkon predstavuje najprísnejšiu represívnu trestnoprávnu sankciu najviac obmedzujúcu osobnú slobodu a preto podlieha striktnej právnej regulácii, pričom na národnej úrovni primárne ide o ustanovenia zákona č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky (ďalej len „ústava SR“), zákona č. 300/2005 Z. z, Trestný zákon v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „TZ“ alebo „Trestný zákon“), z
Autor: JUDr. Tomáš Matúška
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Úspešná realizácia trestného konania si vo všeobecnosti nevyhnutne vyžaduje zásahy do základných ľudských práv a slobôd. Právo na osobnú slobodu zaujíma v hierarchii základných ľudských práv a slobôd popredné miesto a je jedným z elementárnych predpokladov dôstojnej ľudskej existencie. Z tohto dôvodu si zásahy do práva na osobnú slobodu vyžadujú veľmi precízne vymedzenie podmienok a spôsobov, za akých a ktorými sa tak môže uskutočniť. Príspevok sa zaoberá tak východiskovými princípmi uplatňujúcimi sa pri obmedzovaní osobnej slobody ako základnej hodnoty v demokratickom a právnom štáte, ako aj ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1 OBMEDZENIE ZÁKLADNÝCH PRÁV A SLOBÔD ZARUČENÝCH ÚSTAVOU Základné práva a slobody, ktoré sa zaručujú v Slovenskej republike, sú obsiahnuté vo viacerých prameňoch tak medzinárodného, ako aj vnútroštátneho charakteru. Dominantné postavenie v tejto oblasti majú medzinárodné zmluvy o ľudských právach a základných slobodách, ktoré za splnenia v ústave vymedzených podmienok spolu s ústavou tvoria záväzné právne mantinely pre zásahy do základných práv a slobôd, ktoré príslušné orgány nesmú prekr
MENU