Nájdené právne články pre výraz: obmedzenie osobnej slobody

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 59

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

352 dokumentov
640 dokumentov
487 dokumentov
9 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: Mikuláš Lévai
Univerzita: Právne listy
Abstrakt: Článok sa zaoberá tým, ako postupovať, keď polícia disponuje operatívnymi informáciami o páchateľovi skutku, avšak dôkazná situácia nepostačuje na vznesenie obvinenia

Úryvok z textu:
V ap­li­kač­nej praxi sa ne­raz stá­va, že po­lí­cia dis­po­nu­je ope­ra­tív­ny­mi in­for­má­cia­mi o pá­cha­te­ľo­vi skut­ku, av­šak dô­kaz­ná si­tuácia skrát­ka ne­pos­ta­ču­je na to, aby pro­ti ta­kej­to oso­be bo­lo vzne­se­né ob­vi­ne­nie. Ta­ké­to in­for­má­cie sa­mé o se­be to­tiž nes­ta­čia na vzne­se­nie ob­vi­ne­nia pro­ti po­doz­ri­vé­mu.Je pre­to úlo­hou or­gá­nov čin­ných v tres­tnom ko­na­ní (ďa­lej už len ,,OČTK“) prek­le­núť hra­ni­cu me­dzi oby­čaj­ným po­doz­re­ním a ob­vi­n
Autor:
Univerzita: Najprávo
Abstrakt: Slovenská advokátska komora (SAK) sa dlhodobo zaoberá podnetmi z praxe týkajúcimi sa podmienok výkonu väzby v konkrétnych prípadoch a upozorňuje na nadúžívanie tohto inštitútu. Väzba, ako najzávažnejší zásah so práva na osobnú slobodu, by mala byť riadne odôvodnená a trvať len nevyhnutný čas. SAK preto vyzýva na otvorenie odbornej diskusie k téme podmienok väzby.

Úryvok z textu:
Slovenská advokátska komora (SAK) sa dlhodobo zaoberá podnetmi z praxe týkajúcimi sa podmienok výkonu väzby v konkrétnych prípadoch a upozorňuje na nadúžívanie tohto inštitútu. Väzba, ako najzávažnejší zásah so práva na osobnú slobodu, by mala byť riadne odôvodnená a trvať len nevyhnutný čas. SAK preto vyzýva na otvorenie odbornej diskusie k téme podmienok väzby. Viliam Karas: „Máme záujem na tom, aby sa vyváženým a korektným spôsobom stanovili legislatívne podmienky prípustnosti a výkon
Autor: doc. JUDr. Marek Domin PhD.
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstrakt: Fundamentálnymi ústavnými princípmi, bez ktorých nemôžeme o demokratických voľbách vôbec hovoriť, sú všeobecnosť, rovnosť, priamosť a tajné hlasovanie. Tieto princípy by však mali byť rešpektované aj v prípade inštitútov priamej demokracie, miestne referendum nevynímajúc. Predmetom príspevku preto bude hľadanie odpovede na otázku, či súčasná zákonná úprava miestneho referenda predstavuje dostatočnú garanciu realizácie uvedených ústavných princípov.

Úryvok z textu:
1. KRÁTKY ÚVOD O ÚSTAVNÝCH PRINCÍPOCH (NIE LEN) VOLEBNÉHO PRÁVA Za notorietu možno označiť to, že v demokratickom a právnom štáte by voľby mali spĺňať univerzálne akceptované princípy volebného práva, predovšetkým všeobecnosť, rovnosť a tajné hlasovanie, prípadne aj princíp priamosti volebného práva.[2] Zjednodušene sa dá povedať, že uvedené princípy predstavujú kvalitatívne požiadavky na právnu úpravu volebného práva.[3]&n
Autor: JUDr. Lukáš Turay
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstrakt: Predmetný článok sa venuje právu na obhajobu a poukazuje na niektoré nejasnosti v aplikačnej praxi OČTK a súdov. Právo na obhajobu je najvýznamnejším právom, ktorým obvinený disponuje. Je mimoriadne dôležité, aby sa orgány činne v trestnom konaní zasadzovali za spravodlivé uplatňovanie všetkých procesných práv, ktoré obvinenému prináležia.

Úryvok z textu:
  1. Úvod V súčasnosti, sa čím ďalej tým viac dostáva do popredia právo obetí trestného činu (respektíve poškodeného). Napriek moderným trendom, nemožno rezignovať na postavenie obvineného, ktorý je stále alfou a tiež omegou trestného konania. O zásahu do jeho základných ľudských práv a slobôd sa vedie trestné konanie. Osoba voči ktorej sa vedie trestné stíhanie je subjektom a v konečnom dôsledku aj stranou v rámci konania pre
Autor: JUDr. Dominika Porubská PhD.
Univerzita: Projustice
Abstrakt: Spracovaná štúdia je zamerané na problematiku ciel policajného zaistenia a analýzu súčasného stavu využívania ciel policajného zaistenia. Práca poskytuje jednotný a ucelený systém poznatkov o celách, ktoré vychádzajú z aplikačnej praxe, boli získané vedeckými metódami a zosumarizované do logického celku. Poskytuje nový obzor a poznatky o tejto problematike a vytvára relevantné závery súvisiace s odporúčaniami na zefektívnenie práce polície priamo v celách policajného zaistenia.

Úryvok z textu:
Úvod Sloboda je kľúčovým statusom jednotlivca, ktorú je treba chrániť a považovať za nevyhnutnosť bytia a prosperity spoločnosti. Sloboda je definíciou stavu, kedy jednotlivec svoje konanie podriaďuje uspokojovaniu vlastných potrieb a túžieb bez toho, aby mu do tohto počínania zasahoval sekundárny element. Základné práva a slobody patria každému jedincovi od jeho narodenia a sú hlavným pilierom dôstojného života človeka. Každý demokratický štát vyznáva hodnotu ľudských práv a považuje ich
Autor: Mgr. Nina Tarabová
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Článok sa zameriava na problematiku obmedzenia osobnej slobody osoby predovšetkým v súvislosti s jej podozrením z páchania trestného činu, ktorý je možné podradiť pod domáce násilie a tiež analyzuje inštrumenty trestného práva využívané či využiteľné pri tejto problematike s ohľadom na aplikačnú prax orgánov činných v trestnom konaní a súdov.

Úryvok z textu:
  1 ÚVOD Na násilie páchané verejne sa koncentruje veľká pozornosť spoločnosti, pričom táto práve v dôsledku verejnosti takého násilníckeho konania neraz zasahujúcom už do trestnoprávnej roviny, podporuje prijímanie opatrení, ktorých cieľom je na potenciálneho páchateľa pôsobiť preventívne či odstrašujúco, prípadne opatrení na potrestanie už konkrétneho páchateľa verejného násilia. Okrem verejného násilia však existuje aj
Autor: JUDr. Filip Vincent
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Autor sa v príspevku venuje niektorým otázkam aktuálne účinnej právnej úpravy obmedzenia a pozbavenia osobnej slobody v Slovenskej republike. Stav de lege lata v Slovenskej republike porovnáva so stavom de lege lata v Českej republike, pričom na záver príspevku prezentuje niekoľko návrhov na zlepšenie aktuálne účinnej právnej úpravy v Slovenskej republike.

Úryvok z textu:
  1 ÚVOD Osobná sloboda predstavuje jedno z najvýznamnejších základných ľudských práv a slobôd. O osobnej slobode môžeme podľa niektorých autorov hovoriť ako o východisku alebo ako o zdroji všetkých ostatných základných ľudských práv aslobôd sohľadom na jej význam vsystéme základných ľudských práv a slobôd, pričom ostatné základné ľudské práva a slobody sa dajú charakterizovať ako konkrétne výrony tohto zdroja – osobn
Autor: JUDr. Jakub Ľorko PhD.
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Obmedzenie osobnej slobody predstavuje jeden z najzávažnejších zásahov do integrity ľudskej bytosti. Trest odňatia slobody vyjadruje právom oprobovaný zásah do osobnej slobody ako potenciálny následok spáchaného trestného činu. Autor sa v príspevku zameriava na účel tohto trestu, reálie jeho aplikácie v podmienkach Slovenskej republiky vo vzťahu k príprave na prepustenie odsúdeného na slobodu.

Úryvok z textu:
  1 ÚVOD Trest odňatia slobody, resp. jeho výkon predstavuje najprísnejšiu represívnu trestnoprávnu sankciu najviac obmedzujúcu osobnú slobodu a preto podlieha striktnej právnej regulácii, pričom na národnej úrovni primárne ide o ustanovenia zákona č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky (ďalej len „ústava SR“), zákona č. 300/2005 Z. z, Trestný zákon v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „TZ“ alebo „Trestný zákon“), z
Autor: JUDr. Stanislav Mihálik PhD.
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Autor sa v predkladanom príspevku zameriava na trestnoprávnu charakteristiku trestných činov pozbavenie osobnej slobody a obmedzovanie osobnej slobody v právnych poriadkoch vybraných európskych štátov, osobitne s dôrazom na ich zákonné vymedzenie, aplikačnú rovinu a historickú komparáciu.

Úryvok z textu:
  1 ÚVOD Pokiaľ nahliadame na nami vybrané trestné činy pozbavenie osobnej slobody a obmedzovanie osobnej slobody aj vústavnoprávnych konotáciach, tieto možno považovať za azda najvýznamnejších zástupcov skupiny trestných činov obsiahnutých v zákone č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len „Trestný zákon“ alebo „TZ“), ktoré predstavujú hmotnoprávny rámec ochrany osobnej slobody jednotlivca.1 Za základ
Autor: Mgr. Matúš Kováč
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Príspevok sa zameriava na teoretické i aplikačné problémy § 85 Trestného poriadku vo vzťahu k príslušníkom Policajného zboru, ktorí nie sú policajtmi v zmysle Trestného poriadku

Úryvok z textu:
  1 ÚVOD Právo na osobnú slobodu je jedným zo základných pilierov právneho štátu. Je priam nepredstaviteľné, aby toto právo v demokratickej spoločnosti nepožívalo výsostnú ochranu, prípadne bolo dodržiavané len formálne. Obmedzenie osobnej slobody pripúšťa tak zákon č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky (ďalej len „Ústava Slovenskej republiky“), ako aj zákon č. 301/2005 Z. z. (ďalej len „Trestný poriadok“). Téme obmedzenia
MENU