Nájdené právne články pre výraz: obmedzovanie osobnej slobody

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 20

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

192 dokumentov
130 dokumentov
381 dokumentov
1 dokument
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: JUDr. Ing. Timotej Baďo
Zdroj: Právne listy
Abstrakt: Autor článku sa zaoberá aplikáciou materiálneho korektívu pri výklade skutkových podstát trestných činov.

Úryvok z textu:
Sú­čas­ná roz­ho­do­va­cia prax Naj­vyš­šie­ho sú­du SR[1] sved­čí ta­ké­mu prís­tu­pu k po­su­dzo­va­niu zá­kon­ných zna­kov skut­ko­vých pod­stát tres­tných či­nov, keď práv­na úp­ra­va umož­ňu­je po­su­dzo­vať ma­te­riál­nu strán­ku spá­cha­né­ho tres­tné­ho či­nu len pri tých tres­tných či­noch, kto­ré sú pre­čin­mi. Z uve­de­né­ho je a prio­ri vy­vo­di­teľ­ný ta­ký my­šlien­ko­vý pos­tup sú­du, že vo vzťa­hu k zlo­či­nom sta­čí pre vznik tres­tnej zod­po­ved­nos­ti napl­niť zna­ky skut­k
Autor: JUDr. Ing. Timotej Baďo
Zdroj: Učená právnická spoločnosť
Abstrakt: V nasledujúcom článku sa autor zoberá aplikáciou materiálneho korektívu výkladom skutkových podstát trestných činov. Autor v ňom odmieta súčasnú rozhodovaciu prax Najvyššieho súdu SR, ktorá pripúšťa aplikáciu materiálneho korektívu len pri prečinoch, pričom poukazuje na dôvody, pre ktoré považuje takýto prístup za rozporný so spravodlivosťou.

Úryvok z textu:
Súčasná rozhodovacia prax Najvyššieho súdu SR[1] svedčí takému prístupu k posudzovaniu zákonných znakov skutkových podstát trestných činov, keď právna úprava umožňuje posudzovať materiálnu stránku spáchaného trestného činu len pri tých trestných činoch, ktoré sú prečinmi. Z uvedeného je a priori vyvoditeľný taký myšlienkový postup súdu, že vo vzťahu k zločinom stačí pre vznik trestnej zodpovednosti naplniť znaky skutkovej podstaty len formálne, nakoľko zákonodarca vyjadril závažnosť konania,
Autor: JUDr. Stanislav Mihálik PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Autor sa v predkladanom príspevku zameriava na trestnoprávnu charakteristiku trestných činov pozbavenie osobnej slobody a obmedzovanie osobnej slobody v právnych poriadkoch vybraných európskych štátov, osobitne s dôrazom na ich zákonné vymedzenie, aplikačnú rovinu a historickú komparáciu.

Úryvok z textu:
  1 ÚVOD Pokiaľ nahliadame na nami vybrané trestné činy pozbavenie osobnej slobody a obmedzovanie osobnej slobody aj vústavnoprávnych konotáciach, tieto možno považovať za azda najvýznamnejších zástupcov skupiny trestných činov obsiahnutých v zákone č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len „Trestný zákon“ alebo „TZ“), ktoré predstavujú hmotnoprávny rámec ochrany osobnej slobody jednotlivca.1 Za základ
Autor: Mgr. Nina Tarabová
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Článok sa zameriava na problematiku obmedzenia osobnej slobody osoby predovšetkým v súvislosti s jej podozrením z páchania trestného činu, ktorý je možné podradiť pod domáce násilie a tiež analyzuje inštrumenty trestného práva využívané či využiteľné pri tejto problematike s ohľadom na aplikačnú prax orgánov činných v trestnom konaní a súdov.

Úryvok z textu:
  1 ÚVOD Na násilie páchané verejne sa koncentruje veľká pozornosť spoločnosti, pričom táto práve v dôsledku verejnosti takého násilníckeho konania neraz zasahujúcom už do trestnoprávnej roviny, podporuje prijímanie opatrení, ktorých cieľom je na potenciálneho páchateľa pôsobiť preventívne či odstrašujúco, prípadne opatrení na potrestanie už konkrétneho páchateľa verejného násilia. Okrem verejného násilia však existuje aj
Autor: Mgr. Alexandra Mišinová
Zdroj: Projustice
Kľúčové slová: obchodovanie s ľuďmivykorisťovanie
Abstrakt: Cieľom článku je predovšetkým priblíženie fenoménu obchodovania s ľuďmi. V článku možno nájsť popis súčasného stavu v tejto problematike, ako aj návrhy de lege ferenda.

Úryvok z textu:
Úvodné poznámky Obchodovanie s ľuďmi predstavuje vysoko spoločensky nebezpečnú formu trestnej činnosti, v priebehu ktorej dochádza k vážnemu porušovaniu ľudskej dôstojnosti a ľudských práv. Ide o fenomén, ktorý postihuje krajiny po celom svete. Boj proti tomto rozvíjajúcemu sa fenoménu je veľmi ťažký, nakoľko sa neustále objavujú jeho nové spôsoby páchania. Mnohokrát disponuje cezhraničným charakterom a je spojené s organizovaným zločinom. Taktiež možno na tomto mieste skonštatovať, že te
Autor: JUDr. Filip Vincent
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Autor sa v príspevku venuje niektorým otázkam aktuálne účinnej právnej úpravy obmedzenia a pozbavenia osobnej slobody v Slovenskej republike. Stav de lege lata v Slovenskej republike porovnáva so stavom de lege lata v Českej republike, pričom na záver príspevku prezentuje niekoľko návrhov na zlepšenie aktuálne účinnej právnej úpravy v Slovenskej republike.

Úryvok z textu:
  1 ÚVOD Osobná sloboda predstavuje jedno z najvýznamnejších základných ľudských práv a slobôd. O osobnej slobode môžeme podľa niektorých autorov hovoriť ako o východisku alebo ako o zdroji všetkých ostatných základných ľudských práv aslobôd sohľadom na jej význam vsystéme základných ľudských práv a slobôd, pričom ostatné základné ľudské práva a slobody sa dajú charakterizovať ako konkrétne výrony tohto zdroja – osobn
Autor: plk. JUDr. Rudolf Briška
Zdroj: Akadémia Policajného zboru v Bratislave
Abstrakt: Autor v predmetnom článku charakterizuje rodové násilie, vybrané právne predpisy, inštitucionálne zastrešenie, pričom poukazuje na činnosťou a výsledky inšpekčnej služby.

Úryvok z textu:
  Vo vedomí, ale predovšetkým v správaní a konaní ľudí sa spoločensko-politické, ekonomické, právne, kultúrne a ďalšie rozmery jednotlivých oblastí života odrážajú rôzne. Rozvoj a zvýšená životná úroveň, ako aj uplatnenie v práci a v spoločnosti sú na jednej strane prijímané pozitívne, pričom na druhej strane, napríklad v názoroch, postojoch a konkrétnej činnosti jednotlivcov či skupín sa prejavujú aj v podobe rôznych negatívnych javov vrátane konfliktov so zákonmi. U páchateľov vo vedomí
Autor: JUDr. Andrej Poruban PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Príspevok sa zaoberá pomerne zriedkavou situáciou, v ktorej štrajkujúci zamestnanci držia riadiacich manažérov zamestnávateľa ako rukojemníkov s cieľom presadiť svoje sociálne a ekonomické záujmy. Nepochybne, tento tzv. bossnapping, pripomínajúci dej filmu francúzskej novej vlny Všetko je v poriadku (Tout va bien, 1972) od Jean-Luc Godarda, môže byť efektívnym vyjednávacím nástrojom v rukách zamestnancov. Na druhej strane si však treba klásť otázku, či uvedený spôsob už nepresahuje legitímny rámec kolektívnej akcie.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Bossnapping označuje občasný nátlakový nástroj zamestnancov na ochranu svojich hospodárskych a sociálnych záujmov, kedy dochádza k 'zamknutiu' členov vedenia podniku na určitom mieste, najčastejšie v priestoroch zamestnávateľa, s cieľom obhájiť vlastnú pozíciu voči vlastníkovi výrobných prostriedkov a dosiahnuť adaptovanie proklamovaných požiadaviek plynúcich z kolektívneho správania ako formy spoločenskej atmosféry vyznačujúcej sa vysokou interaktivitou. Vzhľadom k tomu, že ko
Autor: prof. JUDr. Tomáš Strémy PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Problematika organizovaného zločinu a jeho aktivít je aktuálna aj v súčasnom tisícročí. I keď niektoré ich aktivity skôr poznáme z mnohých akčných filmov či seriálov, zrejme by nebolo vhodné podliehať ilúzii, že tieto praktiky sa odohrávajú len v rámci týchto kontúr. Medzi typické aktivity organizovaného zločinu patrí predovšetkým: obchodovanie s drogami, výpalníctvo, nájomné vraždy a obchodovanie s ľuďmi. Slovenská republika bola terčom týchto aktivít predovšetkým po roku 1989. Udalosti z tohto obdobia viedli k radikálnym zmenám v oblasti spoločenského, ekonomického, sociálneho a politického ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1 ORGANIZOVANÝ ZLOČIN V SLOVENSKEJ REPUBLIKE Problematika organizovaného zločinu a jeho aktivít je aktuálna aj v súčasnom tisícročí. I keď niektoré ich aktivity skôr poznáme z mnohých akčných filmov či seriálov, zrejme by nebolo vhodné podliehať ilúzii, že tieto praktiky sa odohrávajú len v rámci týchto kontúr. Medzi typické aktivity organizovaného zločinu patrí predovšetkým: obchodovanie s drogami, výpalníctvo, nájomné vraždy a obchodovanie s ľuďmi. Slovenská republ
Autor: JUDr. Branislav Jablonka PhD.
Zdroj: Bulletin advokácie SAK
Abstrakt: Autor reaguje na nedávnu živú diskusia o tom, či väzba má zákonný podklad v prípade, ak na obvineného bola podaná obžaloba, avšak súd nerozhodol o ďalšom trvaní väzby najneskôr do dňa, kedy uplynula lehota väzby, na ktorú bola naposledy predĺžená v prípravnom konaní sudcom pre prípravné konanie. V tejto súvislosti nastalo výrazné pnutie medzi Ústavným súdom SR a všeobecnými súdmi. Všeobecné súdy boli totiž názoru, že podaním obžaloby bez ďalšieho začína plynúť nová šesťmesačná lehota väzby v súdnom konaní (tzv. súdna väzba) bez toho ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1 Úvod V aplikačnej praxi bola nedávno v súvislosti s medializovanými kauzami živá diskusia, či má väzba zákonný podklad v prípade, ak na obvineného bola podaná obžaloba, avšak súd nerozhodol o ďalšom trvaní väzby najneskôr do dňa, kedy uplynula lehota väzby, na ktorú ju sudca pre prípravné konanie naposledy predĺžil v prípravnom konaní. V tejto súvislosti nastalo výrazné pnutie medzi Ústavným súdom SR a všeobecnými súdmi.
MENU