Nájdené právne články pre výraz: obvykle jednorazová dávka

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 6

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

92 dokumentov
24 dokumentov
289 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: JUDr. Peter Šamko
Udalosť: Právne listy
Abstrakt: Článok MUDr. Ľ. Okruhlicu z Centra pre liečbu drogových závislostí sa zaoberá posudzovaním pojmu obvykle jednorazová dávka drogy so záverom, že ide o pojem právny a nie medicínsky. Príspevok bol publikovaný v časopise Alkoholizmus a drogové závislosti č. 4/2012

Sprievodný text: Od­vte­dy, čo na Slo­ven­sko pre­nik­li v zvý­še­nej mie­re me­dzi­ná­rod­ný­mi kon­ven­cia­mi OSN kon­tro­lo­va­né („za­ká­za­né") omam­né lát­ky a psy­chot­rop­né lát­ky (OLPL) - „dro­gy", rie­šia or­gá­ny čin­né v tres­tnom ko­na­ní otáz­ku, či množ­stvo dro­gy za­dr­ža­né u uží­va­te­la bo­lo pre je­ho vlas­tnú spot­re­bu, ale­bo ur­če­né na ob­cho­do­va­nie. Je to jed­no z roz­ho­du­jú­cich kri­té­rií, na zá­kla­de kto­ré­ho sa po­su­dzu­je zá­važ­nosť po­ru­še­nia zá­ko­na a roz­ho­du­je sa o tres­tnej sadz­be. Pod­lá sta­ré­ho Tres­tné­ho zá­ko­na (TZ) plat­né­ho do sep­tem­bra 1994 bo­la dr­žba OLPL u uží­va­te­ľov bez­tres­tná. Zme­nu sti­mu­lo­va­li ťaž­kos­ti OCTK, kto­ré na­rá­ža­li na prob­lém, že aj ob­vi­ne­ní s väč­ším množ­stvom dro­gy (vte­dy hlav­ne he­roí­nu) preu­ká­za­li, že bo­li psy­chia­trom di­ag­nos­ti­ko­va­ní ako od he­roí­nu zá­vis­lí a pre­to bo­lo ich tres­tné stí­ha­nie za­sta­vo­va­né. TZ bol v sú­la­de s do­ho­vo­rom OSN no­ve­li­zo­va­ný a dr­žba aké­ho­koľ­vek množ­stva dro­gy sa sta­la tres­tným či­nom. Na jed­nej stra­ne sa tým zvý­ši­la ús­peš­nosť OČTK vo fá­ze do­ka­zo­va­nia tres­tnej čin­nos­ti, čo ma­lo za nás­le­dok ná­rast od­sú­de­ných za tzv. dro­go­vú tres­tnú čin­nosť, na dru­hej stra­ne sa spo­lo­čen­ské, le­gis­la­tív­ne ky­vad­lo pre­su­nu­lo od dov­te­dy re­la­tív­ne mäk­kých zá­ko­nov k zo­sil­ne­nej rep­re­sii. Zá­kon však ne­dos­ta­toč­ne roz­li­šo­val po­lí­ciou za­dr­ža­ných uží­va­te­ľov s ma­lým množ­stvom dro­gy (napr. je­den ,joint") pre ich vlas­tnú spot­re­bu, od ta­kých, u kto­rých bo­lo za­is­te­né vel­ké množ­stvo kon­tro­lo­va­nej lát­ky s pred­pok­la­dom ob­cho­do­va­nia. Prob­lém sa sna­ži­la vy­rie­šiť pa­rag­ra­fom 186 o pre­cho­vá­va­ní OLPL pre vlas­tnú spot­re­bu no­ve­la TZ z ro­ku 1999 (Čen­téš, 2008). Za­vie­dol sa do TZ po­jem ob­vyk­lej jed­no­ra­zo­vej dáv­ky (OJD). Pod­lá vý­kla­du k TZ ro­zu­mie sa ním „mať neop­ráv­ne­ne v dr­žbe OLPL v množ­stve, kto­ré zod­po­ve­dá naj­viac „ob­vyk­lej jed­no­ra­zo­vej dáv­ke" pre vlas­tnú spot­re­bu. Pre OCTK, sú­dy sa vy­no­ril no­vý prob­lém - neexis­tu­je v zá­kon­ných pred­pi­soch nik­de uve­de­né množ­stvo OJD (Havrlen­to­vá, 2003; Čen­téš, 2009). Práv­ni­ci v tej­to sú­vis­los­ti rie­ši­li via­ce­ro as­pek­tov. Pod­ľa Fu-kno­vej (in Pa­ra, 2009) z Kri­mi­na­lis­tic­ko-exper­tíz­ne­ho ús­ta­vu Po­li­caj­né­ho zbo­ru (KEU PZ) ma­lo by sa roz­li­šo­vať me­dzi poj­ma­mi Jed­no­ra­zo­vá" a „den­ná dáv­ka". Zá­kon však ne­be­rie do úva­hy ani, to, že uží­va­teľ, ak má pros­tried­ky, si čas­to ku­pu­je dro­gu na vlas­tnú spot­re­bu na­raz i na viac dní dop­re­du. Ako uvá­dza Šam­ko (2011), ob­sa­ho­vo nie sú iden­tic­ké ani poj­my „dáv­ka" (pou­ží­va Ná­rod­ná proti­dro­go­vá jed­not­ka - da­lej NPJ) a „ob­vyk­lá jed­no­ra­zo­vá dáv­ka" (pou­ží­va napr. aj KEU).

Úryvok z textu:
Prís­pe­vok MUDr. Ľubo­mí­ra Ok­ruh­li­cu pub­li­ko­va­ný v ča­so­pi­se Al­ko­hol­izmus a dro­go­vé zá­vis­los­ti č. 4/2012 Úvod Od­vte­dy, čo na Slo­ven­sko pre­nik­li v zvý­še­nej mie­re me­dzi­ná­rod­ný­mi kon­ven­cia­mi OSN kon­tro­lo­va­né („za­ká­za­né") omam­né lát­ky a psy­chot­rop­né lát­ky (OLPL) - „dro­gy", rie­šia or­gá­ny čin­né v tres­tnom ko­na­ní otáz­ku, či množ­stvo dro­gy za­dr­ža­né u uží­va­te­la bo­lo pre je­ho vlas­tnú spot­re­bu, ale­bo ur­če­né na ob­cho­do­
Autor: JUDr. Namir Alyasry
Udalosť: Právne listy
Abstrakt: Obsahom článku je odvolanie obžalovaného, ktoré sa zaoberalo problematikou stanovenia množstva účinnej látky THC v obvykle jednorazovej dávke marihuany.

Úryvok z textu:
Vá­že­ná re­dak­cia ako Váš ver­ný či­ta­teľ som si na va­šej/na­šej strán­ke pre­čí­tal uz­ne­se­nie Kraj­ské­ho sú­du v Bra­tis­la­ve sp. zn. 3To 104/2016, kto­rým za­mie­tol mo­je od­vo­la­nie vo­či roz­sud­ku sú­du I. stup­ňa, kto­rým Kraj­ský súd v Bra­tis­la­ve dopl­nil svo­ju roz­ho­do­va­ciu prax vo ve­ci po­su­dzo­va­nia 1 ob­vyk­le jed­no­ra­zo­vej dáv­ky ko­no­py/ma­ri­hua­ny aj o kri­té­rium kva­li­ta­tív­ne. http://www.prav­ne­lis­ty.sk/roz­hod­nu­tia/a514-mnoz­stvo-ucin­n
Autor: JUDr. Marika Briatková
Udalosť: projustice.sk
Abstrakt: Autorka v príspevku analyzuje súčasný právny stav právnej aplikácie trestného činu „prechovávanie omamnej alebo psychotropnej látky“ pre vlastnú potrebu v zmysle § 171 ods. 1 Trestného zákona a hodnotí zmeny, ktoré nastali v právnej praxi rozhodnutím Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn.: 2Tdo 53/2016 zo dňa 25.04.2017.

Úryvok z textu:
Úvod S páchaním drogovej trestnej činnosti bojuje polícia Slovenskej republiky denno-denne. S odhaľovaním drogovej trestnej činnosti, jej dokumentovaním a právnym posúdením sú však v súčasnej dobe spojené viaceré aplikačné problémy. Jednou z oblastí, v ktorej v aplikačnej praxi môže a dochádza k problémom, najmä z dôvodu posúdenia naplnenia skutkových znakov trestného činu, je prechovávanie omamných a psychotropných látok pre vlastnú potrebu v zmysle § 171 ods. 1 Trestného zákona, nakoľko
Autor: JUDr. Peter Šamko
Udalosť: Právne listy
Abstrakt: Právne vety stanovísk a judikátov prijatých na zasadnutí testnoprávneho kolégia zo dňa 16.06.2015

Sprievodný text: Vý­klad a ap­li­ká­cia prá­va or­gá­nom čin­ným v tres­tnom ko­na­ní a sú­dom má svo­je pra­vid­lá, kto­ré vy­chá­dza­jú z teórie prá­va. Tie­to pra­vid­lá, napr. o hie­rar­chii a dru­hoch práv­nych no­riem, ich vý­kla­de, aj o ap­li­ká­cii prá­va pod­ľa ana­ló­gie mu­sia uve­de­né štát­ne or­gá­ny reš­pek­to­vať a pri roz­ho­do­va­cej čin­nos­ti z nich vy­chá­dzať.

Úryvok z textu:
Sta­no­vis­ká a ju­di­ká­ty pri­ja­té na za­sad­nu­tí tres­tnop­ráv­ne­ho ko­lé­gia Naj­vyš­šie­ho sú­du Slo­ven­skej re­pub­li­ky 16. jú­na 2015 Sta­no­vis­ko ve­de­né pod. sp. zn. Tpj 67/2014 I. Vý­klad a ap­li­ká­cia prá­va or­gá­nom čin­ným v tres­tnom ko­na­ní a sú­dom má svo­je pra­vid­lá, kto­ré vy­chá­dza­jú z teórie prá­va. Tie­to pra­vid­lá, napr. o hie­rar­chii a dru­hoch práv­nych no­riem, ich vý­kla­de, aj o ap­li­ká­cii prá­va pod­ľa ana­ló­gie mu­sia uve­de­né štát
Autor: JUDr. Peter Šamko
Udalosť: Právne listy
Abstrakt: Príspevok reaguje na návrh judikátu, ktorým chce Najvyšší súd SR zjednotiť pohľad aplikačnej praxe na problematiku prechovávania drog z hľadiska hmotnostného vymedzenia obvykle jednorazovej dávky drogy.

Úryvok z textu:
Naj­vyš­ší súd SR pod sp. zn. Tpj 58/2017 pred­lo­žil do pri­po­mien­ko­vé­ho ko­na­nia návrh ju­di­ká­tu, kto­rý sa za­obe­rá prob­le­ma­ti­kou pre­cho­vá­va­nia omam­nej a psy­chot­rop­nej lát­ky pod­ľa § 171 ods. 1 a § 172 ods. 1 písm. d) Tr. zák. (pod­kla­dom pre pred­met­ný návrh ju­di­ká­tu bo­lo uz­ne­se­nie Naj­vyš­šie­ho sú­du SR sp. zn. 2Tdo/53/2016 s tým, že ce­lý návrh ju­di­ká­tu sa na­chá­dza na kon­ci toh­to prís­pev­ku). Cie­ľom to­ho člán­ku je pod­ro­biť od­bor­nej kri­ti­ke
Autor: Mgr. Romana Červienková
Univerzita: Paneurópska vysoká škola
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Zákaz užívania dopingových látok vychádza z medzinárodných záväzkov, ku ktorých dodržiavaniu sa zaviazala aj Slovenská republika. Obsah príspevku má čitateľa oboznámiť s právnou úpravou boja proti dopingu na národnej a medzinárodnej úrovni so zameraním na trestnoprávnu zodpovednosť. Dopingový delikt a jeho disciplinárny postih upravuje v Slovenskej republike zákon č. 300/2008 Z. z. o organizácii a podpore športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Príspevok sa detailnejšie zameriava na platné skutkové podstaty trestných činov, ktoré možno aplikovať na porušeni ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Doping, rozšírený vo všetkých druhoch športu, môžeme charakterizovať ako používanie zakázaných farmakologických látok a nedovolených metód športovcami, ktorí sa takýmto nekalým spôsobom snažia ovplyvniť výsledok športovej súťaže, a tým ohrozujú férovú hru. Takáto prehnaná snaha športovcov o prekonávanie najlepších výkonov a o dosiahnutie víťazstva častokrát ohrozuje ich zdravie a život. S dopingom sa stretávame na všetkých športových úrovniach a vo väčšej, či menšej miere takmer u
MENU