Nájdené právne články pre výraz: ochrana občanov

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 26

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

289 dokumentov
55 dokumentov
5513 dokumentov
21 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: Ing. Ladislav Šimon PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstrakt: V štúdii sa autor zaoberá problematikou zbraňových amnestií realizovaných v doterajšej histórii existencie Slovenskej republiky. Štúdia vychádza z fundamentu zvýrazneného štatistickým vyjadrením vývoja trestnej činnosti na úseku nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami. Autor zastáva názor, že osvojenie si myšlienky potreby vyhlásenia ďalšej zbraňovej amnestie môže u určitej časti spoločnosti vyvolať otázniky. Je to realita, avšak realizovaným prieskumom objektivizuje, že zbraňová amnestia má svoje opodstatnenie.

Úryvok z textu:
1. Úvod Štúdia je prirodzeným dielčím výstupom poznania vychádzajúceho z výsledkov vedeckovýskumnej úlohy „Metódy výskumu a vývoja policajných činností“, ktorá je riešená tímom z Akadémie Policajného zboru v Bratislave. Výsk. 130. V súlade s vedeckým zámerom riešiteľov tejto úlohy, autor pri spracovaní predkladanej štúdie realizoval prieskum. Do jeho realizácie zapojil aj poslucháčov Akadémie Policajného zboru (A PZ) a respondentov z policajnej praxe. Dôvody týchto aktivít korešpondujú s
Autor: doc. JUDr. Eduard Burda PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Príspevok analyzuje stav prevencie kriminality na Slovensku a nezamestnanosť na Slovensku. Následne navrhuje spoločné riešenia pre obe tieto problematiky. Nezamestnaných možno využiť pri účinnej prevencii kriminality a zbere kriminologických dát, čím sa zníži nezamestnanosť alebo sa aspoň udržiavajú pracovné návyky nezamestnaných. Zároveň sa tým prispeje k znižovaniu kriminality.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Kriminalita. Nezamestnanosť. Dva fenomény, ktoré významným spôsobom formujú spoločnosť, ovplyvňujú jednotlivcov. Dva fenomény, ktoré, pokiaľ nie sú aspoň čiastočne pod kontrolou, dokážu svojou existenciou vytvárať čoraz hlbšie predpoklady pre vlastný rozvoj a tým aj pre deštrukciu spoločnosti. Kriminalita je prítomná prakticky od samého počiatku vzniku ľudskej spoločnosti a s evolúciou ekonomických vzťahov sa rovnako imanentným problémom ľudstva stala aj nezamestnanosť. Veľmi r
Autor: Doc. JUDr. Ján Matlák CSc.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Z legislatívneho hľadiska právo sociálneho zabezpečenia sa vyvíja v troch systémoch - poisťovací systém, systém štátnej sociálnej podpory, systém sociálnej pomoci. Sociálnou pomocou okrem iného sa rozumie aj riešenie hmotnej núdze, ktorá je závislá od príjmu členov domácností. Diskutabilnou je skutočnosť, či dávku v hmotnej núdzi možno podmieniť aktiváciou subjektu k určitej ekonomickej činnosti.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Z legislatívneho hľadiska sa právo sociálneho zabezpečenia vyvíja v troch systémoch – poisťovací systém, systém štátnej sociálnej podpory a systém sociálnej pomoci. Aj keď možno konštatovať, že jednou z najdôležitejších častí sociálneho práva je poisťovací systém a ďalšie systémy ho dopĺňajú, resp. vypĺňajú „medzery“ v sociálnom zabezpečení, význam systému štátnej sociálnej podpory a systému sociálnej pomoci je prvoradý u subjektov, ktorí sú závislí od peňažných plnení v rámci
Autor: Janka Buchancová
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Podľa údajov Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok, stres súvisiaci s prácou patrí k najčastejšie uvádzaným príčinám ochorenia pracovníkov a postihuje viac ako 40 miliónov ľudí v celej EÚ. Autori sa preto rozhodli v rámci vykonávania činností súvisiacich s pracovnou zdravotnou službou (PZS) osobitne skríningovo posúdiť psychickú pracovnú záťaž (PPZ) pri práci vo vybraných oblastiach hospodárstva - zdravotníctvo, sociálna starostlivosť, služby - hotely, reštaurácie a stravovacie služby (HORECA) a justičná sieť.

Úryvok z textu:
ÚVOD Stres súvisiaci s prácou patrí k najväčším výzvam Európy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Stres postihuje jedného zo štyroch zamestnancov a je druhým najčastejšie udávaným problémom v práci, ktorý postihol 22 % zamestnancov EÚ-27 (2005). Predpokladá sa, že s ním súvisí 50 - 60 % všetkých vymeškaných pracovných dní (2). V roku 2012 sa Výbor vrchných inšpektorov práce SLIC (The Committee of Senior Labour Inspectors) (1) dohodol na uskutočnení kampane venovanej psy
Autor: Michal Magúr
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Človek je odjakživa tvorom spoločenským ktorý vo svojom záujme a nepochybne aj v záujme iných zoskupuje. Je tomu tak aj dnes, keď sa štáty pre dosiahnutie všeobecného prospechu spájajú v medzinárodných organizáciách. Na začiatok by som pre istotu rád načrtol čo to vlastne sú medzinárodné organizácie. Pod týmto slovným spojením môžeme rozumieť združenie štátov, ktoré na základe právneho aktu, ktorým boli zriadené, trvalo vykonávajú určité úlohy pre členské štáty, a to vo vlastnom mene a vlastnými orgánmi. Znak medzinárodnoprávna subjektivita je tu vyjadrená vykonávaním vo vlastnom mene. Ďalším ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1.   Regionálne organizácie Človek je odjakživa tvorom spoločenským ktorý vo svojom záujme a nepochybne aj v záujme iných zoskupuje. Je tomu tak aj dnes, keď sa štáty pre dosiahnutie všeobecného prospechu spájajú v medzinárodných organizáciách. Na začiatok by som pre istotu rád načrtol čo to vlastne sú medzinárodné organizácie. Pod týmto slovným spojením môžeme rozumieť združenie štátov, ktoré na základe právneho aktu, ktorým boli zriadené, trvalo vykonávajú urči
Autor: doc. JUDr. Iveta Fedorovičová CSc.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Vychádzajúc zo vzájomnej spätosti a podmienenosti kriminalistiky a trestného práva sa autorka cielene zameriava na význam aplikácie kriminalistických metód (vrátane technických prostriedkov umožňujúcich ich realizáciu v praxi) v procese dokazovania trestných vecí – osobitne trestných činov sexuálneho zneužívania.

Úryvok z textu:
1 NIEKOĽKO POZNÁMOK NA ÚVOD K tomu, aby som určitým spôsobom zvýraznila význam metodológie kriminalistiky pre trestné právo, pomerne často sa či už pri výučbe kriminalistiky a trestného práva, v prednáškovej činnosti alebo vystúpeniach na konferenciách vraciam k tak-povediac „nestarnúcej“ myšlienke nestora vedeckej kriminalistiky Hansa Grossa, ktorý už dávno v minulosti slovami - „Trestné právo hmotné a procesné nám nič nepovedia o tom, akým spôsobom sú trestné činy páchané, akým spôsobom
Autor: prof. JUDr. Ján Svák DrSc.
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Ostatných 20 rokov vývoja Ústavy Slovenskej republiky prinieslo niekoľko jej zmien a ich neúspešných návrhov, ktoré zasahovali do ústavnej úpravy základných práv a slobôd. Predložený príspevok ich analyzuje z hľadiska obsahu, formy a kritérií a metód hodnotenia zásahov do ľudských práv. Príspevok poukazuje na potrebu osobitne citlivého prístupu parlamentu k výkonu jeho ústavodarnej činnosti, ak ňou zasahuje do dosiahnutej ústavnej úrovne základných práv a slobôd, pri ktorom by mal zohľadňovať materiálne jadro ústavy.

Úryvok z textu:
  1.   Úvod Článok 12 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej „ústava“) vo svojej druhej vete vyslovil základnú premisu vo vzťahu k ľudským právam chráneným v druhej hlave ústavy. Vyhlásil ich za neodňateľné, nescudziteľné, nepremlčateľné a nezrušiteľné. Aj keď sa táto direktíva vzťahuje na individuálne ľudské práva a slobody vzhľadom na to, že ľudské práva garantované v ústave sú založené na individuálnom a nie kolektívnom princípe Ústavný súd Slovenskej republiky jednozn
Autor: JUDr. Michal Žofčák PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: The author, in the forthcoming expert paper, will outline the basic ideas of applying restorative principles in the area of criminal activity. The professional contribution entitled "Meditation - the process between the offender and the victim of a criminal offense" will be the actual response to the new Act No. 274/2017 Coll. On Victims of Crime and on Amendments to Certain Acts. The Contributor will approach the importance of Mediation in Criminal Proceedings as as well as the role of the mediator through knowledge gained from criminological research and the practice of probation and mediati ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Tradičné prístupy sa v podstate sústreďujú na prísne potrestanie páchateľov, pričom sa ignorujú potreby obetí trestných činov a s použitím postavenia svedka v súdnych konaniach. Najmä výskum v posledných desaťročiach o obetiach trestných činov, poukazujú najmä na to, že obete dostávajú príliš málo pozornosti a podpory. V poslednom období, niektoré krajiny zavádzajú osobitné právne predpisy na zlepšenie podpory obetiam.  Medzinárodný empirický výskum jasne ukazuje, že v
Autor: Mgr. Zuzana Čierniková
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: V článku sa autorka venuje problematike všeobecne záväzných nariadení obcí a miest v Slovenskej republike. V prvej časti predkladá rozbor platnej právnej úpravy, ktorá sa týka normotvorby obcí. V druhej časti sa článok zaoberá rozhodovacou činnosťou Ústavného súdu Slovenskej republiky a všeobecných súdov pri prieskume ústavnosti a zákonnosti všeobecných záväzných nariadení obcí. Článok poskytuje súhrnný prehľad rozhodovacej činnosti súdov a predstavuje základnú argumentáciu, na ktorú sa súdy odvolávajú. V poslednej časti článok rozhodovaciu činnosť súdov sumarizuje a načrtáva možné východiská ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD V príspevku sa zameriavam na problémy právnej praxe vyplývajúce z normotvorby obcí, dozoru nad dodržiavaním zákonnosti a preskúmavania normotvorby obcí súdmi, teda činnosti uskutočňovanej obcami, prokuratúrou, všeobecnými súdmi a Ústavným súdom vo veciach všeobecne záväzných nariadení. Inšpirujúc sa Prusákom môžeme normotvorbu obcí definovať ako ústavou a zákonmi upravený postup orgánov územnej samosprávy ako aj postup pri konaní miestneho referenda, ktorého cieľom je vznik, zmena
MENU