Nájdené právne články pre výraz: ochrana obete

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 54

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

18 dokumentov
14 dokumentov
120 dokumentov
23 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: Mgr. Peter Múkera
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Príspevok sa zaoberá problematikou ochrany obetí trestných činov v Európskej únii. Autor zameriava svoju pozornosť najmä na aktivity Európskej únie týkajúce sa ochrany obetí trestných činov. Analyzuje najvýznamnejšie právne nástroje Európskej únie, ktoré regulujú problematiku ochrany obetí trestných činov.

Úryvok z textu:
Úvod Téma ochrany obetí trestných činov sa stala predmetom politického a akademického záujmu až v osemdesiatich rokoch minulého storočia, a to najmä v súvislosti so vzostupom uplatňovania prvkov restoratívnej (obnovujúcej) justície v trestnom práve. Do tejto doby bola téma ochrany obetí trestných činov na pokraji záujmu. Prvé iniciatívy k posilneniu ochrany obetí trestných činov vyšli z medzinárodných organizácií, na ktorých pôde boli prijaté aj viaceré medzinárodné dokumenty, ktoré
Autor: JUDr. Lenka Vráblová
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Autorka v príspevku skúma postavenie a ochranu obetí v súvislosti s trestnými činmi extrémizmu v súčasnosti, na úrovni slovenského vnútroštátneho práva. Zaoberá sa aktuálnym postavením obete po prijatí zákona č. 274/2017 o obetiach a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Extrémizmus je v uplynulých rokoch jedným z najvýraznejších problémov nie len jednotlivých krajín, ale spoločnosti ako takej, ktorý naberá na svojej intenzite. Dnešná bezpečnostná situácia vo svete a globálne problémy sú živnou pôdou pre rozmach extrémizmu a radikalizmu.  Extrémizmus a radikalizácia sú pojmy, ktoré sú v dnešnej spoločnosti skloňované na rôznych úrovniach, predovšetkým v politickej sfére. Ide o multidisciplinárny problém, ktorý je potrebný riešiť na rôz
Autor: Mgr. Anna Belkina
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Autorka sa v príspevku zaoberá otázkami súčasnej úpravy postavenia a ochrany obeti trestných činov podľa legislatívy Ruskej federácie

Úryvok z textu:
Súčasná ruská legislatíva neobsahuje zakotvený v zákone pojem obete trestného činu. Samotný pojem obete je nepriamo spomenutý v niektorých právnych predpisoch, ale neexistuje definícia obete. Hlavným pojmom, ktorý zákonodarca používa na označenie obete trestného činu, je poškodený. Pojem obete je tradične stanovený v Trestnom poriadku Ruskej federácie, a to v § 42 ods.1, ktorý znie: "Poškodená osoba je fyzická osoba, ktorej trestný čin spôsobil fyzické, materiálne, morálne škody, ako
Autor: doc. JUDr. Eva Szabová PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Ochrana obetí trestných činov predstavuje problematiku, ktorej je čoraz častejšie venovaná zvýšená pozornosť, a to nielen na úrovni teoretických diskusií ale rovnako tiež na úrovni praktickej a legislatívnej. Predmetné konštatovanie našlo svoje odzrkadlenie v nedávno prijatom zákone č. 274/2017 Z. z. o obetiach trestných činov, ku ktorého prijatiu pristúpil slovenský normotvorca v roku 2017. Predmetný zákon vykazuje bezpochyby zásadnú dôležitosť a význam. Domnievam sa však, že na to, aby sme mohli hovoriť o absolútne komplexnej ochrane tých najzraniteľnejších subjektov vystupujúcich v rámci tr ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Právny prostriedok, ktorý bol koncipovaný v oblasti ochrany obetí trestných činov na pôde Európskej únie, prostriedok vo forme európskeho ochranného príkazu, bezpochyby vedie k skvalitneniu ochrany subjektov, ktoré v rámci trestného konania požívajú osobitne zraniteľné postavenie, avšak pri detailnejšom nazretí na predmetný právny nástroj možno dospieť k niekoľkým problémom, v kontexte ktorých vyvstávajú mnohé otázky sporného charakteru. Bližšie povedané, prostredníctvom detail
Autor: JUDr. Natália Hangáčová
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: V súčasnosti bola v podmienkach Slovenskej republiky prijatá nová právna úprava - zákon č.274/2017 Z. z. o obetiach trestných činov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý nadobudol účinnosť dňa 1. januára 2018. Predmetná právna úprava má poskytovať väčšiu ochranu a podporu obetiam trestných činov. Zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších právnych predpisov poskytoval a poskytuje ochranu obetiam trestných činov iba v priebehu trestného konania, neskôr boli obete trestných činov odkázané na pomoc svojho okolia, ktoré vo všeobecnosti nevie akým spôsobom na vzniknutú sit ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
ÚVOD: Tak ako každý trestný čin má svojho páchateľa, má väčšina trestných činov aj svoju obeť (resp. obete) snáď až na výnimky, ktoré tvoria tzv. victim-less trestné činy.1 Naopak obeťami ekonomickej trestnej činnosti, najmä daňových trestných činov nie sú individuálne osoby ale spoločnosť ako celok. Pri cezhraničnej daňovej trestnej činnosti sú obeťami trestných činov obyvatelia celej Európskej únie, nakoľko konkrétne pri podvodoch spojených s daňou z pridanej hodnoty (ďalej len “DPH
Autor: npor. JUDr. Patrícia Krásná PhD., LL.M.
Zdroj: Akadémia Policajného zboru v Bratislave
Abstrakt: Spracovaný príspevok sa zameriava na diferenciu medzi obeťou a poškodeným, aj na Zákon č. 274/2017 Z. z. o obetiach trestných činov o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako na legislatívnu zmenu, ktorá upevnila postavenie obetí trestných činov v prípravnom konaní. V rámci príspevku autorka tiež poukazuje na účelnú navrhovanú legislatívnu zmenu Zákona o obetiach trestných činov a tiež na jednotlivé prvky efektívnosti prístupu k podpore a ochrane obetí trestných činov. Medzi dané prvky autorka zaradila ,,kontaktné body“ pre obete trestných činov a polic ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
  Úvod Obete trestných činov, ich ochrana a podpora sú témy, ktoré v posledných rokoch rezonujú v mnohých odborných, ale i laických diskusiách. Spoločnosť si postupom času začala uvedomovať potrebu ochrany, podpory obetí a tiež potrebu uplatňovania restoratívnych prvkov v trestnom systéme našej krajiny. Restoratívna justícia sa predovšetkým zameriava na potreby obetí, páchateľov a spoločnosti. Poukazuje na participáciu medzi obeťo
Autor: Dr.h.c., prof., JUDr. Lucia Kurilovská PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Príspevok sa zaoberá analýzou výsluchu obzvlášť zraniteľnej obete, špecifikám tohto výsluchu, jeho príprave a taktiež subjektom, ktoré sa ho zúčastňujú.

Úryvok z textu:
Lucia Kurilovská[2] Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta 1 ÚVOD V §2 ods. 21 zákona č. 301/2005 Z.z Trestný poriadok v znení neskorších zákonov (ďalej len „Trestný poriadok“). je novo formulovaná zásada ochrany obetí v trestnom konaní, ktorá priamo súvisí s relatívne novou právnou úpravou, zákonom č. 274/2017, účinný od 01. 01. 2018 o obetiach trestných činov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o obetiach“), ktorým sa do slovenského právneh
Autor: doc. JUDr. Sergej Romža PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Kľúčové slová: obeť trestného činuviktimizáciaprávo obete na ochranu
Abstrakt: Právo obete na ochranu pred druhotnou, či opakovanou viktimizáciou je integrálnou súčasťou katalógu práv obetí trestných činov, ktoré obetiam trestných činov explicitne priznáva novokoncipovaný zákon o ochrane a podpore obetí trestných činov. Okruh prostriedkov, prostredníctvom ktorých sa poskytuje ochrana obetiam trestných činov, pred opakovanou viktimizáciou, nachádza svoje normatívne ukotvenie v rôznych právnych prameňoch, ktoré nadobúdajú interdisciplinárny charakter. Práve vzájomná konzistentnosť jednotlivých prostriedkov ochrany obetí, ako aj spôsob a forma ich normatívneho vyjadrenia, v ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Úvodom Z historického hľadiska, pozornosť trestnoprávnej jurisprudencie sa koncentrovala predovšetkým na postavenie obvineného, resp. osoby proti ktorej sa vedie trestné stíhanie, čo je do určitej miery logické, a to vzhľadom na normatívne vymedzenie účelu trestného konania. Jednoducho pozornosť orgánov činných v trestnom konaní a súdov je koncentrovaná na náležité zistenie trestných činov a spravodlivé potrestanie ich páchateľov. Na „vyváženie“ tohto záujmu orgánov činných v tre
Autor: JUDr. Jakub Ľorko PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta; Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Zákon č. 274/2017 Z. z. o obetiach trestných činov a o zmene a doplnení niektorých zákonov zakotvuje do právneho poriadku Slovenskej republiky nové právne inštrumenty na ochranu obetí trestných činov. Autor sa v predkladanom príspevku zaoberá možnosťou využiteľnosti predmetných práv špecifickou skupinou obetí – odsúdených vo výkone trestu odňatia slobody.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Zákon č. 274/2017 Z. z. o obetiach trestných činov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o obetiach trestných činov“ alebo „zákon o obetiach“) s účinnosťou od 1. januára 2018 zakotvil do právneho poriadku Slovenskej republiky nový právny rámec ochrany obetí trestných činov. Úvodom považujem za vhodné upozorniť na skutočnosť, že v danom prípade ide o vykonanie, resp. dokončenie transpozície smernice Európskeho parlamentu a Rady 2012/29/EÚ z 25. októbra 2012,
MENU