Nájdené právne články pre výraz: ochrana osobnosti

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 156

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

1336 dokumentov
1347 dokumentov
3118 dokumentov
13 dokumentov
10 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: JUDr. Peter Šamko starší
Zdroj: Právne listy
Abstrakt: Príspevok za zaoberá rešeršom právnych názorov judikatúry Ústavného súdu SR ohľadne sporov na ochranu osobnosti

Sprievodný text: Z po-zí-cie exter-né-ho od-bor-né-ho po-rad-cu pred-sed-níč-ky ús-tav-né-ho sú-du som su-ma-ri-zo-val ka-sač-né ná-le-zy ús-tav-né-ho sú-du /ro-ky 2008 až 2014/, kto-rý-mi bo-li zru-še-né a vrá-te-né na no-vé ko-na-nie ve-ci v di-fa-mač-ných spo-roch. Všeo-bec-né sú-dy po-su-dzo-va-li ko-lí-ziu dvoch zá-klad-ných práv (prá-vo na ochra-nu osob-nos-ti a prá-vo na slo-bo-du pre-ja-vu). Prí-či-ny ka-sá-cie roz-hod-nu-tí všeo-bec-ných sú-dov: ar-bit-rár-nosť, extrém-ny ne-sú-lad práv-ne-ho zá-ve-ru s vy-ko-na-ný-mi skut-ko-vý-mi a práv-ny-mi zis-te-nia-mi a vy-hod-no-te-nie dô-ka-zov bez aké-ho-koľ-vek ak-cep-to-va-teľ-né-ho zá-kla-du.

Úryvok z textu:
K SPO­ROM O OCHRA­NU OSOB­NOS­TI /SUD­CA VER­SUS MÉDIÁ/ I. Z po­zí­cie exter­né­ho od­bor­né­ho po­rad­cu pred­sed­níč­ky ús­tav­né­ho sú­du som su­ma­ri­zo­val ka­sač­né ná­le­zy ús­tav­né­ho sú­du /ro­ky 2008 až 2014/, kto­rý­mi bo­li zru­še­né a vrá­te­né na no­vé ko­na­nie ve­ci v di­fa­mač­ných spo­roch. Všeo­bec­né sú­dy po­su­dzo­va­li ko­lí­ziu dvoch zá­klad­ných práv (prá­vo na ochra­nu osob­nos­ti a prá­vo na slo­bo­du pre­ja­vu). Prí­či­ny ka­sá­cie
Autor: JUDr. Marián Ďurana PhD.
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Článok sa zaoberá otázkou ochrany osobnostných práv spätých s fyzickou osobou v súvislosti s právom na ochranu súkromia a s tým spojenú ochranu osobných údajov. Osobitne poukazuje na právo na zabudnutie v súvislosti s judikatúrou Európskeho súdneho dvora.

Úryvok z textu:
Ochrana osobnosti obsiahnutá v § 11 až § 16 zákona č. 40/1964 Zb. v platnom znení (ďalej len Občiansky zákonník) nadväzuje na právne predpisy vyššej právnej sily a to najmä na právnu úpravu vyplývajúcu z medzinárodných dohovoroch o ľudských právach, ktorými je Slovenská republika viazaná (napr. na Všeobecnú deklaráciu ľudských) ako aj na ústavný zákon č. 461/1992 Zb. v platnom znení (ďalej len Ústava) ako je napr. čl. 12, čl. 15 čl. 22 Ústavy a iné právne predpisy upravujúce základné ľuds
Autor: Bc. Martin Puci
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: „Budúcnosťje dnes." Tento výrok dokonale vystihuje situáciu, s ktorou sme konfrontovaní na dennej báze. Máme pocit, že rozvoj techniky ešte nikdy v histórii nezaznamenal takú rýchlosť, ako je tomu v posledných tridsiatich rokoch. Dopomohlo k tomu okrem iného nielen relatívne pokojné mierové obdobie, ale najmä vznik internetu ako takého a jeho prepracovanie sa na prvé miesta v pomyselných rebríčkoch najpoužívanejších komunikačných a informačných prostriedkov, resp. kanálov. Internet sa čoraz viac stáva, ba môžeme povedať, že pri niektorých profesiách už aj je — hlavným pracovným nástrojom. Vďak ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Úvodné východiská „Budúcnosťje dnes." Tento výrok dokonale vystihuje situáciu, s ktorou sme konfrontovaní na dennej báze. Máme pocit, že rozvoj techniky ešte nikdy v histórii nezaznamenal takú rýchlosť, ako je tomu v posledných tridsiatich rokoch. Dopomohlo k tomu okrem iného nielen relatívne pokojné mierové obdobie, ale najmä vznik internetu ako takého a jeho prepracovanie sa na prvé miesta v pomyselných rebríčkoch najpoužívanejších komunikačných a informačných prostriedkov, resp. kanálo
Autor: JUDr. Peter Šamko
Zdroj: Právne listy
Abstrakt: Príspevok prináša podnetné zjednocujúce stanovisko Najvyššieho štátneho zastupiteľstva ČR, ktoré sa týka možnosti použitia nahrávky inej osoby, ktorá bola vyhotovená súkromnou osobou utajeným spôsobom

Úryvok z textu:
Úvod­ná poz­nám­ka – JUDr. Pe­ter Šam­ko Niž­šie v texte je uve­de­né zjed­no­cu­jú­ce sta­no­vis­ko Naj­vyš­šie­ho štát­ne­ho za­stu­pi­tel­stva ČR, kto­ré sa tý­ka prí­pus­tnos­ti, či nep­rí­pus­tnos­ti pou­ži­tia nah­ráv­ky inej oso­by, kto­rú vy­ho­to­vi­la súk­rom­ná oso­ba uta­je­ným spô­so­bom (mô­že ísť o akú­koľ­vek zvu­ko­vú, či ob­ra­zo­vú nah­ráv­ku inej oso­by vy­ho­to­ve­nú bez jej súh­la­su za­chy­te­nú na akom­koľ­vek mé­diu s tým, že ne­mu­sí ísť ani o nah­ráv­ku, ale mô
Autor: doc. JUDr. Regina Hučková PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Technologický vývoj a rozmach používania digitálnych technológií zapríčinili vznik nových spôsobov, ktorými možno zasiahnuť do jednotlivých základných práv jednotlivca, a to najmä do práva na súkromie. Z tohto dôvodu je nevyhnutné vytvorenie právnych nástrojov reagujúcich na nové výzvy v digitálnom prostredí so zabezpečením ich všeobecnej aplikovateľnosti aj na také zásahy, ktoré v súčasnosti neexistujú. Jeden z takýchto prostriedkov je obsiahnutý v novoprijatom Všeobecnom nariadení o ochrane osobných údajov v podobe ustanovenia práva jednotlivca na zabudnutie, resp. práva na vymazanie, ktorým ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Ochrana súkromia ako základné právo prislúchajúce jednotlivcovi je vymedzená v rôznych právnych predpisoch vnútroštátnej i medzinárodnej povahy. Súčasný trend spočívajúci v prenose veľkého množstva aktivít do online prostredia a celkové rozširovanie možností pôsobenia jednotlivcov v digitálnom prostredí však mali inter alia za následok vznik nových možných spôsobov zásahov do tohto základného práva, ako aj do iných práv jednotlivca. Pre zabezpečenie ochrany jednotlivca a jeho s
Autor: JUDr. Mário Ernest
Zdroj: Učená právnická spoločnosť
Kľúčové slová: ochrana osobnostikarikatúra sloboda prejavu
Abstrakt: Predkladaný príspevok sa zaoberá karikatúrou ako formou uplatnenia slobody prejavu. Autor v príspevku analyzuje niektoré zo známych rozhodnutí slovenských a českých súdov, ktoré sa zaoberali karikatúrou. V závere sa pokúša sa o formulovanie odporúčaní, ktoré napomáhajú správnemu právnemu posúdeniu karikatúry.

Úryvok z textu:
I. ÚVOD Printové i internetové média takmer každodenne okrem bežných spravodajských informácií rôzneho druhu a kvality prinášajú i kresby či koláže, ktoré vtipným a satirickým spôsobom popisujú spoločenské dianie, aktuálne politické udalosti a kroky konkrétnych osôb. V tomto podaní to nie je len prosté odovzdanie informácie, ale trefné a výstižné opísanie spoločenskej reality a často krát priamo kritika politikov, či inak verejne činných osôb. Takáto karikatúra tak v celom rozsahu spĺ
Autor: JUDr. Martina Haršányová
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Subjektami v konaniach o ochrane osobnosti v mediálnom prostredí sú väčšinou na jednej strane majitelia médií a na druhej strane tzv. osoby verejného záujmu. Pojem „verejný záujem“ je častokrát pri obhajobe medializácie informácií zo súkromia osôb verejného záujmu zamieňaný so „zvedavosťou verejnosti“. Osoby verejného záujmu nie sú v právnej teórii jednoznačne definované. Za osoby verejného záujmu sú považovaní nielen politici, ale aj umelci, a rôzne osobnosti spoločenského života. Charakter spoločenského postavenia subjektu ochrany osobnosti v mediálnom prostredí určuje argumentáciu ohľadom m ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Konkretizácia a špecifikácia subjektov ochrany osobnosti v mediálnom prostredí v spore o ochrane osobnosti, je absolútne kľúčová pre konečné rozhodnutie súdu, na čo poukazujú aj nálezy Ústavného súdu a judikatúra Európskeho súdu pre ľudské práva (ďalej ESĽP).  Konkretizáciu subjektov, teda vecnú legitimáciu, si súdy zodpovedajú v rámci otázky kto je v danom prípade subjektom ochrany a kto je subjektom zásahu, a to hneď na začiatku konania o ochrane osobnosti. Pokiaľ ni
Autor: Mgr. Tomáš Čentík
Zdroj: Bulletin advokácie SAK
Abstrakt: Článok sa zaoberá rešpektovaním princípu prezumpcie neviny pri informovaní verejnosti o prebiehajúcom trestnom stíhaní, resp. podozreniach z trestnej činnosti. Hlavným objektom záujmu je dodržiavanie tohto princípu v kontexte možného zásahu do osobnostných práv fyzickej osoby. Právo byť považovaný za nevinného, kým nebola právoplatným odsudzujúcim rozsudkom vyslovená vina, je totiž súčasťou práva na ochranu osobnosti. V prípade výrokov, ktoré porušujú prezumpciu neviny tak nastupuje občianskoprávna zodpovednosť za mediálne zásahy a je na mieste žal ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
  Bežnou súčasťou obsahu zverejňovaného v hromadných informačných prostriedkoch (televízia, printové a elektronické noviny, blogy, sociálne siete) sú informácie týkajúce sa podozrenia z protiprávneho konania (najčastejšie zo spáchania trestného činu), resp. informácie ohľadom obvinenia, príp. obžalovania určitej osoby z trestného činu. V súčasnosti možno tento jav označiť za bulvarizáciu trestného konania. Nie vždy je spôsob pod
Autor: Peter Koromház
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Predkladaný príspevok sa zaoberá ochranou osobnosti zamestnanca v pracovnoprávnych vzťahoch, pričom kladie dôraz na to, aby čitateľovi, ktorým nie je výlučne osoba s právnickým vzdelaním, poskytol prehľad platnej právnej úpravy. Autor sa v príspevku venuje všeobecnej právnej úprave ochrany osobnosti zabezpečovanej najmä občianskym právom, ako aj osobitnej právnej úprave normujúcej pracovnoprávne vzťahy. Autor sa snaží poukázať na prepojenosť predmetnej právnej úpravy a súčasne poukazuje na niektoré osobitné ustanovenia poskytujúce priestor pre ďalší výskum a formulovanie návrhov smerujúcich k ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
ÚVOD Cieľom príspevku, berúc do úvahy skutočnosť, že je výstupom z vedeckej konferencie s účasťou odborníkov z rôznych vedných odborov, je poskytnúť čitateľovi komplexný prehľad štruktúry právnej úpravy chrániacej osobnosť fyzickej osoby, ktorá je subjektom pracovnoprávneho vzťahu. V záujme naplnenia stanoveného cieľa pokladáme za nevyhnutné identifikovať jednak všeobecnú právnu úpravu ochrany osobnosti a následne sa pokúsiť identifikovať osobitnú právnu úpravu, predmetom ktorej je o
Autor: JUDr. Soňa Ralbovská Sopúchová PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Príspevok sa zaoberá témou ochrany osobnosti a slobody prejavu v súvislosti s prípadmi difamácie uskutočňujúcej sa v online prostredí. V prvej časti príspevku sa autorka zameriava na objasnenie základných súvisiacich pojmov, ako sú ochrana osobnosti, sloboda prejavu, online prostredie a difamácia. V ťažiskovej časti príspevku autorka analyzuje právo na ochranu osobnosti a právo na slobodu prejavu a tieto prepája s problematikou difamácie v online prostredí. Súčasťou analýzy je rozbor možnosti právnej ochrany osôb pred difamáciou a právne nároky poškodených osôb. Autorka si kladie otázku, kde m ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Ľudská spoločnosť zaznamenala v posledných desaťročiach výrazné zmeny súvisiace s vedou a technikou. Koniec 20. storočia a začiatok 21. storočia možno označiť za modernú dobu, charakteristickú rozsiahlym využívaním informačno-komunikačných technológií, akými sú počítače, mobilné telefóny, platobné karty či televízia. Jedným z najvýznamnejších informačnokomunikačných technológií je bezpochyby celosvetová sieť sietí – Internet, ktorý významnou mierou prispel k zmene komunikác
MENU