Nájdené právne články pre výraz: ochrana osobných údajov

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 155

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

229 dokumentov
205 dokumentov
1570 dokumentov
108 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: JUDr. Marcela Macová
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Príspevok rozoberá nový zákon o ochrane osobných údajov. Ďalej sú v ňom podrobne rozpísané plusy a mínusy nového zákona o ochrane osobných údajov. Záverom je poukázané na dopady tohto zákona na verejnosť.

Úryvok z textu:
1 Úvod V marci 2013 bol Národnou radou Slovenskej republiky prijatý nový zákon o ochrane osobných údajov, ktorý bude účinný od 1. júna 2013. Uvedený zákon bude mať dve vykonávacie vyhlášky. Nový zákon o ochrane osobných údajov pripravil na základe Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na II. polrok 2012 Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej Republiky (ďalej len „Úrad“). Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďal
Autor: JUDr. Marián Ďurana PhD.
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Článok sa zaoberá otázkou ochrany osobnostných práv spätých s fyzickou osobou v súvislosti s právom na ochranu súkromia a s tým spojenú ochranu osobných údajov. Osobitne poukazuje na právo na zabudnutie v súvislosti s judikatúrou Európskeho súdneho dvora.

Úryvok z textu:
Ochrana osobnosti obsiahnutá v § 11 až § 16 zákona č. 40/1964 Zb. v platnom znení (ďalej len Občiansky zákonník) nadväzuje na právne predpisy vyššej právnej sily a to najmä na právnu úpravu vyplývajúcu z medzinárodných dohovoroch o ľudských právach, ktorými je Slovenská republika viazaná (napr. na Všeobecnú deklaráciu ľudských) ako aj na ústavný zákon č. 461/1992 Zb. v platnom znení (ďalej len Ústava) ako je napr. čl. 12, čl. 15 čl. 22 Ústavy a iné právne predpisy upravujúce základné ľuds
Autor: Mgr. Eva Ladiverová
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Príspevok je zameraný na zhodnotenie a zhrnutie zmien v oblasti ochrany osobných údajov v pracovnoprávnych vzťahoch v súvislosti s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Prijatím Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) /ďalej len „Nariadenie“/ sa problematika ochrany osobných údajov fyzických osôb stala jednou z najdiskutovanejších tém v spoločnosti. Dôvodom zvýšeného záujmu o problematiku spracúvania osobných údajov bol v neposlednom rade ná
Autor: Mgr. Martina Kovalčíková
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Výber kvalitného zamestnanca na pracovné miesto je nesmierne náročným procesom. Na prijatie takéhoto rozhodnutia potrebuje zamestnávateľ dostatok informácií o fyzickej osobe, ktorá sa uchádza o pracovné miesto. Takéto informácie zamestnávateľ získava počas výberového konania alebo pracovného pohovoru. Vzťahy, ktoré vznikajú medzi zamestnávateľom a fyzickou osobou, označované ako predzmluvné vzťahy, sú predmetom upravy ustanovenia § 41 Zákonníka práce. V tomto ustanovení zákonodarca vymedzil rozsah informácií, ktoré je zamestnávateľ oprávnený požadovať od fyzickej osoby v týchto vzťahoch. Robí ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Výber kvalitného zamestnanca na pracovné miesto je nesmierne náročným procesom. Na prijatie takéhoto rozhodnutia potrebuje zamestnávateľ dostatok informácií o fyzickej osobe, ktorá sa uchádza o pracovné miesto. Takéto informácie zamestnávateľ získava počas výberového konania alebo pracovného pohovoru. Vzťahy, ktoré vznikajú medzi zamestnávateľom a fyzickou osobou, označované ako predzmluvné vzťahy, sú predmetom upravy ustanovenia § 41 Zákonníka práce. V tomto ustanovení zákonodarca vymedz
Autor: JUDr. Marcela Macová
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Príspevok rozoberá hlavne monitorovanie kamerovým systémom priestory prístupné verejnosti, analyzuje pojem verejný priestor. Ďalej sú v ňom podrobne rozpísané osobitné predpisy, v ktorých je upravené monitorovanie priestorov prístupných verejnosti. Záverom je poukázané na ďalšie právne rámce, ktoré sa však netýkajú monitorovania verejného priestranstva. Cieľom príspevku je poskytnúť aspoň základný prehľad právnych predpisov, ktoré upravujú monitorovanie.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD V knihe „1984“ Georga Orwella sú ľudia pod stálym dohľadom kamier. Z tohto diela pochádza známy výrok „Veľký brat ťa sleduje!“. Aj v skutočnom svete sa na mnohých miestach dostávame do ich zorného pola. 2 KDE SÚ? Kde všade sa človek môže dostať do zorného pola kamery? V Bratislave zaznamenajú Vaše kroky prakticky v celom širšom centre mesta. Ďalšie kamery súkromných bezpečnostných agentúr Vás môžu zachytiť vo vnútri bánk, obchodov, reštaurácií, nákupných centier... praktick
Autor: JUDr. Marcela Macová
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Príspevok rozoberá nový zákon o ochrane osobných údajov. Ďalej sú v ňom popísané niektoré vybrané novinky, ktoré zákon prináša. Záverom je poukázané na plusy a mínusy nového zákona. Cieľom príspevku je poskytnúť aspoň základný prehľad toho, čo prináša nový zákon o ochrane osobných údajov.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD V marci 2013 bol Národnou radou Slovenskej republiky prijatý nový zákon o ochrane osobných údajov, ktorý bude účinný od 1. júna 2013. Uvedený zákon bude mať dve vykonávacie vyhlášky. Nový zákon o ochrane osobných údajov pripravil na základe Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na II. polrok 2012 Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej Republiky (ďalej len „Úrad“). Návrh nového zákona bol pripravený vzhľadom na potrebu dôslednej transpozície Smernice Európ
Autor: JUDr. Anna Suchá PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Otázka spracúvania osobných údajov sa stáva čím ďalej tým viac aktuálnejšou témou, a to predovšetkým z dôvodu technického pokroku a možnosti jednoduchého získania a zachytenia informácií a ich rýchleho presunu nielen v rámci jednej krajiny, ale aj celého sveta. Nakoľko práva jednotlivca pri spracúvaní údajov o ňom sú jednotlivcom samostatne pomerne ťažko ochrániteľné, je na mieste, aby boli zo strany štátu (resp. štátov v celosvetovom meradle) ustanovené presné pravidlá a ako aj kontrolné mechanizmy. Týmto mechanizmom je v podmienkach slovenského právneho poriadku zákon o ochrane osobných údaj ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Pod ochranou osobných údajov možno rozumieť súbor opatrení zo strany spracúvateľov osobných údajov nazývaných prevádzkovatelia, a súbor práv dotknutých osôb, ktorých osobné údaje sa spracúvajú. Tieto činnosti sú upravené právnymi aktmi verejného práva, pričom okrem toho majú dotknuté osoby právo obrátiť sa na civilný súd v rámci žaloby o ochranu osobnosti. Slovenská právna úprava v tejto oblasti v priebehu posledných 15 rokov spočívala v postupnom približovaní sa k transponovan
Autor: Mgr. Tomáš Čentík
Zdroj: Ulpianus
Abstrakt: Internetové diskusie sa stali bežnou súčasťou modernej doby. Na webe sa diskutuje spravidla o hocičom a hocikom. Napriek rôznym etickým kódexom, resp. kódexom správania v internetových diskusiách, ktorými prevádzkovatelia portálov určujú pravidlá diskusie dochádza zo strany diskutujúcich prispievateľov k zásahom do práv tretích osôb najmä do práva na ochranu osobnosti fyzických osôb a práva na ochranu dobrej povesti právnických osôb. Často sa tak deje pod rúškom anonymity, čo spôsobuje poškodenej tretej strane problém s identifikáciou prispievateľa a následným domáhaním sa ochrany svojho práva ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Internetové diskusie sa stali bežnou súčasťou modernej doby. Na webe sa diskutuje spravidla o hocičom a hocikom. Napriek rôznym etickým kódexom, resp. kódexom správania v internetových diskusiách, ktorými prevádzkovatelia portálov určujú pravidlá diskusie dochádza zo strany diskutujúcich prispievateľov k zásahom do práv tretích osôb najmä do práva na ochranu osobnosti fyzických osôb a práva na ochranu dobrej povesti právnických osôb. Často sa tak deje pod rúškom anonymity, čo spôsobuje poškod
Autor: MJR. JUDr. Martin Pagáč
Zdroj: Učená právnická spoločnosť
Abstrakt: Článok sa zaoberá zákonným rámcom definície a ochrany osobných údajov v procese zákonnej publicity verejnej správy v činnosti správnych orgánov Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Článok popisuje rozsah princípu prevažujúceho verejného záujmu ako súčasti práva na informácie v konfrontácií s ochranou osobných údajov fyzických osôb pri aplikácií ustanovení príslušných právnych noriem. Autor rozoberá vybrané problémy aplikačnej praxe v spojení s realizáciou inštitútov ochrany osobných údajov a práva na informácie a analyzuje postavenie verejne činnej osoby v procese verejnej kontroly štátny ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
ÚVOD Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám (ďalej len „zákon o slobode informácií") je odo dňa svojej účinnosti v úzkom spojení so zákonom o ochrane osobných údajov, ktorý bol v roku 2013 novelizovaný pod číslom 122/2013 Z. z. (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov"). Tieto obsahovo odlišné právne normy poskytujú zákonný rámec pre oblasť práv priznaných Ústavou Slovenskej republiky a to je základne právo na informácie a základné práva súvisiace s ochranou s
Autor: JUDr. Matúš Mesarčík PhD., LL.M
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Predkladaný príspevok sa zaoberá právnymi aspektami anonymity v digitálnom priestore. Otázka anonymity je analyzovaná predovšetkým v kontexte špecifických práv, ktoré sa v kyberpriestore aplikujú. Konkrétne ide o právo na slobodu prejavu, právo na ochranu osobných údajov a povinnosti vyplývajúce z nariadenia eIDAS. Základnou otázkou, na ktorú sa príspevok snaží nájsť odpoveď je: Majú jednotlovci právo byť anonymný v digitálnom svete?

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Vývoj internetovej siete znamenal kreovanie nového sveta – priestoru, ktorý nemá hranice a je imateriálny. Pôvodne sieť vytvorená na vojenské či akademické účely vplyvom komercializácie dosiahla nevídaný úspech a navždy zmenila spoločenské návyky a chápanie najrôznejších aspektov ľudského života. Kým v roku 1995 používalo internet iba 16 miliónov užívateľov (0,5 % svetovej populácie), dnes je to až 4,208 miliónov užívateľov, čo predstavuje viac ako polovicu svetovej populácie.[
MENU