Nájdené právne články pre výraz: ochrana spotrebiteľa

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 142

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

3999 dokumentov
548 dokumentov
103437 dokumentov
487 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: JUDr. Vladimír Filičko PhD.
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Ochrana spotrebiteľa tvorí v podmienkach Slovenskej republiky, ako i Európskej únie významnú a v súčasnosti značne diskutovanú oblasť práva. Pre právnu úpravu spotrebiteľského práva je typické, že okrem tzv. minimálneho štandardu ochrany, ktorá je spotrebiteľom poskytnutá úpravou smerníc Európskej únie, a ktorá má byť premietnutá do vnútroštátnych právnych poriadkov členských štátov, môže byť táto ochrana vnútroštátnou právnou úpravou nad rámec úpravy smerníc rozšírená. V predmetnom príspevku sa autor venuje najnovším novelizáciám právnej úpravy spotrebiteľského práva, ktoré s účinnosťou od dr ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Úvod Potreba poukázať na aktuálne otázky ochrany spotrebiteľa a možno povedať aj samotného spotrebiteľského práva, okrem stále vyvíjajúcej sa judikatúry všeobecných súdov Slovenskej republiky, tento krát vyplynula z prijatia dvoch právnych predpisov, ktoré významnejším spôsobom posilnili ochranu spotrebiteľov v podmienkach Slovenskej republiky. Uvedené predpisy sú novelami najmä Občianskeho zákonníka[1], zákona o ochrane spotrebiteľa[2] a zákona o spotrebiteľských úveroch[3], ako i ďalšíc
Autor: JUDr. Ján Koba
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Tento článok sa zaoberá problematikou súkromnoprávnej ochrany spotrebiteľa v európskom právnom prostredí. Keďže táto problematika je veľmi široká a spotrebiteľské právo predstavuje v súčasnosti samostatné právne odvetvie pokúsil som sa analyzovať vývoj spotrebiteľského práva v rámci EU od prijatia Rímskych zmlúv po súčasnosť. Následne som sa sústredil svoju pozornosť na právnu úpravu ochrany spotrebiteľa v našom právnom poriadku v kontexte s návrhom nového Občianskeho zákonníka .V neposlednom rade som poukázal na prelínanie súkromnoprávnej a verejnoprávnej ochrany spotrebiteľa. Záverom som sa ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Úvod Ochrana spotrebiteľa v európskom právnom prostredí je významnou súčasťou európskeho komunitárneho práva. Vplyv komunitárneho práva v tejto oblasti je veľmi intenzívny, pretože právne úpravy v jednotlivých členských štátoch sú značne roztrieštené. Táto skutočnosť prináša so sebou veľa problémov a to najmä z hľadiska implementácie spotrebiteľskej legislatívy do právnych poriadkov členských štátov. Koncepcia právnej úpravy spotrebiteľského práva v SR predstavuje určitú modifikáciu
Autor: JUDr. Peter Pénzeš LL.M., PhD.
Zdroj: Učená právnická spoločnosť
Abstrakt: Pod vplyvom finančnej krízy sa ochrana spotrebiteľa dostala do väčšej pozornosti regulačných a dohľadových orgánov na celom svete. Článok analyzuje slovenskú legislatívu v oblasti ochrany spotrebiteľa na finančnom trhu. Kým právny rámec v oblasti ochrany klientov subjektov kolektívneho investovania a obchodníkov s cennými papiermi je dostatočne robustný, v oblasti ochrany klientov bánk, poisťovní a spotrebiteľských úverov je právne úprava menej podrobná. Slovenská republika neposkytuje efektívne nástroje mimosúdneho riešenia sporov na finančnom trhu.

Úryvok z textu:
ÚVOD Účastníci finančného trhu (domácnosti, podniky, štát) sa vyznačujú rôznou mierou sofistikovanosti, disponujú rozličnou mierou znalostí o fungovaní finančného trhu a rizikách spojených s investovaním. Najmä domácnosti (fyzické osoby) sú v tomto zmysle v nerovnocennom postavení vo vzťahu k finančným inštitúciám, keďže medzi nimi existuje finančná a informačná asymetria. K jej zmierneniu prispievajú pravidlá ochrany spotrebiteľa na finančnom trhu, ktoré ustanovuje štát v platných právny
Autor: JUDr. Peter Pénzeš LL.M., PhD.
Zdroj: Učená právnická spoločnosť
Abstrakt: Pod vplyvom finančnej krízy sa ochrana spotrebiteľa dostala do väčšej pozornosti regulačných a dohľadových orgánov na celom svete. Článok analyzuje slovenskú legislatívu v oblasti ochrany spotrebiteľa na finančnom trhu. Kým právny rámec v oblasti ochrany klientov subjektov kolektívneho investovania a obchodníkov s cennými papiermi je dostatočne robustný, v oblasti ochrany klientov bánk, poisťovní a spotrebiteľských úverov je právne úprava menej podrobná. Slovenská republika neposkytuje efektívne nástroje mimosúdneho riešenia sporov na finančnom trhu.

Úryvok z textu:
ÚVOD Účastníci finančného trhu (domácnosti, podniky, štát) sa vyznačujú rôznou mierou sofistikovanosti, disponujú rozličnou mierou znalostí o fungovaní finančného trhu a rizikách spojených s investovaním. Najmä domácnosti (fyzické osoby) sú v tomto zmysle v nerovnocennom postavení vo vzťahu k finančným inštitúciám, keďže medzi nimi existuje finančná a informačná asymetria. K jej zmierneniu prispievajú pravidlá ochrany spotrebiteľa na finančnom trhu, ktoré ustanovuje štát v platných právny
Autor: JUDr. Soňa Ralbovská Sopúchová PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Comenius
Abstrakt: Príspevok približuje problematiku právnej ochrany spotrebiteľa v rámci elektronického obchodu, ktorý vykazuje určité špecifiká v porovnaní s klasickým obchodným vzťahom fungujúcim vo fyzickom svete. Jedným z hlavných špecifík je fakt že elektronický obchod vzniká na diaľku, prostredníctvom elektronických zariadení, čo prináša viaceré odlišnosti, a to tak právne, ako i praktické. Autorka v príspevku poskytuje objasnenie elektronického obchodu ako takého vrátane jeho definičných znakov a taktiež základnú právnu úpravu, ktorá reguluje právny vzťah medzi spotrebiteľom, ktorý vystupuje na strane k ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
ÚVOD Dvadsiate prvé storočie je charakteristické dynamickým rozvojom moderných informačno-komunikačných technológií, akými sú počítače, mobilné telefóny, televízia, Internet a ďalšie. V súčasnej informačnej dobe nachádzajú tieto prostriedky svoje uplatnenie vo všetkých oblastiach spoločenského života, pričom jednou z nich je elektronický obchod. Zavádzanie informačno-komunikačných technológií do procesu obchodovania neprináša len možnosť mechanického využívania počítačov, internetu či iný
Autor: Mgr. Michal Cenkner PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Autor sa v príspevku zameriava na identifikáciu zákonných záruk vymožiteľnosti práv, ktoré súčasná platná a účinná legislatíva priznáva spotrebiteľovi, uzatvárajúcemu zmluvy prostredníctvom internetu. Príspevok je určený širokému spektru odbornej právnickej obce, pričom autor nielenže identifikuje zákonné záruky vymožiteľnosti práva, ale ponúka tiež ucelený a usporiadaný pohľad na nadnárodný koncept ochrany slabších strán sporu, vstupujúcich vo virtuálnom svete do širokého spektra súkromnoprávnych vzťahov.

Úryvok z textu:
Problematiku zmlúv uzatváraných na diaľku upravuje vo všeobecnosti zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov.[1] Predmetom tohto zákona je predovšetkým právna úprava obsahu občianskoprávnych vzťahov medzi spotrebiteľom a predávajúcim v rámci zmlúv uzatváraných na
Autor: Mgr. Jana Kováčiková PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Príspevok pojednáva o problematike spotrebiteľských súťaží a lotérií ako špecifického marketingového nástroja, slúžiaceho na účely zvýšenia predaja. Uskutočňovaním spotrebiteľských súťaží môže byť spotrebiteľ vystavený nežiaducim klamlivým a agresívnym obchodným praktikám organizátora. Cieľom príspevku je zhodnotiť, do akej miery je možné obmedzovanie spotrebiteľských súťaží odôvodňovať potrebou zabezpečiť ochranu spotrebiteľa pred nekalými obchodnými praktikami podnikateľov.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Vo vzťahoch trhového hospodárstva je tvorba zisku jedným zo základných pilierov fungovania štátu - ide o tolerovaný a štátom podporovaný jav, ktorý je vo všeobecnosti spoločensky akceptovaný, pokiaľ je uskutočňovaný v zákonných medziach. Samotná legálna definícia podnikania vymedzuje jeho účel ako dosahovanie zisku, čo je aj motiváciou podnikateľa pre kreovanie obchodnej a marketingovej stratégie jeho podiku. Na druhej strane však stoja záujmy štátu, ktoré môžu byť s konaním podni
Autor: JUDr. Jana Strémy PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Právo na ochranu spotrebiteľa je imanentnou súčasťou súťažného práva. Spotrebiteľ je nepochybne účastníkom hospodárskej súťaže. Primárnym cieľom súťažiteľa je upútať pozornosť spotrebiteľa a docieliť realizáciu jeho ekonomického rozhodnutia. Súčasné formy súperenia a sústavného „boja“ o zákazníka vytvárajú priestor pre stále nové úvahy nad úpravou súťažného práva, a to nielen vo verejnoprávnej, ale aj v súkromnoprávnej oblasti, akou je aj právo proti nekalej súťaži. V dôsledku harmonizácie nášho právneho poriadku s právom Európskej únie sa podpora a ochrana záujmov spotrebiteľa dostala do popr ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Hoci by sa to mohlo zdať paradoxné, voľná hospodárska súťaž je veľmi úzko spätá s právom na ochranu spotrebiteľa. Na mieste je podľa môjho názoru tvrdenie, že ochrana spotrebiteľov je jedným zo základných pilierov, na ktorých je existencia slobodnej hospodárskej súťaže postavená. Ochranu spotrebiteľa ako slabšej strany právnych vzťahov datujeme od 60. rokov 20. storočia. Od tej doby je princíp zvrchovanosti spotrebiteľa vnímaný ako jeden zo základných predpokladov existencie voľne
Autor: Mgr. Lea Mezeiová
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Predkladaný príspevok sa zaoberá autonómiou vôle v oblasti ochrany spotrebiteľa v medzinárodnom práve súkromnom, aké sú jej limity vo vzťahu k ochrane spotrebiteľa práve s prihliadnutím na otázku ochrany slabšej strany záväzkového vzťahu.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Autonómia vôle patrí medzi základné zásady súkromného práva, ktorá požíva ochranu prostredníctvom ústavných systémov jednotlivých členských štátov. Podľa práva EÚ1 sa autonómia vôle strán považuje za základné právo nevyhnutné na riadne fungovanie vnútorného trhu. Súdny dvor EÚ vo svojom rozsudku z 24.januára 1991 potvrdil, že autonómia vôle strán je významná pre voľný pohyb tovaru, služieb, osôb a kapitálu. Svoje nezastupiteľné miesto má táto zásada nepochybne aj v medzinárodnom pr
Autor: JUDr. Simona Heseková Bojmírová
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: V súčasnosti sme svedkami zvyšujúceho sa trendu ochrany spotrebiteľa na finančnom trhu, ktorý sa prejavuje v komplexných a pomerne rozsiahlych legislatívnych zmenách. Tieto zmeny sú spojené s čoraz precíznejším zakotvením povinností subjektov finančného trhu, práv spotrebiteľa ako aj novou kompetenciou Národnej banky Slovenska v rámci výkonu dohľadu v oblasti ochrany finančných spotrebiteľov. Článok sa zaoberá vybranými otázkami ochrany spotrebiteľa na finančnom trhu v kontexte legislatívnych zmien ako aj aplikačnej praxe.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD V recentom období prechádza legislatíva upravujúca ochranu spotrebiteľa na finančnom trhu značnými zmenami. Nové legislatívne tendencie smerujúce k zvyšovaniu ochrany spotrebiteľa na finančnom trhu sú úzko prepojené a ovplyvňované zvyšujúcim sa zadlžením domácností. Počas posledných desiatich rokov, zadlženosť domácností vzrástla na rekordnú úroveň v mnohých krajinách OECD. Trend rastúcej zadlženosti domácností je typický aj pre Slovenskú republiku. Podľa Analýzy Národnej banky Slo
MENU