Nájdené právne články pre výraz: ochrana ústavnosti

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 113

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

328 dokumentov
17316 dokumentov
207 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: doc. JUDr. Boris Balog PhD.
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Príspevok sa venuje obnove konania pred ústavným súdom ako relatívne novému ústavnému inštitútu. Slovenská republika s jeho aplikáciou v rozhodovacej činnosti ústavného súdu nemá doteraz väčšie skúsenosti. Ústavný súd sa vydal cestou materiálneho uplatňovania obnovy konania, čo vyvolalo odbornú polemiku, na ktorú príspevok reaguje.

Úryvok z textu:
  Úvod Výnimočnosť postavenia Ústavného súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) v ústavnom systéme Slovenskej republiky bola od počiatku daná o. i. aj tým, že jeho rozhodnutiam priamo ústava zaručovala absolútnu nedotknuteľnosť. Výslovná úprava v čl. 133 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) kategoricky a bezvýnimočne stanovila, že proti rozhodnutiu ústavného súdu nemožno podať opravný prostriedok.[1] Stručná, ale jasná ústavná norma vylúčila akýkoľvek opravný p
Autor: Doc. JUDr. Marta Tóthová PhD.
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Článok sa krátko zaoberá históriou ústavného súdnictva štátov Vyšehradskej štvorky. Poukazuje na odlišné tradície a východiská jednotlivých štátov pri kreovaní svojich ústavných systémov po páde tzv. sovietskeho bloku. V ďalšej časti analyzuje a porovnáva najvýznamnejšie rozhodovacie právomoci ústavných súdov - kontrolu ústavnosti a ústavné sťažnosti. V závere sa venuje aj krátkej komparácii niektorých ďalších vybraných rozhodovacích právomocí.

Úryvok z textu:
  Úvod Vyšehradské stretnutie predstaviteľov vtedajšieho Československa, Maďarska a Poľska 15. februára 1991 vyústilo do vytvorenie skupiny troch, od roku 1993 štyroch spolupracujúcich stredoeurópskych štátov. Deklarácia, ktorá bola vo Vyšehrade podpísaná vymedzila ťažiskové ciele tejto skupiny, medzi ktorými boli aj vybudovanie moderného právneho štátu a dodržiavanie ľudských práv a základných slobôd. Obsahovala aj dohodu o vzájomnej koordinácii jednotlivých krokov pri napĺňaní spolo
Autor: JUDr. Martin Štrkolec PhD.
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Autor sa v príspevku snaží poukázať na vybrané otázky abstraktnej a konkrétnej ochrany ústavnosti prostredníctvom Ústavného súdu Slovenskej republiky. Príspevok je rozdelený do troch samostatných častí, v ktorých autor postupne prechádza abstraktnou ochranou ústavnosti a jej aktuálnymi problémami, cez zakotvenie základných práv a slobôd jednotlivcov v Slovenskej republike až po konkrétnu ochranu ústavnosti prostredníctvom konania o sťažnostiach fyzických a právnických osôb podľa článku 127 ústavy. V príspevku autor okrem výkladu jednotlivých ustanovení ústavy využíva doktrinálnu judikatúru Úst ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Aktuálne problémy abstraktnej ochrany ústavnosti Ústavným súdom Slovenskej republiky Vydávanie normatívnych a individuálnych právnych aktov je spojené výlučne s činnosťou orgánov verejnej moci, a síce s právnymi odvetviami verejného práva. Rovnako je s uvedenými právnymi aktmi spojená tzv. prezumpcia správnosti verejnoprávnych aktov z obsahu ktorej vyplýva, že aj vadný právny akt nadobudne svoju účinnosť a má rovnaké právne účinky ako právny akt, ktorý vadný nie je, a to až do času,
Autor: doc. JUDr. Ladislav Orosz CSc.
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Predmetom príspevku je analýza úpravy postavenia súdnych orgánov ochrany ústavnosti v ústavách štátov V4. Autor analyzuje ústavnú úpravu z hľadiska jej obsahu, rozsahu a detailnosti, ako aj stability. Osobitne sa autor zaoberá otázkou, či ústavná úprava (ne)primerane limituje zákonnú úpravu. Z analýzy vyplýva, že z hľadiska obsahu je ústavná úprava postavenia ústavných súdov v štátoch V4 porovnateľná, ale z hľadiska rozsahu a detailnosti existujú medzi nimi významné rozdiely. Najširšia a najdetailnejšia je ústavná úprava v Slovenskej republike, ktorá je ale paradoxne najmenej stabilná. Naopak ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
  Úvod Nie je žiadnym tajomstvom, že kľúčovým podnetom pre voľbu tematického zamerania VIII. ústavných dní bolo schválenie nového slovenského zákona o ústavnom súde - zákona č. 314/2018 Z.z. o Ústavnom súde Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj „nový zákon o Ústavnom súde SR“). Kvalitná zákonná úprava je jedným z významných predpokladov efektívneho výkonu ústavného súdnictva, a preto je medzinárodná vedecká konferencia vecne orientovaná na legislatívnu
Autor: Tomáš Vorčák
Zdroj: Otvorené Právo
Abstrakt: Vytvorenie inštitucionálnych personálnych záruk sudcov Ústavného súdu za účelom výkonu spravodlivého a nezávislého súdnictva. Morálne a profesionálne požiadavky na sudcov ústavného súdu.

Úryvok z textu:
Personálny substrát ústavného súdu je faktická garancia nezávislosti, bez neho by ústavou nastavený systém (nezávislosti) nebol dostatočne efektívny. Bol by formou bez obsahu. Na sudcov ochrancu ústavnosti kladiem dve nevyhnutné podmienky. Aby boli morálnymi a odbornými autoritami, a to nie len doma, ale i v zahraničí. Nie sú to de iure právne podmienky, ale de facto ovplyvňujú rozhodovaciu činnosť samotného sudcu. Tým, že je sudca ústavného súdu svetovo uznávaným odborníkom v danej oblasti,
Autor: Mgr. Ondrej Ružička PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Tento príspevok predstavuje zamyslenie sa nad rozhodnutím PL. ÚS 21/2014 a jeho potencionálnym vplyvom na možnosť zmeny štruktúr Slovenskej republiky na iné formy. Bude sa jednať o pokus popísať potencionálne obmedzenie delegovaného ústavodarcu v prípade takto užšie vymedzenej tematiky.

Úryvok z textu:
Come gather 'round people Wherever you roam And admit that the waters Around you have grown And accept it that soon You'll be drenched to the bone. If your time to you Is worth savin' Then you better start swimmin' Or you'll sink like a stone For the times they are a-changin'. Bob Dylan 1 ...THEY ARE A-CHANGIN' Úryvok z piesne Boba Dylana ,,Times they are a-changin'ˮ, nie je náhodný. Rozhodnutie Ústavného súdu predstavuje zásadný zlom v slovenskom ústavnom prá
Autor: Imrich Vozár
Zdroj: Otvorené Právo
Abstrakt: Princíp právnej istoty v rozhodovacej činnosti súdov a dodržiavanie tohto princípu Ústavným súdom s odkazom na prípad Pezinskej skládky.

Úryvok z textu:
Je neodškriepiteľným faktom (čo vo svojej rozhodovacej praxi mnohokrát potvrdil aj ústavný súd), že k základným znakom právneho štátu patrí aj princíp právnej istoty. Z rozhodovacej praxe ústavného súdu je zároveň zrejmé, že k základným znakom princípu právnej istoty patrí aj to, aby rozhodnutia súdov (ústavný súd nevynímajúc) boli takého charakteru, aby výklad a aplikácia právnych noriem, ktoré súdy svojimi rozhodnutiami vykonajú, objasnili tieto právne normy a to najmä pre tých, ktorým sú t
Autor: JUDr. Ivana Zmeková
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov je významným právnym inštitútom, ktorý sa dotýka veľkej časti populácie. Aj napriek tomu je jeho súčasná právna úprava v našom právnom poriadku pomerne strohá a nepodlieha častým zmenám. V rámci nej nie sú riešené všetky otázky, ktoré v sebe toto majetkové spoločenstvo zahŕňa. Vzhľadom na stručnosť právnej úpravy je pre tento inštitút a jeho samotný výklad a aplikáciu veľmi dôležitá aj súdna prax, ktorá je v tejto oblasti pomerne bohatá. V tomto kontexte má svoj nezanedbateľný význam aj judikatúra ústavného súdu.

Úryvok z textu:
1. ÚVOD Každý má právo na to, aby sa v jeho veci (ktorá je predmetom súdneho konania) vykonal ústavne súladný výklad aplikovanej právnej normy. Z toho vyplýva, že k reálnemu poskytnutiu súdnej ochrany dôjde len vtedy, ak sa na zistený stav veci použije ústavne súladne interpretovaná, platná a účinná právna norma[1]. Interpretácia relevantných ustanovení hmotného (prípadne procesného) práva na konkrétny prípad je úlohou súdnej judikatúry. Ďalšou jej úlohou je dotvárať právo nad rámec bež
Autor: Mgr. Lucia Nedzbalová
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Príspevok sa zaoberá právnym postavením sudcov Ústavného súdu, ktorí patria k najdôležitejším ústavným činiteľom v Slovenskej republike. Práve ztohto dôvodu funkcia ústavného sudcu vzbudzuje záujem širokej verejnosti, nielen z hľadiska jeho odbornosti, ale aj z hľadiska správania sa v jeho súkromnom živote. Príspevok poukazuje na právnu úpravu práv a povinností v súvislosti s výkonom sudcovskej funkcie (statusové normy], ako aj na postavenie ústavných sudcov pri uplatňovaní právomoci ústavného súdu a vedení konania (procesné normy]. Poskytuje tým komplexný pohľad na výkon funkcie sudcu ústavné ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Úvod Ústavný súd Slovenskej republiky je podľa čl. 124 Ústavy nezávislým orgánom ochrany ústavnosti. Ústavný súd ako garant ochrany ústavnosti by mal výrazne prispieť k harmonizácii právneho poriadku, ochrane práv a slobôd občanov, formovaniu ich právneho vedomia, demokratizácii slovenskej štátnosti, rozvoju právnej kultúry, prehĺbeniu zodpovednosti predstaviteľov štátnej moci a orgánov územnej samosprávy a napokon každého občana.[1] [2] Veľmi dôležitým prvkom pre napĺňanie týchto úlo
Autor: Doc. JUDr. Ján Drgonec DrSc.
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Právomoc Ústavného súdu SR výslovne určuje Ústava SR v rade ústavných noriem - v článkoch 125 až 129 a v článku 152. Ústavný súd SR je zriadený ako súdny orgán ochrany ústavnosti. Na to, aby mohol plniť túto úlohu za každých okolností, vždy, keď je to významné pre ochranu ústavnosti, možno v súlade s článkom 124 Ústavy SR vyvodiť ďalšiu právomoc Ústavného súdu SR. Pomocou vyvodenej právomoci je možné zabezpečiť ochranu ústavnosti aj v tých typoch vzťahov, kde Ústavný súd SR dosiaľ ústavnosť nechráni s odkazom na neexistenciu právomoci zasiahnuť v príslušných kompetenčných ustanoveniach člán ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
  „Generálom sa často vyčítalo, že sa pripravovali na minulú vojnu namiesto budúcej,“ otvára štvrtú kapitolu svojho románu Patrick Ryan.[1]Ústavný súd SR ako keby bol zriadený podľa príkladu britských generálov. Na ochranu ústavnosti podľa minulých skúseností namiesto toho, aby ju poskytoval podľa potrieb doby, v ktorej rozhoduje. Ochrana ústavnosti je vyjadrením účelu zriadenia a existencie ústavného súdu a zároveň základným príkazom adresovaným ústavou materiálneho právneho štátu ús
MENU