Nájdené právne články pre výraz: ochrana verejného poriadku a bezpečnosti

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 9

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

9 dokumentov
1 dokument
11 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: Mgr. Tomáš Čentík
Udalosť: Ulpianus
Abstrakt: Do prijatia Civilného sporového poriadku (ďalej len „CSP“) neexistovali ustálené a jednoznačné doktrinálne ani judikatúrne názory na otázku procesnej prípustnosti nezákonne získaných dôkazov v predprocesnom štádiu a ich použiteľnosti v občianskom súdnom konaní – po novom CSP expressis verbis upravuje limity ich použiteľnosti v civilnom procese v rámci základných princípov.

Úryvok z textu:
<p> Do prijatia Civilného sporového poriadku (ďalej len „CSP“) neexistovali ustálené a jednoznačné doktrinálne ani judikatúrne názory na otázku procesnej prípustnosti nezákonne získaných dôkazov v predprocesnom štádiu a ich použiteľnosti v občianskom súdnom konaní – po novom CSP expressis verbis upravuje limity ich použiteľnosti v civilnom procese v rámci základných princípov.<br /> <br /> V ustanovení čl. 16 ods. 2 CSP je upravený princíp legality, podľa ktorého „súd pri prejednávaní a ro
Autor: JUDr. Jozef Griger
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Zákon č. 444/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „zákon č. 444/2015 Z. Z.“) vytvoril s účinnosťou od 1. januára 2017 legislatívne predpoklady na monitorovanie a zaznamenávanie obsahu telefonického hovoru väznených osôb. Išlo o jedno z viacerých opatrení v oblasti získavania informácií a rozšírenia možnosti využívať opatrenia preventívnej povahy v boji proti terorizmu. Uvedenému inštitútu je venovaná pozornosť najmä z hľadiska legality, legitimity a proporcionality takéhot ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
<p> 1 ÚVOD<br /> Väzenie predstavuje mikrosvet, v ktorom dochádza k maximálne možnému legálnemu<br /> obmedzeniu práv a slobôd, a to na pozadí snahy o nápravu, či narovnanie jeho obyvateľov. Napriek<br /> tomu, že obmedzenie práv a slobôd je „prirodzenou“ súčasťou výkonu väzby a výkonu trestu<br /> odňatia slobody, tak „spravodlivosť nemožno zastaviť pri bráne väznice“.[2] Z hľadiska nášho<br /> príspevku by sme radi z dôvodu aktuálnosti témy zamerali pozornosť na ochranu tajomstva s
Autor: JUDr. Ingrida Papáčová
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Zbor väzenskej a justičnej stráže môžeme jeho charakterom (charakterom činnosti) zaradiť nielen do správy väzenstva, ale aj do správy justície. Autorka sa v príspevku sústredí prioritne na funkciu Zboru väzenskej a justičnej stráže pri zabezpečovaní nezávislého a nestranného súdnictva s prihliadnutím na jeho špecifické postavenie a na jeho činnosť, či funkciu vo vzťahu k správe justície.

Úryvok z textu:
<p> <strong>1 ÚVOD</strong></p> <p> Súdna moc v Slovenskej republike je vykonávaná prostredníctvom súdov Slovenskej<br /> republiky. „Súdnictvo sa vykonáva na všetkých stupňoch oddelene od iných štátnych orgánov.“[1]<br /> Takýmto spôsobom je možné dosiahnutie nezávislosti a nestrannosti súdov tak, aby nedochádzalo<br /> k ovplyvňovaniu ich činnosti. Ako vhodné sa javí definovanie troch základných výrazov, a to<br /> nezávislosť, nestrannosť a vykonávanie činnosti oddelene.<br />
Autor: JUDr. Jakub Ľorko PhD.
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta; Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Zákon č. 274/2017 Z. z. o obetiach trestných činov a o zmene a doplnení niektorých zákonov zakotvuje do právneho poriadku Slovenskej republiky nové právne inštrumenty na ochranu obetí trestných činov. Autor sa v predkladanom príspevku zaoberá možnosťou využiteľnosti predmetných práv špecifickou skupinou obetí – odsúdených vo výkone trestu odňatia slobody.

Úryvok z textu:
<p> <strong>1 ÚVOD <br /> </strong></p> <p> Zákon č. 274/2017 Z. z. o obetiach trestných činov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o obetiach trestných činov“ alebo „zákon o obetiach“) s účinnosťou od 1. januára 2018 zakotvil do právneho poriadku Slovenskej republiky nový právny rámec ochrany obetí trestných činov. Úvodom považujem za vhodné upozorniť na skutočnosť, že v danom prípade ide o vykonanie, resp. dokončenie transpozície smernice Európskeho parlamentu a Rad
Autor: JUDr. Ingrida Papáčová
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Zbor väzenskej a justičnej stráže tvorí samostatný verejný ozbrojený zbor. Jedná sa o Zbor, ktorého záležitosti sú riešené prioritne interne, t z. že sa síce jedná o zbor, ktorý je zriadený zákonom a jeho činnosť a základné vymedzenie pôsobenia je taktiež definované zákonom, avšak jeho postupy, organizácia, či prerozdelenie je riešené výlučne internými dokumentami. Autorka v príspevku poukáže na osobitosti interných rozhodnutí nadriadených subjektov, ktoré sú oprávnené rozhodovať vo veci, pričom cieľom príspevku bude poukázať na možnosť alebo nemožnosť zamestnanca Zboru väzenskej a justičnej ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
<p> <strong>1 ÚVOD</strong></p> <p> Zbor väzenskej a justičnej stráže tvorí špecifickú časť orgánov verejnej správy. Jeho charakterom ho možno radiť medzi verejné ozbrojené zbory.<br /> Aj napriek skutočnosti, že sa jedná o orgán verejnej správy, je jeho postavenie v systéme veľmi špecifické. Inak to nebude ani v prípade preskúmavania rozhodnutí prijatých v Zbore väzenskej a justičnej stráže.</p> <p> <strong>2 ZBOR VÄZENSKEJ A JUSTIČNEJ STRÁŽE</strong></p> <p> Zbor väzenskej a justi
Autor: JUDr. Ingrida Papáčová
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Disciplinárne previnenia, ako aj postup pri rozhodovaní o disciplinárnych previneniach je v súčasnosti čoraz častejšie rozoberanou témou. Dochádza k porušovaniu práv a povinností nielen osobami vo výkone väzby a osobami vo výkone trestu odňatia slobody, ale práve aj samotnými príslušníkmi Zboru väzenskej a justičnej stráže. Autorka príspevku sa preto rozhodla rozpracovať uvedenú problematiku v súlade s aktuálnymi právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.

Úryvok z textu:
<p> <strong>1. STRUČNÁ DEFINÍCIA ZBORU VÄZENSKEJ A JUSTIČNEJ STRÁŽE</strong></p> <p> Zbor väzenskej a justičnej stráže (ďalej v texte ako „Zbor“) je v systéme orgánov verejnej správy charakterizovaný ako ozbrojený bezpečnostný zbor, ktorý na základe platného právneho poriadku plní úlohy na viacerých úsekoch súvisiacich so zabezpečením väzby a justície.<br /> Základnú definíciu Zboru, ako aj jeho organizáciu, riadenie, či úlohy nájdeme v zákone č. 4/2001 Z. z. o Zbore väzenskej a justičnej
Autor: Erik Vadas
Udalosť: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika
Abstrakt: Autori v príspevku skúmajú možnosť využitia dôkazného prostriedku v pracovnoprávnom spore, ktorý bol zamestnávateľom alebo zamestnancom získaný v rozpore s normami GDPR resp. pripravovaného nového zákona o ochrane osobných údajov. Autori podrobujú kritike zánovnú úpravu pracovnoprávnych sporov v Civilnom sporovom poriadku a skúmajú limity testu proporcionality v otázke prípustnosti nezákonne získaného dôkazného prostriedku v pracovnoprávnom spore, a to najmä z hľadiska legálneho zavedenia možnosti aplikácie nezákonne získaného dôkazného prostriedku v článku 16 ods. 2 CSP v súdnej praxi.

Úryvok z textu:
<p class="Heading230" style="margin: 0cm 0cm 4.75pt; text-align: justify; text-indent: 0cm; background: transparent; font-size: 14pt; font-family: Cambria; font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0); line-height: 14pt; break-after: avoid;"> <a name="bookmark781"></a><a name="bookmark780"><span lang="SK">38.1<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-weight: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&qu
Autor: JUDr. Zuzana Macková PhD.
Udalosť: Liberalizácia pracovného práva a nové trendy vo vývoji pracovných vzťahov
Abstrakt: Blíži sa koniec prvého desaťročia 3.tisícročia, resp. 21.storočia. Moja generácia 40-nikov po prvýkrát vo svojom živote sa stáva priamym účastníkom mimoriadnej situácie celosvetového charakteru, a to finančnej a hospodárskej krízy, ktorú poznáme iba z literatúry a z histórie našich predchádzajúcich generácii, t.j. starých rodičov a rodičov.

Úryvok z textu:
<div> <p> <strong>Úvod</strong><o:p></o:p></p> <p> Blíži sa koniec prvého desaťročia 3.tisícročia, resp. 21.storočia. Moja generácia 40-nikov po prvýkrát vo svojom živote sa stáva priamym účastníkom mimoriadnej situácie celosvetového charakteru, a to finančnej a hospodárskej krízy, ktorú poznáme iba z literatúry a z histórie našich predchádzajúcich generácii, t.j. starých rodičov a rodičov.<o:p></o:p></p> <p> Minulý mesiac uplynul rok od pádu ctihodnej americkej investičnej banky
MENU