Nájdené právne články pre výraz: ochrana veriteľa

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 47

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

150 dokumentov
38 dokumentov
998 dokumentov
19 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: JUDr. Tomáš Lisánsky
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Autor sa v príspevku zaoberá vybranými skutkovými podstatami trestných činov obsiahnutých v osobitnej časti Trestného zákona, pričom zvláštnu pozornosť venuje prípadom súvisiacich s právnymi vzťahmi upravenými normami súkromného práva. V tejto súvislosti príspevok analyzuje najmä možné kazuistické situácie vo vzťahu k postúpeniu pohľadávky alebo realizáciou záložného práva. Súčasne je v príspevku venovaný priestor i prípadom, v ktorých dochádza zo strany oprávnených subjektov k vzneseniu námietky premlčania alebo preklúzii.

Úryvok z textu:
Úvod. Existencia veriteľa a dlžníka v mutuálnom a právami a povinnosťami vzájomne korešpondujúcom právnom vzťahu je podmienená najmä záväzkovým vzťahom. Môže ísť teda o záväzkový vzťah majúci pôvod v zmluve, ale takisto aj v spôsobení škody či v daňovej, colnej, alebo inej zákonnej povinnosti. Z platného záväzku je dlžník povinný niečo dať (dodať zaplatený tovar alebo zaplatiť zaň peniaze), konať (vykonať opravu alebo zhotoviť dielo), niečoho sa zdržať (dočasne nevyužívať určitú nehnuteľn
Autor: JUDr. Jakub Ľorko PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstrakt: V predkladanom príspevku sa autori zamerali na profil páchateľa vybraných trestných činov s akcentom na ochranu veriteľov. Analyzovaný súbor predstavuje všetkých aktuálne odsúdených vo výkone trestu odňatia slobody za vybrané trestné činy s akcentom na ochranu veriteľov a vzhľadom na nie častý výskyt, resp. „stíhanie“ predmetných trestných činov, ide len o štyroch odsúdených. Autori vybraný súbor odsúdených podrobili kvalitatívnej analýze, pričom spoločné komparačné kritériá predstavuje vybraných 5 kriminogénnych faktorov, ktorými sú osobná char ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
  1 Výskumné zámery projektu Projekt VEGA s názvom Právna ochrana uč astnikov ekonomicko-pravnych vzťahov s akcentom na trestnoprávnu ochranu veriteľov, ktorého vedúcim je doc. JUDr. Eduard Burda, PhD., sa momentálne nachádza v treťom roku realizácie. Podstata projektu v zmysle žiadosti o dotáciu/finančný príspevok – návrhu vedeckého projektu, spočíva v interdisciplinárnom vedeckom rozbore právnej úpravy vybraných trestných
Autor: Mgr. Andrea Peleščáková
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Ochrana veriteľov patrí medzi dôležité právne témy. Rastie počet dlžníkov, ktorí odmietajú plniť svoje záväzky alebo sa dostávajú do stavu, kedy tieto záväzky nie sú schopní plniť. Veritelia sa preto snažia posilniť vymožiteľnosť svojich pohľadávok, najmä využitím zabezpečovacích prostriedkov, ako napr. dohodnutím zmluvnej pokuty, ručením, zábezpekou, ai. Odporovateľnosť právnych úkonov je osobitným inštitútom, ktorý slúži na ochranu veriteľov. Odporovateľnosť právnych úkonov ako určitá sankcia nie je postihom za konkrétne vady právneho úkonu, ale za jeho dôsledky vo vzťahu k veriteľom dlžník ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Úvod Ochrana veriteľov patrí medzi dôležité právne témy. Rastie počet dlžníkov, ktorí odmietajú plniť svoje záväzky alebo sa dostávajú do stavu, kedy tieto záväzky nie sú schopní plniť. Veritelia sa preto snažia posilniť vymožiteľnosť svojich pohľadávok, najmä využitím zabezpečovacích prostriedkov, ako napr. dohodnutím zmluvnej pokuty, ručením, zábezpekou, ai. Odporovateľnosť právnych úkonov je osobitným inštitútom, ktorý slúži na ochranu veriteľov. Odporovateľnosť právnych úkonov ako
Autor: JUDr. Eva Sihelniková PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Príspevok na tému Úverový podvod, podvodný úpadok a zavinený úpadok sa týka vybraných trestných činov so zameraním na spôsob ich spáchania a skutkové okolnosti, za ktorých k nim dochádza ako aj na postavenie veriteľa ako poškodeného a možnosti jeho ochrany.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Trestný čin úverového podvodu sa zaraďuje medzi majetkové trestné činy, subjekt je všeobecný, z hľadiska subjektívnej stránky sa vyžaduje úmyselné zavinenie. Objektívna stránka spočíva v konaní páchateľa, ktorý vyláka úver alebo jeho zabezpečenie tak, že iného uvedie do omylu ohľadom splnenia podmienok, ktorých splnenie je potrebné na poskytnutie úveru, alebo ohľadom podmienok jeho splácania. 2 Úverový podvod V rámci svojej praxe som sa stretla s prípadom, kedy bolo zo stra
Autor: JUDr. Jozef Čorba
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Príspevok sa zaoberá problematikou právnej úpravy obchodných spoločností, pričom vychádza z toho, že v praxi niektoré funkcie kapitalizačných povinností v úprave s. r. o. zlyhávajú. V dôsledku toho sa objavujú problémy pri reálnom uplatňovaní práv veriteľov spoločností s ručením obmedzeným. V súčasnosti je v legislatívnom procese novela Obchodného zákonníka, ktoru sa majú zmeniť podmienky splácania peňažných vkladov na základné imanie obchodných spoločností, čo by mohlo posilniť ochranu veriteľov. V príspevku vyslovujeme pochybnosti o efektivite tejto právnej úpravy, ktorá zrejme sleduje iný ú ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Úvod   Spoločnosť s ručením obmedzeným je najobľúbenejšou a najčastejšie využívanou právnou formou obchodnej spoločnosti v Slovenskej republike[1]. Možnosť založenia tejto spoločnosti aj jedinou fyzickou osobou, relatívne nízka vkladová povinnosť spoločníkov a obmedzené ručenie spoločníkov za záväzky spoločnosti sú zrejme základnými motívmi pre voľbu tejto formy spoločnosti založenej za účelom podnikania. Založenie spoločnosti s ručením obmedzeným umožňuje zakladateľom preniesť riziko
Autor: prof. JUDr. Tomáš Strémy PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Pojem právnickej osoby je z hľadiska štruktúry systémovo zložitý integrovaný fenomén, ktorý je skúmaný a študovaný celou skupinou vedných odvetví. Preto je potrebné právnickú osobu vnímať ako komplexný spoločenský fenomén, ktorý vznikol v určitých spoločenských podmienkach a plnil, a do budúcnosti i bude plniť, svoje spoločenské poslanie. V článku analyzujem doktrínu piercing the corporate veil, ktorej primárnym účelom je princíp ochrany veritelov a o.i. analyzujem trest zrušenia právnickej osoby v kontexte zákona o trestnej zodpovednosti právnických osôb.

Úryvok z textu:
Úvod Medzi spoločnosti sa v minulosti zaraďovali cechy, ktoré vznikali v mestách ako združenia remeselníkov (neskôr aj obchodníkov). Cechy boli známe v tejto podobe v celej strednej Európe, pričom táto ustanovizeň k nám nebola prenesená ako hotová inštitúcia nemeckým právom, ale vyvinula sa už na tunajšej pôde stálym pôsobením nemeckého vplyvu. Členstvo v cechu sa pôvodne nadobúdalo pristúpením a prijatím, ktoré bolo neskôr čím ďalej tým viac sprísňované, lebo cechoví majstri bránili svo
Autor: JUDr. Matej Smalík PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Autori budú v rámci príspevku rozoberať vybrané trestné činy (najmä trestný čin podvodu, sprenevery a neoprávneného používania cudzieho motorového vozidla) v ich spojitosti so záväzkami vyplývajúcimi z porušenia súkromnoprávnych vzťahov. Autori sa zamýšľajú nad (pomerne) častou aplikáciou princípu ultima ratio zo strany orgánov činných v trestnom konaní vo vzťahu k ochrane veriteľov zo súkromnoprávnych vzťahov.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Princíp ultima ratio je v rámci slovenského právneho poriadku vyjadrený najmä v rámci princípu sekundárneho uplatnenia trestnej represie pri uplatňovaní a aplikácii noriem trestného práva hmotného a procesného. Okrem týchto odvetví je možné badať prvky uplatňovania princípu ultima ratio aj v rámci správneho trestania, kedy nemožno opomenúť prípadnú aplikáciu tohto princípu.[2] Princíp ultima ratio je vnímaný v rámci právneho poriadku Slovenskej republiky širokospektrálne a takýto
Autor: Milan Šimkovič
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Obchodnoprávne vzťahy so sebou nevyhnutne prinášajú istú mieru rizika, že predmetný záväzok, tak ako bolo dohodnuté splnený nebude. Z tohto dôvodu právna úprava obsahuje nástroje, prostredníctvom ktorých môže veriteľ zabezpečiť uspokojenie svojej pohľadávky, náhradným spôsobom. Medzi prostriedky ochrany veriteľa v obchodnoprávnych vzťahoch, ktoré posilňujú postavenie veriteľa a umožňujú mu uspokojiť svoju pohľadávku prostredníctvom ďalšieho (vedľajšieho) záväzku patrí popri záložnom práve, ručení alebo zmluvnej pokute aj ručenie prostredníctvom zmenky ako osobitný inštitút pre zabezpečenie záv ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Úvod Obchodnoprávne vzťahy so sebou nevyhnutne prinášajú istú mieru rizika, že predmetný záväzok, tak ako bolo dohodnuté splnený nebude. Z tohto dôvodu právna úprava obsahuje nástroje, prostredníctvom ktorých môže veriteľ zabezpečiť uspokojenie svojej pohľadávky, náhradným spôsobom. Medzi prostriedky ochrany veriteľa v obchodnoprávnych vzťahoch, ktoré posilňujú postavenie veriteľa a umožňujú mu uspokojiť svoju pohľadávku prostredníctvom ďalšieho (vedľajšieho) záväzku patrí popri záložnom
Autor: doc. JUDr. Marek Kordík PhD., LL.M.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Príspevok sa zaoberá formuláciou nových zásad trestného stíhania právnických osôb a vymedzuje ich vzťah k už existujúcim zásadám trestného stíhania. Príspevok sa taktiež zaoberá hypotézou, či trestná zodpovednosť právnických osôb prispela k zvýšeniu ocrhany a vymožiteľnosti práva vo vzťahu k veriteľom.

Úryvok z textu:
ÚVOD Pri skúmaní pojmu, významu a systému zásad trestného konania je potrebné sa vysporiadať s otázkou, či zásady trestného konania sú zásadami trestného konania alebo trestného práva procesného alebo oboch zároveň. V podmienkach Slovenskej republiky sa presadzuje prvé chápanie zásad t.j. spájanie zásad s trestným konaním. Identifikovať tento rozdiel a prípadné odlišnosti má význam pre určenie či medi zvolenými prístupmi nie je rozdiel a to najmä v porovnaní s trestným právom hmotným, kto
Autor: Mgr. Martin Daňko PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstrakt: Predmetom príspevku je deskripcia možností obchodných spoločností, nadobúdajúcich vlastnícke právo k nehnuteľnosti v rozpore s ustanovením § 59a Obchodného zákonníka. Autori sa snažia poukázať na právne následky, ktoré môžu nastať pri nedôslednej aplikácii uvedeného ustanovenia, a to predovšetkým a osobitne pri prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti, kedy sa nám môže javiť právne postavenie kupujúceho, t. j. obchodnej spoločnosti, ako prinajmenšom neisté. Autori sa osobitne zameriavajú na otázku právnej ochrany veriteľov spoločnosti nadobúdaju ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
  Srozvojom obchodnoprávnych vzťahov úzko súvisí neustály vývoj variability právnych možností výkonu subjektívnych práv apovinností subjektov týchto súkromnoprávnych vzťahov. Predmetom právnej úpravy ustanovenia § 59a zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších právnych predpisov (ďalej v texte ako „Obchodný zákonník“ v príslušnom gramatickom tvare) sú zákonné osobitosti zmluvy o prevode majetku medzi obchodnou spoloc
MENU