Nájdené právne články pre výraz: ochrana zamestnancov

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 108

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

116 dokumentov
34 dokumentov
477 dokumentov
98 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: Mgr. Jozef Pavol
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Autor sa v spracovanom príspevku zameriava na jednotlivé inštrumenty právnej ochrany zamestnancov v pracovnoprávnych vzťahoch. Dôraz sa kladie na teoreticko-právne aspekty jednotlivých inštrumentov za súčasného pomenovania aplikačných problémoch pri ich uplatňovaní. Osobitne sa autor v predmetnom príspevku venuje otázke právnej ochrany zamestnancov v zmysle novej procesnej normy - civilného sporového poriadku.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Tento príspevok je vypracovaný v zmysle grantovej činnosti Katedry pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave na tému „Pracovný súdny poriadok (nová právna norma v oblasti pracovného práva)“. Primárnym cieľom autora je poukázať na exitujúci katalóg právnych nástrojov ochrany prednostne zamestnancov v pracovnoprávnych vzťahoch za súčasného zhodnotenia teoreticko- právneho legálneho vymedzenia jednotlivých prostriedkov o
Autor: JUDr. Andrej Poruban PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Príspevok sa zaoberá ochranou zamestnanca ako slabšej zmluvnej strany v rámci procesného práva a prináša koncízny rozbor právomoci vo veciach individuálnych pracovných zmlúv podľa nariadenia o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach Brusel I bis.

Úryvok z textu:
1 ÚVODNÉ POZNÁMKY   Zabezpečovanie realizácie ústavného práva na prácu[1] je dynamický proces, pri ktorom vstupujú do vzájomných vzťahov nositelia subjektívnych práv a právnych povinnosti všeobecne ustanovených a regulovaných normami pracovného práva. Pri uplatňovaní doktríny právneho štátu je dotknutým subjektom umožnené presadzovať ich subjektívne práva a vystupovať na ich ochranu prostredníctvom orgánu kompetentného prejednať a rozhodnúť takýto spor, ktorý vzniká v rámci a na zákla
Autor: JUDr. Eva Vondráková PhD.
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Významným momentom slovenského sociálneho a právneho poriadku bola ratifikácia Revidovanej Európskej sociálnej charty Rady Európy v roku 2009 (pozri k tomu Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 273/2009 Z. z. o uzavretí Európskej sociálnej charty /revidovanej/).

Úryvok z textu:
Významným momentom slovenského sociálneho a právneho poriadku bola ratifikácia Revidovanej Európskej sociálnej charty Rady Európy v roku 2009 (pozri k tomu Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 273/2009 Z. z. o uzavretí Európskej sociálnej charty /revidovanej/). Tento významný medzinárodnoprávny dokument nadobudol pre Slovenskú republiku platnosť 1. júna 2009. Vo vzťahu k problematike liberalizácie pracovnoprávnych vzťahov a pracovného práva v slovenskom právnom
Autor: JUDr. Eva Tináková
Zdroj: Projustice
Abstrakt: Pracovná neschopnosť zamestnávateľa predstavuje vážny zásah do sociálnych a ekonomických práv zamestnancov. Jednou z možností zamestnanca platobne neschopného zamestnávateľa je právo obrátiť sa na Sociálnu poisťovňu a žiadať dávku garančného poistenia ako subsystému sociálneho poistenia inkorporovaného do nášho právneho poriadku na základe implementácie príslušnej legislatívy Únie. Práve zabezpečenie minimálneho štandardu sociálnej ochrany zamestnancov v prípade platobnej neschopnosti ich zamestnávateľov a zabezpečenie riadneho fungovania voľného pohybu osôb vnútorného trhu predstavujú hlavné ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1. ÚVOD Platobná neschopnosť zamestnávateľov sa v súčasnej dobe stáva čoraz častejším a zároveň i naliehavejším problémom. V roku 2013 bolo na Slovensku vyhlásených 394 konkurzov, ide o rekordne najvyšší počet bankrotov.(1) Z hľadiska trhového hospodárstva je nutné konštatovať, že bankrot, respektíve „krach“ či úpadok podniku je nielen bežným ale dokonca potrebným javom. Avšak dopad bankrotu na zamestnanca úpadcu už nemožno posudzovať cez optiku trhového hospodárstva. Platobná neschopnosť
Autor: Doc. JUDr. Vojtech Tkáč CSc.
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Liberalizácia pracovného práva je problémom, ktorý sprevádza jeho všetky vývojové etapy. Regulatívne funkcie tohto právneho odvetvia spolu s ostatnými funkciami sú v istej i permanentnej kontradikcii s jeho ochrannou funkciou. Liberalizácia ako proces, obsiahnutý v legislatíve sociálnych práv a ekonomických práv úzko súvisí s ekonomickou podstatou vzťahu práce a kapitálu, s pôsobením ekonomických subjektov na rôznych trhoch, s deetatizáciou, s dereguláciou a decentralizáciou, ako i s europeizáciou a s globalizáciou všetkých ekonomických procesov i javov a sociálnych procesov.

Úryvok z textu:
Liberalizácia pracovného práva je problémom, ktorý sprevádza jeho všetky vývojové etapy. Regulatívne funkcie tohto právneho odvetvia spolu s ostatnými funkciami sú v istej i permanentnej kontradikcii s jeho ochrannou funkciou. Liberalizácia ako proces, obsiahnutý v legislatíve sociálnych práv a ekonomických práv úzko súvisí s ekonomickou podstatou vzťahu práce a kapitálu, s pôsobením ekonomických subjektov na rôznych trhoch, s deetatizáciou, s dereguláciou a decentralizáciou, ako i s europeiz
Autor: Mgr. Jana Gabrielová
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Tento príspevok sa venuje problematike pracovnej migrácie, ktorá je jedným z dôsledkov liberalizácie pracovného trhu. Slobodný pohyb osôb ako jedna zo základných slobôd umožňuje občanom Európskej únie sa slobodne pohybovať v jej rámci z dôvodu práce, podnikania, štúdia alebo turistiky. V ďalšej časti sa článok zameriava na sieť Európskych služieb zamestnanosti, ktorej cieľom je uľahčenie voľného pohybu pracovných síl v rámci krajín Európskeho hospodárskeho priestoru (krajiny Európskej únie a Nórsko, Island, Švajčiarsko, Lichtenštajnsko).

Úryvok z textu:
Úvod V posledných rokoch sa na Slovensku téma medzinárodnej migrácie častejšie otvára v súvislosti s liberalizáciou európskeho pracovného trhu aj pre Slovensko. Globalizácia pracovného trhu a zmena politických opatrení pre Slovensko spôsobili nárast počtu ľudí, ktorí svoje uplatnenie hľadajú v inej európskej krajine. Voľný pohyb osôb Voľný pohyb pracovných síl je jedným zo základných princípov slobody v rámci EÚ. Ďalej sem patria sloboda pohybu tovaru, služieb a kapitálu. Čle
Autor: JUDr. Adriana Horváthová
Zdroj: Učená právnická spoločnosť
Abstrakt: Zákonník práce v súčasnej dobe je témou, ktorá oslovuje nielen vládu, parlament, združenia, odbory či rôzne asociácie, ale dotýka sa každého podnikateľa zamestnávajúceho aj jediného zamestnanca. Už 20. novela zákonníka (od jeho účinnosti 01.04.2002) bola 08.02.2011 schválená parlamentom, prináša však viacero otázok nielen zo strany zamestnávateľov ale aj samotných zamestnancov. Novela si síce okrem iného kladie za cieľ chrániť zamestnancov po návrate z materskej či rodičovskej dovolenky, avšak ich prílišná ochrana vyvoláva obavy z reakcie zamestnávateľov, u ktorých sa môže vyskytnúť podvedo ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
PRIJATÁ NOVELA ZÁKONNÍKA PRÁCE Zákonník práce v súčasnej dobe je témou, ktorá oslovuje nielen vládu, parlament, združenia, odbory či rôzne asociácie, ale dotýka sa každého podnikateľa zamestnávajúceho aj jediného zamestnanca. Už 20. novela zákonníka (od jeho účinnosťi 01.04.2002) bola 08.02.2011 schválená parlamentom, prináša však viacero otázok nielen zo strany zamestnávateľov ale aj samotných zamestnancov. Novela si síce okrem iného kladie za cieľ chrániť zamestnancov po n
Autor: JUDr. Andrej Poruban PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Príspevok sa zaoberá základnými východiskami ochrany zamestnanca ako slabšej zmluvnej strany v rámci procesného práva.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD DO (NE)ROVNOSTI SUBJEKTOV PRACOVNOPRÁVNYCH VZŤAHOV Jednou zo zásad súkromného práva je zásada rovnosti. Toto rovné postavenie sa prejavuje v tom, že ani jeden zo subjektov súkromnoprávneho vzťahu: i/ nemá v nijakom smere výhodnejšie právne postavenie; ii/ nemôže druhému jednostranne nanútiť nejakú povinnosť, ba ani jednostranne, t.j. proti jeho vôli previesť na neho právo; iii/ nemôže od druhého autoritatívne vynútiť splnenie jeho povinnosti, ale sa musí obrátiť na orgán, ktorý je
Autor: Alexander Bröstl, ml.
Zdroj: Ulpianus
Abstrakt: Spýtal sa ma jeden (inak veľmi prívetivý) pán pred tým, ako začal vykonávať kontrolu plnenia všetkých povinností na úseku ochrany zamestnancov u jedného z klientov. Identifikoval som u neho dve pohnútky k položeniu tejto otázky.

Úryvok z textu:
Spýtal sa ma jeden (inak veľmi prívetivý) pán pred tým, ako začal vykonávať kontrolu plnenia všetkých povinností na úseku ochrany zamestnancov u jedného z klientov. Identifikoval som u neho dve pohnútky k položeniu tejto otázky. Celým svojim zjavom som pravdepodobne nepôsobil ako advokát, teda tak ako som bol predstavený – oblečenie viac ako neformálne (a nie oblek podľa najnovších trendov), prejav niesol prvky pokusu o žoviálnosť (veď aj kontrolóri sú len ľudia) a legitimovala ma
Autor: Mgr. Michael Válek
Zdroj: Učená právnická spoločnosť
Abstrakt: Národná rada SR schválila 16. októbra 2014 návrh zákona o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti . Zákon upravuje ochranu zamestnancov pred prípadnými postihmi za oznámenie kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti a povinnosti zamestnávateľov pri prijímaní a vybavovaní takýchto podaní.

Úryvok z textu:
Národná rada SR schválila 16. októbra 2014 návrh zákona o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti . Zákon upravuje ochranu zamestnancov pred prípadnými postihmi za oznámenie kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti a povinnosti zamestnávateľov pri prijímaní a vybavovaní takýchto podaní. Ministerstvo vnútra SR ho vypracovalo na základe uznesenia vlády z marca 2013 k návrhu opatrení na zabezpečenie plnenia odporúčaní prijatých Pracovnou
MENU