Nájdené právne články pre výraz: odmena a náhrada hotových výdavkov

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 5

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

144 dokumentov
181 dokumentov
937 dokumentov
6 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: JUDr. Peter Šamko
Zdroj: Právne listy
Abstrakt: Autor: JUDr. Peter Šamko, sudca Okresného súdu v Pezinku článok reaguje na niektoré rozhodnutia súdov, ktoré sa týkali zamietnutia nárokov obhajcov na odmenu a náhradu hotových výdavkov v prípadoch ustanovenia obhajcov ex offo z dôvodu premlčania

Sprievodný text: Pred­met­ná práv­na úva­ha v struč­nos­ti rea­gu­je na niek­to­ré roz­hod­nu­tia sú­dov, kto­ré sa tý­ka­li za­miet­nu­tia ná­rokv ob­haj­cov na od­me­nu a náh­ra­du ho­to­vých vý­dav­kov v prí­pa­doch us­ta­no­ve­nia ob­haj­cov ex of­fo z dô­vo­du preml­ča­nia. Nap­rík­lad Ok­res­ný súd v Tren­čí­ne vy­chá­dzal z pre­mi­sy, že ná­rok ob­haj­cu na od­me­nu a náh­ra­du ho­to­vých vý­dav­kov v tres­tnom ko­na­ní (v prí­pa­doch us­ta­no­ve­nia ob­haj­cu ex of­fo) sa preml­ču­je, na­koľ­ko má súk­rom­nop­ráv­ny zá­klad, pri kto­rom ide o štan­dart­ný súk­rom­nop­ráv­ny vzťah, kde štát vy­stu­pu­je v po­zí­cii súk­rom­nej oso­by - dl­žní­ka (!) a ob­haj­ca v po­zí­cii ve­ri­te­ľa. Vzhľa­dom k uve­de­né­mu, Ok­res­ný súd v Tren­čí­ne pri roz­ho­do­va­ní ve­ci pou­žil ana­ló­giu, t.j. aj na us­ta­no­ve­nia § 553 Tr. por. ap­li­ko­val us­ta­no­ve­nia Ob­čian­ske­ho zá­kon­ní­ka o preml­ča­ní a to z dô­vo­du, že us­ta­no­ve­nia Tres­tné­ho po­riad­ku ne­ma­jú žiad­ne oso­bit­né us­ta­no­ve­nie oh­ľad­ne prel­mča­nia. Pos­led­ným ar­gu­men­tom roz­hod­nu­tia Ok­res­né­ho sú­du v Tren­čí­ne bol pou­kaz „na zá­klad­ný prin­cíp práv­ne­ho po­riad­ku, kto­rým je prin­cíp práv­nej is­to­ty, a prá­ve z dô­vo­du reš­pek­to­va­nia toh­to prin­cí­pu je za­kot­ve­ná práv­na úp­ra­va ča­su v po­do­be preml­ča­nia v prís­luš­ných práv­nych nor­mách s tým, že ak by súd ak­cep­to­val ná­zor, že ma­jet­ko­vé prá­vo na náh­ra­du od­me­ny ob­haj­cu sa nep­reml­ču­je, doš­lo by k po­ru­še­niu prin­cí­pu práv­nej is­to­ty“. Ďalej Ok­res­ný súd v Tren­čí­ne skon­šta­to­val, že „vý­klad nes­mie byť ar­bit­rár­ny a mu­sí byť ná­le­ži­te zdô­vod­ne­ný. Pre­to po zoh­ľad­ne­ní ar­gu­men­tov, či sa prá­vo na od­me­nu ad­vo­ká­ta preml­ču­je, súd pri­jal za spra­vod­li­vé vy­riek­nuť, že naj­mä z dô­vo­du prin­cí­pu práv­nej is­to­ty sa aj ten­to ma­jet­ko­vý ná­rok preml­ču­je pod­ľa us­ta­no­ve­ní Ob­čian­ske­ho zá­kon­ní­ka“.

Úryvok z textu:
Pred­met­ná práv­na úva­ha v struč­nos­ti rea­gu­je na niek­to­ré roz­hod­nu­tia sú­dov, kto­ré sa tý­ka­li za­miet­nu­tia ná­rokv ob­haj­cov na od­me­nu a náh­ra­du ho­to­vých vý­dav­kov v prí­pa­doch us­ta­no­ve­nia ob­haj­cov ex of­fo z dô­vo­du preml­ča­nia. Nap­rík­lad Ok­res­ný súd v Tren­čí­ne vy­chá­dzal z pre­mi­sy, že ná­rok ob­haj­cu na od­me­nu a náh­ra­du ho­to­vých vý­dav­kov v tres­tnom ko­na­ní (v prí­pa­doch us­ta­no­ve­nia ob­haj­cu ex of­fo) sa preml­ču­je, na­koľ­ko má súk
Autor: JUDr. Libor Samec
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Príspevok upozorňuje na možnú neústavnosť niektorých ustanovení Exekučného poriadku a Vyhlášky o odmenách a náhradách súdnych exekútorov. Zdroje potenciálnej zaujatosti sú odmena súdneho exekútora a dispozičné právo oprávneného rozšírené okrem návrhu aj na osobu súdneho exekútora. Výška odmeny je určovaná podľa výšky peňažnej pohľadávky t.j. prejednávanej veci. Dispozičné právo oprávneného, vzťahujúce sa aj na osobu exekútora, umožňuje ho kedykoľvek v priebehu exekúcie bez udania vymeniť za iného exekútora. Tieto aspekty preto narušujú ústavou zaručenú ochranu na súdnu a inú právnu ochranu pos ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1 PRÁVNA ÚPRAVA ZARUČUJÚCA NESTRANNOSŤ A NEZÁVISLOSŤ SÚDNEHO EXEKÚTORA Podľa ust.§2 Exekučného poriadku je exekútor štátom určenou a splnomocnenou osobou na vykonávanie núteného výkonu súdnych a iných rozhodnutí. Táto jeho činnosť je v exekučnom poriadku označená ako EXEKUČNÁ ČINNOSŤ. Podľa ust.3 Exekučného poriadku „Exekútor vykonáva svoju činnosť nestranne a nezávisle. Pri výkone svojej činnosti je viazaný len Ústavou Slovenskej republiky, zákonmi, inými všeobecne záväznými právnymi pre
Autor: Mgr. et Mgr. Pavol Šmondrk
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Primárnym cieľom tohto príspevku je poskytnúť jeho čitateľom, ale aj samotnému autorovi ucelený pohľad na problematiku spojenú s otázkou dedičského práva, konkrétne rozhodnutí v konaní o dedičstve. V príspevku sú rozobraté tri druhy rozhodnutí v konaní o dedičstve, a to: Uznesenie o schválení prípadne neschválení dohody o prenechaní predĺženého dedičstva na úhradu dlhov veriteľov, Uznesenie o dedičstve a Osvedčenie o dedičstve. Autor bližšie rozoberá ich obsahovú, ale aj formálnu stránku, a taktiež popisuje procesnoprávne predpoklady ich vydania.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Smrť osoby, prípadne jej vyhlásenie za mŕtvu je považované za objektívnu právnu skutočnosť, ktorej následkom je vznik nových občianskoprávnych vzťahov. Konanie o dedičstve predstavuje jednu z najvýznamnejších agend, ktoré sa uskutočňujú v rámci osobitných občianskoprávnych konaní. Je nevyhnutné uvedomiť si, že samotné dedičské konanie je veľmi komplikovaný a mnohokrát aj časovo náročný proces, v ktorom sa riešia nielen čisto osobné právne otázky. V konaní o dedičstve je potrebné os
Autor: prof. JUDr. Ján Šanta PhD.
Zdroj: Učená právnická spoločnosť
Udalosť: ucps.sk
Abstrakt: Pohľad do novšej histórie právnej úpravy tlmočníkov vedie k zisteniam, že k relevantnej právnej úprave na našom území patrili dvorský dekrét zo dňa 22. decembra 1835 č. 109 sb. z.s. o súdnych tlmočníkoch a neskoršie nariadenie č. 58.600/1916 I.M. o súdnych tlmočníkoch, ktoré platili až do 16. júna 1949, kedy nadobudol účinnosť prvý zákon komplexnejšie v našich novodobých dejinách upravujúci túto problematiku, t. j. zákon č. 167/1949 Zb. o stálych prísažných znalcoch a tlmočníkoch.

Úryvok z textu:
Aktuálne trestné konanie v Slovenskej republike sa okrem iného vyznačuje aj postupným nárastom trestných vecí, v ktorých sa vyskytuje ich medzinárodný aspekt. Toto tvrdenie vychádza napr. z počtu stíhaných cudzincov v Slovenskej republike za roky 2011-2013 podľa štatistických prehľadov Generálnej prokuratúry SR. Tieto kvantitatívne ukazovatele v roku 2011 predstavujú číslo 1107, v roku 2012 – 1219 a v roku 2013 – 1242, čo naznačuje ročný stúpajúci trend týchto ukazovateľov. Pre úplnosť dodáva
Autor: prof. JUDr. Ján Šanta PhD.
Zdroj: Učená právnická spoločnosť
Abstrakt: V predkladanom príspevku sa autor sústreďuje na analýzu v odbornej literatúre v zásade málo spracovanej témy, ktorou je história prekladu a tlmočenia v trestnom konaní. Pri spracovávaní tejto témy volí širší pohľad a približuje v tomto kontexte aj súvisiace historické fakty. Venuje sa nielen jednotlivým trestným poriadkom, počnúc zák. čl. XXXIII/1986, ale aj ďalším právnym normám, počnúc zmienkou o dvorskom dekréte č. 109/1835 sb. z. o súdnych tlmočníkoch. Dochádza k záveru o bohatej právnej úprave tejto problematiky v jej historickom kontexte a o vyhovujúcej aktuálnej legislatíve.

Úryvok z textu:
Aktuálne trestné konanie v Slovenskej republike sa okrem iného vyznačuje aj postupným nárastom trestných vecí, v ktorých sa vyskytuje ich medzinárodný aspekt. Toto tvrdenie vychádza napr. z počtu stíhaných cudzincov v Slovenskej republike za roky 2011-2013 podľa štatistických prehľadov Generálnej prokuratúry SR. Tieto kvantitatívne ukazovatele v roku 2011 predstavujú číslo 1107, v roku 2012 - 1219 a v roku 2013 - 1242, čo naznačuje ročný stúpajúci trend týchto ukazovateľov. Pre úplnosť do
MENU