Nájdené právne články pre výraz: odmena obhajcu

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 2

V prípade, že sa Vám zobrazil malý počet výsledkov vyhľadávania, pozrite si náš: Správny postup pri vyhľadávaní uvedený vyššie alebo náš videonávod na radikálne zefektívnenie práce. Ak problémy pretrvávajú, skopírujte link našej adresy a odošlite nám ho na info@judikaty.info.


Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

19 dokumentov
26 dokumentov
56 dokumentov
10 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: JUDr. Peter Šamko
Zdroj: Právne listy
Abstrakt: Autor: JUDr. Peter Šamko, sudca Okresného súdu v Pezinku článok reaguje na niektoré rozhodnutia súdov, ktoré sa týkali zamietnutia nárokov obhajcov na odmenu a náhradu hotových výdavkov v prípadoch ustanovenia obhajcov ex offo z dôvodu premlčania

Sprievodný text: Pred­met­ná práv­na úva­ha v struč­nos­ti rea­gu­je na niek­to­ré roz­hod­nu­tia sú­dov, kto­ré sa tý­ka­li za­miet­nu­tia ná­rokv ob­haj­cov na od­me­nu a náh­ra­du ho­to­vých vý­dav­kov v prí­pa­doch us­ta­no­ve­nia ob­haj­cov ex of­fo z dô­vo­du preml­ča­nia. Nap­rík­lad Ok­res­ný súd v Tren­čí­ne vy­chá­dzal z pre­mi­sy, že ná­rok ob­haj­cu na od­me­nu a náh­ra­du ho­to­vých vý­dav­kov v tres­tnom ko­na­ní (v prí­pa­doch us­ta­no­ve­nia ob­haj­cu ex of­fo) sa preml­ču­je, na­koľ­ko má súk­rom­nop­ráv­ny zá­klad, pri kto­rom ide o štan­dart­ný súk­rom­nop­ráv­ny vzťah, kde štát vy­stu­pu­je v po­zí­cii súk­rom­nej oso­by - dl­žní­ka (!) a ob­haj­ca v po­zí­cii ve­ri­te­ľa. Vzhľa­dom k uve­de­né­mu, Ok­res­ný súd v Tren­čí­ne pri roz­ho­do­va­ní ve­ci pou­žil ana­ló­giu, t.j. aj na us­ta­no­ve­nia § 553 Tr. por. ap­li­ko­val us­ta­no­ve­nia Ob­čian­ske­ho zá­kon­ní­ka o preml­ča­ní a to z dô­vo­du, že us­ta­no­ve­nia Tres­tné­ho po­riad­ku ne­ma­jú žiad­ne oso­bit­né us­ta­no­ve­nie oh­ľad­ne prel­mča­nia. Pos­led­ným ar­gu­men­tom roz­hod­nu­tia Ok­res­né­ho sú­du v Tren­čí­ne bol pou­kaz „na zá­klad­ný prin­cíp práv­ne­ho po­riad­ku, kto­rým je prin­cíp práv­nej is­to­ty, a prá­ve z dô­vo­du reš­pek­to­va­nia toh­to prin­cí­pu je za­kot­ve­ná práv­na úp­ra­va ča­su v po­do­be preml­ča­nia v prís­luš­ných práv­nych nor­mách s tým, že ak by súd ak­cep­to­val ná­zor, že ma­jet­ko­vé prá­vo na náh­ra­du od­me­ny ob­haj­cu sa nep­reml­ču­je, doš­lo by k po­ru­še­niu prin­cí­pu práv­nej is­to­ty“. Ďalej Ok­res­ný súd v Tren­čí­ne skon­šta­to­val, že „vý­klad nes­mie byť ar­bit­rár­ny a mu­sí byť ná­le­ži­te zdô­vod­ne­ný. Pre­to po zoh­ľad­ne­ní ar­gu­men­tov, či sa prá­vo na od­me­nu ad­vo­ká­ta preml­ču­je, súd pri­jal za spra­vod­li­vé vy­riek­nuť, že naj­mä z dô­vo­du prin­cí­pu práv­nej is­to­ty sa aj ten­to ma­jet­ko­vý ná­rok preml­ču­je pod­ľa us­ta­no­ve­ní Ob­čian­ske­ho zá­kon­ní­ka“.

Úryvok z textu:
Pred­met­ná práv­na úva­ha v struč­nos­ti rea­gu­je na niek­to­ré roz­hod­nu­tia sú­dov, kto­ré sa tý­ka­li za­miet­nu­tia ná­rokv ob­haj­cov na od­me­nu a náh­ra­du ho­to­vých vý­dav­kov v prí­pa­doch us­ta­no­ve­nia ob­haj­cov ex of­fo z dô­vo­du preml­ča­nia. Nap­rík­lad Ok­res­ný súd v Tren­čí­ne vy­chá­dzal z pre­mi­sy, že ná­rok ob­haj­cu na od­me­nu a náh­ra­du ho­to­vých vý­dav­kov v tres­tnom ko­na­ní (v prí­pa­doch us­ta­no­ve­nia ob­haj­cu ex of­fo) sa preml­ču­je, na­koľ­ko má súk
Autor: JUDr. Miloš Bárta
Zdroj: Bulletin advokácie SAK
Kľúčové slová: povinná obhajobaobhajca ex offoadvokátska tarifa
Abstrakt: Na úvod môjho príspevku chcem jeho názov spresniť: Zaujíma niekoho z vedenia slovenskej advokácie problematika povinnej obhajoby? Odpovedám „nie“, aspoň tak tomu bolo do začatia písania toh- to príspevku v septembri 2007. K tomuto záveru, ktorý ma nepre- kvapuje, som dospel po zvážení svojich skúseností a poznatkov, ako aj z obsahu Bulletinu slovenskej advokácie. Problematika ob- hajoby ex offo nie je atraktívna. Obhajcovia, ktorí povinnú obha- jobu vykonávajú, sa tým nechvália, pretože – povedané slovami jedného skúseného advokáta – „z odmien za povinnú ob ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
  Na úvod môjho príspevku chcem jeho názov spresniť: Zaujíma niekoho z vedenia slovenskej advokácie problematika povinnej obhajoby? Odpovedám „nie“, aspoň tak tomu bolo do začatia písania toh- to príspevku v septembri 2007. K tomuto záveru, ktorý ma nepre- kvapuje, som dospel po zvážení svojich skúseností a poznatkov, ako aj z obsahu Bulletinu slovenskej advokácie. Problematika ob- hajoby ex offo nie je atraktívna. Obhajcovia, ktorí povinnú
MENU