Nájdené právne články pre výraz: odpočúvanie a záznam telekomunikačnej prevádzky

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 16

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

127 dokumentov
76 dokumentov
67 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: Mgr Erika Krutková
Zdroj: Právne listy
Abstrakt: Článok sa zaoberá problematikou zaistenia počítačových údajov a to na podklade rozhodnutia ESĽP vo veci Trabajo Rueda proti Španielsku zo dňa 30.05.2017

Úryvok z textu:
Úvo­dom Pred­met­né roz­hod­nu­tie ESĽP sa za­obe­rá otáz­kou za­is­te­nie po­čí­ta­čo­vých úda­jov v prí­pa­de det­skej por­nog­ra­fie po­lí­ciou bez pred­chá­dza­jú­ce­ho súd­ne­ho prí­ka­zu, pri neexis­ten­cii vý­ni­moč­ných okol­nos­tí, vo vzťa­hu k čl. 8 Do­ho­vo­ru, a vo svo­jej pod­sta­te nad­vä­zu­je na uz­ne­se­nie Naj­vyš­šie­ho sú­du Slo­ven­skej re­pub­li­ky zo dňa 23. 3. 2017 sp. zn. 5 Tdo 7/2017 pod­ľa kto­ré­ho in­šti­tút od­ňa­tia a vy­da­nia ve­ci pok­rý­va mož­nosť skú­
Autor: JUDr. Marek Mezei PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Predkladaný príspevok sa zaoberá odpočúvaním a záznamom telekomunikačnej prevádzky v zmysle ustanovení trestného poriadku. Primárnu pozornosť venuje vzťahu odpočúvania a záznamu telekomunikačnej prevádzky ako významnému dôkaznému prostriedku vo svetle pripravovanej právnej úpravy o trestnej zodpovednosti právnických osôb, kde autor vidí možné úskalia, ktoré vyvstávajú zo samotnej povahy právnických osôb. Sekundárne autor reflektuje súčasnú právnu úpravu odpočúvania v trestnom konaní a poskytuje ucelený pohľad na daný inštitút.

Úryvok z textu:
Úvod Informačno-technické prostriedky slúžia najmä na odhaľovanie najzávažnejších foriem kriminality - organizovaného zločinu. Zákon č. 301/2005 Z.z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov (ďalej len ako "Trestnýporiadok ) obsahuje v ustanovení § 10 ods. 21 legálnu definíciu informačno-technických prostriedkov. Podľa Trestného poriadku sú informačno-technickými prostriedkami "elektrotechnické, rádiotechnické, fototechnické, optické, mechanické, chemické a iné technické prostriedky
Autor: prof. JUDr. Jozef Čentéš PhD.
Zdroj: Učená právnická spoločnosť
Abstrakt: V tomto príspevku je venovaná pozornosť splneniu podmienok legality, legitimity a proporcionality odpočúvania a záznamu telekomunikačnej prevádzky podľa § 115 Trestného poriadku. Uvedenému inštitútu je venovaná pozornosť najmä z hľadiska slovenskej právnej úpravy, niektorých rozhodnutí Európskeho súdu pre ľudské práva, Ústavného súdu Slovenskej republiky, Ústavného súdu Českej republiky a Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, ako aj návrhov na legislatívne zmeny pro futuro.

Úryvok z textu:
ÚVOD Jedným zo základných predpokladov fungovania právneho štátu je aj požiadavka, aby štátna moc ochraňovala slobodu a práva občanov. V tomto zmysle sú základom právneho štátu vzťahy medzi občanom a štátom v zmysle ,,limited government“, teda sebaobmedzenie štátnej moci právom – jeho podriadenie sa zákonom, ktoré sám vydáva. Ide o bariéru, ktorá má zabrániť neprípustným zásahom štátnej moci do základných práv a slobôd jednotlivca. Splnenie tejto požiadavky vyžaduje, aby zásahy do z
Autor: JUDr. Jozef Griger
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Zákon č. 444/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „zákon č. 444/2015 Z. Z.“) vytvoril s účinnosťou od 1. januára 2017 legislatívne predpoklady na monitorovanie a zaznamenávanie obsahu telefonického hovoru väznených osôb. Išlo o jedno z viacerých opatrení v oblasti získavania informácií a rozšírenia možnosti využívať opatrenia preventívnej povahy v boji proti terorizmu. Uvedenému inštitútu je venovaná pozornosť najmä z hľadiska legality, legitimity a proporcionality takéhoto ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Väzenie predstavuje mikrosvet, v ktorom dochádza k maximálne možnému legálnemu obmedzeniu práv a slobôd, a to na pozadí snahy o nápravu, či narovnanie jeho obyvateľov. Napriek tomu, že obmedzenie práv a slobôd je „prirodzenou“ súčasťou výkonu väzby a výkonu trestu odňatia slobody, tak „spravodlivosť nemožno zastaviť pri bráne väznice“.[2] Z hľadiska nášho príspevku by sme radi z dôvodu aktuálnosti témy zamerali pozornosť na ochranu tajomstva správ väznených osôb podávaných
Autor: Mgr Erika Krutková
Zdroj: Právne listy
Abstrakt: Článok sa zaoberá prípustnosťou záznamov z odpočúvania vykonaného na základe nedostatočne odôvodneného príkazu sudcu pre prípravné konanie.

Úryvok z textu:
Úvo­dom Otáz­ka prí­pus­tnos­ti zá­zna­mov z od­po­čú­va­nia vy­ko­na­né­ho na zá­kla­de ne­dos­ta­toč­ne od­ôvod­ne­né­ho prí­ka­zu sud­cu pre príp­rav­né ko­na­nie (§ 115 Tres­tné­ho po­riad­ku) je ak­tuál­ne v cen­tre po­zor­nos­ti práv­nic­kej ob­ce v Čes­kej re­pub­li­ke v sú­vis­los­ti s tres­tnou ve­cou bý­va­lé­ho hej­tma­na Středo­čes­ké­ho kra­ja MUDr. Da­vi­da Rat­ha a spol. http://www.nsoud.cz/Ju­di­ka­tu­raNS_new/ns_web.nsf/web/Pro­ve­rej­nos­ta­me­dia~Tis­ko­vez­pra­vy
Autor: JUDr. Peter Šamko
Zdroj: Právne listy
Abstrakt: Právne vety zjednocujúceho stanoviska prijaté na zasadnutí trestnoprávneho kolégia Najvyššieho súdu SR ohľadne činnosti policajnej inšpekcie.

Sprievodný text: Okol-nosť, že in-špek-čná služ-ba Po-li-caj-né-ho zbo-ru je na-ria-de-ním Mi-nis-ter-stva vnút-ra Slo-ven-skej re-pub-li-ky (ďa-lej len mi-nis-ter-stvo vnút-ra) za-ra-de-ná aj do or-ga-ni-zač-nej štruk-tú-ry mi-nis-ter-stva vnút-ra ako úrad in-špek-čnej služ-by mi-nis-ter-stva vnút-ra v rám-ci sek-cie kon-tro-ly a in-špek-čnej služ-by mi-nis-ter-stva vnút-ra, je vý-ra-zom po-dria-de-nos-ti Po-li-caj-né-ho zbo-ru mi-nis-tro-vi vnút-ra Slo-ven-skej re-pub-li-ky (§ 6 ods. 1 zá-ko-na č. 171/1993 Zb. o Po-li-caj-nom zbo-re v zne-ní nes-kor-ších pred-pi-sov - ďa-lej len zá-kon o Po-li-caj-nom zbo-re) a mož-nos-ti mi-nis-tra vnút-ra ur-čiť, že služ-bu ale-bo út-var po-li-caj-né-ho zbo-ru ne-bu-de ria-diť pre-zi-dent po-li-caj-né-ho zbo-ru, ale bu-de ria-de-ná „inak“ (§ 6 ods. 2 na-pos-le-dy ozna-če-né-ho zá-ko-na). Ta-ké za-ra-de-nie nič ne-me-ní na tom, že in-špek-čná služ-ba je sú-čas-ťou Po-li-caj-né-ho zbo-ru ako služ-ba aj út-var toh-to zbo-ru (§ 4 ods. 1, ods. 2 zá-ko-na o Po-li-caj-nom zbo-re) a pri čin-nos-ti in-špek-čnej služ-by ide o vý-kon pô-sob-nos-ti (pl-ne-nie úloh) Po-li-caj-né-ho zbo-ru pri od-ha-ľo-va-ní a vy-šet-ro-va-ní tres-tných či-nov (§ 2 ods. 1 písm. b) a d) zá-ko-na o Po-li-caj-nom zbo-re), a to pros-tred-níc-tvom po-li-caj-tov (§ 7 ods. 1 zá-ko-na o Po-li-caj-nom zbo-re).

Úryvok z textu:
Práv­ne ve­ty sta­no­vis­ka Tpj 62/2015 pri­ja­té na za­sad­nu­tí tres­tnop­ráv­ne­ho ko­lé­gia NS SR 29.9.2015 I. Okol­nosť, že in­špek­čná služ­ba Po­li­caj­né­ho zbo­ru je na­ria­de­ním Mi­nis­ter­stva vnút­ra Slo­ven­skej re­pub­li­ky (ďa­lej len mi­nis­ter­stvo vnút­ra) za­ra­de­ná aj do or­ga­ni­zač­nej štruk­tú­ry mi­nis­ter­stva vnút­ra ako úrad in­špek­čnej služ­by mi­nis­ter­stva vnút­ra v rám­ci sek­cie kon­tro­ly a in­špek­čnej služ­by mi­nis­ter­stva vnút­ra, je vý­ra­
Autor: prof. JUDr. Jozef Čentéš PhD.
Zdroj: Učená právnická spoločnosť
Abstrakt: Podmienky a účel odpočúvania a záznamu telekomunikačnej prevádzky sú ustanovené v § 115 ods. 1 prvá veta Trestného poriadku nasledovne v trestnom konaní o zločine, korupcii, trestnom čine zneužívania právomoci verejného činiteľa, legalizácii príjmov z trestnej činnosti alebo pre iný úmyselný trestný čin, o ktorom na konanie zaväzuje medzinárodná zmluva, možno vydať príkaz na odpočúvanie a záznam telekomunikačnej prevádzky, ak možno dôvodne predpokladať, že budú zistené skutočnosti významné pre trestné konanie.

Úryvok z textu:
ÚVOD Jedným zo základných predpokladov fungovania právneho štátu je aj požiadavka, aby štátna moc ochraňovala slobodu a práva občanov. V tomto zmysle sú základom právneho štátu vzťahy medzi občanom a štátom v zmysle ,,limited government“, teda sebaobmedzenie štátnej moci právom – jeho podriadenie sa zákonom, ktoré sám vydáva. Ide o bariéru, ktorá má zabrániť neprípustným zásahom štátnej moci do základných práv a slobôd jednotlivca. Splnenie tejto požiadavky vyžaduje, aby zásahy do základn
Autor: JUDr. Peter Šamko
Zdroj: Právne listy
Abstrakt: Príspevok sa týka problematiky práva na obhajobu pri oboznamovaní sa s výsledkami použitia informačno-technických prostriedkov

Úryvok z textu:
Pod­sta­tou toh­to prís­pev­ku je pou­ká­zať na roz­hod­nu­tie Európ­ske­ho sú­du pre ľud­ské prá­va zo dňa 04.04.2017 vo ve­ci Ma­ta­no­vič pro­ti Chor­vát­sku (č. 2742/12) a na ak­tuál­ne uz­ne­se­nie Naj­vyš­šie­ho sú­du SR sp. zn. 5To/6/2017 zo dňa 16.04.2018, kto­ré vy­chá­dza­lo z ci­to­va­né­ho roz­hod­nu­tia Európ­ske­ho sú­du pre ľud­ské prá­va. Ide tu o prob­le­ma­ti­ku oboz­na­mo­va­nia sa s vý­sled­ka­mi pou­ži­tia in­for­mač­no-tech­nic­kých pros­tried­kov zo stra­ny ob­vi­n
Autor: JUDr. Eliška Šnajderová
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Autor v príspevku charakterizuje pojem elektronické dôkazy a zaoberá sa niektorými druhmi elektronických dôkazov a ich použitím v trestnom konaní.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Vykonávanie dokazovania v trestnom konaní je nepochybne jedným z najaktuálnejšícha zároveň veľmi významným a často riešeným problémom či už v aplikačnej praxi, rozhodovacej činnosti orgánov verejnej moci, ako aj odbornej literatúre. Hlavným cieľom dokazovania, ktorépredstavuje zákonom upravený postup orgánov činných v trestnom konaní a súdov, je zistenievšetkých dôležitých skutočností pre rozhodnutie v trestnej veci. Riadne a zákonne vykonaný procesje predpokladom naplnenia je
Autor: JUDr. Natália Hangáčová
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Článok reflektuje zmeny v spoločnosti, preto upriamuje pozornosť na využívanie technológií pri páchaní trestných činov daňových. Poukazuje na zaistenie dôkazov nachádzajúcich sa v emailovej komunikácii alebo na vzdialenom dátovom úložisku tzv. cloude. Článok sa tiež zameriava na problematiku prípustnosti a použiteľnosti dôkazov získaných v trestnom konaní a ich následné použitie v daňovom konaní.

Úryvok z textu:
Natália Hangáčová[3] , Roman Lysina[4] Úvod Najmä pri trestných činoch daňových využívajú páchatelia rôzne inovatívne spôsoby ako sa vyhnúť vyvodeniu trestnej zodpovednosti. Čoraz častejšie sa stretávame s tým, že obchodné spoločnosti alebo jednotlivci využívajú na páchanie trestnej činnosti internet, prípadne dátové úložiská. Prílohou emailu môže byť faktúra alebo aj iný daňový doklad dôležitý na vyvodenie trestnej zodpovednosti za niektorý z trestných činov daňových. V poslednej dobe za
MENU