Nájdené právne články pre výraz: odporovacia žaloba

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 3

V prípade, že sa Vám zobrazil malý počet výsledkov vyhľadávania, pozrite si náš: Správny postup pri vyhľadávaní uvedený vyššie alebo náš videonávod na radikálne zefektívnenie práce. Ak problémy pretrvávajú, skopírujte link našej adresy a odošlite nám ho na info@judikaty.info.


Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

36 dokumentov
19 dokumentov
311 dokumentov
10 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: Mgr. Michal Záthurecký MJur
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Súdny dvor Európskej únie sa niekoľko krát vyjadroval k určeniu medzinárodnej právomoci vo veciach odporovacej žaloby veriteľa proti tretej strane, ktorou sa mal vyhlásiť právny úkon medzi dlžníkom a touto treťou stranou za neúčinný, z dôvodu ukracovania pohľadávky veriteľa. Podľa doterajšej judikatúry neboli takéto nároky veriteľov posudzované ako zmluvné a žalobcovia museli žalovať len v krajine sídla odporcu. V konaní C-337/17, Feniks Sp. z o.o. proti Azteca Products & Services SL však bol tento nárok posúdený výslovne ako zmluvný, čím bolo možné uplatniť pravidlá osobitnej medzinárodnej pr ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Otázka posúdenia medzinárodnej právomoci v prípadoch tzv. odporovacej žaloby mimo konkurzného konania bola v rámci rozhodovacej činnosti Súdneho dvora Európskej únie už niekoľko krát posudzovaná. Až do novembra 2018 však nebolo ustálené, či sa odporovacia žaloba bude riadiť režimom osobitnej (špeciálnej) právomoci týkajúcej sa zmluvných alebo mimozmluvných záväzkov podľa Nariadenia Brusel Ibis[1] , alebo či bude možné právomoc založiť len na základe všeobecného pravidla o určen
Autor: Mgr. Andrea Peleščáková
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Ochrana veriteľov patrí medzi dôležité právne témy. Rastie počet dlžníkov, ktorí odmietajú plniť svoje záväzky alebo sa dostávajú do stavu, kedy tieto záväzky nie sú schopní plniť. Veritelia sa preto snažia posilniť vymožiteľnosť svojich pohľadávok, najmä využitím zabezpečovacích prostriedkov, ako napr. dohodnutím zmluvnej pokuty, ručením, zábezpekou, ai. Odporovateľnosť právnych úkonov je osobitným inštitútom, ktorý slúži na ochranu veriteľov. Odporovateľnosť právnych úkonov ako určitá sankcia nie je postihom za konkrétne vady právneho úkonu, ale za jeho dôsledky vo vzťahu k veriteľom dlžník ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Úvod Ochrana veriteľov patrí medzi dôležité právne témy. Rastie počet dlžníkov, ktorí odmietajú plniť svoje záväzky alebo sa dostávajú do stavu, kedy tieto záväzky nie sú schopní plniť. Veritelia sa preto snažia posilniť vymožiteľnosť svojich pohľadávok, najmä využitím zabezpečovacích prostriedkov, ako napr. dohodnutím zmluvnej pokuty, ručením, zábezpekou, ai. Odporovateľnosť právnych úkonov je osobitným inštitútom, ktorý slúži na ochranu veriteľov. Odporovateľnosť právnych úkonov ako
Autor: JUDr. Zuzana Klincová
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Autor príspevku sa zamýšľa nad navrhovanou právnou úpravou následkov neúčinnosti odporovateľného právneho úkonu, a to predovšetkým vo vzťahu k možnostiam exekučného konania. Právna úprava de lege lata nie vždy umožňuje naplniť legitímne očakávania veriteľa spojené s uplatnením práva odporovať právnemu úkonu. Súdna ochrana sa nemôže končiť úspešným odporovaním právnemu úkonu, ale musí obsahovať inštitúty umožňujúce postihovanie toho, čo odporovateľným právnym úkonom z dlžníkovho majetku ušlo. Cieľom príspevku je aj formulovať podnety k návrhu budúcej právnej úpravy.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD V rámci právnych vzťahov nemožno predpokladať, že vždy dôjde k riadnemu splneniu záväzkov. V niektorých prípadoch sa dlžník uchýli ku konaniu, ktorého cieľom je znemožniť, prípadne sťažiť veriteľovi uspokojenie pohľadávky, a to predovšetkým tým, že sa zbavuje svojho majetku. Právne úkony dlžníka, ktoré dlžník robí s uvedeným zámerom sú podľa okolností konkrétneho prípadu buď absolútne neplatné podľa § 39 Občianskeho zákonníka pre rozpor s účelom zákona alebo pre obchádzanie zákona,
MENU