Nájdené právne články pre výraz: odvolacie dôvody

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 6

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

1675 dokumentov
384 dokumentov
39707 dokumentov
373 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: Alexander Bröstl, ml.
Zdroj: Ulpianus
Abstrakt: Pre novú úpravu odvolania je typické to, čo pre celý Civilný sporový poriadok – v niektorých otázkach preberá súčasnú úpravu Občianskeho súdneho poriadku (prípadne aj s menšími vylepšeniami) a kde – tu sa objaví úplne zásadná zmena.

Úryvok z textu:
V novej úprave sporového konania sú opravné prostriedky obsiahnuté v štvrtej časti Civilného sporového poriadku; sú nimi: odvolanie (§§ 355 – 396) žaloba na obnovu konania (§§ 397 – 418) dovolanie (§§ 419 – 457) dovolanie generálneho prokurátora (§§ 458 – 465) Pre novú úpravu odvolania je typické (áno, už sa opakujeme) to, čo pre celý Civilný sporový poriadok – v niektorých otázkach preberá súčasnú úpravu Občianskeho súdneho poriadku (prípadne aj s menšími vylepšeniami) a kde – t
Autor: Mgr. Viliam Poništ PhD.
Zdroj: Bulletin advokácie SAK
Abstrakt: Príspevok sa zaoberá právom podať odvolanie a možnosti podať ho bez náležitostí. Rozoberá, aké následky má podanie odvolania bez všetkých povinných náležitostí, resp. bez náležitostí, bez ktorých nemôže súd ďalej pokračovať v konaní. Zameriava sa najmä na problematiku uve- denia a doplnenia odvolacích dôvodov, pri ktorých úprave došlo k najväčšej zmene. Článok sa venuje nielen podaniu blanketného odvolania s dôrazom na absenciu odvolacích dôvodov, ale aj na prípady, ak sú odvolacie dôvody uvedené iba všeobecne, prípadne, ak sú odvolacie dôvody ďalej v odvolacom konaní konkretizované a rozvíjan ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Odvolanie podané bez obligatórnych náležitostí alebo tiež blanketné odvolanie nie je práve častým fenoménom, no vďaka judikačnej činnosti najvyšších súdnych autorít sa vynorili niektoré skutočnosti, ktoré vzbudzujú pozornosť. Blanketným odvolaním rozumieme odvolanie, ktoré neobsahuje zákonom požadované náležitosti, hoci by obsahovalo aj mnoho iných náležitosti, či samotného textu. V zmysle CSP je nutné uviesť v odvolaní okrem všeobecných náleži
Autor: Mgr. Tomáš Čentík
Zdroj: Ulpianus
Abstrakt: V odvolacom konaní sa uplatňuje zásada koncentrácie konania len pokiaľ ide o rozšírenie o nové dôvody odvolania (uplynutím lehoty na odvolanie možnosť odvolateľa dopĺňať dôvody odvolania zaniká) – odvolací súd je rozsahom a dôvodmi odvolania viazaný, čím sa obmedzuje preskúmacia právomoc odvolacieho súdu maximálne na rozsah a dôvody vymedzené v odvolaní (s výnimkou podľa § 212 ods. 2 a 3 OSP). Odvolací súd je viazaný dôvodmi uvedenými v odvolaní a rozšírenými odvolacími dôvodmi, ktoré boli uvedené v odvolacej lehote. V prípade tzv. blanketového odvolania sa uplatňuje osobitný postup, kedy je ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
  Občiansky súdny poriadok umožňuje, aby účastník konania (odvolateľ) podal proti rozhodnutiu súdu v prvom stupni tzv. blanketové odvolanie (pozn. tento pojem nie je v zákone definovaný – možnosť podania takého odvolania vyplýva z konštrukcie právnej úpravy), t.j. odvolanie bez uvedenia odvolacích dôvodov (neúplné odvolanie). Blanketové odvolanie môže znieť napríklad: „Týmto podávam odvolanie proti rozsudku Okresného súdu ................., zo dňa ..............
Autor: Mgr. Peter Rakovský PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Predmetom článku je analýza odôvodnenia a právne limity judikované v náleze Ústavného sudu so sp. zn. IV. US 416/2018-84. V náleze sa rieši viacero pútavých právnych zákutí, avšak pravdepodobne obsahuje aj určité procesnoprávne pochybenia zo strany súdov. Súdy ako orgány ochrany práva by v rámci svojej činnosti mali konať jasne, presvedčivo a v súlade s platnou právnou úpravou a zásadami spravodlivosti.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Po dlhšom čase sa opätovne rozpútala vášnivá diskusia ohľadne zákonnosti osobitného odvodu v regulovaných odvetviach v zmysle zákona č. 235/2012 Z. z. o osobitnom odvode z podnikania v regulovaných odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj len „zákon o osobitnom odvode“). Spúšťačom bolo nedávne rozhodnutie Ústavného súdu Slovenskej republiky (ďalej aj len „Ústavný súd“) v prospech prepravcu plynu (ďalej aj len „sťažovateľ' alebo „daňovník“), keď nálezom sp. zn. I
Autor: Mgr. Adam Aštary
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Príspevok sa zameriava na zmeny, ktoré prináša zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok do systému opravných prostriedkov, pokiaľ ide o opravné prostriedky proti neprávoplatným rozhodnutiam súdu prvej inštancie. Pozornosť sa sústredí na sťažnosť ako novozavedený prostriedok smerujúci len proti rozhodnutiam súdu prvej inštancie vydaným súdnym úradníkom. Cieľom je poukázať na nové riešenia, ako aj na ich možné problematické aspekty.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok (ďalej len „CSP“), predstavujúci rekodifikáciu civilného procesného práva v sporovej oblasti a nahrádzajúci doterajší civilno-procesný kódex, zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov (ďalej „OSP“), pozostáva z piatich častí, pričom v štvrtej časti s názvom Opravné prostriedky sú upravené odvolanie, žaloba na obnovu konania, dovolanie a dovolanie generálneho prokurátora. Okrem toho v druhom oddiele pi
Autor: JUDr. Petra Haladejová Preinerová
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Pozornosť autorky sa v príspevku ťažiskovo zameriava na analýzu prípadov porušenia vzájomného záväzku zhotoviteľa a objednávateľa dohodnutého v zmluve o dielo po ukončení diela vo vybraných prípadoch. V danom kontexte je vyzdvihnutá primárna rola všeobecných súdov pri uplatňovaní subjektívnych hmotných práv, rovnako aj základného práva na súdnu ochranu a práva na spravodlivé súdne konanie. Subsidiárne postavenie Ústavného súdu Slovenskej republiky pri ochrane ústavnosti podľa čl. 127 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky je pertraktované v konkrétnych uzneseniach a nálezoch.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Záväzkoprávny vzťah zhotoviteľa o objednávateľa založený zmluvou o dielo podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „OBZ“) je typicky synalagmatickým vzťahom1 , v ktorom si strany poskytujú ekonomický prospech navzájom, tzn. sú si navzájom (recipročne) dlžníkmi i veriteľmi. Zhotoviteľ sa tu zaväzuje objednávateľovi vykonať dielo na svoje nebezpečenstvo a objednávateľ sa zaväzuje prevziať dielo a zaplatiť jeho
MENU