Nájdené právne články pre výraz: omamné a psychotropné látky

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 11

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

111 dokumentov
67 dokumentov
391 dokumentov
13 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: JUDr. Peter Šamko
Zdroj: Právne listy
Abstrakt: Príspevok sa zaoberá spornou otázkou ako správne kvalifikovať neoprávnenú držbu živých rastlín konope ako aj tým, či spracovanie živej rastliny možno označiť za výrobu, pričom k uvedenej problematike plánuje NS SR zaujať zjednocujúce stanovisko.

Sprievodný text: Naj-vyš-ší súd SR plá-nu-je v doh-ľad-nej do-be vy-dať zjed-no-cu-jú-ce sta-no-vis-ko, kto-rým by zjed-no-til ne-jed-not-ný vý-klad a ap-li-ká-ciu us-ta-no-ve-ní Tres-tné-ho zá-ko-na a to oh-ľad-ne tres-tné-ho či-nu pod-ľa § 172 Tr. zák. a pod-ľa § 173 Tr. zák. (návrh na za-uja-tie sta-no-vis-ka je uve-de-ný na kon-ci toh-to prís-pev-ku). Ide tu te-da hlav-ne o správ-ne práv-ne po-sú-de-nie neop-ráv-ne-nej dr-žby ži-vých ras-tlín ko-no-pe (tzv. ži-vé ras-tli-ny na ko-re-ni v rôz-nych štá-diách vý-vo-ja). Naj-vyš-ší súd SR tak chce uro-biť na pod-kla-de dvoch svo-jich od-liš-ných roz-hod-nu-tí, keď v uz-ne-se-ní sp. zn. 2 Tdo 74/2013 zo dňa 28.01.2014 dos-pel k zá-ve-ru, že neop-ráv-ne-ná dr-žba ži-vých ras-tlín ko-no-pe ako aj sa-de-níc tej-to ras-tli-ny napĺňa zna-ky do-ko-na-né-ho tres-tné-ho či-nu pod-ľa § 172 ods. 1 písm. a) (vý-ro-ba), písm. c) (za-do-vá-že-nie), písm. d) (pre-cho-vá-va-nie) Tr. zák. (v návr-hu sta-no-vis-ka ide o roz-hod-nu-tie uve-de-né pod bo-dom A). Nap-ro-ti to-mu, Naj-vyš-ší súd SR v uz-ne-se-ní sp. zn. 3 Tdo 43/2012 zo dňa 13.02.2013 dos-pel k zá-ve-ru, že neop-ráv-ne-ná dr-žba ži-vých ras-tlín ko-no-pe napĺňa zna-ky tres-tné-ho či-nu pod-ľa § 173 ods. 1 Tr. zák., na-koľ-ko ide len o pred-met ur-če-ný na vý-ro-bu omam-nej lát-ky (v návr-hu sta-no-vis-ka ide o roz-hod-nu-tie uve-de-né pod bo-dom B).

Úryvok z textu:
Naj­vyš­ší súd SR plá­nu­je v doh­ľad­nej do­be vy­dať zjed­no­cu­jú­ce sta­no­vis­ko, kto­rým by zjed­no­til ne­jed­not­ný vý­klad a ap­li­ká­ciu us­ta­no­ve­ní Tres­tné­ho zá­ko­na a to oh­ľad­ne tres­tné­ho či­nu pod­ľa § 172 Tr. zák. a pod­ľa § 173 Tr. zák. (návrh na za­uja­tie sta­no­vis­ka je uve­de­ný na kon­ci toh­to prís­pev­ku). Ide tu te­da hlav­ne o správ­ne práv­ne po­sú­de­nie neop­ráv­ne­nej dr­žby ži­vých ras­tlín ko­no­pe (tzv. ži­vé ras­tli­ny na ko­re­ni v rôz­nych štá
Autor: JUDr. Peter Šamko
Zdroj: Právne listy
Abstrakt: Článok MUDr. Ľ. Okruhlicu z Centra pre liečbu drogových závislostí sa zaoberá posudzovaním pojmu obvykle jednorazová dávka drogy so záverom, že ide o pojem právny a nie medicínsky. Príspevok bol publikovaný v časopise Alkoholizmus a drogové závislosti č. 4/2012

Sprievodný text: Od-vte-dy, čo na Slo-ven-sko pre-nik-li v zvý-še-nej mie-re me-dzi-ná-rod-ný-mi kon-ven-cia-mi OSN kon-tro-lo-va-né („za-ká-za-né") omam-né lát-ky a psy-chot-rop-né lát-ky (OLPL) - „dro-gy", rie-šia or-gá-ny čin-né v tres-tnom ko-na-ní otáz-ku, či množ-stvo dro-gy za-dr-ža-né u uží-va-te-la bo-lo pre je-ho vlas-tnú spot-re-bu, ale-bo ur-če-né na ob-cho-do-va-nie. Je to jed-no z roz-ho-du-jú-cich kri-té-rií, na zá-kla-de kto-ré-ho sa po-su-dzu-je zá-važ-nosť po-ru-še-nia zá-ko-na a roz-ho-du-je sa o tres-tnej sadz-be. Pod-lá sta-ré-ho Tres-tné-ho zá-ko-na (TZ) plat-né-ho do sep-tem-bra 1994 bo-la dr-žba OLPL u uží-va-te-ľov bez-tres-tná. Zme-nu sti-mu-lo-va-li ťaž-kos-ti OCTK, kto-ré na-rá-ža-li na prob-lém, že aj ob-vi-ne-ní s väč-ším množ-stvom dro-gy (vte-dy hlav-ne he-roí-nu) preu-ká-za-li, že bo-li psy-chia-trom di-ag-nos-ti-ko-va-ní ako od he-roí-nu zá-vis-lí a pre-to bo-lo ich tres-tné stí-ha-nie za-sta-vo-va-né. TZ bol v sú-la-de s do-ho-vo-rom OSN no-ve-li-zo-va-ný a dr-žba aké-ho-koľ-vek množ-stva dro-gy sa sta-la tres-tným či-nom. Na jed-nej stra-ne sa tým zvý-ši-la ús-peš-nosť OČTK vo fá-ze do-ka-zo-va-nia tres-tnej čin-nos-ti, čo ma-lo za nás-le-dok ná-rast od-sú-de-ných za tzv. dro-go-vú tres-tnú čin-nosť, na dru-hej stra-ne sa spo-lo-čen-ské, le-gis-la-tív-ne ky-vad-lo pre-su-nu-lo od dov-te-dy re-la-tív-ne mäk-kých zá-ko-nov k zo-sil-ne-nej rep-re-sii. Zá-kon však ne-dos-ta-toč-ne roz-li-šo-val po-lí-ciou za-dr-ža-ných uží-va-te-ľov s ma-lým množ-stvom dro-gy (napr. je-den ,joint") pre ich vlas-tnú spot-re-bu, od ta-kých, u kto-rých bo-lo za-is-te-né vel-ké množ-stvo kon-tro-lo-va-nej lát-ky s pred-pok-la-dom ob-cho-do-va-nia. Prob-lém sa sna-ži-la vy-rie-šiť pa-rag-ra-fom 186 o pre-cho-vá-va-ní OLPL pre vlas-tnú spot-re-bu no-ve-la TZ z ro-ku 1999 (Čen-téš, 2008). Za-vie-dol sa do TZ po-jem ob-vyk-lej jed-no-ra-zo-vej dáv-ky (OJD). Pod-lá vý-kla-du k TZ ro-zu-mie sa ním „mať neop-ráv-ne-ne v dr-žbe OLPL v množ-stve, kto-ré zod-po-ve-dá naj-viac „ob-vyk-lej jed-no-ra-zo-vej dáv-ke" pre vlas-tnú spot-re-bu. Pre OCTK, sú-dy sa vy-no-ril no-vý prob-lém - neexis-tu-je v zá-kon-ných pred-pi-soch nik-de uve-de-né množ-stvo OJD (Havrlen-to-vá, 2003; Čen-téš, 2009). Práv-ni-ci v tej-to sú-vis-los-ti rie-ši-li via-ce-ro as-pek-tov. Pod-ľa Fu-kno-vej (in Pa-ra, 2009) z Kri-mi-na-lis-tic-ko-exper-tíz-ne-ho ús-ta-vu Po-li-caj-né-ho zbo-ru (KEU PZ) ma-lo by sa roz-li-šo-vať me-dzi poj-ma-mi Jed-no-ra-zo-vá" a „den-ná dáv-ka". Zá-kon však ne-be-rie do úva-hy ani, to, že uží-va-teľ, ak má pros-tried-ky, si čas-to ku-pu-je dro-gu na vlas-tnú spot-re-bu na-raz i na viac dní dop-re-du. Ako uvá-dza Šam-ko (2011), ob-sa-ho-vo nie sú iden-tic-ké ani poj-my „dáv-ka" (pou-ží-va Ná-rod-ná proti-dro-go-vá jed-not-ka - da-lej NPJ) a „ob-vyk-lá jed-no-ra-zo-vá dáv-ka" (pou-ží-va napr. aj KEU).

Úryvok z textu:
Prís­pe­vok MUDr. Ľubo­mí­ra Ok­ruh­li­cu pub­li­ko­va­ný v ča­so­pi­se Al­ko­hol­izmus a dro­go­vé zá­vis­los­ti č. 4/2012 Úvod Od­vte­dy, čo na Slo­ven­sko pre­nik­li v zvý­še­nej mie­re me­dzi­ná­rod­ný­mi kon­ven­cia­mi OSN kon­tro­lo­va­né („za­ká­za­né") omam­né lát­ky a psy­chot­rop­né lát­ky (OLPL) - „dro­gy", rie­šia or­gá­ny čin­né v tres­tnom ko­na­ní otáz­ku, či množ­stvo dro­gy za­dr­ža­né u uží­va­te­la bo­lo pre je­ho vlas­tnú spot­re­bu, ale­bo ur­če­né na ob­cho­do­
Autor: JUDr. Tibor Timár
Zdroj: Právne listy
Abstrakt: Cieľom článku bolo poukázať na manévrovací priestor obhajoby pri výkone obhajoby osôb obvinených z trestných činov najmä s drogovým prvkom.

Sprievodný text: V na-šej spo-loč-nos-ti je už nie-koľ-ko ro-kov prí-tom-ný fe-no-mén omam-ných a psy-chot-rop-ných lá-tok. Vy-so-ký stav kri-mi-na-li-ty na tom-to úse-ku, v spo-je-ní s dro-go-vou tres-tnou čin-nos-ťou nú-ti or-gá-ny čin-né v tres-tnom ko-na-ní sia-hať pri ob-jas-ňo-va-ní tých-to tres-tných či-nov po čo-raz so-fis-ti-ko-va-nej-ších a ope-ra-tív-nej-ších me-tó-dach s vy-uži-tím dos-tup-ných ope-ra-tív-no-pát-ra-cích pros-tried-kov a v ne-ma-lej mie-re sa vy-uží-va aj tzv. kri-mi-nál-ne spra-vo-daj-stvo. K to-mu-to vý-vo-ju je nut-né poz-na-me-nať, že v pria-mej úme-re ref-lek-tu-je kvan-ti-tu a kva-li-tu pá-cha-nej tres-tnej čin-nos-ti s dro-go-vým pr-vkom. Ten-to kri-mi-nál-ny pr-vok, t.j. pria-mo ale-bo ne-pria-mo sú-vi-sia-ca prí-tom-nosť drog pri pá-cha-ní tres-tných či-nov sa od-rá-ža vo veľ-kej mie-re vo vý-be-re, vy-hľa-dá-va-ní, pre-ve-ro-va-ní, do-ku-men-to-va-ní a tzv. pro-ces-nom iden-ti-fi-ko-va-ní pra-me-ňov dô-ka-zov, no-si-te-ľov dô-ka-zov a v pos-led-nom ra-de aj sa-mot-ných dô-kaz-ných pros-tried-kov a dô-ka-zov vo svo-jej pod-sta-te.

Úryvok z textu:
Úvod V na­šej spo­loč­nos­ti je už nie­koľ­ko ro­kov prí­tom­ný fe­no­mén omam­ných a psy­chot­rop­ných lá­tok. Vy­so­ký stav kri­mi­na­li­ty na tom­to úse­ku, v spo­je­ní s dro­go­vou tres­tnou čin­nos­ťou nú­ti or­gá­ny čin­né v tres­tnom ko­na­ní sia­hať pri ob­jas­ňo­va­ní tých­to tres­tných či­nov po čo­raz so­fis­ti­ko­va­nej­ších a ope­ra­tív­nej­ších me­tó­dach s vy­uži­tím dos­tup­ných ope­ra­tív­no-pát­ra­cích pros­tried­kov a v ne­ma­lej mie­re sa vy­uží­va aj tzv. kri­mi­nál­ne
Autor: prof. JUDr. Jozef Čentéš PhD.
Zdroj: Učená právnická spoločnosť
Abstrakt: Nedovolené nakladanie s omamnými a psychotropnými látkami (ďalej len ,,drogy“) a ich trestný postih je predmetom dlhodobého záujmu odbornej aj laickej verejnosti. Tento záujem vzbudzuje samotná drogová kriminalita, ako aj nárast počtu odhalených prípadov súvisiacich s drogami. Je dostatočná súčasná drogová politika zo strany štátu, alebo je potrebné pristúpiť k jej zmene?

Úryvok z textu:
Domnievam sa, že ústrednou otázkou drogovej politiky je voľba základnej koncepcie. V tejto súvislosti v zásade možno hovoriť o dvoch koncepciách. Jednu predstavuje tzv. represívny prístup, ktorý smeruje k znižovaniu ponuky drog. Pri tejto koncepcii sa kladie dôraz na zakazovanie a postih za zneužívanie drog. Druhú koncepciu predstavuje tzv. medicínsko-terapeutický prístup, ktorého cieľom je znižovať dopyt po drogách. Tento prístup znamená, že na drogovo závislé osoby majú byť o
Autor: prof. JUDr. Jozef Madliak CSc,
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: V našej i zahraničnej literatúre je možné sa niekedy stretnúť s nejednoznačným, resp. nejednotným výkladom pojmov droga, omamná látka, psychotropná látka, či pojmov s uvedenými súvisiacich (napr. návyková látka) a pod., čo často vedie k neželaným posunom a k rôznosti prístupu a výkladu jednotlivých autorov . Pojem návykovej látky definuje § 89 ods. 11 Tr. zák.318, pričom podľa tejto legálnej definície sa návykovou látkou rozumie alkohol, omamné látky, psychotropné látky a ostatné látky spôsobilé nepriaznivo ovplyvniť psychiku človeka alebo jeho ovládacie alebo rozpoznávacie schopnosti alebo ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
V našej i zahraničnej literatúre je možné sa niekedy stretnúť s nejednoznačným, resp. nejednotným výkladom pojmov droga, omamná látka, psychotropná látka, či pojmov s uvedenými súvisiacich (napr. návyková látka) a pod., čo často vedie k neželaným posunom a k rôznosti prístupu a výkladu jednotlivých autorov . Pojem návykovej látky definuje § 89 ods. 11 Tr. zák.318, pričom podľa tejto legálnej definície sa návykovou látkou rozumie alkohol, omamné látky, psychotropné látky a ostatné látky s
Autor: JUDr. Marika Briatková
Zdroj: Projustice
Abstrakt: Autorka v príspevku analyzuje súčasný právny stav právnej aplikácie trestného činu „prechovávanie omamnej alebo psychotropnej látky“ pre vlastnú potrebu v zmysle § 171 ods. 1 Trestného zákona a hodnotí zmeny, ktoré nastali v právnej praxi rozhodnutím Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn.: 2Tdo 53/2016 zo dňa 25.04.2017.

Úryvok z textu:
Úvod S páchaním drogovej trestnej činnosti bojuje polícia Slovenskej republiky denno-denne. S odhaľovaním drogovej trestnej činnosti, jej dokumentovaním a právnym posúdením sú však v súčasnej dobe spojené viaceré aplikačné problémy. Jednou z oblastí, v ktorej v aplikačnej praxi môže a dochádza k problémom, najmä z dôvodu posúdenia naplnenia skutkových znakov trestného činu, je prechovávanie omamných a psychotropných látok pre vlastnú potrebu v zmysle § 171 ods. 1 Trestného zákona, nakoľko
Autor: Mgr. Romana Červienková
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Zákaz užívania dopingových látok vychádza z medzinárodných záväzkov, ku ktorých dodržiavaniu sa zaviazala aj Slovenská republika. Obsah príspevku má čitateľa oboznámiť s právnou úpravou boja proti dopingu na národnej a medzinárodnej úrovni so zameraním na trestnoprávnu zodpovednosť. Dopingový delikt a jeho disciplinárny postih upravuje v Slovenskej republike zákon č. 300/2008 Z. z. o organizácii a podpore športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Príspevok sa detailnejšie zameriava na platné skutkové podstaty trestných činov, ktoré možno aplikovať na porušeni ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Doping, rozšírený vo všetkých druhoch športu, môžeme charakterizovať ako používanie zakázaných farmakologických látok a nedovolených metód športovcami, ktorí sa takýmto nekalým spôsobom snažia ovplyvniť výsledok športovej súťaže, a tým ohrozujú férovú hru. Takáto prehnaná snaha športovcov o prekonávanie najlepších výkonov a o dosiahnutie víťazstva častokrát ohrozuje ich zdravie a život. S dopingom sa stretávame na všetkých športových úrovniach a vo väčšej, či menšej miere takmer u
Autor: JUDr. Tibor Timár
Zdroj: Bulletin advokácie SAK
Abstrakt: Cieľom článku bolo poukázať na manévrovací priestor obhajoby pri výkone obhajoby osôb obvinených (obžalovaných) z trestných činov najmä s drogovým prvkom. Vychádzal som zo základnej premisy váhy dôkazov, ktorá často stavia pred obhajobu neľahkú úlohu, nakoľko predmetná trestná činnosť nepatrí medzi latentné. Orgány činné v trestnom konaní majú pomerne široké pole použitia jednotlivých prameňov dôkazov a jednotlivých zaisťovacích úkonov, ktoré im poskytujú možnosť zabezpečenia dôkazov na ťarchu viny obvineného. Ich využitie a prítomnosť som sa snažil vysvetliť z pohľadu obhajoby, najmä z pozíci ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
V našej spoločnosti je už niekoľko rokov prítomný fenomén omamných a psychotropných látok. Vysoký stav kriminality na tomto úseku, v spojení s drogovou trestnou činnosťou núti orgány činné v trestnom konaní siahať pri objasňovaní týchto trestných činov po čoraz sofistikovanejších a operatívnejších metódach s využitím dostupných operatívno-pátracích prostriedkov a v nemalej miere sa využíva aj tzv. kriminálne spravodajstvo. K tomuto vývoju je nutné poznamenať, že v priamej úmere reflektuje
Autor: doc. JUDr. Darina Mašľanyová CSc.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Príspevok autorov je zameraný na problematiku legalizácie príjmov z trestnej činnosti, ktorá sa označuje aj ako „pranie špinavých peňazí”. Medzinárodné spoločenstvo aktívne bojuje s touto trestnou činnosťou od konca 80. rokov minulého storočia jednak na pôde OSN, ako aj Rady Európy, či v rámci priestoru EÚ. V súčasnosti je táto problematika zaradená medzi najvyššie záujmy v oblasti trestného práva EÚ. Transponovanie smerníc EÚ do právneho poriadku Slovenskej republiky je preto dôležitou súčasťou efektívneho boja proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti. Autori sa v príspevku zameriavajú n ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Pojem „pranie špinavých peňazí", resp. „legalizácia príjmov z trestnej činnosti" sa v súčasnosti veľmi často používa, a to najmä ako sprievodný jav organizovanej kriminality. Je nesporné, že svojou podstatou a dopadmi ide o jeden z najnebezpečnejších negatívnych javov našej doby.1 V rámci legislatívnej činnosti Európskych spoločenstiev a neskôr Európskej únie možno datovať prvé opatrenia na predchádzanie a postihovanie priania špinavých peňazí od začiatku 90. rokov minulého sto
Autor: JUDr. Miroslava Žitníková
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Trestná zodpovednosť právnických osôb má byť efektívnym prostriedkom v boji proti narastajúcej ekonomickej kriminalite. Slovenská republika prijala model nepravej trestnej zodpovednosti právnických osôb s dvoma kvázitrestnoprávnymi sankciami ochranným opatrením zhabania peňažnej čiastky a ochranným opatrením zhabania majetku.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Pojem „trestná zodpovednosť právnických osôb“ bol v slovenskom právnom poriadku prvýkrát uvedený publikáciou Dohovoru OECD o boji s podplácaním zahraničných verejných činiteľov v medzinárodných obchodných transakciách (Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky publikované pod č. 318/1999 Z.z.), ktorý nadobudol platnosť dňa 23. novembra 1999, a v ktorom sa uvádza, že každá strana prijme v súlade so svojimi právnymi zásadami také opatrenia, ktoré sú potrebné na to
MENU