Nájdené právne články pre výraz: omamné a psychotropné látky

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 10

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

105 dokumentov
56 dokumentov
291 dokumentov
13 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: JUDr. Peter Šamko
Udalosť: Právne listy
Abstrakt: Článok MUDr. Ľ. Okruhlicu z Centra pre liečbu drogových závislostí sa zaoberá posudzovaním pojmu obvykle jednorazová dávka drogy so záverom, že ide o pojem právny a nie medicínsky. Príspevok bol publikovaný v časopise Alkoholizmus a drogové závislosti č. 4/2012

Sprievodný text: Od­vte­dy, čo na Slo­ven­sko pre­nik­li v zvý­še­nej mie­re me­dzi­ná­rod­ný­mi kon­ven­cia­mi OSN kon­tro­lo­va­né („za­ká­za­né") omam­né lát­ky a psy­chot­rop­né lát­ky (OLPL) - „dro­gy", rie­šia or­gá­ny čin­né v tres­tnom ko­na­ní otáz­ku, či množ­stvo dro­gy za­dr­ža­né u uží­va­te­la bo­lo pre je­ho vlas­tnú spot­re­bu, ale­bo ur­če­né na ob­cho­do­va­nie. Je to jed­no z roz­ho­du­jú­cich kri­té­rií, na zá­kla­de kto­ré­ho sa po­su­dzu­je zá­važ­nosť po­ru­še­nia zá­ko­na a roz­ho­du­je sa o tres­tnej sadz­be. Pod­lá sta­ré­ho Tres­tné­ho zá­ko­na (TZ) plat­né­ho do sep­tem­bra 1994 bo­la dr­žba OLPL u uží­va­te­ľov bez­tres­tná. Zme­nu sti­mu­lo­va­li ťaž­kos­ti OCTK, kto­ré na­rá­ža­li na prob­lém, že aj ob­vi­ne­ní s väč­ším množ­stvom dro­gy (vte­dy hlav­ne he­roí­nu) preu­ká­za­li, že bo­li psy­chia­trom di­ag­nos­ti­ko­va­ní ako od he­roí­nu zá­vis­lí a pre­to bo­lo ich tres­tné stí­ha­nie za­sta­vo­va­né. TZ bol v sú­la­de s do­ho­vo­rom OSN no­ve­li­zo­va­ný a dr­žba aké­ho­koľ­vek množ­stva dro­gy sa sta­la tres­tným či­nom. Na jed­nej stra­ne sa tým zvý­ši­la ús­peš­nosť OČTK vo fá­ze do­ka­zo­va­nia tres­tnej čin­nos­ti, čo ma­lo za nás­le­dok ná­rast od­sú­de­ných za tzv. dro­go­vú tres­tnú čin­nosť, na dru­hej stra­ne sa spo­lo­čen­ské, le­gis­la­tív­ne ky­vad­lo pre­su­nu­lo od dov­te­dy re­la­tív­ne mäk­kých zá­ko­nov k zo­sil­ne­nej rep­re­sii. Zá­kon však ne­dos­ta­toč­ne roz­li­šo­val po­lí­ciou za­dr­ža­ných uží­va­te­ľov s ma­lým množ­stvom dro­gy (napr. je­den ,joint") pre ich vlas­tnú spot­re­bu, od ta­kých, u kto­rých bo­lo za­is­te­né vel­ké množ­stvo kon­tro­lo­va­nej lát­ky s pred­pok­la­dom ob­cho­do­va­nia. Prob­lém sa sna­ži­la vy­rie­šiť pa­rag­ra­fom 186 o pre­cho­vá­va­ní OLPL pre vlas­tnú spot­re­bu no­ve­la TZ z ro­ku 1999 (Čen­téš, 2008). Za­vie­dol sa do TZ po­jem ob­vyk­lej jed­no­ra­zo­vej dáv­ky (OJD). Pod­lá vý­kla­du k TZ ro­zu­mie sa ním „mať neop­ráv­ne­ne v dr­žbe OLPL v množ­stve, kto­ré zod­po­ve­dá naj­viac „ob­vyk­lej jed­no­ra­zo­vej dáv­ke" pre vlas­tnú spot­re­bu. Pre OCTK, sú­dy sa vy­no­ril no­vý prob­lém - neexis­tu­je v zá­kon­ných pred­pi­soch nik­de uve­de­né množ­stvo OJD (Havrlen­to­vá, 2003; Čen­téš, 2009). Práv­ni­ci v tej­to sú­vis­los­ti rie­ši­li via­ce­ro as­pek­tov. Pod­ľa Fu-kno­vej (in Pa­ra, 2009) z Kri­mi­na­lis­tic­ko-exper­tíz­ne­ho ús­ta­vu Po­li­caj­né­ho zbo­ru (KEU PZ) ma­lo by sa roz­li­šo­vať me­dzi poj­ma­mi Jed­no­ra­zo­vá" a „den­ná dáv­ka". Zá­kon však ne­be­rie do úva­hy ani, to, že uží­va­teľ, ak má pros­tried­ky, si čas­to ku­pu­je dro­gu na vlas­tnú spot­re­bu na­raz i na viac dní dop­re­du. Ako uvá­dza Šam­ko (2011), ob­sa­ho­vo nie sú iden­tic­ké ani poj­my „dáv­ka" (pou­ží­va Ná­rod­ná proti­dro­go­vá jed­not­ka - da­lej NPJ) a „ob­vyk­lá jed­no­ra­zo­vá dáv­ka" (pou­ží­va napr. aj KEU).

Úryvok z textu:
Prís­pe­vok MUDr. Ľubo­mí­ra Ok­ruh­li­cu pub­li­ko­va­ný v ča­so­pi­se Al­ko­hol­izmus a dro­go­vé zá­vis­los­ti č. 4/2012 Úvod Od­vte­dy, čo na Slo­ven­sko pre­nik­li v zvý­še­nej mie­re me­dzi­ná­rod­ný­mi kon­ven­cia­mi OSN kon­tro­lo­va­né („za­ká­za­né") omam­né lát­ky a psy­chot­rop­né lát­ky (OLPL) - „dro­gy", rie­šia or­gá­ny čin­né v tres­tnom ko­na­ní otáz­ku, či množ­stvo dro­gy za­dr­ža­né u uží­va­te­la bo­lo pre je­ho vlas­tnú spot­re­bu, ale­bo ur­če­né na ob­cho­do­
Autor: JUDr. Peter Šamko
Udalosť: Právne listy
Abstrakt: Príspevok sa zaoberá spornou otázkou ako správne kvalifikovať neoprávnenú držbu živých rastlín konope ako aj tým, či spracovanie živej rastliny možno označiť za výrobu, pričom k uvedenej problematike plánuje NS SR zaujať zjednocujúce stanovisko.

Sprievodný text: Naj­vyš­ší súd SR plá­nu­je v doh­ľad­nej do­be vy­dať zjed­no­cu­jú­ce sta­no­vis­ko, kto­rým by zjed­no­til ne­jed­not­ný vý­klad a ap­li­ká­ciu us­ta­no­ve­ní Tres­tné­ho zá­ko­na a to oh­ľad­ne tres­tné­ho či­nu pod­ľa § 172 Tr. zák. a pod­ľa § 173 Tr. zák. (návrh na za­uja­tie sta­no­vis­ka je uve­de­ný na kon­ci toh­to prís­pev­ku). Ide tu te­da hlav­ne o správ­ne práv­ne po­sú­de­nie neop­ráv­ne­nej dr­žby ži­vých ras­tlín ko­no­pe (tzv. ži­vé ras­tli­ny na ko­re­ni v rôz­nych štá­diách vý­vo­ja). Naj­vyš­ší súd SR tak chce uro­biť na pod­kla­de dvoch svo­jich od­liš­ných roz­hod­nu­tí, keď v uz­ne­se­ní sp. zn. 2 Tdo 74/2013 zo dňa 28.01.2014 dos­pel k zá­ve­ru, že neop­ráv­ne­ná dr­žba ži­vých ras­tlín ko­no­pe ako aj sa­de­níc tej­to ras­tli­ny napĺňa zna­ky do­ko­na­né­ho tres­tné­ho či­nu pod­ľa § 172 ods. 1 písm. a) (vý­ro­ba), písm. c) (za­do­vá­že­nie), písm. d) (pre­cho­vá­va­nie) Tr. zák. (v návr­hu sta­no­vis­ka ide o roz­hod­nu­tie uve­de­né pod bo­dom A). Nap­ro­ti to­mu, Naj­vyš­ší súd SR v uz­ne­se­ní sp. zn. 3 Tdo 43/2012 zo dňa 13.02.2013 dos­pel k zá­ve­ru, že neop­ráv­ne­ná dr­žba ži­vých ras­tlín ko­no­pe napĺňa zna­ky tres­tné­ho či­nu pod­ľa § 173 ods. 1 Tr. zák., na­koľ­ko ide len o pred­met ur­če­ný na vý­ro­bu omam­nej lát­ky (v návr­hu sta­no­vis­ka ide o roz­hod­nu­tie uve­de­né pod bo­dom B).

Úryvok z textu:
Naj­vyš­ší súd SR plá­nu­je v doh­ľad­nej do­be vy­dať zjed­no­cu­jú­ce sta­no­vis­ko, kto­rým by zjed­no­til ne­jed­not­ný vý­klad a ap­li­ká­ciu us­ta­no­ve­ní Tres­tné­ho zá­ko­na a to oh­ľad­ne tres­tné­ho či­nu pod­ľa § 172 Tr. zák. a pod­ľa § 173 Tr. zák. (návrh na za­uja­tie sta­no­vis­ka je uve­de­ný na kon­ci toh­to prís­pev­ku). Ide tu te­da hlav­ne o správ­ne práv­ne po­sú­de­nie neop­ráv­ne­nej dr­žby ži­vých ras­tlín ko­no­pe (tzv. ži­vé ras­tli­ny na ko­re­ni v rôz­nych štá
Autor: JUDr. Tibor Timár
Udalosť: Právne listy
Abstrakt: Cieľom článku bolo poukázať na manévrovací priestor obhajoby pri výkone obhajoby osôb obvinených z trestných činov najmä s drogovým prvkom.

Sprievodný text: V na­šej spo­loč­nos­ti je už nie­koľ­ko ro­kov prí­tom­ný fe­no­mén omam­ných a psy­chot­rop­ných lá­tok. Vy­so­ký stav kri­mi­na­li­ty na tom­to úse­ku, v spo­je­ní s dro­go­vou tres­tnou čin­nos­ťou nú­ti or­gá­ny čin­né v tres­tnom ko­na­ní sia­hať pri ob­jas­ňo­va­ní tých­to tres­tných či­nov po čo­raz so­fis­ti­ko­va­nej­ších a ope­ra­tív­nej­ších me­tó­dach s vy­uži­tím dos­tup­ných ope­ra­tív­no-pát­ra­cích pros­tried­kov a v ne­ma­lej mie­re sa vy­uží­va aj tzv. kri­mi­nál­ne spra­vo­daj­stvo. K to­mu­to vý­vo­ju je nut­né poz­na­me­nať, že v pria­mej úme­re ref­lek­tu­je kvan­ti­tu a kva­li­tu pá­cha­nej tres­tnej čin­nos­ti s dro­go­vým pr­vkom. Ten­to kri­mi­nál­ny pr­vok, t.j. pria­mo ale­bo ne­pria­mo sú­vi­sia­ca prí­tom­nosť drog pri pá­cha­ní tres­tných či­nov sa od­rá­ža vo veľ­kej mie­re vo vý­be­re, vy­hľa­dá­va­ní, pre­ve­ro­va­ní, do­ku­men­to­va­ní a tzv. pro­ces­nom iden­ti­fi­ko­va­ní pra­me­ňov dô­ka­zov, no­si­te­ľov dô­ka­zov a v pos­led­nom ra­de aj sa­mot­ných dô­kaz­ných pros­tried­kov a dô­ka­zov vo svo­jej pod­sta­te.

Úryvok z textu:
Úvod V na­šej spo­loč­nos­ti je už nie­koľ­ko ro­kov prí­tom­ný fe­no­mén omam­ných a psy­chot­rop­ných lá­tok. Vy­so­ký stav kri­mi­na­li­ty na tom­to úse­ku, v spo­je­ní s dro­go­vou tres­tnou čin­nos­ťou nú­ti or­gá­ny čin­né v tres­tnom ko­na­ní sia­hať pri ob­jas­ňo­va­ní tých­to tres­tných či­nov po čo­raz so­fis­ti­ko­va­nej­ších a ope­ra­tív­nej­ších me­tó­dach s vy­uži­tím dos­tup­ných ope­ra­tív­no-pát­ra­cích pros­tried­kov a v ne­ma­lej mie­re sa vy­uží­va aj tzv. kri­mi­nál­ne
Autor: prof. JUDr. Jozef Čentéš PhD.
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Autori v príspevku venujú pozornosť uplatňovaniu princípu ultima ratio z hľadiska právnej úpravy a aplikačnej praxe Slovenskej republiky a Českej republiky. Osobitnú pozornosť venujú tomuto princípu z hľadiska ústavnoprávnych východísk a trestnoprávnej úpravy. Ďalej sa v príspevku venujú zásade subsidiarity trestnej represie a z nej vyplývajúceho použitia trestného práva ako ultima ratio vo vzťahu k vybraným aspektom ekonomickej kriminality.

Úryvok z textu:
1. Úvod Vývoj spoločenských vzťahov, vrátane právnych a z nich plynúca právna úprava, ako aj aplikačná prax ukazujú na množstvo prelínajúcich sa prvkov súkromného a verejného práva, spôsobujúcich ich vzájomné prekrývanie, vedúce k problémom pri odlíšení súkromnoprávneho a verejnoprávneho vzťahu. Toto konštatovanie úplne zreteľne badať v prípade trestného práva najmä v rámci trestného konania, predmetom ktorého je tzv. ekonomická trestná činnosť zahŕňajúca trestné činy proti majetku us
Autor: doc. JUDr. Darina Mašľanyová CSc.
Univerzita: Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Príspevok autorov je zameraný na problematiku legalizácie príjmov z trestnej činnosti, ktorá sa označuje aj ako „pranie špinavých peňazí”. Medzinárodné spoločenstvo aktívne bojuje s touto trestnou činnosťou od konca 80. rokov minulého storočia jednak na pôde OSN, ako aj Rady Európy, či v rámci priestoru EÚ. V súčasnosti je táto problematika zaradená medzi najvyššie záujmy v oblasti trestného práva EÚ. Transponovanie smerníc EÚ do právneho poriadku Slovenskej republiky je preto dôležitou súčasťou efektívneho boja proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti. Autori sa v príspevku zameriavajú n ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Pojem „pranie špinavých peňazí", resp. „legalizácia príjmov z trestnej činnosti" sa v súčasnosti veľmi často používa, a to najmä ako sprievodný jav organizovanej kriminality. Je nesporné, že svojou podstatou a dopadmi ide o jeden z najnebezpečnejších negatívnych javov našej doby.1 V rámci legislatívnej činnosti Európskych spoločenstiev a neskôr Európskej únie možno datovať prvé opatrenia na predchádzanie a postihovanie priania špinavých peňazí od začiatku 90. rokov minulého sto
Autor: JUDr. Miroslava Žitníková
Univerzita: UPJŠ Košice
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Trestná zodpovednosť právnických osôb má byť efektívnym prostriedkom v boji proti narastajúcej ekonomickej kriminalite. Slovenská republika prijala model nepravej trestnej zodpovednosti právnických osôb s dvoma kvázitrestnoprávnymi sankciami ochranným opatrením zhabania peňažnej čiastky a ochranným opatrením zhabania majetku.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Pojem „trestná zodpovednosť právnických osôb“ bol v slovenskom právnom poriadku prvýkrát uvedený publikáciou Dohovoru OECD o boji s podplácaním zahraničných verejných činiteľov v medzinárodných obchodných transakciách (Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky publikované pod č. 318/1999 Z.z.), ktorý nadobudol platnosť dňa 23. novembra 1999, a v ktorom sa uvádza, že každá strana prijme v súlade so svojimi právnymi zásadami také opatrenia, ktoré sú potrebné na to
Autor: Mgr. Romana Červienková
Univerzita: Paneurópska vysoká škola
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Zákaz užívania dopingových látok vychádza z medzinárodných záväzkov, ku ktorých dodržiavaniu sa zaviazala aj Slovenská republika. Obsah príspevku má čitateľa oboznámiť s právnou úpravou boja proti dopingu na národnej a medzinárodnej úrovni so zameraním na trestnoprávnu zodpovednosť. Dopingový delikt a jeho disciplinárny postih upravuje v Slovenskej republike zákon č. 300/2008 Z. z. o organizácii a podpore športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Príspevok sa detailnejšie zameriava na platné skutkové podstaty trestných činov, ktoré možno aplikovať na porušeni ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Doping, rozšírený vo všetkých druhoch športu, môžeme charakterizovať ako používanie zakázaných farmakologických látok a nedovolených metód športovcami, ktorí sa takýmto nekalým spôsobom snažia ovplyvniť výsledok športovej súťaže, a tým ohrozujú férovú hru. Takáto prehnaná snaha športovcov o prekonávanie najlepších výkonov a o dosiahnutie víťazstva častokrát ohrozuje ich zdravie a život. S dopingom sa stretávame na všetkých športových úrovniach a vo väčšej, či menšej miere takmer u
Autor: JUDr. Marika Briatková
Udalosť: projustice.sk
Abstrakt: Autorka v príspevku analyzuje súčasný právny stav právnej aplikácie trestného činu „prechovávanie omamnej alebo psychotropnej látky“ pre vlastnú potrebu v zmysle § 171 ods. 1 Trestného zákona a hodnotí zmeny, ktoré nastali v právnej praxi rozhodnutím Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn.: 2Tdo 53/2016 zo dňa 25.04.2017.

Úryvok z textu:
Úvod S páchaním drogovej trestnej činnosti bojuje polícia Slovenskej republiky denno-denne. S odhaľovaním drogovej trestnej činnosti, jej dokumentovaním a právnym posúdením sú však v súčasnej dobe spojené viaceré aplikačné problémy. Jednou z oblastí, v ktorej v aplikačnej praxi môže a dochádza k problémom, najmä z dôvodu posúdenia naplnenia skutkových znakov trestného činu, je prechovávanie omamných a psychotropných látok pre vlastnú potrebu v zmysle § 171 ods. 1 Trestného zákona, nakoľko
Autor: prof. JUDr. Jozef Čentéš PhD.
Univerzita: Učená právnická spoločnosť
Abstrakt: Nedovolené nakladanie s omamnými a psychotropnými látkami (ďalej len ,,drogy“) a ich trestný postih je predmetom dlhodobého záujmu odbornej aj laickej verejnosti. Tento záujem vzbudzuje samotná drogová kriminalita, ako aj nárast počtu odhalených prípadov súvisiacich s drogami. Je dostatočná súčasná drogová politika zo strany štátu, alebo je potrebné pristúpiť k jej zmene?

Úryvok z textu:
Domnievam sa, že ústrednou otázkou drogovej politiky je voľba základnej koncepcie. V tejto súvislosti v zásade možno hovoriť o dvoch koncepciách. Jednu predstavuje tzv. represívny prístup, ktorý smeruje k znižovaniu ponuky drog. Pri tejto koncepcii sa kladie dôraz na zakazovanie a postih za zneužívanie drog. Druhú koncepciu predstavuje tzv. medicínsko-terapeutický prístup, ktorého cieľom je znižovať dopyt po drogách. Tento prístup znamená, že na drogovo závislé osoby majú byť o
Autor: JUDr. Tibor Timár
Univerzita: Bulletin advokácie SAK
Abstrakt: Cieľom článku bolo poukázať na manévrovací priestor obhajoby pri výkone obhajoby osôb obvinených (obžalovaných) z trestných činov najmä s drogovým prvkom. Vychádzal som zo základnej premisy váhy dôkazov, ktorá často stavia pred obhajobu neľahkú úlohu, nakoľko predmetná trestná činnosť nepatrí medzi latentné. Orgány činné v trestnom konaní majú pomerne široké pole použitia jednotlivých prameňov dôkazov a jednotlivých zaisťovacích úkonov, ktoré im poskytujú možnosť zabezpečenia dôkazov na ťarchu viny obvineného. Ich využitie a prítomnosťsom sa snažil vysvetliťz pohľadu obhajoby, najmä z pozície ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
V našej spoločnosti je už niekoľko rokov prítomný fenomén omamných a psychotropných látok. Vysoký stav kriminality na tomto úseku, v spojení s drogovou trestnou činnosťou núti orgány činné v trestnom konaní siahať pri objasňovaní týchto trestných činov po čoraz sofistikovanejších a opera- tívnejších metódach s využitím dostupných operatívno-pá- tracích prostriedkov a v nemalej miere sa využíva aj tzv. kriminálne spravodajstvo. K tomuto vývoju je nutné poznamenať, že v priamej úmere reflek
MENU