Nájdené právne články pre výraz: opätovné prejednanie veci

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 4

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

148 dokumentov
25 dokumentov
2404 dokumentov
3 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: Róbert Urban
Zdroj: Otvorené Právo
Abstrakt: Zhodnotenie negatív a pozitív princípu dvojinštančného konania ako predĺženie konania, zvýšenie trov konania a straty možnosti podať dovolanie.

Úryvok z textu:
Podstata princípu dvojinštančnosti spočíva v tom, že každá významná (predovšetkým právna) otázka konkrétnej veci musí byť predmetom posúdenia tak súdu prvostupňového, ako i odvolacieho. Ak teda odvolací súd dospeje k odlišnému právnemu posúdeniu, hoci i pri nezmenenom skutkovom stave, nie je oprávnený vec meritórne uzavrieť, ale rešpektujúc princíp dvojinštančnosti, je povinný vydať kasačné rozhodnutie. Obdobne ak po doplnení alebo zopakovaní dokazovania zistí súd druhej inštancie skutočnosť,
Autor: JUDr. Ivetta Macejková PhD.
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Po úvodnom priblížení problematiky obnovy konania sa autorka zaoberá otázkou výkonu rozsudku Európskeho súdu pre ľudské práva formou obnovy konania pred Ústavným súdom Slovenskej republiky, pričom najprv poukazuje na rozdielne názory pléna Ústavného súdu Slovenskej republiky na túto otázku a následne rozoberá dôvody a spôsob nedávneho výslovného ústavného zakotvenia tejto možnosti ústavným zákonom č. 161/2014 Z. z., ktorým bola zmenená a doplnená Ústava Slovenskej republiky. V závere príspevku autorka približuje de lege ferenda tézy návrhu zákonnej úpravy obnovy konania pred Ústavným súdom Slo ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
  Úvod Európsky súd pre ľudské práva (ďalej aj „ESĽP“) vo veci samej rozhoduje rozsudkom, pričom čl. 46 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) zakotvuje záväzok Vysokých zmluvných strán dohovoru riadiť sa právoplatným rozsudkom ESĽP vo všetkých prípadoch, v ktorých sú stranami, a dohľad nad výkonom právoplatných rozsudkov zveruje Výboru ministrov Rady Európy. Rozsudok, ktorým ESĽP konštatoval porušenie dohovoru alebo jeho protokolov, pritom žalo
Autor: JUDr. Martin Mihók
Zdroj: Justičná revue
Abstrakt: Informačno-technické prostriedky predstavujú skupinu moderných, cenných, ofenzívnych zaisťovacích inštitútov, zasahujúcich do základných ľudských práv a slobôd, bez využitia ktorých je však v súčasných podmienkach veľmi náročné, neefektívne až nemožné odhaľovanie a dokazovanie sofistikovanej, ako aj latentnej trestnej činnosti. Autor v článku objasňuje najmä úpravu inštitútu podľa § 116 Trestného poriadku a aplikačné problémy s ním súvisiace, predovšetkým v štádiu predsúdneho konania.

Úryvok z textu:
Úvod Spoločne s vývojom a modernizáciou ľudskej spoločnosti možno badať určitú dynamiku trestnej činnosti a nové javy z nej plynúce, predovšetkým kvalitatívne (a nevylučujúc aj kvantitatívne) nové druhy trestnej činnosti a rôznorodé nové bezpečnostné riziká, v ktorom prípade musí nastúpiť štát ako suverén nielen v rámci trestnoprávnej prevencie, ale aj trestnoprávnej ochrany a represie. Aplikačná prax ukázala, že odhaľovanie najzávažnejších druhov krimina
Autor: JUDr. Ivetta Macejková PhD.
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Po úvodnom krátkom priblížení vplyvu rozhodnutí medzinárodných súdnych orgánov na rozhodovaciu činnosť Ústavného súdu Slovenskej republiky sa autorka v príspevku bližšie zaoberá dvoma otázkami: (i) implementáciou rozhodnutí Európskeho súdu pre ľudské práva, z ktorých vyplýva potreba obnovy konania pred ústavným súdom, (ii) ako aj implementáciou rozsudku Súdneho dvora Európskej únie v spojených veciach C-293/12 a C-594/12 Digital Rights Ireland Ltd z 8. apríla 2014, ktorým Súdny dvor Európskej únie vyslovil neplatnosť smernice Rady č. 2006/48/ES o uchovávaní údajov vytvorených alebo spracovanýc ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
  Vážené dámy a páni, Ústavný súd Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) nebol z pohľadu európskeho práva, ktorého neoddeliteľnú súčasť tvoria rozhodnutia príslušných súdnych orgánov, nikdy izolovaný, nikdy neexistoval v akomsi vákuu len slovenského práva. Už od svojho vzniku bolo snahou ústavného súdu uplatňovať európske štandardy ochrany základných práv a slobôd, v záujme dosiahnutia ktorých sa ústavný súd už od svojich začiatkov opiera o judikatúru Európskeho sú
MENU