Nájdené právne články pre výraz: opravné prostriedky v správnom konaní

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 9

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

127 dokumentov
27 dokumentov
249 dokumentov
15 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: JUDr. Tibor Seman PhD.
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Starostlivosť o životné prostredie je globálnym záujmom celého ľudstva, nepozná hranice. Ovplyvňovanie životného prostredia v jednom štáte sa skôr či neskôr prejaví v štátoch susedných, niekedy však aj v celosvetovom meradle. Ako dokáže na tak vážnu skutočnosť reagovať zákonodarstvo Slovenskej republiky? Ako dokáže Slovenská republika zabezpečiť dodržiavanie právnych predpisov upravujúcich oblasť životného prostredia, nevynímajúc záväzné normatívne akty Európskej únie? Slovenské právo obsahuje dostatok zákonných prostriedkov, ktoré smerujú k zvýšeniu zaistenia zákonnosti pri aplikácii právnych ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Starostlivosť o životné prostredie je globálnym záujmom celého ľudstva, nepozná hranice. Ovplyvňovanie životného prostredia v jednom štáte sa skôr či neskôr prejaví v štátoch susedných, niekedy však aj v celosvetovom meradle. Ako dokáže na tak vážnu skutočnosť reagovať zákonodarstvo Slovenskej republiky? Ako dokáže Slovenská republika zabezpečiť dodržiavanie právnych predpisov upravujúcich oblasť životného prostredia, nevynímajúc záväzné normatívne akty Európskej únie? Slovenské právo obs
Autor: JUDr. Mgr. Janka Hašanová PhD.
Zdroj: Učená právnická spoločnosť
Abstrakt: V Slovenskej republike je verejný ochranca práv k dispozícii pre každého bez rozdielu veku, pohlavia, národnosti, štátnej príslušnosti, majetkových pomerov, vyznania, či iných diferenciácií. Na verejného ochrancu práv sa môže obrátiť každý, kto sa domnieva, že pri konaní, rozhodovaní alebo nečinnosti orgánov verejnej moci boli porušené základné práva a slobody. Verejný ochranca práv môže konať aj z vlastnej iniciatívy, ak sa nazdáva, že v dôsledku činnosti orgánu verejnej moci došlo k porušeniu základných práv a slobôd osôb. Konanie verejného ochrancu práv, či už začaté na základe podnetu osob ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
VŠEOBECNÁ CHARAKTERISTIKA VEREJNÉHO OCHRANCU PRÁV Verejný ochranca práv má postavenie nezávislého kontrolného orgánu sui generis a ako súčasť systému ochrany práva sa podieľa na mimosúdnej ochrane základných práv a slobôd. Jeho pôsobnosť nie je zameraná na ochranu právneho poriadku Slovenskej republiky ako takého, ale na ochranu subjektívnych práv fyzických osôb a právnických osôb pred takým konaním, rozhodovaním a nečinnosťou orgánov verejnej správy, ktoré je v rozpore s právnym poriadko
Autor: Mgr. Marianna Džačková
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Súdny prieskum správnych aktov je významný prostriedok kontroly verejnej správy. Predkladaný článok definuje právoplatnosť rozhodnutia orgánu verejnej správy v kontexte legislatívnych zmien správneho súdnictva, ktoré ju značne ovplyvnili. Autorka porovnáva charakteristické znaky a dôsledky právoplatnosti, ako bola chápaná do r. 1991, keď bol súdny prieskum správnych aktov značne eliminovaný a dnes, kedy má správne súdnictvo nezastupiteľné miesto v systéme opravných prostriedkov správneho konania.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Súdny prieskum správnych aktov je neodmysliteľnou súčasťou právneho štátu. Vychádza zo základného princípu demokracie, v zmysle ktorého musí byť verejná správa kontrolovaná súdnou mocou. Fyzické a právnické osoby ako adresáti verejnomocenských oprávnení správnych orgánov musia mať možnosť domáhať sa súdneho prieskumu správnych aktov a činnosti správneho orgánu, pokiaľ došlo k porušeniu jeho verejných subjektívnych práv. Správne súdnictvo má svoj právny základ v čl. 46 ods. 2 ústavn
Autor: JUDr. Mgr. Janka Hašanová PhD.
Zdroj: Učená právnická spoločnosť
Abstrakt: Článok sa venuje verejnému ochrancovi práv a jeho činnosti v oblasti verejnej správy. Rozoberá postup fyzických a právnických osôb pri podávaní podnetu, analyzuje konanie verejného ochrancu práv pri jeho vybavovaní. Prináša úvahy de lege ferenda, ktoré by mohli zefektívniť činnosť verejného ochrancu práv v rámci poskytovania ochrany základným právam a slobodám osôb vo verejnej správe.

Úryvok z textu:
VŠEOBECNÁ CHARAKTERISTIKA VEREJNÉHO OCHRANCU PRÁV Verejný ochranca práv má postavenie nezávislého kontrolného orgánu sui generis a ako súčasť systému ochrany práva sa podieľa na mimosúdnej ochrane základných práv a slobôd. Jeho pôsobnosť nie je zameraná na ochranu právneho poriadku Slovenskej republiky ako takého, ale na ochranu subjektívnych práv fyzických osôb a právnických osôb pred takým konaním, rozhodovaním a nečinnosťou orgánov verejnej správy, ktoré je v rozpore s právnym poriadko
Autor: Mgr. Zuzana Čierniková
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: V článku sa autorka venuje problematike preskúmavania individuálnych správnych aktov územnej samosprávy, konkrétne neprávoplatných rozhodnutí obcí v sankčných veciach. V prvej časti predstavuje východiská súvisiace s postavením územnej samosprávy v štáte, rozbor platnej právnej úpravy rozhodovania obcí v sankčných veciach a pravidiel ústavne konformného výkladu. Druhá časť rozoberá rozhodovaciu činnosť všeobecných súdov pri preskúmavaní neprávoplatných rozhodnutí obce v sankčných veciach. Tretia časť sa zaoberá vplyvom rozhodovacej činnosti súdov na právnu prax z pohľadu efektivity.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Príspevok sa týka problematiky individuálneho rozhodovania územnej samosprávy, pričom z pohľadu subjektov rozhodovania sa zameriava na rozhodovanie obcí, z pohľadu obsahu rozhodovania sa zameriava na sankčné rozhodnutia, teda rozhodnutia vydávané obcami v priestupkovom konaní a v správnom konaní o správnom delikte a z pohľadu právnych účinkov individuálneho správneho aktu sa zameriava na neprávoplatné rozhodnutia obcí. 2 POZITÍVNOPRÁVNE A TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ Pri rozbore
Autor: doc. JUDr. Matej Horvat PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Príspevok sa venuje niektorým hmotnoprávnym aspektom priestupkového práva, a to najmä otázke veku páchateľa a vzniku priestupkovej zodpovednosti dosiahnutím pätnásteho roku veku.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Priestupky ako súčasť správneho práva trestného sú najvýznamnejšou podmnožinou správnych deliktov. Význam priestupkov pritom v ostatnej dobe nadobúda ešte výraznejšie znaky, čo súvisí najmä s faktom, že práve priestupky a priestupkové právo sú upravené v relatívne kodifikovanej podobe v priestupkovom zákone.[1] Práve na túto skutočnosť poukazuje súdna judikatúra vo veciach správneho trestania. Správne súdy vychádzajú zo zásady práva na spravodlivý súdny proces garantovaný Dohovorom
Autor: JUDr. Matúš Michalovič PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: V príspevku sa autor venuje postaveniu zainteresovanej verejnosti podľa nového správneho súdneho poriadku, ktorý jej priznáva široké oprávnenia v prípade, ak ide o konania týkajúce sa životného prostredia. Článok analyzuje charakter zainteresovanej verejnosti, jej postavenie a oprávnenia v takomto konaní.

Úryvok z textu:
1 STRUČNÝ EXKURZ DO HISTÓRIE Životné prostredie už dávno prestalo byť v rozhodovacej a riadiacej oblasti len záležitosťou orgánov štátnej správy a samosprávy. V posledných rokoch môžeme sledovať zvyšovanie významu a možnosti verejnosti participovať na rozhodovaní v oblasti ochrany životného prostredia. Umožňuje to najmä zvýšená aktivita v tejto oblasti na medzinárodnej úrovni, ktorá sa následne pretavuje do právnych predpisov jednotlivých štátov. Jedným z prvých medzinárodných dokumentov,
Autor: Mgr. Viktor Ewerling
Zdroj: Bulletin advokácie SAK
Abstrakt: Autor sa detailne zaoberá právnou úpravou prípustnosti protestu prokurátora proti rozhodnutiu katastra, ktorým sa povoľuje vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností. Analyzuje charakter inštitútu protestu prokurátora, pojem opravný prostriedok a právnu povahu poznámky pod čiarou v právnych predpisoch. Osobitnú pozornosť venuje zrušeniu právoplatného rozhodnutia o povolení vkladu z ľudsko-právneho hľadiska, ako (neprípustnému) zásahu do vlastníckeho práva. Zameriava sa pritom na existujúcu ústavnoprávnu judikatúru a najmä judikatúru ESĽP. V závere prezentuje úvahy de lege ferenda so zr ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Úvod Právna úprava katastrálneho konania účinná od 1. 1. 2002 do 31. 8. 2009 stanovovala, že proti kladnému rozhodnutiu o povolení vkladu do katastra nehnuteľností (ďalej aj „vklad") nie je prípustný žiadny opravný prostriedok. Prokurátori celého Slovenska však od roku 2002 podali stovky protestov proti rozhodnutiam správ katastra, na základe ktorých boli zrušené právoplatne povolené vklady vlastníckych práv. Prokurátori a orgány katastra prispeli k podstatnému narušeniu princípu pr
MENU