Nájdené právne články pre výraz: oprávnenia policajta

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 10

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

35 dokumentov
13 dokumentov
29 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: doc. Mgr. Ján Škrobák PhD.
Udalosť: projustice.sk
Abstrakt: V tomto článku nájdete 15 otázok a odpovedí týkajúcich sa toho, aké sú oprávnenia policajtov v čase koronavírovej pandémie.

Úryvok z textu:
<p style="margin: 10px 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-family: &quot;Lucida Grande&quot;, Verdana, Helvetica, sans-serif; vertical-align: baseline; color: rgb(102, 102, 102);"> <span style="font-size: 12px;"><b>1. Ak mi policajt niečo prikáže alebo ma na niečo vyzve, musím uposlúchnuť?</b><br /> Áno. Podľa zákona o Policajnom zbore každý musí poslúchnuť výzvu a pokyn policajta v rozsahu oprávnení policajta podľa zákona.</span><span style="font-size: 10px;">[1]</span><span
Autor: JUDr. Filip Vincent
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Autor sa v príspevku venuje niektorým otázkam aktuálne účinnej právnej úpravy obmedzenia a pozbavenia osobnej slobody v Slovenskej republike. Stav de lege lata v Slovenskej republike porovnáva so stavom de lege lata v Českej republike, pričom na záver príspevku prezentuje niekoľko návrhov na zlepšenie aktuálne účinnej právnej úpravy v Slovenskej republike.

Úryvok z textu:
<p>  </p> <div class="page" title="Page 588"> <div class="layoutArea"> <div class="column"> <p> <span style="font-size: 9.000000pt; font-family: 'Arial'; font-weight: 700">1 </span><span style="font-size: 9.000000pt; font-family: 'Arial'; font-weight: 700">ÚVOD </span></p> <p> <span style="font-size: 9.000000pt; font-family: 'ArialMT'">Osobná sloboda predstavuje jedno z najvýznamnejších základných ľudských práv a slobôd. </span><span style="font-size: 9.00000
Autor: JUDr. Jana Schäfferová
Univerzita: UPJŠ Košice
Udalosť: Zamestnanec a právne aspekty jeho postavenia
Abstrakt: Autorky v príspevku podrobujú právnej analýze inštitút vykázania zo spoločného obydlia, ktorý je odbornou verejnosťou považovaný za prostriedok preventívneho riešenia problematiky domáceho násilia. V prospech jeho uplatňovania svedčí fakt, že ohrozenej osobe sa poskytuje okamžitá ochrana. V dôsledku vykázania násilnej osoby obeť nie je nútená s násilníkom zotrvávať v spoločnom obydlí, a taktiež ho nemusí opúšťať, ak sa chce chrániť pred jeho opätovnými útokmi. Pozornosť je ďalej venovaná problematike narušenia práv a povinností z pracovného pomeru, ak sa v pozícií osoby vykázanej zo spoločného ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
<p class="Heading30" style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: justify; text-indent: 0cm; line-height: 11.3pt; background: transparent; font-size: 9.5pt; font-family: Cambria; font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0); break-after: avoid;"> <a name="bookmark184"><span lang="SK">Úvod</span></a><span lang="SK"><o:p></o:p></span></p> <p class="Bodytext20" style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: justify; text-indent: 17pt; line-height: 11.3pt; background: transparent; font-size: 9.5pt; font-
Autor: Mgr. Michael Válek
Univerzita: Učená právnická spoločnosť
Abstrakt: Návrh novely zákona č. 480/2002 Z. z. o azyle vypracovalo ministerstvo vnútra na základe Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2013. Návrh dňa 18. septembra 2013 prerokuje vláda. Cieľom navrhovanej novely je najmä transpozícia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/95/EÚ z 13. decembra 2011 o normách pre oprávnenie štátnych príslušníkov tretej krajiny alebo osôb bez štátneho občianstva mať postavenie medzinárodnej ochrany, o jednotnom postavení utečencov alebo osôb oprávnených na doplnkovú ochranu a o obsahu poskytovanej ochrany a smernice Európskeho parlamentu a Rady ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
<p style="margin: 13px 0px; color: rgb(54, 54, 54); font-family: Arial, Helvetica, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"> Návrh novely zákona č. 480/2002 Z. z. o azyle vypracovalo ministerstvo vnútra na základe Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2013. Návrh dňa 18. septembra 2013 prerokuje vláda.&nbsp;<strong>Cieľom&nbsp;<em><u><a href="http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=22867" style="color: rgb(0, 100, 128);" target="_blank">navrhovan
Autor: JUDr. Andrej Beleš PhD.
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: V predkladanom článku sa autor zamýšľa nad možnosťami a limitmi ďalšieho rozvoja elektronického monitorovania pro futuro v podmienkach Slovenskej republiky. V diskusii o ďalšom rozvoji elektronického monitorovania je potrebné riešiť otázky trestnej politiky štátu, resp. prípustnosti zásahov do základných práv a slobôd.

Úryvok z textu:
<p> <strong>1 ÚVOD</strong></p> <p> Technické možnosti monitorovacích systémov, ale aj viaceré inštitúty trestného konania, pri ktorých právna úprava de lege lata nepredpokladá elektronické monitorovanie vytvárajú široký potenciál jeho rozširovania. Pri úvahách o rozširovaní je však nevyhnutné vždy zvažovať otázku, či si rozšírenie monitorovania vyžaduje trestná politika štátu, vo vybraných prípadoch je potrebné zvažovať aj otázky etiky, ústavného práva, najmä zásahu do základných ľudských
Autor: JUDr. Ondrej Repa PhD.
Univerzita: Učená právnická spoločnosť
Abstrakt: Prostredníctvom zákona č. 313/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „novela“), bolo s účinnosťou od 01.11.2011 výrazne obmenené doterajšie ustanovenie § 289 Trestného zákona.

Úryvok z textu:
<h4 id="kap0" style="font-family: Arial, Helvetica, Geneva, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); line-height: 16px; font-size: 14px; margin-bottom: 8px; margin-top: 12px;"> 1. Súčasná právna úprava trestného činu ohrozovania pod vplyvom návykovej látky podľa § 289 Trestného zákona</h4> <p style="margin: 13px 0px; color: rgb(54, 54, 54); font-family: Arial, Helvetica, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;">  </p> <p style="margin: 13px 0px; color: rgb(54, 54, 54); font-family: Arial, Helvetica,
Autor: JUDr. Mgr. Janka Hašanová PhD.
Udalosť: Magister Officiorum
Abstrakt: Príspevok sa venuje právnym aspektom bezpečnostných previerok, ktoré sa realizujú za účelom preverenia, či príslušníci Policajného zboru spĺňajú zákonné predpoklady na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami. Objasňuje možnosti príslušníka Policajného zboru žiadať o preskúmanie rozhodnutí vydaných na úseku ochrany utajovaných skutočností.

Úryvok z textu:
<div class="WordSection1" style="page: WordSection1; color: rgb(0, 0, 0);"> <p class="Heading20" style="font-size: 8.5pt; margin: 0cm 0cm 5.15pt; text-align: justify; background: transparent; font-family: Calibri; font-weight: bold; line-height: 8.5pt; break-after: avoid;"> <a name="bookmark18"><span class="Heading2SmallCaps" style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-caps: small-caps; position: relative; top: 0pt; letter-spacing: 0pt; background-imag
Autor: JUDr. Tibor Timár
Udalosť: Bulletin advokácie SAK
Abstrakt: Cieľom článku bolo poukázať na manévrovací priestor obhajoby pri výkone obhajoby osôb obvinených (obžalovaných) z trestných činov najmä s drogovým prvkom. Vychádzal som zo základnej premisy váhy dôkazov, ktorá často stavia pred obhajobu neľahkú úlohu, nakoľko predmetná trestná činnosť nepatrí medzi latentné. Orgány činné v trestnom konaní majú pomerne široké pole použitia jednotlivých prameňov dôkazov a jednotlivých zaisťovacích úkonov, ktoré im poskytujú možnosť zabezpečenia dôkazov na ťarchu viny obvineného. Ich využitie a prítomnosťsom sa snažil vysvetliťz pohľadu obhajoby, najmä z pozície ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
<div class="WordSection1" style="page: WordSection1; color: rgb(0, 0, 0); font-size: medium;"> <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 27.4pt; font-size: 12pt; font-family: &quot;Arial Unicode MS&quot;;"> <span class="Bodytext20" style="font-family: &quot;Segoe UI&quot;, serif; position: relative; top: 0pt; letter-spacing: 0pt; font-variant-numeric: normal !important; font-variant-east-asian: normal !important;"><span lang="SK" style="font-size: 8.5pt;">V našej spoločnosti je už niekoľk
Autor: doc. JUDr. Mária Srebalová PhD.
Abstrakt: Môže byť policajt objasňujúci priestupok v nadväzujúcom priestupkovom konaní v procesnom postavení svedka, resp. môže podať svedeckú výpoveď v konaní o takomto priestupku? Otázka sa zrejme nejaví ako nová. Množstvo rozhodnutí správnych orgánov rozhodujúcich o vine a sankcii za priestupok a tiež niekoľko rozsudkov našich súdov vrátane Najvyššieho súdu Slovenskej republiky 2 sa v rozpätí niekoľkých rokov zaoberalo posudzovaním váhy svedeckej výpovede policajta pri prejednávaní a rozhodovaní o priestupku. Na rozhodnutia uvedených orgánov verejnej moci reagovala odborná aj laická verejnosť. Dôvod ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;; color: rgb(0, 0, 0); text-align: justify; line-height: 24px;"> <b><span lang="SK">1. Úvod<o:p></o:p></span></b></p> <p align="center" class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;; color: rgb(0, 0, 0); text-align: center; line-height: 24px;"> <b><span lang="SK">&nbsp;</span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin
MENU