Nájdené právne články pre výraz: organizovaný zločin

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 47

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

55 dokumentov
42 dokumentov
41 dokumentov
26 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: doc. JUDr. Miloš Deset PhD.
Univerzita: Bulletin advokácie SAK
Abstrakt: Legálna definícia zločineckej skupiny bola v minulosti pomerne zložitá, pretože obsahovala niektoré definičné znaky, ktorých objasnenie nebolo jednoduché. V dôsledku toho vznikali problémy s dokazovaním spáchania trestného činu založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, príp. iných trestných činov spáchaných touto skupinou. Zákonodarca preto predmetnú definíciu zjednodušil. Aktuálna definícia však úplne nezodpovedá kriminologickým poznatkom o organizovanom zločine, najmä pre možnosť zločineckej skupiny jednorazovo spáchať jediný zločin.

Úryvok z textu:
Úvod   Slovenský zákonodarca po prvý raz legislatívne vyjadril or- ganizovanýzločinzákonom č. 183/1999 Z.z., ktorým novelizoval vtedajší zákon č. 140/1961 Zb. Trestný zákon (ďalej len „Trestnýzákon č. 140/1961 Zb."). Práve zákonom z roku 1999 sa po prvý raz legálne definovali pojmy „organizovaná skupina" a „zločinecká skupina" a do nášho právneho systému sa zaviedol nový trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny. Takáto úprava bola a zároveň aj je
Autor: Bc. Zuzana Hrušková
Udalosť: Najprávo
Abstrakt: Korupcia má prienik do mnohých sfér spoločenského života a poškodzuje dôveryhodnosť krajiny aj z medzinárodného hľadiska. Boj proti organizovanému zločinu a korupcii býva komplikovaný a zdĺhavý proces, vyšetrovanie je náročné a častokrát sa nepodarí získať dostatok dôkazov slúžiacich na odsúdenie páchateľov.

Úryvok z textu:
Pri ochrane spoločnosti je nutné mať k dispozícii také právne nástroje, ktoré budú zaznamenávať úspech pri odhaľovaní, zisťovaní a usvedčovaní páchateľov korupčných trestných činov. Jedným z najúčinnejších prostriedkov v boji s organizovanou kriminalitou je zapojenie agenta do vyšetrovania. Agent je inštitút trestného práva procesného, prostredníctvom ktorého sú utajovaným spôsobom získavané informácie dôležité pre trestné konanie. V slovenskom právnom poriadku je táto kategóri
Autor: JUDr. Mária Durkošová
Udalosť: Rezistencia vnútroštátneho práva a právne transplantáty
Abstrakt: Odborné práce z trestného práva písané rukou či už sociológa, kriminológa, právneho teoretika alebo aj praktika vychádzajú jednotne z ustáleného záveru, že najzávažnejšou formou kriminality je organizovaný zločin. Medzi najnebezpečnejšie prejavy organizovaného zločinu patrí vysoká konšpiratívnosť, profesionalizmus, špecifickosť štruktúry a osobitosť fungovania každej jednej „zločineckej jednotky" a v neposlednom rade aktívna snaha o prenikanie do oficiálnych spoločenských, predovšetkým podnikateľských a politických štruktúr, teda úsilie o infiltráciu do legálnych oblastí života.

Úryvok z textu:
13.1.   Úvod Odborné práce z trestného práva písané rukou či už sociológa, kriminológa, právneho teoretika alebo aj praktika vychádzajú jednotne z ustáleného záveru, že najzávažnejšou formou kriminality je organizovaný zločin. Medzi najnebezpečnejšie prejavy organizovaného zločinu patrí vysoká konšpiratívnosť, profesionalizmus, špecifickosť štruktúry a osobitosť fungovania každej jednej „zločineckej jednotky" a v neposlednom rade aktívna snaha o prenikanie do oficiálnych s
Autor: prof. JUDr. Ján Šanta PhD.
Univerzita: Učená právnická spoločnosť
Abstrakt: Albert Camus napísal, že 17. storočie bolo storočím matematiky, 18. storočie storočím fyzikálnych vied, 19. storočie storočím biológie a 20. storočie storočím strachu.[1] Čím sa stane 21. storočie ? Sme na jeho začiatku, a preto, aby nebolo storočím strachu, ako to predchádzajúce, kedy došlo k prudkému nárastu organizovanej kriminality a rozmachu terorizmu, možno konštatovať, že jednou z úloh orgánov činných v trestnom konaní a súdov, ale aj legislatívy, tak vo vnútroštátnom ako i medzinárodnom meradle, bude aj boj proti terorizmu a organizovanému zločinu.

Úryvok z textu:
Albert Camus napísal, že 17. storočie bolo storočím matematiky, 18. storočie storočím fyzikálnych vied, 19. storočie storočím biológie a 20. storočie storočím strachu.[1] Čím sa stane 21. storočie ? Sme na jeho začiatku, a preto, aby nebolo storočím strachu, ako to predchádzajúce, kedy došlo k prudkému nárastu organizovanej kriminality a rozmachu terorizmu, možno konštatovať, že jednou z úloh orgánov činných v trestnom konaní a súdov, ale aj legislatívy, tak vo vnútroštátnom ako i medzin
Autor: Doc. JUDr. Marta Thurzová CSc.
Univerzita: Akadémia Policajného zboru v Bratislave
Udalosť: Európska dimenzia podnikovej sociálnej zodpovednosti a jej vplyv na reguláciu pracovnoprávnych vzťahov.
Abstrakt: Prechod zo štátneho plánovaného hospodárstva na trhové a súkromné priniesol v našej spoločnosti určitú dezorientáciu v oblasti podnikania. Popularizovaná téza - čo nie je zakázané je dovolené, viedla k mnohým neetickým resp. až asociálnym prejavom vo sfére podnikania. Čoskoro sa ukázalo, že také prejavy v podnikaní ako sú podvody alebo nekalá súťaž na hrane zákona, potláčanie potrieb zamestnancov - ničia seriózne podnikateľské prostredie, ba dokonca môžu vytvárať aj podhubie pre organizovaný zločin. Len postupne sa dosiahol obrat - čo nezakazuje v podnikaní zákon, to by mala zakazovať morálka. ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Prechod zo štátneho plánovaného hospodárstva na trhové a súkromné priniesol v našej spoločnosti určitú dezorientáciu v oblasti podnikania. Popularizovaná téza - čo nie je zakázané je dovolené, viedla k mnohým neetickým resp. až asociálnym prejavom vo sfére podnikania. Čoskoro sa ukázalo, že také prejavy v podnikaní ako sú podvody alebo nekalá súťaž na hrane zákona, potláčanie potrieb zamestnancov - ničia seriózne podnikateľské prostredie, ba dokonca môžu vytvárať aj podhubie pre organizovaný
Autor: Bc. Katarína Tuhárska
Univerzita: Bulletin advokácie SAK
Abstrakt: Príspevok oboznamuje čitateľov s vývojom a formami organizovanej kriminality na území Slovenskej republiky. V úvode sa upriamuje na rozdielne definície pojmu organizovanej kriminality, pričom sa v článku poukazuje na potrebu jej začlenenia do Trestného zákona. Následne sú v príspevku uvedené objektívne aj subjektívne faktory, ktoré zapríčinili rozmach organizovanej kriminality v podmienkach Slovenskej republiky, obzvlášť po roku 1989. V prognóze vývoja sa autori zamerali ako na akceleračné, tak aj na retardačné činitele a v závere vyzdvihli opatrenia v rámci prevencie a kontroly tohto druhu kr ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Predslov   S pojmom organizovaná kriminalita sa stretávame viac-menej každodenne, či už v dennej tlači, na televíznych obrazovkách, pravidelne sa o nej dozvedáme prostredníctvom internetu a ďalších masmédií. Stáva sa súčasťou našich životov, obklopuje nás, aj keď si to možno ani neuvedomujeme, ide o fenomén mimoriadne aktuálny a zaujímavý. Treba však dodať, že aj mimoriadne nebezpečný. Netýka sa totiž len „podsvetia", nie je to uzatvorená veličina. Práve naopak, je to s
Autor: JUDr. Peter Matuška
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Nedávne teroristické útoky v Sydney, Peshawari alebo Paríži pripomenuli, že terorizmus nepozná hranice a je to celosvetový problém, ktorý sa dotýka každého z nás. Útoky na kaviareň, školu a redakciu satirického denníka ilustrujú perfídnosť páchateľov. Po každom teroristickom útoku sa objavuje prirodzená otázka, či sa dalo daným útokom zabrániť. Väčšinou kritika smeruje na policajné orgány alebo tajné služby, ktoré sa bránia nedostatočným personálnym obsadením, slabým financovaním, ale v neposlednom rade aj slabými právomocami, ktoré sú limitované ľudskými právami. Práve ľudské práva zabezpečuj ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
ÚVOD Po skončení studenej vojny sa medzi mnohými politikmi, odborníkmi, ale aj laickou verejnosťou rozšíril názor, že bezpečnostné hrozby pominuli a nebudú zohrávať významnejšiu rolu pre väčšinu demokratických krajín. Viaceré teroristické útoky spáchanie nielen v zahraničí na objekty západných krajín, ale aj na ich domácej pôde obrátili toto presvedčenie na ruby. Po útokoch z 11. septembra 2001 sa začala tzv. „vojna proti terorizmu“, ktorá nepozná štátne hranice, nemá exaktne určených akt
Autor: JUDr. Jozef Griger
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Zákon č. 444/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „zákon č. 444/2015 Z. Z.“) vytvoril s účinnosťou od 1. januára 2017 legislatívne predpoklady na monitorovanie a zaznamenávanie obsahu telefonického hovoru väznených osôb. Išlo o jedno z viacerých opatrení v oblasti získavania informácií a rozšírenia možnosti využívať opatrenia preventívnej povahy v boji proti terorizmu. Uvedenému inštitútu je venovaná pozornosť najmä z hľadiska legality, legitimity a proporcionality takéhot ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Väzenie predstavuje mikrosvet, v ktorom dochádza k maximálne možnému legálnemu obmedzeniu práv a slobôd, a to na pozadí snahy o nápravu, či narovnanie jeho obyvateľov. Napriek tomu, že obmedzenie práv a slobôd je „prirodzenou“ súčasťou výkonu väzby a výkonu trestu odňatia slobody, tak „spravodlivosť nemožno zastaviť pri bráne väznice“.[2] Z hľadiska nášho príspevku by sme radi z dôvodu aktuálnosti témy zamerali pozornosť na ochranu tajomstva správ väznených osôb podávaných
Autor: JUDr. Miroslava Žitníková
Univerzita: UPJŠ Košice
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Trestná zodpovednosť právnických osôb má byť efektívnym prostriedkom v boji proti narastajúcej ekonomickej kriminalite. Slovenská republika prijala model nepravej trestnej zodpovednosti právnických osôb s dvoma kvázitrestnoprávnymi sankciami ochranným opatrením zhabania peňažnej čiastky a ochranným opatrením zhabania majetku.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Pojem „trestná zodpovednosť právnických osôb“ bol v slovenskom právnom poriadku prvýkrát uvedený publikáciou Dohovoru OECD o boji s podplácaním zahraničných verejných činiteľov v medzinárodných obchodných transakciách (Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky publikované pod č. 318/1999 Z.z.), ktorý nadobudol platnosť dňa 23. novembra 1999, a v ktorom sa uvádza, že každá strana prijme v súlade so svojimi právnymi zásadami také opatrenia, ktoré sú potrebné na to
MENU