Nájdené právne články pre výraz: osobná prehliadka

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 15

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

115 dokumentov
68 dokumentov
409 dokumentov
1 dokument
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: JUDr. Tomáš Matúška
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Význam a dôležitosť osobnej slobody sú v každom právnom štáte nespochybniteľné. Z celého portfólia ľudských práv a slobôd je to práve osobná sloboda, ktorá predstavuje pre človeka právo najprirodzenejšie. Okrem iných medzinárodných dokumentov je osobnej slobode poskytovaná ochrana aj Dohovorom oochrane ľudských práv azákladných slobôd, ato konkrétne včlánku 5, ktorý upravuje právo na slobodu aosobnú bezpečnosť vrátane podmienok a režimu jeho obmedzenia. Príspevok bližšie rozoberá dôvody pozbavenia osobnej slobody v zmysle článku 5 ods. 1 písm. ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
  1 ÚVOD V histórii formovania, presadzovania a kodifikácií ľudských práv právo na osobnú slobodu bolo vždy ich súčasťou a malo svoje nezastupiteľné miesto. Spomedzi základných práv je to práve osobná sloboda, ktorá predstavuje právo najprirodzenejšie a najcennejšie pre človeka ako ľudskú bytosť a z tohto dôvodu si pozbavenie osobnej slobody fyzickej osoby vyžaduje veľmi precízne vymedzenie podmienok a spôsobov, za akých a ktorý
Autor: prof. JUDr. Ján Šanta PhD.
Zdroj: Učená právnická spoločnosť
Abstrakt: V predmetnom príspevku autor analyzuje historické obdobie právnej úpravy registra trestov do roku 1960. Pozornosť venuje celému rozsahu tejto právnej úpravy od roku 1922, spolu piatim základným právnym normám upravujúcim túto problematiku. Zohľadňuje aj ďalšie súvisiace zákony, najmä trestné zákony, trestné poriadky, zákony o priestupkoch, zákony o prokuratúre tohto obdobia, ako aj ďalšie historické súvislosti, vrátane ideologických, spojených s budovaním socializmu.

Úryvok z textu:
1. ÚVOD Z úvodných ustanovení v súčasnosti platného zákona o registri trestov č. 330/2007 Z. z. v platnom znení (zákon o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, naposledy novelizovaný zákonom č. 345/2012 Z.z.), účinného od 1. januára 2008, vyplýva, že tento zákon upravuje získavanie, zhromažďovanie, spracúvanie a výmenu údajov, uchovávanie a uschovávanie dokumentácie a poskytovanie informácií o fyzických osobách, ktoré boli právoplatne odsúdené súdmi v trestnom konaní, o
Autor: JUDr. Marica Pirošíková
Zdroj: Bulletin advokácie SAK
Abstrakt: Autorka na základe analýzy judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva a odporúčaní adresovaných Slovenskej republike Európskym výborom na zabránenie mučenia a neľudského či ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania poukazuje na to, že podmienky väzby v Slovenskej republike nie sú v súlade s európskymi štandardami. Upozorňuje na to, že je potrebné uskutočniť legislatívne zmeny, pretože viaceré porušenia majú pôvod v právnej úprave. Vo vzťahu k týmto porušeniam majú osoby nachádzajúce sa vo väzbe vzhľadom na absenciu účinného prostriedku náp ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
  Autorka v článku v nadväznosti na celospoločenskú diskusiu o podmienkach väzby približuje relevantnú judikatúru Európskeho súdu pre ľudské práva a zároveň v tejto súvislosti upozorňuje na dlhodobé ignorovanie odporúčaní adresovaných Slovenskej republike Európskym výborom na zabránenie mučenia a neľudského či ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania. Úvod V súčasnosti sa vedie celospol
Autor: JUDr. Michal Dáni
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Súdny exekútor ako subjekt občianskeho práva je imanentnou súčasťou súdnej moci. Postavenie a zákonom delegovaná právomoc na súdneho exekútora umožňuje relatívne efektívne realizovanie práva na súdnu ochranu. Civilný proces, základné konanie by bez funkčného vykonávacieho konania nemalo zmysel. Prijatie Exekučného poriadku a vytvorenie súdneho exekútora na báze slobodného povolania malo zásadný vplyv na odbremenenie súdov, odstránenie nežiadúcich metód riešenia sporov a vymožiteľnosť práva. Napriek viac ako 20 ročnej existencii súdnych exekútorov pretrvávajú rôzne názory na ich postavenie. Veľ ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
ÚVOD V období Československej republiky sa prijatím zákona č. 11/1918 Sb. z. o zriadení samostatného štátu československého nadviazalo na právnu úpravu Rakúsko-Uhorska, následkom čoho bol právny dualizmus. Na území Slovenska a Podkarpatskej Rusi sa uplatňoval zákonný čl. LX z roku 1881 o exekučnom pokračovaní. Exekúciu nariaďoval súd a vykonával ustanovený exekútor, ktorý spĺňal osobitné podmienky pre výkon exekúcie. Predpokladom činnosti exekútora boli exekútorské skúšky podľa § 2 zá
Autor: doc. Ing. Katarína Liptáková PhD.
Zdroj: Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica, Právnická fakulta
Abstrakt: Korupcia je prítomná v mnohých oblastiach ľudskej činnosti, môže mať rôzne formy a podoby. Nie je to len Slovensko, ktoré čelí tomuto problému – mnoho ďalších krajín sa s ním musí zaoberať. Je to jeden z pálčivých problémov vo všetkých segmentoch národných ekonomík. Keďže výdavky v obchode, ako aj v treťom sektore rastú v dôsledku prítomnosti korupcie, investície a následne celý hospodársky rast krajiny sa spomaľuje. Na druhej strane krajiny, ktoré dokážu preukázať vysokú mieru transparentnosti, majú lepšie podmienky pre podnika- teľské aktivi ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Úvod Moderné demokratické spoločnosti sú založené na princípe slobody a otvore- nosti, garancie voľnosti konania občanov. Na druhej strane spoločnosť je vysta- vená tlaku veľkého množstva partikulárnych jednotlivcov či skupín, pričom ich záujmy môžu byť v rozpore s týmito princípmi. Korupcia a korupčné jednanie patria dnes k najzhubnejším negatívnym aspektom fungovania rozvinutých li- berálnych demokracií. Korupcia nie je produktom 20. či 21
MENU