Nájdené právne články pre výraz: osobná prehliadka

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 20

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

188 dokumentov
80 dokumentov
369 dokumentov
1 dokument
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: doc. JUDr. Sergej Romža PhD.
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Východiskom pre vymedzenie poslania prostriedkov donútenia pred začatím trestného stíhania je ich normatívna úprava obsiahnutá v Trestnom poriadku, ako aj v z.č. 171/93 Zb. v znení noviel O Policajnom zbore SR a v neposlednom rade aj v Ústave SR z.č. 460/92 Zb. Autor venuje pozornosť nejprv normatívnej úprave prostriedkov donútenia vo vnútroštátnych právnych normách a následne poukazuje na ich úpravu obsiahnutú v normách medzinárodného práva predovšetkým v „ Dohovor e o ochrane ľudských práv a slobôd“. V časti venovanej historickému vývoji trestnopocesnej úpravy donútenia pred začatím tr ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
ÚVOD Prejavom procesného , či neprocesného donútenia v štádiu pred začatím trestného stíhania je zásah do občianskych práv a slobôd garantovaných okrem iných právnych noriem aj Ústavou Slovenskej republiky (z.č. 460/92 Zb.). Ústava Slovenskej republiky v čl. 16 ods. 1 garantuje každému nedotknuteľnosť osoby a jej súkromia. Zároveň Ústava SR stanovuje, že zásah do občianskych práv a slobôd je prípustný len na základe zákona (čl. 16 Ústavy SR). Z citovaného ustanovenia vyplýva, že úst
Autor: JUDr. Tibor Timár
Zdroj: Bulletin advokácie SAK
Abstrakt: Cieľom článku bolo poukázať na manévrovací priestor obhajoby pri výkone obhajoby osôb obvinených (obžalovaných) z trestných činov najmä s drogovým prvkom. Vychádzal som zo základnej premisy váhy dôkazov, ktorá často stavia pred obhajobu neľahkú úlohu, nakoľko predmetná trestná činnosť nepatrí medzi latentné. Orgány činné v trestnom konaní majú pomerne široké pole použitia jednotlivých prameňov dôkazov a jednotlivých zaisťovacích úkonov, ktoré im poskytujú možnosť zabezpečenia dôkazov na ťarchu viny obvineného. Ich využitie a prítomnosť som sa snažil vysvetliť z pohľadu obhajoby, najmä z pozíci ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
V našej spoločnosti je už niekoľko rokov prítomný fenomén omamných a psychotropných látok. Vysoký stav kriminality na tomto úseku, v spojení s drogovou trestnou činnosťou núti orgány činné v trestnom konaní siahať pri objasňovaní týchto trestných činov po čoraz sofistikovanejších a operatívnejších metódach s využitím dostupných operatívno-pátracích prostriedkov a v nemalej miere sa využíva aj tzv. kriminálne spravodajstvo. K tomuto vývoju je nutné poznamenať, že v priamej úmere reflektuje
Autor: JUDr. Jozef Bolješik
Zdroj: Akadémia Policajného zboru v Bratislave
Abstrakt: Autor sa v príspevku zaoberá problematikou ústavných garancií základných ľudských práv a slobôd s osobitným zreteľom na ústavnoprávnu úpravu ochrany práva na osobnú slobodu a telesnú integritu v podmienkach platného právneho poriadku Slovenskej republiky. Autor pritom vychádza zo všeobecných princípov ústavnej ochrany základných ľudských práv a slobôd a následne systematicky predkladá komplexnú právnu analýzu platnej právnej úpravy jednotlivých základných ľudských práv a slobôd subsumovaných pod právo na osobnú slobodu a telesnú integritu.

Úryvok z textu:
  V zmysle čl. 1 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, ústavný zákon č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov (ďalej len „Ústava SR“), Slovenská republika je zvrchovaný, demokratický a právny štát. Podstata právneho štátu pritom vychádza z priority občana pred štátom, a teda aj z priority základných ľudských práv a slobôd, ktoré predovšetkým vytvárajú priestor slobody jednotlivca zbavený zásahov zo strany štátu a tretích osôb. Je nesporné, že k základným princípom právneho štátu pa
Autor: JUDr. Tomáš Matúška
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Význam a dôležitosť osobnej slobody sú v každom právnom štáte nespochybniteľné. Z celého portfólia ľudských práv a slobôd je to práve osobná sloboda, ktorá predstavuje pre človeka právo najprirodzenejšie. Okrem iných medzinárodných dokumentov je osobnej slobode poskytovaná ochrana aj Dohovorom oochrane ľudských práv azákladných slobôd, ato konkrétne včlánku 5, ktorý upravuje právo na slobodu aosobnú bezpečnosť vrátane podmienok a režimu jeho obmedzenia. Príspevok bližšie rozoberá dôvody pozbavenia osobnej slobody v zmysle článku 5 ods. 1 písm. ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
  1 ÚVOD V histórii formovania, presadzovania a kodifikácií ľudských práv právo na osobnú slobodu bolo vždy ich súčasťou a malo svoje nezastupiteľné miesto. Spomedzi základných práv je to práve osobná sloboda, ktorá predstavuje právo najprirodzenejšie a najcennejšie pre človeka ako ľudskú bytosť a z tohto dôvodu si pozbavenie osobnej slobody fyzickej osoby vyžaduje veľmi precízne vymedzenie podmienok a spôsobov, za akých a ktorý
Autor: JUDr. Peter Šamko starší
Zdroj: Právne listy
Abstrakt: Príspevok sa v stučnosti zaoberá tým, kedy je možné nariadiť pozorovanie obvineného v zdravotníckom ústave kvôli vyšetreniu jeho duševného stavu a dospieva k záveru, že v prípade obvinenej Hedvigy Malinovej - Žákovej tieto podmienky splnené neboli

Sprievodný text: Let-nú uhor-ko-vú no-vi-nár-sku se-zó-nu roz-jas-ni-la in-for-má-cia o návr-hu pro-ku-rá-to-ra ge-ne-rál-nej pro-ku-ra-tú-ry umies-tniť do zdra-vot-níc-ke-ho ús-ta-vu na psy-chia-tric-ké po-zo-ro-va-nie Hed-vi-gu Ma-li-no-vú – Žá-ko-vú, ne-kon-čia-ci a neu-ve-ri-teľ-ný prí-beh vy-šet-ro-va-nia zo stra-ny or-gá-nov čin-ných v tres-tnom ko-na-ní. Ako dl-ho-roč-ný sud-ca špe-cia-li-zu-jú-ci sa na obzvlášť zá-važ-nú úmy-sel-nú tres-tnú čin-nosť, čas-to rie-šia-ci prob-lé-my zna-lec-ké-ho do-ka-zo-va-nia, pred-kla-dám nie-koľ-ko poz-ná-mok k pre-bie-ha-jú-cim pro-ces-ným úko-nom. Tie-to sú de-ter-mi-no-va-né me-diál-ny-mi in-for-má-cia-mi.

Úryvok z textu:
Let­nú uhor­ko­vú no­vi­nár­sku se­zó­nu roz­jas­ni­la in­for­má­cia o návr­hu pro­ku­rá­to­ra ge­ne­rál­nej pro­ku­ra­tú­ry umies­tniť do zdra­vot­níc­ke­ho ús­ta­vu na psy­chia­tric­ké po­zo­ro­va­nie Hed­vi­gu Ma­li­no­vú – Žá­ko­vú, ne­kon­čia­ci a neu­ve­ri­teľ­ný prí­beh vy­šet­ro­va­nia zo stra­ny or­gá­nov čin­ných v tres­tnom ko­na­ní. Ako dl­ho­roč­ný sud­ca špe­cia­li­zu­jú­ci sa na obzvlášť zá­važ­nú úmy­sel­nú tres­tnú čin­nosť, čas­to rie­šia­ci prob­lé­my zna­lec­ké­ho do­
Autor: prof. JUDr. Ján Šanta PhD.
Zdroj: Učená právnická spoločnosť
Abstrakt: V predmetnom príspevku autor analyzuje historické obdobie právnej úpravy registra trestov do roku 1960. Pozornosť venuje celému rozsahu tejto právnej úpravy od roku 1922, spolu piatim základným právnym normám upravujúcim túto problematiku. Zohľadňuje aj ďalšie súvisiace zákony, najmä trestné zákony, trestné poriadky, zákony o priestupkoch, zákony o prokuratúre tohto obdobia, ako aj ďalšie historické súvislosti, vrátane ideologických, spojených s budovaním socializmu.

Úryvok z textu:
1. ÚVOD Z úvodných ustanovení v súčasnosti platného zákona o registri trestov č. 330/2007 Z. z. v platnom znení (zákon o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, naposledy novelizovaný zákonom č. 345/2012 Z.z.), účinného od 1. januára 2008, vyplýva, že tento zákon upravuje získavanie, zhromažďovanie, spracúvanie a výmenu údajov, uchovávanie a uschovávanie dokumentácie a poskytovanie informácií o fyzických osobách, ktoré boli právoplatne odsúdené súdmi v trestnom konaní, o
Autor: JUDr. Mikuláš Füleky PhD.
Zdroj: Bulletin advokácie SAK
Abstrakt: Cieľom tohto príspevku je poukázať na jednotlivé formy zásahu do súkromného života na pracovisku, ponúknuť riešenie, aby nedošlo ku konfliktom medzi zamestnávateľom a zamestnancom. Pri analýze právneho stavu vychádzame z medzinárodných dohovorov, primárneho a sekundárneho práva Európskej únie, ako aj z aktuálnej judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva a Súdneho dvora Európskej únie, ktoré nám so svojou judikatúrou pomáhajú pri výklade niektorých pojmov a uľahčujú nájsť hranicu medzi súkromím zamestnanca a oprávnenými záujmami zamestnávat ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
  Právo na súkromný život je základným ľudským právom, ktoré chránia najvýznamnejšie medzinárodné dohovory a na vnútroštátnej úrovni najmä Ústava Slovenskej republiky,[1] Trestný zákon,[2] Občiansky zákonník[3] a tiež zákon o ochrane osobných údajov.[4] K tomuto právu patrí aj ochrana osobnosti a ochrana pred neoprávnenými zásahmi do súkromnej sféry osoby. K zásahom do týchto práv v ostatnom obd
Autor: JUDr. Zlatica Poláček Tureková PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Príspevok sa zaoberá problematikou vzťahu štátna moc verzus postavenie náboženských resp. etnických skupín so zameraním sa na problematiku protižidovského zákonodárstva tak z historického ako aj z morálneho hľadiska.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Problematika nerovnosti subjektov práva je v rámci histórie daná už od nepamäti a aj v súčasnosti vyvoláva veľa odborných diskusií. Predkladaný článok je venovaný hlavne protižidovskej problematike, ktorá aj v súčasnosti vyvoláva veľa otázok, otáznikov a stále zostáva najcitlivejším problémom novodobých európskych dejín. Protižidovské zákonodárstvo a hlavne v tej dobe nacistické právo vyvolávajú aj dnes nielen medzi historikmi ale aj medzi odborníkmi a zástancami iusnaturalistov a
Autor: doc.JUDr. Zuzana Mlkvá Illýová PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Súdny proces s V. Tukom nepochybne patrí k významným procesom 20. storočia. Cieľom príspevku je zmapovať priebeh tohto procesu so zreteľom na vykonané dôkazy v priebehu hlavného pojednávania. Príspevok bude zameraný na ozrejmenie pojmu spravodlivosť v kontexte preukázania, resp. nepreukázania viny V. Tuku v priebehu tohto procesu, ktorým bol odsúdený na 15 rokov odňatia slobody. V príspevku bude tiež venovaná pozornosť problematike nezákonných dôkazov a možnosti ich využitia v trestnom procese.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Trestné právo sa ako nástroj ultima ratio vyznačuje tým, že postihuje konania, ktorých dopad je natoľko spoločensky škodlivý, že oprávňuje, aby páchateľa, ktorý je za toto konanie postihoval štát a nie jednotlivec, ktorý je takýmto konaním zasiahnutý. V tomto sa prejavuje hlavný rozdiel medzi trestným právom ako právom verejným a rôznymi inými súkromnoprávnymi vzťahmi, ktoré nemajú za následok vznik trestnoprávnej zodpovednosti, a teda ani nezakladajú vzťah medzi páchateľom a štáto
Autor: kpt. JUDr. Jakub Chrenšť PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Autor príspevku sa zameriava na základnú charakteristiku medzinárodnoprávnej úpravy ochrany pred mučením, krutým, neľudským, ponižujúcim zaobchádzaním alebo trestaním vo vybraných systémoch ochrany ľudských práv s akcentom na európsky systém ochrany ľudských práv. V rámci neho autor, okrem právnej úpravy problematiky v príslušných dohovoroch, venuje osobitnú pozornosť postaveniu a činnosti Európskeho výboru na zabránenie mučenia a neľudského či ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania (CPT), ktorý prostredníctvom pravidelných návštev v štátoch, ktoré sú zmluvnou stranu Európskeho dohovoru na ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Zákaz mučenia, neľudského, ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania1 a ochrana jednotlivca pred takýmto zaobchádzaním predstavuje v demokratickej spoločnosti jednu zo základných hodnôt. Ide o absolútne právo, ktoré nesmie byť nikdy obmedzené a jeho porušenie nesmie byť nikdy a za žiadnych okolností ospravedlňované zo strany štátu, a to ani v čase vojny , ani v čase výnimočného verejného ohrozenia napr. v prípade teroristických akcií ani ak je ohrozený život jednotlivca . Tento zá
MENU