Nájdené právne články pre výraz: osobné údaje

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 192

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

462 dokumentov
428 dokumentov
5387 dokumentov
187 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: Alexander Bröstl, ml.
Zdroj: Ulpianus
Abstrakt: Kolega Miro Štrkolec nás upozornil na možný aplikačný problém týkajúci sa ochrany osobných údajov pri poskytovaní právnych služieb advokátmi a to typicky v prípadoch kedy je klientom advokáta poisťovňa (banka, inkasná spoločnosť a pod.) a advokát ju zastupuje voči jej klientom (omeškanie s úhradou poistného, splátok úveru a pod.)

Úryvok z textu:
Kolega Miro Štrkolec nás upozornil na možný aplikačný problém týkajúci sa ochrany osobných údajov pri poskytovaní právnych služieb advokátmi a to typicky v prípadoch kedy je klientom advokáta poisťovňa (banka, inkasná spoločnosť a pod.) a advokát ju zastupuje voči jej klientom (omeškanie s úhradou poistného, splátok úveru a pod.) Začnime legislatívnymi faktami. Od 1. júla 2013 je účinný nový zákon o ochrane osobných údajov (publikovaný v Zbierke zákonov pod 122/2013), ktorý spracova
Autor: Soňa Jacková
Zdroj: Ulpianus
Abstrakt: Na základnej škole jedna veľmi malá skupinka žiakov, ktorej som bola súčasťou, veľmi rada chodila do riaditeľne na spoločenské posedenie a diskusie...

Úryvok z textu:
Na základnej škole jedna veľmi malá skupinka žiakov, ktorej som bola súčasťou, veľmi rada chodila do riaditeľne na spoločenské posedenie a diskusie... Skupinka tam raz zanechala blatnú stopu na koberci. Obvinenie akosi padlo rovno na mňa (bola to moja stopa, teraz priznávam) a pani zástupkyňa mi prikázala, nech zdvihnem nohu. A ja na to, že nie, to sú moje osobné údaje! Dostala som odpoveď: Soňa, podrážky nie sú osobné údaje! Ako deviatačke mi to stačilo, ale dnes, už ako právnička,
Autor: Peter Bobčík
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Podľa Arthura Millera je súkromie pojem „vágny a nestály", pričom Judith Jarvis Thomson dodáva „najzaujímavejšou vecou na súkromí je to, že nikto nemá príliš presnú predstavu, čo to vlastne je.“1 Napriek tomu sú osobné údaje internetových účtov, správy a e-maily nepochybne zložkami, ktoré spoločnosť považuje za súčasť súkromia. V diskusiách na tému či vládny dohľad nad súkromím jeho občanov a data mining predstavuje hrozbu, často odznieva argument, že „nie je čo skrývať", ktorý sa stal postupom času veľmi populárny hlavne v Spojenom kráľovstve, kde vláda inštalovala milióny kamier, cez ktoré ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Úvod   Podľa Arthura Millera je súkromie pojem „vágny a nestály", pričom Judith Jarvis Thomson dodáva „najzaujímavejšou vecou na súkromí je to, že nikto nemá príliš presnú predstavu, čo to vlastne je.“1 Napriek tomu sú osobné údaje internetových účtov, správy a e-maily nepochybne zložkami, ktoré spoločnosť považuje za súčasť súkromia. V diskusiách na tému či vládny dohľad nad súkromím jeho občanov a data mining predstavuje hrozbu, často odznieva argument, že „nie je čo s
Autor: JUDr. Soňa Ralbovská Sopúchová PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Autorka v článku rozoberá problematiku elektronického zdravotníctva v spojitosti s ochranou osobných údajov. Prvá časť príspevku poskytuje prehľad a vysvetlenie základných súvisiacich pojmov, ktorými sú elektronické zdravotníctvo a e-health, zdravotná starostlivosť či osobný údaj. Autorka ďalej predstavuje nariadenie o ochrane osobných údajov, a to najmä v kontexte osobných údajov pacientov, ktoré sú v digitálnej spoločnosti uchovávané v online prostredí. Autorka si kladie otázku, aké práva majú pacienti v súvislosti s ochranou ich osobných údajov a aké povinnosti vznikli poskytovateľom zdravo ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Spoločnosť prechádza v posledných rokoch mnohými významnými zmenami, ktoré prenikajú do rôznych oblastí spoločenského života. Predmetom zmien sú spôsoby výkonu práv, využívania služieb a komunikácie, kedy pri týchto činnostiach dochádza k masívnemu zavádzaniu informačno- komunikačných technológií. Medzi ne možno zaradiť počítač, mobilný telefón, tablet, televíziu, platobnú kartu a mnohé ďalšie. V uvedených prípadoch ide o technické zariadenia, ktoré umožňujú vyhľadávať, získavať, u
Autor: JUDr. Marcela Macová
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Príspevok rozoberá nový zákon o ochrane osobných údajov. Ďalej sú v ňom podrobne rozpísané plusy a mínusy nového zákona o ochrane osobných údajov. Záverom je poukázané na dopady tohto zákona na verejnosť.

Úryvok z textu:
1 Úvod V marci 2013 bol Národnou radou Slovenskej republiky prijatý nový zákon o ochrane osobných údajov, ktorý bude účinný od 1. júna 2013. Uvedený zákon bude mať dve vykonávacie vyhlášky. Nový zákon o ochrane osobných údajov pripravil na základe Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na II. polrok 2012 Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej Republiky (ďalej len „Úrad“). Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďal
Autor: JUDr. Marián Ďurana PhD.
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Článok sa zaoberá otázkou ochrany osobnostných práv spätých s fyzickou osobou v súvislosti s právom na ochranu súkromia a s tým spojenú ochranu osobných údajov. Osobitne poukazuje na právo na zabudnutie v súvislosti s judikatúrou Európskeho súdneho dvora.

Úryvok z textu:
Ochrana osobnosti obsiahnutá v § 11 až § 16 zákona č. 40/1964 Zb. v platnom znení (ďalej len Občiansky zákonník) nadväzuje na právne predpisy vyššej právnej sily a to najmä na právnu úpravu vyplývajúcu z medzinárodných dohovoroch o ľudských právach, ktorými je Slovenská republika viazaná (napr. na Všeobecnú deklaráciu ľudských) ako aj na ústavný zákon č. 461/1992 Zb. v platnom znení (ďalej len Ústava) ako je napr. čl. 12, čl. 15 čl. 22 Ústavy a iné právne predpisy upravujúce základné ľuds
Autor: Mgr. Eva Ladiverová
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Príspevok je zameraný na zhodnotenie a zhrnutie zmien v oblasti ochrany osobných údajov v pracovnoprávnych vzťahoch v súvislosti s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Prijatím Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) /ďalej len „Nariadenie“/ sa problematika ochrany osobných údajov fyzických osôb stala jednou z najdiskutovanejších tém v spoločnosti. Dôvodom zvýšeného záujmu o problematiku spracúvania osobných údajov bol v neposlednom rade ná
Autor: JUDr. Marcela Macová
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Príspevok rozoberá nový zákon o ochrane osobných údajov. Ďalej sú v ňom popísané niektoré vybrané novinky, ktoré zákon prináša. Záverom je poukázané na plusy a mínusy nového zákona. Cieľom príspevku je poskytnúť aspoň základný prehľad toho, čo prináša nový zákon o ochrane osobných údajov.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD V marci 2013 bol Národnou radou Slovenskej republiky prijatý nový zákon o ochrane osobných údajov, ktorý bude účinný od 1. júna 2013. Uvedený zákon bude mať dve vykonávacie vyhlášky. Nový zákon o ochrane osobných údajov pripravil na základe Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na II. polrok 2012 Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej Republiky (ďalej len „Úrad“). Návrh nového zákona bol pripravený vzhľadom na potrebu dôslednej transpozície Smernice Európ
Autor: Mgr. Martina Kovalčíková
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Výber kvalitného zamestnanca na pracovné miesto je nesmierne náročným procesom. Na prijatie takéhoto rozhodnutia potrebuje zamestnávateľ dostatok informácií o fyzickej osobe, ktorá sa uchádza o pracovné miesto. Takéto informácie zamestnávateľ získava počas výberového konania alebo pracovného pohovoru. Vzťahy, ktoré vznikajú medzi zamestnávateľom a fyzickou osobou, označované ako predzmluvné vzťahy, sú predmetom upravy ustanovenia § 41 Zákonníka práce. V tomto ustanovení zákonodarca vymedzil rozsah informácií, ktoré je zamestnávateľ oprávnený požadovať od fyzickej osoby v týchto vzťahoch. Robí ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Výber kvalitného zamestnanca na pracovné miesto je nesmierne náročným procesom. Na prijatie takéhoto rozhodnutia potrebuje zamestnávateľ dostatok informácií o fyzickej osobe, ktorá sa uchádza o pracovné miesto. Takéto informácie zamestnávateľ získava počas výberového konania alebo pracovného pohovoru. Vzťahy, ktoré vznikajú medzi zamestnávateľom a fyzickou osobou, označované ako predzmluvné vzťahy, sú predmetom upravy ustanovenia § 41 Zákonníka práce. V tomto ustanovení zákonodarca vymedz
Autor: JUDr. Marcela Macová
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Príspevok rozoberá hlavne monitorovanie kamerovým systémom priestory prístupné verejnosti, analyzuje pojem verejný priestor. Ďalej sú v ňom podrobne rozpísané osobitné predpisy, v ktorých je upravené monitorovanie priestorov prístupných verejnosti. Záverom je poukázané na ďalšie právne rámce, ktoré sa však netýkajú monitorovania verejného priestranstva. Cieľom príspevku je poskytnúť aspoň základný prehľad právnych predpisov, ktoré upravujú monitorovanie.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD V knihe „1984“ Georga Orwella sú ľudia pod stálym dohľadom kamier. Z tohto diela pochádza známy výrok „Veľký brat ťa sleduje!“. Aj v skutočnom svete sa na mnohých miestach dostávame do ich zorného pola. 2 KDE SÚ? Kde všade sa človek môže dostať do zorného pola kamery? V Bratislave zaznamenajú Vaše kroky prakticky v celom širšom centre mesta. Ďalšie kamery súkromných bezpečnostných agentúr Vás môžu zachytiť vo vnútri bánk, obchodov, reštaurácií, nákupných centier... praktick
MENU