Nájdené právne články pre výraz: platenie dane

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 63

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

159 dokumentov
816 dokumentov
357 dokumentov
109 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: JUDr. Martin Gregor
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Predložený príspevok sa zaoberá reformou finančnej a daňovej správy Rímskej ríše v priebehu vlády cisára Augusta. Načrtnuté zmeny predstavovali modifikáciu republikánskej finančnej správy na jej ekvivalent v období cisárstva. Zachytáva prvky dynamiky a stability pri správe štátnej pokladnice, analyzuje právne postavenie fiscu, ako aj zavedenie nového spôsobu výberu daní. Osobitne sa venuje spôsobom, prostredníctvom ktorých bol spravovaný Augustov osobný majetok a skúma prípadné interakcie medzi týmto majetkovým substrátom a štátnymi príjmami a výdavkami. Článok sa zároveň usiluje dôsledne anal ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Efektívny výber daní je základným predpokladom dobre fungujúceho štátu. Ak by bola táto požiadavka doplnená existenciou účinnej finančnej správy, ktorá by realizovala nielen úderný výber daní, ale nadobudnuté prostriedky by ďalej zhromažďovala a viedla ich evidenciu, išlo by o jednu z okolností, ktorá by predznamenávala vnútornú stabilitu a prosperitu konkrétneho štátneho útvaru. Podobné úvahy však nemajú svoju opodstatnenosť iba v súčasnosti, ale boli rovnako aktuálne aj pred
Autor: JUDr. Miroslav Štrkolec
Univerzita: UPJŠ Košice
Udalosť: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika
Abstrakt: Ústava Slovenskej republiky ako základný zákon štátu deklaruje význam územnej samosprávy pre moderný demokratický a právny štát aj tým, že jej úprave venuje samostatnú štvrtú hlavu. Ústavnoprávna regulácia predpokladá financovanie potrieb územnej samosprávy predovšetkým z ich vlastných príjmov, a za tým účelom v rámci klasifikácie daní a poplatkov ustanovuje dane štátne aj miestne. Cieľom príspevku je preskúmať vývojové štádiá oprávnení obcí vo veci ukladania miestnych daní. Hypotézou, ktorú chceme overiť, je existencia zodpovedajúceho legislatívneho rámca pre reálne naplnenie ústavného predpo ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
ÚVOD   Ústavnoprávne východiská ukladania miestnych daní nachádzame vo viacerých článkoch základného zákona štátu. Bez ambície spočívajúcej v komplexnej ústavnoprávnej analýze oprávnení obcí ukladať miestne dane, základné východiská možno hľadať najmä v článkoch 2 ods. 2, čl. 13 ods. 1, čl. 59 a čl. 65 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“). Konanie na základe ústavy, v jej medziach, a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon je síce de constitutione lata viazané len na št
Autor: JUDr. Petra Bulejková
Univerzita: UPJŠ Košice
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: V súčasnosti viac ako daňové preplatky rezonuje v spoločnosti oblasť vyberania daňových nedoplatkov. Aj keď na prvý pohľad sú daňové preplatky jednoduchou témou, bližším zameraním sa často zistí, že to tak nie je. Svedčia o tom aj časté súdne spory. Príspevok vo svojom priereze vymedzuje daňový preplatok a jeho použitie, lehoty na vrátenie daňového preplatku, vrátenie nadmerného odpočtu a spotrebnej dane a v neposlednom rade aj úrok z omeškania. Autorka sa v texte zaoberá aj otázkami, či je možné stotožňovať pojmy daňový preplatok a bezdôvodné obohatenie a či nárok na vrátenie preplatku vyluču ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Problematiku daňových preplatkov a daňových nedoplatkov upravuje tretia hlava štvrtej časti zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „daňový poriadok“). S použitím alebo prípadným vrátením daňového preplatku správcom dane úzko súvisí aj problematika vrátenia dane alebo vrátenia pomernej časti dane. Je však nutné poznamenať, že vrátenie dane nemožno stotožňovať s vrátením daňového preplat
Autor: Ing. Karolína Červená PhD.
Univerzita: UPJŠ Košice
Udalosť: Daňové právo vs. daňové podvody a daňové úniky
Abstrakt: V súčasnosti dane predstavujú najdôležitejší zdroj realizácie plánovaných verejných statkov, ale zároveň evokujú daňovníkov k hľadaniu možností ako sa vyhnúť ich plateniu, resp. aspoň daňovú povinnosť minimalizovať, čo sa v praxi deje v podobe daňových únikov. Aj keď je zmysel pojmu daňový únik vo všeobecnosti známy a z hľadiska celospoločenského vnímaný ako negatívny prvok, napriek tomu si dovolíme zapolemizovať nad skutočnou podstatou existencie daňových únikov. V našom príspevku sa pokúsime analyzovať možné príčiny vzniku daňových únikov, ako aj načrtnúť východiská riešenia tohto, dnes už ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
ÚVOD Zabezpečenie realizácie verejných výdavkov (v podobe verejných statkov) predpokladá primárne naplnenie príjmovej časti štátneho, resp. verejného rozpočtu, čo sa v praxi realizuje prostredníctvom daní[2] a v procese zdaňovania. Tak, ako sa historicky kreoval a modifikoval inštitút zdaňovania, začal sa spolu s ním objavovať, a to čím ďalej tým viac sofistikovaný jav v podobe daňových únikov. Z dostupných štatistických údajov a správ vyplýva, že daňové úniky (zahŕňajúce daňové podvody[3
Autor: Doc. JUDr. Soňa Kubincová PhD.
Univerzita: Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica, Právnická fakulta
Udalosť: Daňové právo vs. daňové podvody a daňové úniky
Abstrakt: Už v rímskom práve platilo: „Ubi ius incertum, ibi ius nullum“ (Kde je právo neurčité, tam niet práva). V súčasnosti v rámci kontinentálneho právneho systému, a teda aj v Slovenskej republike, by bolo možné právo charakterizovať ako systém všeobecne záväzných právnych noriem, ktoré štát prostredníctvom subjektov tvorby práva vytvára a vydáva vo vopred určenej forme. Situácia v tvorbe práva na Slovensku, najmä čo sa týka prehľadnosti a zrozumiteľnosti prijímaných zákonov finančného práva a daňového práva, nie je dobrá. V poslednom období rezonuje v médiách snaha vlády Slovenskej republiky boj ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Už v rímskom práve platilo: „Ubi ius incertum, ibi ius nullum“ (Kde je právo neurčité, tam niet práva). V súčasnosti v rámci kontinentálneho právneho systému, a teda aj v Slovenskej republike, by bolo možné právo charakterizovať ako systém všeobecne záväzných právnych noriem, ktoré štát prostredníctvom subjektov tvorby práva vytvára a vydáva vo vopred určenej forme.[1] Situácia v tvorbe práva na Slovensku, najmä čo sa týka prehľadnosti a zrozumiteľnosti prijímaných zákonov finančného práv
Autor: JUDr. Tatiana Kubincová PhD.
Univerzita: Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica, Právnická fakulta
Udalosť: Daňové úniky a vyhýbanie sa daňovým povinnostiam
Abstrakt: Príspevok je zameraný na vybrané aspekty právnej úpravy ukladania, výberu a platenia dane z motorových vozidiel, pričom poukazuje na možnosti zlepšenia kontroly plnenia daňových povinností a na možnosti predchádzania daňovým únikom v tejto oblasti. Príspevok sa zameriava nielen na súčasnú právnu úpravu, ale poukazuje aj na historický vývoj v oblasti zdaňovania motorových vozidiel.

Úryvok z textu:
ÚVOD Napriek tomu, že daň z motorových vozidiel nepatrí medzi dane, pri ktorých dochádza k najväčším daňovým únikom, aj táto daň tvorí jeden z príjmov verejných peňažných fondov a teda aj obchádzaním povinnosti platiť túto daň dochádza k zníženiu príjmov verejných rozpočtov, v súčasnosti k zníženiu príjmov štátneho rozpočtu. Počet motorových vozidiel evidovaných na území Slovenskej republiky neustále narastá[1], pričom množstvo z týchto vozidiel je využívaných na podnikanie. Právna
Autor: Doc. JUDr. Mária Bujňáková CSc.
Univerzita: UPJŠ Košice
Udalosť: Daňové úniky a vyhýbanie sa daňovým povinnostiam
Abstrakt: Príspevok sa venuje jednej z prioritných politík EÚ, a síce daňovej politike a v jej rámci boju proti daňovým únikom a vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam, tak v oblasti daní priamych ako aj nepriamych, pričom poukazuje na niektoré opatrenia v rámci politiky EÚ, ale i vnútroštátneho charakteru. Taktiež sa venuje oblasti terminológie, ktorá samotná už naznačuje, že určitá miera vyhýbania sa plneniu daňových povinností je tolerovaná, ba priam predpokladaná.

Úryvok z textu:
ÚVOD Právomoc vyberať dane patrí k základným atribútom zvrchovanosti členských štátov EÚ. Snahy o zjednotenie daňových povinnosti v súčasnom období nie sú vôbec reálne aj keď je značný záujem najmä v politických vyjadreniach, diskusiách, ale vždy je to len v rovine vyjadrení a samotná realita je zrejme nedosiahnuteľná z viacerých dôvodov, najmä ekonomických ale aj politických[1] [2]. Členské štáty EÚ preniesli v oblasti daňovej politiky a legislatívy iba obmedzené právomoci. P
Autor: Doc. JUDr. Mária Bujňáková CSc.
Univerzita: UPJŠ Košice
Udalosť: Daňové právo vs. daňové podvody a daňové úniky
Abstrakt: Autorka sa v príspevku zamýšľa nad aktuálnou úlohou štátov i nadštátnych celkov i úlohou a pôsobením práva ako takého v oblasti verejných financií a najmä v oblasti boja s daňovými únikmi. Poukazuje na skutočnosť, že pozitívny efekt môže priniesť len globálny prístup a umelé a často až neracionálne zotrvávanie na suverenite členských štátov či izolovaný prístup štátov nehľadiac na „spoločné dobro viacerých“ môže v tomto ohľade pôsobiť nanajvýš kontraproduktívne.

Úryvok z textu:
Motto: Prevencia býva vždy ďaleko lacnejšia a menej boľavejšia ako terapia ÚVOD   Tento svoj príspevok začínam možno netradične, ale práve pri štúdiu podkladov pre jeho prípravu som usúdila, že uvedená axióma platí v právnom a ekonomickom priestore rovnako ako v medicíne a aj v celom živote. Každé spoločenské zriadenie nutne vyžaduje určitú reguláciu, ktorá zabezpečí poriadok, systém, tento poriadok a systém bude udržiavať a zároveň garantuje aj rovnováhu spoločnosti.
Autor: Mgr. Monika Stojáková
Univerzita: UPJŠ Košice
Udalosť: Daňové úniky a vyhýbanie sa daňovým povinnostiam
Abstrakt: Téma daňových únikov sa v súčasnosti čoraz viac objavuje v spoločnosti, a to jednak v praxi právnikov, daňových poradcov, ale mnohokrát aj medzi laickou verejnosťou prostredníctvom masovokomunikačných prostriedkov. Príspevok je venovaný téme daňových únikov, agresívnemu daňovému plánovaniu a vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam zo strany daňových subjektov, ktoré úmyselne zatajujú podstatné skutočnosti týkajúce sa predmetu dane. Na začiatku príspevku rozoberieme pojem daňový únik a následne objasníme pojmy ako legálny daňový únik a nelegálny daňový únik. Ďalšia časť príspevku je zameraná na použí ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
ÚVOD V   úvode možno konštatovať, že daňové úniky sú tak „staré“ ako samotné dane.[1] Aj keď sú dane odsudzované väčšinou spoločnosti kvôli ich výškach, napriek tejto skutočnosti sú zavádzané každým štátom na napĺňanie štátnej pokladnice. S pojmom daňový únik sa stretávame v právnickej terminológii, ale taktiež mnohokrát je tento pojem používaný aj medzi laickou verejnosťou, a to hlavne prostredníctvom masovokomunikačných prostriedkov. Boj proti daňovým únikom, agresívnemu
Autor: JUDr. Martina Chmurová
Univerzita: UPJŠ Košice
Udalosť: Daňové úniky a vyhýbanie sa daňovým povinnostiam
Abstrakt: Príspevok sa zameriava na daňové úniky, konkrétne na odhaľovanie daňových únikov prostredníctvom tzv. whistleblowing-u. Vzhľadom na závažnosť spoločenského problému akým sú daňové úniky je diskusia o tom nástroji určite aktuálna. Whistleblowing áno či nie? Je tento mechanizmus účinný a našou spoločnosťou akceptovateľný? A mali by byť oznamovatelia za to odmeňovaní?

Úryvok z textu:
ÚVOD Fungovanie štátu je bezpochyby viazané aj na riadny výber daní. V ideálnej spoločnosti je platenie daní cťou, všetky daňové subjekty platiť dane chcú a dane platia pretože vedia, že je to ich podiel na fungovaní štátu a blahobyte spoločnosti. Avšak Slovenská republika, rovnako ako všetky ostatné štáty, riešia pálčivý problém nazývaný daňové úniky. Mechanizmov, nástrojov, postupov, teoretických prístupov a myšlienok ako bojovať na tomto poli je skutočne mnoho. Napriek výrazným s
MENU