Nájdené právne články pre výraz: platnosť rozhodnutia

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 30

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

401 dokumentov
127 dokumentov
1037 dokumentov
364 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: Mgr. Eva Dudásová
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Otrokom prislúchalo vo výrazne diferencovanej rímskej spoločnosti špecifické postavenie, a predstavovali tak sociálny prvok narastajúci na význame. V súčasnosti sa vyskytujú mnohé kontroverzné myšlienky týkajúce sa rozsahu práv a povinností otrokov v zmysle historického vývoja rímskeho práva. Viacerí autori zastávajú názor, že otroci časom nadobudli isté práva, čo bolo podmienené ich podstatným prínosom pre rozvoj rímskeho hospodárstva, ekonomický rast, ako aj fungovanie každodenného života obyvateľov Rímskej ríše. Otroci preukázali svoju relevanciu aj pre priebeh a výsledok rozhodovacej činno ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Analýza postavenia otrokov v rímskej spoločnosti predstavuje jednu z často diskutovaných tém v kruhoch odborníkov venujúcich sa problematike rímskeho práva. Patričná pozornosť je venovaná všetkým oblastiam života otrokov v podmienkach historického vývoja Rímskej ríše. Za jednu z kľúčových zdrojov možno považovať monografiu profesora W. W. Bucklanda, ktorý v rámci svojej dizertačnej práce uskutočnil podrobnú analýzu ich právneho postavenia s početným množstvom odkazov na relevantné
Autor: doc. JUDr. Marek Domin PhD.
Zdroj: Projustice
Abstrakt: Právo prezidenta rozhodovať o amnestii alebo milosti a povinnosť kontrasignácie predsedom vlády alebo ním povereného ministra. Rozlíšenie milosti a amnestie a formy v ktorých môžu byť vydané.

Úryvok z textu:
Úvod Dňa 1. januára 2013 sme si pripomenuli 20. výročie vzniku samostatnej Slovenskej republiky. V súvislosti s týmto výročím bolo koncom uplynulého roka čoraz viac badať rôzne úvahy o prípadnom úmysle hlavy štátu udeliť amnestiu. Tieto predpovede sa nakoniec naplnili a prezident Slovenskej republiky (ďalej aj len prezident) „pri príležitosti 20. výročia vzniku samostatnej Slovenskej republiky“(1), ako sám vo svojom rozhodnutí uvádza, vydal dňa 2. januára 2013 rozhodnutie o amnestii.
Autor: Mgr. Monika Vozáriková
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Názov témy môjho príspevku je “Právna úprava Corporate Governance v SR”. Pojem Corporate Governance v príspevku zámerne neprekladám, a to predovšetkým preto, že tento pojem je medzinárodne uznávaný, v praxi ako aj právnej teórii u nás udomácnený a podľa môjho názoru výstižnejší ako jeho bežný slovenský preklad správa a riadenie spoločnosti.

Úryvok z textu:
Úvod Názov témy môjho príspevku je “Právna úprava Corporate Governance v SR”. Pojem Corporate Governance v príspevku zámerne neprekladám, a to predovšetkým preto, že tento pojem je medzinárodne uznávaný, v praxi ako aj právnej teórii u nás udomácnený a podľa môjho názoru výstižnejší ako jeho bežný slovenský preklad správa a riadenie spoločnosti. Pod pojmom Corporate Governance sa najbežnejšie rozumejú jednak vzťahy medzi vedením spoločnosti, dozornou radou, akcionármi a ostatnými dotk
Autor: Prof. JUDr. Mária Patakyová PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Inšpekcie vykonávané v oblasti súťažného práva sú dlhé roky kontroverznou témou. Predstavujú miesto, kde sa efektívnosť ochrany hospodárskej súťaže stretáva s oblasťou ľudských práv najzreteľnejšie. Nepretržitý vývoj v tejto oblasti je možné pozorovať v judikatúre Európskeho súdu pre ľudské práva, slovenských súdov aj Súdneho dvora Európskej únie. Tento článok, po prvé, stručne uvedie do problematiky inšpekcií ako takých a po druhé sa sústredí na nedávny vývoj. Vzhľadom na to, že sa zameriava na oblasť Európskej únie, prípady spomínané v článku sa budú koncentrovať na inšpekcie vykonané Európs ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Predkladaný príspevok sa zameria na inšpekcie vykonávané Európskou komisiou vo vzťahu k možným porušeniam článkov 101 a 102 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Napriek pomerne stručnému právnemu základu, ktorý sa nachádza v Nariadení Rady (ES) č. 1/2003 o výkone pravidiel hospodárskej súťaže stanovených v článkoch 81 a 821 Zmluvy, ide o veľmi bohatú, zaujímavú a nepretržite sa vyvíjajúcu oblasť súťažného práva. Príspevok sa zameriava na inšpekcie vykonávané v podnikateľských prie
Autor: pplk. Ing. Zuzana Némethová PhD.
Zdroj: Akadémia Policajného zboru v Bratislave
Abstrakt: Haagsky program[1] o posilnení slobody, bezpečnosti a spravodlivosti v EÚ, ktorý prijala Európska rada 4. novembra 2004, zdôrazňoval potrebu inovačného prístupu k cezhraničnej výmene informácií týkajúcich sa presadzovania práva na základe zásady dostupnosti a vyzýval komisiu, aby v tejto súvislosti predložila návrhy najneskôr do konca roku 2005. Podľa tejto zásady, ak príslušný orgán členského štátu potrebuje informácie na výkon svojich zákonných povinností, malo by sa mu umožniť získať ich od členského štátu, ktorý týmito informáciami disponuje a na tento účel ich sprístupní.

Úryvok z textu:
  Haagsky program[1] o posilnení slobody, bezpečnosti a spravodlivosti v EÚ, ktorý prijala Európska rada 4. novembra 2004, zdôrazňoval potrebu inovačného prístupu k cezhraničnej výmene informácií týkajúcich sa presadzovania práva na základe zásady dostupnosti a vyzýval komisiu, aby v tejto súvislosti predložila návrhy najneskôr do konca roku 2005. Podľa tejto zásady, ak príslušný orgán členského štátu potrebuje informácie na výkon svojich zákonných povinností, malo by sa mu umožniť z
Autor: doc. JUDr. Kristián Csach PhD., LL.M.
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Niť súdnych sporov týkajúcich sa štátnej pomoci poskytnutej poprednému producentovi liehu na Slovensku je ukážkovým príkladom aplikačnej rezistencie vnútroštátneho práva. Zápletka je síce dobre známa, dobre ale ilustruje zákutia rezistentného pôsobenia vnútroštátneho práva, pokusy zákonodarcu o odstránenie odporu a aj nejasný výsledok týchto snáh. Pri spracovaní prehľadu si vypomôžeme krátením rozhodnutí Ústavného súdu SR a Súdneho dvora EÚ.

Úryvok z textu:
Niť súdnych sporov týkajúcich sa štátnej pomoci poskytnutej poprednému producentovi liehu na Slovensku je ukážkovým príkladom aplikačnej rezistencie vnútroštátneho práva. Zápletka je síce dobre známa, dobre ale ilustruje zákutia rezistentného pôsobenia vnútroštátneho práva, pokusy zákonodarcu o odstránenie odporu a aj nejasný výsledok týchto snáh. Pri spracovaní prehľadu si vypomôžeme krátením rozhodnutí Ústavného súdu SR a Súdneho dvora EÚ. 20.1.   Východiská prípadu: eur
Autor: JUDr. Miroslav Šimala
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Príspevok sa zaoberá viacerými najmä právno-teoretickými otázkami právneho inštitútu amnestie a milosti. Základnou otázkou je definovanie pojmu amnestia a milosť. V príspevku je prezentovaná nami vytvorená všeobecná definícia amnestie a milosti a pojmu amnestia a milosť v slovenskom právnom poriadku. Pri definovaní amnestie a milosti sa osobitne venujeme rozdielom medzi amnestiou a milosťou. Tieto rozdiely sme zadelili do dvoch kategórii: právno-teoretické vyplývajúce zo samotnej definície amnestie a milosti a právno-procesné, ktoré pramenia z odlišností konania o udelení amnestie a konania o ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Pojem amnestia alebo milosť je definovaný v právnej teórii rôzne. Mnohokrát sa definícia amnestie a milosti prelína s charakterizovaním aplikačných aktov právneho inštitútu amnestie a milosti t.j. rozhodnutí o amnestii a rozhodnutí o udelení milosti. Pri definovaní amnestie a milosti treba zohľadniť najmä niekoľko tisícročí trvajúci historický vývoj tohto právneho inštitútu a zaradenie amnestie a milosti do viacerých právnych odvetví najmä ústavného práva a trestného práva. Amnestia je te
Autor: JUDr. Soňa Ivančová
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Autorka sa v príspevku venuje problematike povinného kvóra, ktoré je potrebné dosiahnuť pre platnosť referenda a následnú záväznosť jeho výsledkov. Prvá kapitola pojednáva o referendovej tradícii v československej štátnosti až do roku 1993, pričom sa zameriava na jednotlivé ústavné úpravy, ktoré referendum upravovali. Zároveň rieši otázku odlišného vývoja českého a slovenského pohľadu na priamu demokraciu po rozdelení ČSFR. V druhej kapitole sa autorka pokúša o prierez jednotlivými referendami konanými na území Slovenskej republiky a smeruje k zisteniu príčin ich častej neplatnosti. V záverečn ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
  Pri príležitosti 20 - teho výročia prijatia ústavy je dôležité rekapitulovať aj niektoré pasáže, ktoré môžu predstavovať akúsi „pandorinu skrinku“ našej ústavy. Aj ústavná úprava referenda a zákon o jeho vykonaní, môžu predstavovať jednu z oblastí, ktoré sú v ústave problematické. Už pomerne dlhú dobu, prakticky od prijatia ústavy vzbudzujú v odbornej verejnosti pocit, že referendum neslúži pre upevňovanie rozhodovacej právomoci občanov, ale ako nástroj stabilizácie resp. upevnenia moci
Autor: Dominika Zavadová
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Koncept právneho štátu, typický pre kontinentálny právny systém, či koncept rule of law, vybudovaný v anglo-amerických krajinách, začal postupne prenikať aj do oblasti medzinárodného práva. Dnes tento typicky vnútroštátny fenomén nachádzame nielen vo vzťahoch medzi štátmi v rámci medzinárodných vzťahov, no čoraz viac sa prejavuje aj v činnosti medzinárodných organizácií. Čo ale znamená „vláda práva“ v medzinárodnom práve? A vlastne ako by mal tento vnútroštátny model vyzerať ako „internationai ruie of law“!

Úryvok z textu:
„Law grows, and though the principies ofiaw remain unchanged, yet (and it is one of the advantages of the common iaw) their appiication is to be changed with the changing circumstances of the times. Some persons may caii this retrogression, I caii it progression of human opinion."1 Koncept právneho štátu, typický pre kontinentálny právny systém,[1] [2] [3] či koncept rule of law, vybudovaný v anglo-amerických krajinách, začal postupne prenikať aj do oblasti medzinárodného práva. Dnes tent
MENU