Nájdené právne články pre výraz: podanie trestného oznámenia

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 26

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

133 dokumentov
178 dokumentov
980 dokumentov
2 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: JUDr. Ľubomír Macháček
Zdroj: Právne listy
Abstrakt: Článok sa zaoberá nezávislosťou a samostatnosťou vyšetrovateľa Policajného zboru na konkrétnom prípade z aplikačnej praxe.

Sprievodný text: V den-ní-ku N som si pred-ne-dáv-nom pre-čí-tal člá-nok v nas-le-dov-nom zne-ní: „na-dria-de-ní vy-šet-ro-va-te-ľa je-ho roz-hod-nu-tie pre-ve-ri-li a dos-pe-li k ná-zo-ru, že sa dôs-led-ne ne-ria-dil Tres-tným po-riad-kom a ne-vy-ko-nal všet-ky dos-tup-né a pot-reb-né úko-ny a po-li-caj-ný pre-zi-dent po-žia-dal ge-ne-rál-ne-ho pro-ku-rá-to-ra, aby zru-šil roz-hod-nu-tie vy-šet-ro-va-te-ľa a up-ra-vil je-ho pos-tup“. Uve-de-ný člá-nok sa tý-kal od-miet-nu-tia tres-tné-ho ozná-me-nia, kto-ré bo-lo po-da-né na pos-lan-ca ĽSNS Mi-la-na Ma-zu-re-ka. Ob-sah člán-ku mu-sí v kaž-dom „prá-va zna-lom“ člo-ve-ku vy-vo-lať otáz-ku: „je vy-šet-ro-va-teľ Po-li-caj-né-ho zbo-ru, kto-rý roz-ho-du-je o tres-tných ozná-me-niach sa-mos-tat-ný a ne-zá-vis-lý?“. Od-po-veď po-ne-chám na či-ta-te-ľo-vi, av-šak do-vo-lím si uviesť nas-le-dov-ných 7 poz-ná-mok.

Úryvok z textu:
V den­ní­ku N som si pred­ne­dáv­nom pre­čí­tal člá­nok v nas­le­dov­nom zne­ní: „na­dria­de­ní vy­šet­ro­va­te­ľa je­ho roz­hod­nu­tie pre­ve­ri­li a dos­pe­li k ná­zo­ru, že sa dôs­led­ne ne­ria­dil Tres­tným po­riad­kom a ne­vy­ko­nal všet­ky dos­tup­né a pot­reb­né úko­ny a po­li­caj­ný pre­zi­dent po­žia­dal ge­ne­rál­ne­ho pro­ku­rá­to­ra, aby zru­šil roz­hod­nu­tie vy­šet­ro­va­te­ľa a up­ra­vil je­ho pos­tup“. Uve­de­ný člá­nok sa tý­kal od­miet­nu­tia tres­tné­ho ozná­me­nia, kt
Autor: doc. JUDr. Radovan Blažek PhD
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta; Okresná prokuratúra Malacky
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Článok sa venuje problematike neplnenia súkromnoprávnych záväzkov a jeho možného postihu ako trestného činu, ktorý často naráža na nedostatočné naplnenie objektívnej alebo subjektívnej stránky trestného činu, čo je priamym dôsledkom aplikácie princípu ultima ratio v trestnom práve. V uvedenom článku je analyzovaných niekoľko praktických prípadov odmietnutia trestných oznámení policajtom, na ktorých je prezentované, z akého dôvodu policajné orgány najčastejšie argumentujú aplikáciou princípu „ultima ratio“.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD V súkromnoprávnych vzťahoch je pomerne bežné, že niektorá strana svoju zmluvnú povinnosť nesplní, následkom čoho druhej zmluvnej strane vznikne škoda. V týchto prípadoch sa poškodená strana často uchýli k podaniu trestného oznámenia s očakávaním, že „dlžník“ bude trestne stíhaný a spravodlivo potrestaný a že popri tom sa dosiahne tiež aspoň čiastočná náhrada škody, avšak reálne podradenie nesplnenia povinnosti vyplývajúcej z určitého súkromnoprávneho vzťahu s následkom škody po
Autor: JUDr. Adrián Vaško PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Príspevok prináša aktuálne pohľady na možnosti využitia spravodajských a operatívnopátracích informácií v trestnom konaní najmä z pohľadu riešenia bezpečnostných výziev. Súčasne sú v príspevku prezentované úvahy de lege ferenda vzťahujúce sa k predmetnej oblasti.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Problematika využívania spravodajských (resp. aj operatívno-pátracích) informácií v trestnom konaní je v súčasnosti pomerne málo skúmaná a rozpracovaná oblasť. Zastávame názor, že je tomu tak aj preto, že spravodajská činnosť a operatívno-pátracia činnosť sú pre širokú verejnosť, a do určitej miery aj pre väčšinu odbornej právnickej verejnosti, spájané s utajovaním a určitou aurou „záhadnosti“. Svoju rolu, a nie nezanedbateľnú, tu zohráva aj pôsobenie spravodajských zložiek
Autor: JUDr. Erik Surmánek
Zdroj: Ulpianus
Abstrakt: Od 1. januára 2016 je účinny zákon č. 401/2015 Z. z., ktorým sa zásadným spôsobom novelizoval zákon č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov. Touto novelizáciou sa komplexne a nanovo upravil postup pri vybavovaní podnetov na prokuratúre, pričom za určitú novinku je možné považovať nové ustanovenie § 31 ods. 5 zákona o prokuratúre, ktoré obsahuje negatívny výpočet podaní, ktoré sa za podnet podľa tohto zákona nepovažujú.

Úryvok z textu:
Od 1. januára 2016 je účinny zákon č. 401/2015 Z. z., ktorým sa zásadným spôsobom novelizoval zákon č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov. Touto novelizáciou sa komplexne a nanovo upravil postup pri vybavovaní podnetov na prokuratúre, pričom za určitú novinku je možné považovať nové ustanovenie § 31 ods. 5 zákona o prokuratúre, ktoré obsahuje negatívny výpočet podaní, ktoré sa za podnet podľa tohto zákona nepovažujú. Podľa § 31 ods. 1 zákona o prokuratúre prokuráto
Autor: Doc. JUDr. Margita Prokeinová PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Príspevok je zameraný na princíp ultima ratio trestného práva vo vzťahu k fyzickým osobám a zároveň aj k právnickým osobám, nakoľko súčasťou nášho právneho systému je aj priama trestná zodpovednosť právnických osôb. Vzhľadom na túto skutočnosť, bude potrebné v aplikačnej praxi rešpektovať predmetný princíp i voči právnickým osobám. Vo vzťahu k princípu ultima ratio zohráva veľmi dôležitú úlohu z hmotnoprávneho hľadiska materiálny korektív, ktorý sa uplatňuje voči fyzickým osobám a liberačný dôvod, ktorý je príznačný pre právnické osoby. Tieto inštitúty sú kľúčovým aspektom predmetného príspe ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Princíp ultima ratio sa vzťahuje nielen na trestné právo hmotné, ale i na trestné právo procesné. Tento princíp sa často spája so zásadou subsidiarity trestnej represie. To znamená, že treba prioritne hľadať všetky možné spôsoby, aby sa na riešenie rôznych prípadov mohli využiť iné právne odvetvia, ako napr. správne právo, občianske právo, či obchodné právo. Samozrejme, že nemožno to chápať tak, že treba sa za každú cenu vyhnúť trestnému právu, aj keď je jeho použitie opodstatnené.
Autor: JUDr. Andrej Beleš PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Predkladaný príspevok sa komparáciou vybraných aspektov právnej úpravy postavenia a práv obetí trestných činov na Slovensku, v Českej republike a v Rakúsku, resp. porovnaním implementácie smernice 2012/29/EÚ do týchto právnych poriadkov.

Úryvok z textu:
Úvod Základný štandard práv obetí trestných činov na území Európskej únie majú zabezpečovať smernice Rady (a Európskeho parlamentu) č. 2004/80/ESz 29. apríla 2004 o náhradách obetiam trestnej činnosti, resp. č. 2012/29/EÚz 25. októbra 2012, ktorou sa stanovujú minimálne normy v oblasti práv, podpory a ochrany obetí trestných činov. Transpozícia úpravy práv a postavenia obetí sa v jednotlivých členských štátoch odlišuje, svojou systematikou, používanými pojmami, resp. aj rozsahom garant
Autor: Mgr. Jozef Pavol
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Autor sa v spracovanom príspevku zameriava na jednotlivé inštrumenty právnej ochrany zamestnancov v pracovnoprávnych vzťahoch. Dôraz sa kladie na teoreticko-právne aspekty jednotlivých inštrumentov za súčasného pomenovania aplikačných problémoch pri ich uplatňovaní. Osobitne sa autor v predmetnom príspevku venuje otázke právnej ochrany zamestnancov v zmysle novej procesnej normy - civilného sporového poriadku.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Tento príspevok je vypracovaný v zmysle grantovej činnosti Katedry pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave na tému „Pracovný súdny poriadok (nová právna norma v oblasti pracovného práva)“. Primárnym cieľom autora je poukázať na exitujúci katalóg právnych nástrojov ochrany prednostne zamestnancov v pracovnoprávnych vzťahoch za súčasného zhodnotenia teoreticko- právneho legálneho vymedzenia jednotlivých prostriedkov o
Autor: Bc. Peter Martinkovič
Zdroj: Učená právnická spoločnosť
Abstrakt: Tento článok sa bude snažiť reflektovať práve tú stránku veci, ktorá nenašla oporu v teórii danej problematiky, ba čo viac, uvažovanie polície a ich postup nebol úplne v súlade s platným právom ako ani s kľúčovou judikatúrou. Cieľom príspevku však nie je vyjadriť kritiku, ale poukázať na problematiku zanedbania povinnej výživy voči plnoletým deťom vychádzajúc z môjho právneho názoru a z komparácie teórie a praxe a poskytnúť tak transparentnejší a praktickejší prehľad v širšom rozpätí než aké garantujú relevantné právne predpisy, ako aj ponúknuť možné smerovanie de lege ferenda.

Úryvok z textu:
Úvod V súčasnej dobe možno skonštatovať, že problematika zanedbania povinnej výživy vo vzťahu rodiča voči dieťaťu je pomerne rozpracovaná a ľahko dostupná laickej verejnosti, nie len v rámci odborných publikácií erudovaných odborníkov, ale aj prehľadne zosumarizovaných informácií v rámci rôznych diskusných fór, ktoré častokrát reflektujú okrem dialógu medzi právnikom a verejnosťou aj praktické poznatky a skúsenosti dotknutých danou problematikou. Bez ohľadu na to, kto koľko dôveryho
Autor: Bc. Peter Martinkovič
Zdroj: Učená právnická spoločnosť
Abstrakt: Vyživovacia povinnosť rodičov voči deťom podľa Zákona o rodine rozhodne nie je jediným druhom vyživovacej povinnosti, aj keď v rodinnoprávnych veciach predstavuje jedno z najfrekventovanejšie upravovaných práv na čas po rozvode. Toto však platí výlučne v súvislosti s úpravou práv a povinností rodičov maloletého dieťaťa, kedy súd ex offo priamo v rozhodnutí, ktorým rozvádza manželstvo rodičov, upraví výkon ich rodičovských práv a povinností na čas po rozvode.

Úryvok z textu:
ÚVOD V súčasnej dobe možno skonštatovať, že problematika zanedbania povinnej výživy vo vzťahu rodiča voči dieťaťu je pomerne rozpracovaná a ľahko dostupná laickej verejnosti, nie len v rámci odborných publikácií erudovaných odborníkov, ale aj prehľadne zosumarizovaných informácií v rámci rôznych diskusných fór, ktoré častokrát reflektujú okrem dialógu medzi právnikom a verejnosťou aj praktické poznatky a skúsenosti dotknutých danou problematikou. Bez ohľadu na to, kto koľko dôveryhodnosti
Autor: Mgr. Sebastián Janko
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Autor sa v predkladanom príspevku venuje teoretickému rozboru problematiky dokazovania v trestnom a daňovom konaní v zmysle príslušných procesných kódexov. Pozornosť je venovaná predovšetkým otázkam zásad dokazovania a dôkazného bremena. Na základe komparácie sú formulované dôsledky pre aplikačnú prax.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Trestné právo je prostriedkom ochrany spoločnosti ultima ratio, z čoho vyplývajú predovšetkým 2 dôsledky: 1.) poskytuje ochranu spoločenským vzťahom, ktoré sú primárne upravované normami iných právnych odvetví. Možno teda konštatovať, že trestné právo je úzko previazané na ostatné odvetvia nášho právneho poriadku. 2.) ochrana prostredníctvom trestného práva má subsidiárny charakter, teda by mala nastupovať až v prípade, že normy toho-ktorého „primárneho“ odvetvia nie
MENU