Nájdené právne články pre výraz: podvod

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 290

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

3667 dokumentov
1367 dokumentov
9398 dokumentov
605 dokumentov
33 dokumentov
55 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: doc. JUDr. Ing. Matej Kačaljak PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Kľúčové slová: podvod na DPHpodvodpodvodné konanie
Abstrakt: Koncepty podvodu na DPH a zneužitia práva v oblasti DPH sa zdajú byť už do istej miery ustálené v rozhodovacej praxi Súdneho dvora Európskej únie aj v právnej doktríne. Príspevok sumarizuje základné pojmové črty obidvoch konceptov aj s implikáciami pre prax. Následne sú tieto komparované s korpusom ostatných rozhodnutí Najvyššie súdu Slovenskej republiky. Výsledky komparácie naznačujú, že nie všetky pojmové znaky obidvoch konceptov sú už v slovenskej aplikačnej praxi úplne pevne zakotvené.

Úryvok z textu:
  1 ÚVOD Témy podvodu na dani z pridanej hodnoty ("DPH") a zneužitia práva v oblasti DPH, resp. v oblasti daní vo všeobecnosti boli vostatnom desaťročí predmetom pozornosti domácej2 aj zahraničnej3 akademickej spisby a sú predmetom aj pomerne významnej časti rozhodnutí Súdneho dvora Európskej únie ("SD EÚ") aj všeobecných súdov na Slovensku. S ohľadom na skutočnosť, že DPH je v rámci Európskej únie široko harmonizovana
Autor: npor. JUDr. Miroslav Srholec
Zdroj: Právne listy
Abstrakt: Článok sa venuje právnej úprave problematiky čerpania tzv. agrodotácií v poľnohospodárstve z trestnoprávneho hľadiska, pričom poukazuje aj na situácie, keď sú možnosti orgánov činných v trestnom konaní obmedzené.

Úryvok z textu:
V ak­tuál­nej si­tuá­cií pri­chá­dza na or­gá­ny čin­né v tres­tnom ko­na­ní (ďa­lej len OČTK) spo­lo­čen­ská po­žia­dav­ka rie­še­nia prob­le­ma­ti­ky sub­ven­čných pod­vo­dov v sú­vis­los­ti s čer­pa­ním tzv. ag­ro­do­tá­cii v poľ­no­hos­po­dár­stve. OČTK če­lia kri­ti­ke oh­ľad­ne pa­si­vi­ty pri od­ha­ľo­va­ní, zis­ťo­va­ní a us­ved­čo­va­ní pá­cha­te­ľov da­nej kri­mi­na­li­ty. Uve­de­ný člá­nok má sna­hu zo­rien­to­vať či­ta­te­ľa v práv­nej úp­ra­ve; ak­tuál­ne­ho sta­vu a prob­le
Autor: prof. JUDr. Ján Šanta PhD.
Zdroj: Učená právnická spoločnosť
Abstrakt: Článok sa venuje skutkovej podstate trestného činu subvenčného podvodu zakotveného v § 225 Tr. zákona. Tento trestný čin analyzuje tak z pohľadu právneho stavu de lege lata, ale najmä de lege ferenda. Poukazuje pritom na dve zrejmé nesprávnosti v existujúcej právnej úprave, ktoré je potrebné novelizovať. Prvou z nich je chybná právna konštrukcia „kto neoprávnene získanú dotáciu ...“, uvedená v § 225 ods. 2 Tr. zákona, pretože správna má by „kto oprávnene získanú dotáciu ...“ Druhou nesprávnosťou je dvakrát použitý analogický pojem „v rozsahu väčšom” a „väčšia škoda“ v § 225 ods. 2 a § 225 ods. ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
„Zisk je sladký, i keď pochádza z podvodu.“ Tento výrok slávneho gréckeho dramatika Sofokla odráža jednu zo základných čŕt ľudskej povahy, a to aj schopnosť klamať, ktorá je zakorenená v ľudskej mysli od nepamäti. V kronike ľudských úspechov sa tiež schopnosť podvádzať a klamať javila ako rozhodujúca pri získavaní nadvlády nad protivníkmi. História ukázala, že tak ako napr. na bojisku, tak aj v cirkvi či na vedúcich postoch nadnárodných spoločností, ľudstvo uplatňovalo a uplatňuje im
Autor: JUDr. Peter Šamko
Zdroj: Právne listy
Abstrakt: Článok sa zaoberá praktickými problémami, ktoré vznikajú pri aplikácii zákona č. 62/2020 Z.z. a môžu presahovať aj do trestného práva. Cie-ľom toh-to prís-pev-ku je pou-ká-zať na prí-pa-dy z ap-li-kač-nej praxe, kto-ré „pro-du-ku-je“ ko-ro-na-ví-rus a na ne-ho nad-vä-zu-jú-ca práv-na úp-ra-va.

Úryvok z textu:
Pod­ľa § 3b zá­ko­na č. 62/2020 o niek­to­rých mi­mo­riad­nych opat­re­niach v sú­vis­los­ti so ší­re­ním ne­bez­peč­nej ná­kaz­li­vej ľud­skej cho­ro­by Co­vid-19 a v jus­tí­cii, pre­na­jí­ma­teľ ne­mô­že do 31. de­cem­bra 2020 jed­nos­tran­ne ukon­čiť náj­om neh­nu­teľ­nos­ti, vrá­ta­ne náj­mu by­tu ale­bo ne­by­to­vé­ho pries­to­ru, pre omeš­ka­nie náj­om­cu s pla­te­ním náj­om­né­ho vrá­ta­ne úh­rad za pl­ne­nia ob­vyk­le spo­je­ných s náj­mom splat­né­ho v ob­do­bí od 1. ap­rí­la 2020 do
Autor: npor. JUDr. Miroslav Srholec
Zdroj: Právne listy
Abstrakt: Autor sa venuje trestnému činu podvodu a to aj na podklade štatistických údajov

Úryvok z textu:
V nas­le­du­jú­cej čas­ti sa autor bu­de pod­rob­nej­šie za­obe­rať prob­le­ma­ti­kou kla­sic­ké­ho tres­tné­ho či­nu - pod­vod. Hneď na úvod autor uve­die, že svo­ji­mi pos­tup­mi nad­via­že na CRI­ME RE­PORT 2008-2017, Preh­ľad hos­po­dár­skej kri­mi­na­li­ty v Čes­kej a Slo­ven­skej re­pub­li­ke, spo­loč­nos­ti Sur­veilli­gen­ce[1] (ďa­lej len sprá­va). Uve­de­nú sprá­vu autor od­po­rú­ča pre správ­ne po­cho­pe­nie pred­kla­da­né­ho člán­ku. Am­bí­ciou člán­ku je nad­via­za­nie na ob­sah t
Autor: Doc. JUDr. Mária Bujňáková CSc.
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Autorka sa v príspevku zamýšľa nad aktuálnou úlohou štátov i nadštátnych celkov i úlohou a pôsobením práva ako takého v oblasti verejných financií a najmä v oblasti boja s daňovými únikmi. Poukazuje na skutočnosť, že pozitívny efekt môže priniesť len globálny prístup a umelé a často až neracionálne zotrvávanie na suverenite členských štátov či izolovaný prístup štátov nehľadiac na „spoločné dobro viacerých“ môže v tomto ohľade pôsobiť nanajvýš kontraproduktívne.

Úryvok z textu:
Motto: Prevencia býva vždy ďaleko lacnejšia a menej boľavejšia ako terapia ÚVOD   Tento svoj príspevok začínam možno netradične, ale práve pri štúdiu podkladov pre jeho prípravu som usúdila, že uvedená axióma platí v právnom a ekonomickom priestore rovnako ako v medicíne a aj v celom živote. Každé spoločenské zriadenie nutne vyžaduje určitú reguláciu, ktorá zabezpečí poriadok, systém, tento poriadok a systém bude udržiavať a zároveň garantuje aj rovnováhu spoločnosti.
Autor: JUDr. Peter Šamko
Zdroj: Právne listy
Abstrakt: Definovanie pojmu úrok ako príjem alebo odmena. Spôsobenie škody pri trestnom čine úverového podvodu a úrok z úveru poskytnutého pri podvode.

Úryvok z textu:
V praxi sa po­mer­ne čas­to vy­sky­tu­jú ne­jed­not­né ná­zo­ry na to, či úrok za pos­kyt­nu­tie úve­ru, kto­rý bol do­hod­nu­tý me­dzi ve­ri­te­ľom a dl­žní­kom na zá­kla­de zmlu­vy o úve­re je sú­čas­ťou ško­dy, kto­rá bo­la spô­so­be­ná tres­tným či­nom úve­ro­vé­ho pod­vo­du, te­da či ok­rem vý­šky sa­mot­né­ho úve­ru, kto­rý bol pá­cha­te­ľom pod­vod­ne vy­lá­ka­ný od ve­ri­te­ľa (t. j. vý­šky fi­nan­čných pros­tried­kov, kto­ré ve­ri­teľ pos­ky­tol dl­žní­ko­vi) tvo­rí kva­li­fi­kač­ný
Autor: JUDr. Peter Šamko
Zdroj: Právne listy
Abstrakt: Článok stručne reaguje na problematiku úrokov z úveru ako možnej škody pri trestnom čine úverového podvodu.

Úryvok z textu:
V praxi sa po­mer­ne čas­to vy­sky­tu­jú ne­jed­not­né ná­zo­ry na to, či úrok za pos­kyt­nu­tie úve­ru, kto­rý bol do­hod­nu­tý me­dzi ve­ri­te­ľom a dl­žní­kom na zá­kla­de zmlu­vy o úve­re je sú­čas­ťou ško­dy, kto­rá bo­la spô­so­be­ná tres­tným či­nom úve­ro­vé­ho pod­vo­du, te­da či ok­rem vý­šky sa­mot­né­ho úve­ru, kto­rý bol pá­cha­te­ľom pod­vod­ne vy­lá­ka­ný od ve­ri­te­ľa (t. j. vý­šky fi­nan­čných pros­tried­kov, kto­ré ve­ri­teľ pos­ky­tol dl­žní­ko­vi) tvo­rí kva­li­fi­kač­ný
Autor: Ing. Beata Dobiašová
Zdroj: Akadémia Policajného zboru v Bratislave
Abstrakt: Článok sa zameriava na význam používania informačných a komunikačných technológií v oblasti elektronického bankovníctva. Poukazuje na formy elektronického bankovníctva, jeho výhody pre klienta, ako aj pre banku. Súčasne sa zameriava na riziká, ktoré postihujú oblasť elektronického bankovníctva. Poukazuje na druhy najviac používaných podvodov a v druhej časti sa zameriava na pravidlá a postupy bezpečného používania elektronického bankovníctva.

Úryvok z textu:
  Používanie informačných a komunikačných technológií celosvetovo rastie obrovským tempom. Spoločnosť je dnes už celkom závislá od ICT[1] a je prirodzene vystavená útokom vedeným do tejto oblasti. Medzi dôležité oblasti, ktorých sa kybernetická kriminalita dotýka, je široká oblasť moderných telekomunikačných technológií[2]. Svet telekomunikácií založený na moderných technológiách má v dnešnom svete svoj nezastupiteľný význam, ale zároveň skrýva rozmanitú škálu rôznych rizík. Tieto riziká
Autor: JUDr. Peter Šamko
Zdroj: Právne listy
Abstrakt: Príspevok sa zaoberá otázkou povinnej miery opatrnosti poškodeného a jej vplyvom na znaky trestného činu podvodu a to na podklade tzv. predmníchovskej judikatúry, ktorá je použiteľná aj v súčasnosti

Sprievodný text: Cie-ľom toh-to prís-pev-ku je pri-po-me-nu-tie, že trest-ný čin pod-vo-du má dve stra-ny, kto-ré sú spo-je-né v je-den ce-lok a vzá-jom-ne sa ov-plyv-ňu-jú. Pr-vou je stra-na pá-cha-te-ľa, t. j. to-ho, kto-rý kla-me (uvá-dza nep-rav-di-vé sku-toč-nos-ti, res-pek-tí-ve za-ml-čí prav-di-vé sku-toč-nos-ti), te-da to-ho, kto-rý pos-ky-tu-je ta-ké in-for-má-cie, kto-ré nie sú v sú-la-de so sku-toč-nos-ťou. Opa-kom (ru-bom) stra-ny pá-cha-te-ľa, je stra-na kla-ma-né-ho (kla-ma-ná oso-ba ne-mu-sí byť zá-ro-veň poš-ko-de-nou oso-bou, res-pek-tí-ve mô-že byť oso-bou roz-diel-nou od poš-ko-de-nej oso-by), kto-ré-mu sú uvá-dza-né nep-ra-di-vé okol-nos-ti a kto-rý ne-vie, že tie-to uvá-dza-né okol-nos-ti nie sú v sú-la-de so sku-toč-nos-ťou. Tie-to zná-me sku-toč-nos-ti spo-mí-nam pre-to, na-koľ-ko v sú-čas-nej tres-tnop-ráv-nej teó-rii a praxi v SR sa pl-ne pre-fe-ru-je (be-rie do úva-hy) len stra-na pá-cha-te-ľa, t. j. pre vy-vo-de-nie tres-tnop-ráv-nej zod-po-ved-nos-ti za spá-chanie tres-tné-ho či-nu pod-vo-du sa, tak-mer vždy a vý-hrad-ne, zis-ťu-je (do-ka-zu-je) len to, či pá-cha-teľ kla-mal (ok-la-mal) poš-ko-de-né-ho (prí-pad-ne inú oso-bu) a či to-to klam-stvo (uvá-dzanie nep-rav-di-vých sku-toč-nos-tí) bo-lo v prí-čin-nej sú-vis-los-ti s ma-jet-ko-vou dis-po-zí-ciou a nás-led-nou ško-dou. V klad-nom prí-pa-de sa kon-šta-tu-je nap-la-ne-nie zna-kov skut-ko-vej pod-sta-ty tres-tné-ho či-nu pod-vo-du, pri-čom sa v do-ka-zo-va-ní, tak-mer nik-dy, ne-be-rie do úva-hy aj stra-na ok-la-ma-né-ho, te-da to, či kla-ma-ná oso-ba (poš-ko-de-ný) pri reali-zá-cii ma-jet-ko-vej dis-po-zí-cie dodr-žal pot-reb-nú mie-ru opatr-nos-ti, kto-rá moh-la om-yl (uvá-dzanie nep-rav-di-vých sku-toč-nos-tí) cel-kom ľah-ko eli-mi-no-vať (vy-lú-čiť).

Úryvok z textu:
Cie­ľom toh­to prís­pev­ku je pri­po­me­nu­tie, že trest­ný čin pod­vo­du má dve stra­ny, kto­ré sú spo­je­né v je­den ce­lok a vzá­jom­ne sa ov­plyv­ňu­jú. Pr­vou je stra­na pá­cha­te­ľa, t. j. to­ho, kto­rý kla­me (uvá­dza nep­rav­di­vé sku­toč­nos­ti, res­pek­tí­ve za­ml­čí prav­di­vé sku­toč­nos­ti), te­da to­ho, kto­rý pos­ky­tu­je ta­ké in­for­má­cie, kto­ré nie sú v sú­la­de so sku­toč­nos­ťou. Opa­kom (ru­bom) stra­ny pá­cha­te­ľa, je stra­na kla­ma­né­ho (kla­ma­ná oso­ba ne­mu­sí by
MENU