Nájdené právne články pre výraz: pojem priestupku

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 9

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

21 dokumentov
2 dokumenty
26 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: JUDr. Vladimír Bachleda
Zdroj: Učená právnická spoločnosť
Kľúčové slová: pojem priestupoksúdny deliktsprávne trestanie
Abstrakt: Právnu zodpovednosť a ukladanie sankcií za jej porušenie môžeme bezpochyby zaradiť medzi základné a zároveň najstaršie právne inštitúty. Či už hovoríme o správnom trestaní alebo o trestaní súdnom, oba systémy spadajú do oblasti verejnoprávneho postihu za deliktuálne správanie, z čoho je pochopiteľné, že hoci sa v ich prípade nedá hovoriť o jednoznačných pravidlách vzájomného pôsobenia, musí medzi „správnym konaním trestným“ a trestným konaním existovať vzájomný vzťah. V článku sa autor snaží tento vzťah preukázať z hľadiska vývoja oboch systémov verejnoprávneho postihu a taktiež porovnaním z h ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Vzájomný vzťah súdnych a správnych deliktov Všeobecnou povinnosťou každej fyzickej alebo právnickej osoby je dodržiavať právo. Ak sa protiprávnym konaním naplnia znaky skutkovej podstaty verejnoprávneho deliktu, vyvodzujú orgány verejnej moci trestnoprávnu alebo administratívnoprávnu zodpovednosť podľa toho, či ide o súdne delikty alebo o správne delikty. Rozlišujeme preto súdne trestanie a správne trestanie, pričom trestaním je rozhodovanie orgánov verejnej moci o vine a treste za delikt
Autor: doc. JUDr. PhDr. Peter Potasch PhD.
Zdroj: Učená právnická spoločnosť
Abstrakt: Predložený príspevok skúma detailnejšie rozmery deliktuálneho práva vo všeobecnosti a deliktuálneho práva v Slovenskej republike. Poskytuje základné atribúty témy v kontexte verejných, resp. verejnoprávnych a súkromných, resp. súkromnoprávnych deliktov. V tomto kontexte skúma najmä právnu úpravu tzv. torts, ktoré existujú v krajinách patriacich do angloamerickej právnej kultúry. V druhej časti príspevku poskytuje autor aspoň orientačný úvod do vybraných elementov priestupkového práva v niektorých krajinách Európskej únie. Poukazuje pritom najmä na skutočnosť, že priestupky sú v rôznych krajiná ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
DELIKTUÁLNE PRÁVO AKO POJEM Protiprávne konanie fyzických a právnických osôb je v podmienkach Slovenskej republiky štandardne vnímané ako oddelená agenda samostatných právnych odvetví, do ktorých predmetu patria aj príslušné delikty. Táto koncepcia platí aj pre právny poriadok Slovenskej republiky, ktorý dlhodobo deliktuálne právo vníma cez prizmu práva verejného, a preto sa často špecifikácia/označenie deliktuálneho práva na právo verejné v praxi ani teórii neaplikuje, dokonca sa takéto
Autor: JUDr. Róbert Ružička
Zdroj: Učená právnická spoločnosť
Kľúčové slová: enviromentálny deliktpojem priestupoktrestný činprečin
Abstrakt: Zabezpečenie zdravého a bezpečného životného prostredia si začína vyžadovať stále väčšie náklady a rovnako stúpajú aj náklady na odstraňovanie následkov rôznych protiprávnych konaní smerujúcich voči životnému prostrediu. Európske spoločenstvo je rovnaké znepokojené narastajúcim počtom závažných deliktov trestných činov proti životnému prostrediu a ich dôsledkami, ktoré čoraz častejšie presahujú hranice štátov, v ktorých došlo k spáchaniu týchto trestných činov. Nezákonné konanie ohrozujúce životné prostredie si preto vyžaduje primeranú reakciu či už v režime správneho alebo súdneho trestania.

Úryvok z textu:
I.       Úvod do problematiky Rozvoj spoločnosti je bezprostredne a nepretržite spätý s prírodnými podmienkami, využívaním prírodných zdrojov a zásahmi do životného prostredia. Tieto faktory zásadne ovplyvňujú na rôznych úrovniach alebo v rozličných regiónoch negatívne alebo pozitívne jeho kvalitu, a tým aj spôsob života dnes už 7 miliárd ľudí na našej planéte, na ktorej ich prirodzený prírastok vzrastá za každú sekundu viac než o dvoch. V niektorých lo
Autor: Bc. Dušan Rybovič
Zdroj: Učená právnická spoločnosť
Abstrakt: Takmer každý deň sme v médiách svedkami tragických dopravných nehôd a popri tom sa takmer vždy spomenie vyjadrenie kompetentných o tom, že zvýšenie pokút by tomu zabránilo. Médiá s veľkou pompou privítali nový tzv. sadzobník pokút, resp. jeho prílohu č. 1, ktorá má byť akýmsi kladivom na cestných pirátov. Vo veľkej miere sa prezentovalo sprísnenie pokút za rýchlosť.

Úryvok z textu:
Quo vadis, priestupok? Podnetom na napísanie článku je avizovaná snaha Ministerstva vnútra Slovenskej republiky de lege ferenda na zavedenie objektívnej zodpovednosti prevádzkovateľa vozidla za spáchaný priestupok. Dôvodom má byť snaha o zavedenie merania rýchlosti prostredníctvom stacionárnych radarov a tak efektívnejšie postihovanie priestupkov v doprave najmä pri prekročení rýchlosti a s tým spojená predpokladaná zvýšená bezpečnosť na cestách. Samozrejme, cieľ aký s
Autor: doc. JUDr. Matej Horvat PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Predmetný príspevok sa zaoberá otázkou správneho trestania tzv. iných správnych deliktov (t. j. iných než priestupkov), pričom sleduje práva, ktoré osobe obvinenej z ich spáchania zaručuje čl. 6 Dohovoru. Procesná úprava trestania iných správnych deliktov je totiž roztrieštená a neposkytuje v plnej miere obvinenému všetky práva vyplývajúce z Dohovoru. Článok primárne sleduje procesnoprávne súvislosti vyvodenia správnoprávnej zodpovednosti podľa priestupkového zákona a podľa správneho poriadku. V závere ponúka viaceré možné riešenia stavu de lege lata z pohľadu de lege ferenda.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Správne právo a trestné právo ako dve samostatné právne odvetvia slovenského právneho poriadku, majú k sebe v určitom ohľade veľmi blízko. Nemám teraz na mysli len blízkosť, ktorá vyplýva zo skutočnosti, že obe odvetvia tradične zaraďujeme pod oblasť verejného práva, ale mám na mysli aj väčšiu podobnosť. Správne právo si totiž rovnako ako trestné právo vytvorilo systém vyvodzovania zodpovednosti, ktorý spočíva v jednoznačnej ingerencii verejnej moci. Na rozdiel od systému súkromnéh
Autor: JUDr. Stanislav Mihálik PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstrakt: V predkladanom príspevku sa autori zameriavajú na analýzu správneho trestania v podmienkach pracovného práva. Aj keď sa môže na prvý pohľad zdať, že ide o spojenie dvoch príliš odlišných vecí, opak je pravdou. Autori približujú problematiku postupom od všeobecného k špecifickému, v prvom rade poukazujú na správne trestanie vo všeobecnosti a problémy v teórii a praxi s tým spojené, následne sa venujú podmienkam správneho trestania v odvetví pracovného práva vo všeobecnosti a nakoniec svoj záujem zamerali na špecifické otázky s tým spojené.

Úryvok z textu:
  ÚVOD Správne trestanie je fenoménom, o ktorom bolo už síce veľa napísané, ale daná téma vyčerpaná vedecky jednoznačne nie je. Domnievame sa, že stále v sebe skrýva mnoho zaujímavostí, a práve v spojení s inými inštitútmi môže byť skúmanie tejto problematiky vedecky prínosné. Čo však, ak načrieme dokonca do iného právneho odvetvia? Práve v predkladanom príspevku sme sa pokúsili nazerať na tému správneho trestania v podmien
Autor: doc. JUDr. Mária Srebalová PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Príspevok je venovaný jednej zo zásad správneho trestania – absorbčnej zásade. Táto zásada je v súčasnosti v rámci Slovenskej republiky aplikovaná prevažne na základe analógie s trestnoprávnou úpravou. Analyzujeme aktuálnu špeciálnu právnu úpravu absorbčnej zásady a tiež sa zaoberáme rastúcim tlakom odbornej verejnosti na potrebu pozitívnoprávnej úpravy zásad správneho trestania v procesnom kódexe správneho trestania.

Úryvok z textu:
1 ABSORBČNÁ ZÁSADA APLIKOVANÁ V SPRÁVNOM TRESTANÍ NA ZÁKLADE ANALÓGIE Absorbčná zásada predstavuje jednu z trestnoprávnych zásad resp. pevne zavedených záruk trestného práva, ktoré sa uplatňujú aj pri postihovaní správnych deliktov. V procese rozhodovania o správnych deliktoch sa u nás uplatňuje v prevažnej časti konaní len na základe analogického použitia trestnoprávnej úpravy. V Slovenskej republike totiž absentuje právny predpis, ktorý by upravoval zásady správneho trestania ako aj
Autor: JUDr. Vladimír Bachleda
Zdroj: Učená právnická spoločnosť
Abstrakt: Právnu zodpovednosť a ukladanie sankcií za jej porušenie môžeme bezpochyby zaradiť medzi základné a zároveň najstaršie právne inštitúty. Či už hovoríme o správnom trestaní alebo o trestaní súdnom, oba systémy spadajú do oblasti verejnoprávneho postihu za deliktuálne správanie, z čoho je pochopiteľné, že hoci sa v ich prípade nedá hovoriť o jednoznačných pravidlách vzájomného pôsobenia, musí medzi „správnym konaním trestným“ a trestným konaním existovať vzájomný vzťah. V článku sa autor snaží tento vzťah preukázať z hľadiska vývoja oboch systémov verejnoprávneho postihu a taktiež porovnaním z h ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
VZÁJOMNÝ VZŤAH SÚDNYCH A SPRÁVNYCH DELIKTOV Všeobecnou povinnosťou každej fyzickej alebo právnickej osoby je dodržiavať právo. Ak sa protiprávnym konaním naplnia znaky skutkovej podstaty verejnoprávneho deliktu, vyvodzujú orgány verejnej moci trestnoprávnu alebo administratívnoprávnu zodpovednosť podľa toho, či ide o súdne delikty alebo o správne delikty. Rozlišujeme preto súdne trestanie a správne trestanie, pričom trestaním je rozhodovanie orgánov verejnej moci o vine a treste za delikt
Autor: JUDr. Matúš Filo PhD.
Zdroj: Bulletin advokácie SAK
Abstrakt: Autor sa v článku zaoberá problematikou obmedzenia hotovostných platieb nielen z pohľadu právnej úpravy v Slovenskej republike, ale upriamuje pozornosť aj na právnu úpravu v Českej republike. S prihliadnutím na hlavnú tému článku rozoberá vyvodzovanie administratívnoprávnej zodpovednosti za spáchanie priestupku a správneho deliktu. Súčasne vymedzuje pramene právnej úpravy, ktorá zakotvuje sankcionovanie protiprávneho konania a jej vplyv na vnútroštátnu právnu úpravu. Autor do článku zapracoval aj nálezy Ústavného súdu Slovenskej republiky a rozhodovaciu č ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
  Daňové úniky zaznamenali v poslednom období značný rozsah a majú stúpajúcu tendenciu. Vzhľadom na záujem eliminovať ich negatívny vplyv sú prijímané mnohé opatrenia, ktorých cieľom je zvýšiť príjmy štátneho rozpočtu. Medzi uvedené opatrenia môžeme zaradiť aj prijatie zákona o obmedzení platieb v hotovosti. Jeho zámerom je zvýšiť kontrolu nad obehom hotovosti nad ustanovenú sumu. Zákonodarca v právnej úprave zakotvu
MENU