Nájdené právne články pre výraz: policajný zbor

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 190

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

3751 dokumentov
3451 dokumentov
11945 dokumentov
11 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: Bc. Peter Jakubík LL.M
Udalosť: Právne listy
Abstrakt: Článok sa zaoberá problematikou právneho vymedzenia policajtov vykonávajúcich skrátené vyšetrovanie.

Sprievodný text: Tým­to krát­kym prís­pev­kom by som rád vy­vo­lal reak­ciu ale­bo sta­no­vis­ko práv­ne zdat­nej­ších a v ob­las­ti dlh­šie pô­so­bia­cich ľu­dí o po­li­caj­toch, kto­rí vy­ko­ná­va­jú skrá­te­né vy­šet­ro­va­nie do náš­ho sys­té­mu reali­zá­cie príp­rav­né­ho ko­na­nia za­ve­de­né zá­ko­nom č. 422/2002 Z. z. ru­šia­cim po­li­caj­né pre­ve­ro­va­nie, ako vy­ko­ná­va­nie úko­nov pre vy­šet­ro­va­te­ľa, kto­rý sa po ich vy­ko­na­ní roz­ho­dol, či sku­tok príj­me a bu­de ďa­lej vo ve­ci ko­nať ale­bo ho vrá­ti späť na ďal­šie pre­ve­ro­va­nie a kto­ré po re­ko­di­fi­ká­cii poz­ná­me ako jed­nu z fo­riem príp­rav­né­ho ko­na­nia - tres­tné ko­na­nie pod­ľa § 200 ods. 2 zá­ko­na č. 301/2005 Z. z. Trest­ný po­ria­dok (ďa­lej len „Trest­ný po­ria­dok“) .

Úryvok z textu:
<p> Tým­to krát­kym prís­pev­kom by som rád vy­vo­lal reak­ciu ale­bo sta­no­vis­ko práv­ne zdat­nej­ších a v ob­las­ti dlh­šie pô­so­bia­cich ľu­dí o po­li­caj­toch, kto­rí vy­ko­ná­va­jú skrá­te­né vy­šet­ro­va­nie do náš­ho sys­té­mu reali­zá­cie príp­rav­né­ho ko­na­nia za­ve­de­né zá­ko­nom č. 422/2002 Z. z. ru­šia­cim po­li­caj­né pre­ve­ro­va­nie, ako vy­ko­ná­va­nie úko­nov pre vy­šet­ro­va­te­ľa, kto­rý sa po ich vy­ko­na­ní roz­ho­dol, či sku­tok príj­me a bu­de ďa­lej vo ve­ci ko­na
Autor: JUDr. Ľubomír Macháček
Udalosť: Právne listy
Abstrakt: Článok sa zaoberá nezávislosťou a samostatnosťou vyšetrovateľa Policajného zboru na konkrétnom prípade z aplikačnej praxe.

Sprievodný text: V den­ní­ku N som si pred­ne­dáv­nom pre­čí­tal člá­nok v nas­le­dov­nom zne­ní: „na­dria­de­ní vy­šet­ro­va­te­ľa je­ho roz­hod­nu­tie pre­ve­ri­li a dos­pe­li k ná­zo­ru, že sa dôs­led­ne ne­ria­dil Tres­tným po­riad­kom a ne­vy­ko­nal všet­ky dos­tup­né a pot­reb­né úko­ny a po­li­caj­ný pre­zi­dent po­žia­dal ge­ne­rál­ne­ho pro­ku­rá­to­ra, aby zru­šil roz­hod­nu­tie vy­šet­ro­va­te­ľa a up­ra­vil je­ho pos­tup“. Uve­de­ný člá­nok sa tý­kal od­miet­nu­tia tres­tné­ho ozná­me­nia, kto­ré bo­lo po­da­né na pos­lan­ca ĽSNS Mi­la­na Ma­zu­re­ka. Ob­sah člán­ku mu­sí v kaž­dom „prá­va zna­lom“ člo­ve­ku vy­vo­lať otáz­ku: „je vy­šet­ro­va­teľ Po­li­caj­né­ho zbo­ru, kto­rý roz­ho­du­je o tres­tných ozná­me­niach sa­mos­tat­ný a ne­zá­vis­lý?“. Od­po­veď po­ne­chám na či­ta­te­ľo­vi, av­šak do­vo­lím si uviesť nas­le­dov­ných 7 poz­ná­mok.

Úryvok z textu:
<p> V den­ní­ku N som si pred­ne­dáv­nom pre­čí­tal člá­nok v nas­le­dov­nom zne­ní: „na­dria­de­ní vy­šet­ro­va­te­ľa je­ho roz­hod­nu­tie pre­ve­ri­li a dos­pe­li k ná­zo­ru, že sa dôs­led­ne ne­ria­dil Tres­tným po­riad­kom a ne­vy­ko­nal všet­ky dos­tup­né a pot­reb­né úko­ny a po­li­caj­ný pre­zi­dent po­žia­dal ge­ne­rál­ne­ho pro­ku­rá­to­ra, aby zru­šil roz­hod­nu­tie vy­šet­ro­va­te­ľa a up­ra­vil je­ho pos­tup“.<br /> <br /> Uve­de­ný člá­nok sa tý­kal od­miet­nu­tia tres­tné­ho
Autor: JUDr. Peter Šamko
Udalosť: Právne listy
Abstrakt: Článok sa venuje aktuálnej problematike zákonnosti existencie inšpekcie MV SR, pričom dospieva k záveru, že Sekcia kontroly a inšpekčnej služby MV SR nie je súčasťou Policajného zboru a preto ju nemožno označiť za zákonnú inštitúciu, či zložku Policajného zboru.

Sprievodný text: Nie­len v od­bor­ných kru­hoch re­zo­nu­je už nie­koľ­ko me­sia­cov té­ma tý­ka­jú­ca sa in­špek­cie MV SR, te­da naj­mä to­ho, či in­špek­čná služ­ba mi­nis­ter­stva je ale­bo nie je sú­čas­ťou Po­li­caj­né­ho zbo­ru, či je op­ráv­ne­ná žia­dať súd o pou­ži­tie in­for­mač­no-tech­nic­kých pros­tried­kov pod­ľa zá­ko­na o ochra­ne pred od­po­čú­va­ním (zá­kon č. 166/2003 Z. z.), res­pek­tí­ve či je in­špek­čná služ­ba op­ráv­ne­ná na ve­de­nie vy­šet­ro­va­nia pod­ľa Tres­tné­ho po­riad­ku. Pre úpl­nosť pri­po­me­niem, že oh­ľad­ne tej­to prob­le­ma­ti­ky bo­li vy­da­né v ro­ku 2015 dve vý­kla­do­vo od­liš­né roz­hod­nu­tia Naj­vyš­šie­ho sú­du SR. Ide o roz­su­dok sp. zn. 1 To 1/2015 z 29.05.2015 (ďa­lej v texte len roz­hod­nu­tie se­ná­tu JUDr. Ha­ra­bi­na), kto­rý skon­šta­to­val, zjed­no­du­še­ne po­ve­da­né, že in­špek­čná služ­ba nie je sú­čas­ťou Po­li­caj­né­ho zbo­ru a pre­to nie je op­ráv­ne­ná na žia­da­nie od­pos­lu­chov v zmys­le zá­ko­na o ochra­ne pred od­po­čú­va­ním a nie je ani op­ráv­ne­ná na ve­de­nie vy­šet­ro­va­nia pod­ľa Tres­tné­ho po­riad­ku. K úpl­ne opač­né­mu zá­ve­ru dos­pel Naj­vyš­ší súd SR v uz­ne­se­ní sp. zn. 5 Tdo 42/2015 zo dňa 02.07.2015 (ďa­lej v texte len roz­hod­nu­tie se­ná­tu JUDr. Kli­men­ta).

Úryvok z textu:
<p> Nie­len v od­bor­ných kru­hoch re­zo­nu­je už nie­koľ­ko me­sia­cov té­ma tý­ka­jú­ca sa in­špek­cie MV SR, te­da naj­mä to­ho, či in­špek­čná služ­ba mi­nis­ter­stva je ale­bo nie je sú­čas­ťou Po­li­caj­né­ho zbo­ru, či je op­ráv­ne­ná žia­dať súd o pou­ži­tie in­for­mač­no-tech­nic­kých pros­tried­kov pod­ľa zá­ko­na o ochra­ne pred od­po­čú­va­ním (zá­kon č. 166/2003 Z. z.), res­pek­tí­ve či je in­špek­čná služ­ba op­ráv­ne­ná na ve­de­nie vy­šet­ro­va­nia pod­ľa Tres­tné­ho po­riad­ku
Autor: JUDr. Miriam Odlerová PhD.
Udalosť: projustice.sk
Abstrakt: Štúdia porovnáva pôsobnosť jednotlivých policajno-bezpečnostných zložiek v Slovenskej republike a úloh, ktoré sú stanovené právnymi predpismi príslušníkom Policajného zboru, obecnej polície, Vojenskej polície, Zboru väzenskej a justičnej stráže a ozbrojeným príslušníkom finančnej správy. Tieto policajno-bezpečnostné zložky vo svojom súhrne vytvárajú systém, ktorý plní úlohy najmä vo veciach vnútorného poriadku a bezpečnosti vo všetkých segmentoch spoločnosti.

Úryvok z textu:
<p style="margin: 10px 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; font-family: &quot;Lucida Grande&quot;, Verdana, Helvetica, sans-serif; vertical-align: baseline; color: rgb(102, 102, 102);"> <b>Úvod</b></p> <p style="margin: 10px 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; font-family: &quot;Lucida Grande&quot;, Verdana, Helvetica, sans-serif; vertical-align: baseline; color: rgb(102, 102, 102);"> V Slovenskej republike vykonáva svoju pôsobnosť a prá
Autor: JUDr. Mgr. Janka Hašanová PhD.
Udalosť: Magister Officiorum
Abstrakt: Príspevok sa venuje právnym aspektom bezpečnostných previerok, ktoré sa realizujú za účelom preverenia, či príslušníci Policajného zboru spĺňajú zákonné predpoklady na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami. Objasňuje možnosti príslušníka Policajného zboru žiadať o preskúmanie rozhodnutí vydaných na úseku ochrany utajovaných skutočností.

Úryvok z textu:
<div class="WordSection1" style="page: WordSection1; color: rgb(0, 0, 0);"> <p class="Heading20" style="font-size: 8.5pt; margin: 0cm 0cm 5.15pt; text-align: justify; background: transparent; font-family: Calibri; font-weight: bold; line-height: 8.5pt; break-after: avoid;"> <a name="bookmark18"><span class="Heading2SmallCaps" style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-caps: small-caps; position: relative; top: 0pt; letter-spacing: 0pt; background-imag
Autor: Doc. JUDr. Mgr. Jana Šimonová PhD.
Udalosť: Acta Iuridica Olomucensia
Abstrakt: Článok poukazuje na vykonávanie služobných zákrokov príslušníkmi Policajného zboru v prípadoch, ak vodič motorového vozidla, ktorý je zjavne pod vplyvom alkoholu, neuposlúchne výzvy príslušníkov Policajného zboru, vo svojom motorovom vozidle sa uzamkne, správa sa pasívne a odmieta akúkoľvek ďalšiu komunikáciu.

Úryvok z textu:
<p>  </p> <div class="page" title="Page 47"> <div class="layoutArea"> <div class="column"> <p>  </p> <div class="page" title="Page 47"> <div class="layoutArea"> <div class="column"> <p> <span style="font-size: 10.000000pt; font-family: 'MinionPro'; font-weight: 700">Úvod </span></p> <p> <span style="font-size: 10.000000pt; font-family: 'MinionPro'">Na pozemných komunikáciách</span><span style="font-size: 6.000000pt; font-family: '
Autor: JUDr. Adam Puškár
Udalosť: Právne listy
Abstrakt: Autor príspevku pokračuje v polemike s Ing. Františkom Petru ohľadne problematiky neoprávnenej držby odevu s označením Polícia.

Sprievodný text: Dňa 11.09.2015 som na strán­ke prav­ne­lis­ty.sk pub­li­ko­val člá­nok s náz­vom „Neop­ráv­ne­ná dr­žba od­evu s ozna­če­ním "Po­lí­cia"“. Ako reak­ciu na uve­de­ný prís­pe­vok zve­rej­nil dňa 30.09.2015 Ing. Fran­ti­šek Petrů, prís­luš­ník Po­li­caj­né­ho zbo­ru, na rov­na­kej strán­ke svoj prís­pe­vok s náz­vom „Reak­cia na člá­nok s náz­vom Za neop­ráv­ne­nú dr­žbu od­evu s ozna­če­ním Po­lí­cia hro­zí po­ku­ta“. Autor Ing. Fran­ti­šek Petrů sa vo svo­jom prís­pev­ku sto­tož­nil s mo­jím ná­zo­rom, že pries­tu­pok pod­ľa § 47 ods. 1 písm. i/ zák. č. 372/1990 Zb.o pries­tup­koch, te­da po­ru­še­nie zá­ka­zu pou­ží­vať ozna­če­nie "Po­li­caj­ný zbor" ale­bo "Po­lí­cia" ale­bo zá­ka­zu pou­ží­vať slu­žob­nú rov­no­ša­tu Po­li­caj­né­ho zbo­ru, kto­rý je us­ta­no­ve­ný v oso­bit­nom zá­ko­ne, mož­no spá­chať aj ne­ve­rej­ne.

Úryvok z textu:
<p> Po­le­mi­ka s prís­pev­kom „Reak­cia na člá­nok s náz­vom „Za neop­ráv­ne­nú dr­žbu od­evu s ozna­če­ním Po­lí­cia hro­zí po­ku­ta“„<br /> <br /> Dňa 11.09.2015 som na strán­ke prav­ne­lis­ty.sk pub­li­ko­val člá­nok s náz­vom „Neop­ráv­ne­ná dr­žba od­evu s ozna­če­ním "Po­lí­cia"“.<br /> <br /> Ako reak­ciu na uve­de­ný prís­pe­vok zve­rej­nil dňa 30.09.2015 Ing. Fran­ti­šek Petrů, prís­luš­ník Po­li­caj­né­ho zbo­ru, na rov­na­kej strán­ke svoj prís­pe­vok s náz­vom „Reak­cia na
Autor: Ing. František Petru
Udalosť: Právne listy
Abstrakt: Príspevok polemizuje so závermi článku s názvom Za neoprávnenú držbu odevu s označením "Polícia" hrozí vysoká pokuta.

Sprievodný text: Som prís­luš­ní­kom po­li­caj­né­ho zbo­ru a rád by som rea­go­val na člá­nok uve­rej­ne­ný dňa 11. 09. 2015 na inter­ne­to­vej strán­ke Práv­ne lis­ty pod náz­vom: Za neop­ráv­ne­nú dr­žbu od­evu s ozna­če­ním „Po­lí­cia“ hro­zí vy­so­ká po­ku­ta, auto­ra JUDr. Ada­ma Puš­ká­ra (http://www.prav­ne­lis­ty.sk/clan­ky/a397-neop­rav­ne­na-dr­zba-od­evu-s-ozna­ce­nim-po­li­cia). Autor vo svo­jom člán­ku pre­ja­vil ná­zor, že pá­cha­te­ľom pries­tup­ku pro­ti ve­rej­né­mu po­riad­ku v zmys­le us­ta­no­ve­nia § 47 ods. 1 písm. i) Zá­ko­na o pries­tup­koch mô­že byť kaž­dý, kto či i len vlas­tní od­ev s ozna­če­ním Po­lí­cia, prí­pad­ne s po­dob­ným náz­vom, kto­rý de­fi­nu­je prís­luš­ná práv­na nor­ma, a to bez oh­ľa­du na to, či ten­to od­ev pou­ží­va ve­rej­ne ale­bo ne­ve­rej­ne.

Úryvok z textu:
<p> Reak­cia na člá­nok s náz­vom: Za neop­ráv­ne­nú dr­žbu od­evu s ozna­če­ním „Po­lí­cia“ hro­zí vy­so­ká po­ku­ta, kto­rý bol dňa 11. 09. 2015 zve­rej­ne­ný na inter­ne­to­vej strán­ke Práv­ne lis­ty JUDr. Ada­mom Puš­ká­rom<br /> <br /> Som prís­luš­ní­kom po­li­caj­né­ho zbo­ru a rád by som rea­go­val na člá­nok uve­rej­ne­ný dňa 11. 09. 2015 na inter­ne­to­vej strán­ke Práv­ne lis­ty pod náz­vom: Za neop­ráv­ne­nú dr­žbu od­evu s ozna­če­ním „Po­lí­cia“ hro­zí vy­so­ká po­ku­ta, aut
Autor: JUDr. Adam Puškár
Udalosť: Právne listy
Abstrakt: Článok sa zaoberá problematikou neoprávnenej držby odevu s označením "Polícia" ako aj možnými sankciami, ktoré hrozia za takéto konanie v zmysle zákona o priestupkoch

Sprievodný text: Kaž­dý si mô­že bez­prob­lé­mo­vo v ar­mys­ho­poch za­kú­piť trič­ko či iné od­evy s ná­pi­som „Po­lí­cia“, prí­pa­de si ich ob­jed­nať na inter­ne­te ako napr. v tých­to es­ho­poch 1, 2, 3, 4, 5. Má­lok­to z ma­ji­te­ľov ta­kých­to od­evov však vie, že už len za ich vlas­tníc­tvo či dr­žbu a nie len ich ve­rej­né no­se­nie hro­zí po­ku­ta až do vý­šky 500 eur. Uve­de­ný zá­kaz a san­kcie za je­ho po­ru­še­nie vy­plý­va­jú z plat­ných zá­ko­nov SR.

Úryvok z textu:
<p> JUDr. Adam Puš­kár, ad­vo­kát<br /> <br /> Za neop­ráv­ne­nú dr­žbu od­evu s ozna­če­ním „Po­lí­cia“ hro­zí vy­so­ká po­ku­ta<br /> <br /> Kaž­dý si mô­že bez­prob­lé­mo­vo v ar­mys­ho­poch za­kú­piť trič­ko či iné od­evy s ná­pi­som „Po­lí­cia“, prí­pa­de si ich ob­jed­nať na inter­ne­te ako napr. v tých­to es­ho­poch 1, 2, 3, 4, 5. Má­lok­to z ma­ji­te­ľov ta­kých­to od­evov však vie, že už len za ich vlas­tníc­tvo či dr­žbu a nie len ich ve­rej­né no­se­nie hro­zí po­ku­ta až do
Autor: doc. JUDr. Mária Srebalová PhD.
Abstrakt: Môže byť policajt objasňujúci priestupok v nadväzujúcom priestupkovom konaní v procesnom postavení svedka, resp. môže podať svedeckú výpoveď v konaní o takomto priestupku? Otázka sa zrejme nejaví ako nová. Množstvo rozhodnutí správnych orgánov rozhodujúcich o vine a sankcii za priestupok a tiež niekoľko rozsudkov našich súdov vrátane Najvyššieho súdu Slovenskej republiky 2 sa v rozpätí niekoľkých rokov zaoberalo posudzovaním váhy svedeckej výpovede policajta pri prejednávaní a rozhodovaní o priestupku. Na rozhodnutia uvedených orgánov verejnej moci reagovala odborná aj laická verejnosť. Dôvod ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;; color: rgb(0, 0, 0); text-align: justify; line-height: 24px;"> <b><span lang="SK">1. Úvod<o:p></o:p></span></b></p> <p align="center" class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;; color: rgb(0, 0, 0); text-align: center; line-height: 24px;"> <b><span lang="SK">&nbsp;</span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin
MENU