Nájdené právne články pre výraz: policajt

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 305

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

3835 dokumentov
1359 dokumentov
8450 dokumentov
17 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: JUDr. Peter Šamko
Zdroj: Právne listy
Abstrakt: Článok kritizuje tzv. dotazníkovú metódu výsluchu, ktorú od 01.01.2017 zaviedla polícia pri domácom násilí

Úryvok z textu:
Niž­šie v texte je uve­de­ná časť po­ky­nu zo dňa 19.12.2016, kto­rý bol vy­da­ný zo stra­ny Pre­zi­den­ta Po­li­caj­né­ho zbo­ru. Pred­met­ný po­kyn sa tý­ka vy­hod­no­co­va­nia ri­zi­ka oh­ro­ze­nia poš­ko­de­nej oso­by pri tzv. do­má­com ná­si­lí (tu pôj­de spra­vid­la o po­doz­re­nie zo spá­chania tres­tné­ho či­nu tý­ra­nia zve­re­nej a blíz­kej oso­by, tres­tné­ho či­nu ne­bez­peč­né­ho vy­hrá­ža­nia a tres­tné­ho či­nu ne­bez­peč­né­ho pre­nas­le­do­va­nia). Sú­čas­ťou (pod­sta­to
Autor: JUDr. Marika Briatková
Zdroj: Projustice
Abstrakt: V článku venujeme pozornosť téme: Procesná samostatnosť povereného príslušníka v trestnom konaní, konkrétne so zameraním na nezávislosť policajta – povereného príslušníka pri skrátenom vyšetrovaní trestného činu. V článku sa venujeme postaveniu policajta ako orgánu činného v trestnom konaní, jeho procesnej samostatnosti a nezávislosti povereného príslušníka Policajného zboru pri skrátenom vyšetrovaní.

Úryvok z textu:
Úvod Na úvod daného titulku by som vložila svoju vlastnú myšlienku, postreh z policajného prostredia a praxe. Z hľadiska definície právnych noriem trestného práva je niekedy problém tieto ustanovenia aplikovať na „policajné prostredie“. Práve jednou z vecí, ktoré sú „fascinujúce“, je práve spomínané a aj verejnosti známe „vykonávanie procesných úkonoch kvôli štatistike“ a tým obmedzenie procesnej samostatnosti policajtov. Policajti, ktorí vykonávajú procesné úkony, sú procesne samosta
Autor: JUDr. Ľubomír Macháček
Zdroj: Právne listy
Abstrakt: Autor článku sa zaoberá výkladom ustanovenia § 85 ods. 1 Tr. por. s tým, že načrtáva možnosti postupu príslušníka poriadkovej polície pri obmedzovaní osobnej slobody.

Úryvok z textu:
Ná­zov člán­ku: Za­dr­ža­nie oso­by pod­ľa § 85 ods. 1 Tr. por. – reak­cia na niek­to­ré ar­gu­men­ty a ako správ­ne pos­tu­po­vať? Roz­hod­nu­tie Kraj­ské­ho sú­du v Bra­tis­la­ve (ďa­lej len KS BA),sp. zn. 2Tpo/1002/2016, kto­ré sa za­obe­rá ok­rem iné­ho za­dr­žia­va­ním oso­by pod­ľa § 85 ods. 1 TP, vy­vo­la­lo ži­vú práv­nic­kú po­le­mi­ku a od­zne­lo ve­ľa ne­súh­las­ných ná­zo­rov a proti­ar­gu­men­tov, kto­ré zhr­niem do nie­koľ­kých bo­dov a po­kú­sim sa na ne rea­go­vať.
Autor: npor. Bc. Ivan Brilla
Zdroj: Právne listy
Abstrakt: Článok reaguje na problematiku zadržania podozrivej osoby podľa § 85 ods. 1 Tr. por. a následnú diskusiu, pričom sa zaoberá aj problematikou vymedzenia príslušnosti policajtov podľa § 10 ods. 10 Tr. por.

Sprievodný text: Do-vo-lím si rea-go-vať na prís-pe-vok pá-na Ras-tis-la-va Ron-dí-ka ako aj na dis-ku-siu kto-rá k je-ho člán-ku pre-bie-ha-la a to kon-krét-ne vo vzťa-hu k prís-pev-ku pá-na Mi-cha-la So-bo-li-ča. Kon-šta-to-va-nie pá-na So-bo-li-ča je ,,de fac-to,, správ-ne a ne-mož-no s ním ne-súh-la-siť, po-kiaľ sa ad-re-sát prá-va bu-de prís-ne a strik-ne dr-žať us-ta-no-ve-ní vy-plý-va-jú-cich z vy-hláš-ky MV SR 648/2008 a § 10 ods. 10 TP. V rám-ci uve-de-nej prob-le-ma-ti-ky však chcem pou-ká-zaťaj na iné us-ta-no-ve-nia vy-jad-re-né v Tres-tnom po-riad-ku, kto-ré jed-noz-nač-ne me-dzi se-bou ne-ko-re-lu-jú a vní-mam ich ako is-tú ano-má-liu, resp. nez-rov-na-losť, kde nie je mož-né zá-mer zá-ko-no-dar-cu cel-kom jas-ne čí-tať.

Úryvok z textu:
Ná­zov člán­ku: Za­dr­ža­nie po­doz­ri­vej oso­by pod­ľa § 85 ods. 1 / Tres­tné­ho po­riad­ku a vy­me­dzenie prís­luš­nos­ti po­li­caj­tov pod­ľa § 10 ods. 10 / Tres­tné­ho po­riad­ku, pri vy­ko­ná­va­ní roz­hod­nu­tí, opat­re­ní a úko­nov v tres­tnom ko­na­ní Do­vo­lím si rea­go­vať na prís­pe­vok pá­na Ras­tis­la­va Ron­dí­ka ako aj na dis­ku­siu kto­rá k je­ho člán­ku pre­bie­ha­la a to kon­krét­ne vo vzťa­hu k prís­pev­ku pá­na Mi­cha­la So­bo­li­ča. Kon­šta­to­va­nie pá­n
Autor: JUDr. Peter Šamko
Zdroj: Právne listy
Abstrakt: Článok sa venuje aktuálnej problematike zákonnosti existencie inšpekcie MV SR, pričom dospieva k záveru, že Sekcia kontroly a inšpekčnej služby MV SR nie je súčasťou Policajného zboru a preto ju nemožno označiť za zákonnú inštitúciu, či zložku Policajného zboru.

Sprievodný text: Nie-len v od-bor-ných kru-hoch re-zo-nu-je už nie-koľ-ko me-sia-cov té-ma tý-ka-jú-ca sa in-špek-cie MV SR, te-da naj-mä to-ho, či in-špek-čná služ-ba mi-nis-ter-stva je ale-bo nie je sú-čas-ťou Po-li-caj-né-ho zbo-ru, či je op-ráv-ne-ná žia-dať súd o pou-ži-tie in-for-mač-no-tech-nic-kých pros-tried-kov pod-ľa zá-ko-na o ochra-ne pred od-po-čú-va-ním (zá-kon č. 166/2003 Z. z.), res-pek-tí-ve či je in-špek-čná služ-ba op-ráv-ne-ná na ve-de-nie vy-šet-ro-va-nia pod-ľa Tres-tné-ho po-riad-ku. Pre úpl-nosť pri-po-me-niem, že oh-ľad-ne tej-to prob-le-ma-ti-ky bo-li vy-da-né v ro-ku 2015 dve vý-kla-do-vo od-liš-né roz-hod-nu-tia Naj-vyš-šie-ho sú-du SR. Ide o roz-su-dok sp. zn. 1 To 1/2015 z 29.05.2015 (ďa-lej v texte len roz-hod-nu-tie se-ná-tu JUDr. Ha-ra-bi-na), kto-rý skon-šta-to-val, zjed-no-du-še-ne po-ve-da-né, že in-špek-čná služ-ba nie je sú-čas-ťou Po-li-caj-né-ho zbo-ru a pre-to nie je op-ráv-ne-ná na žia-da-nie od-pos-lu-chov v zmys-le zá-ko-na o ochra-ne pred od-po-čú-va-ním a nie je ani op-ráv-ne-ná na ve-de-nie vy-šet-ro-va-nia pod-ľa Tres-tné-ho po-riad-ku. K úpl-ne opač-né-mu zá-ve-ru dos-pel Naj-vyš-ší súd SR v uz-ne-se-ní sp. zn. 5 Tdo 42/2015 zo dňa 02.07.2015 (ďa-lej v texte len roz-hod-nu-tie se-ná-tu JUDr. Kli-men-ta).

Úryvok z textu:
Nie­len v od­bor­ných kru­hoch re­zo­nu­je už nie­koľ­ko me­sia­cov té­ma tý­ka­jú­ca sa in­špek­cie MV SR, te­da naj­mä to­ho, či in­špek­čná služ­ba mi­nis­ter­stva je ale­bo nie je sú­čas­ťou Po­li­caj­né­ho zbo­ru, či je op­ráv­ne­ná žia­dať súd o pou­ži­tie in­for­mač­no-tech­nic­kých pros­tried­kov pod­ľa zá­ko­na o ochra­ne pred od­po­čú­va­ním (zá­kon č. 166/2003 Z. z.), res­pek­tí­ve či je in­špek­čná služ­ba op­ráv­ne­ná na ve­de­nie vy­šet­ro­va­nia pod­ľa Tres­tné­ho po­riad­ku.
Autor: ppor. JUDr. Peter Adamec
Zdroj: Právne listy
Abstrakt: Článok poukazuje na nesprávny výklad inštitútov obmedzenia osobnej slobody podľa § 85 ods. 2 Tr. por. a zaistenia osoby podľa § 19 ods. 1 zákona o policajnom zbore.

Úryvok z textu:
Pred­met­ný člá­nok pou­ka­zu­je na nes­práv­ne vy­kla­da­nie práv­nych no­riem pri pou­ží­va­ní in­šti­tú­tov ob­me­dzo­va­nia osob­nej slo­bo­dy pod­ľa § 85 ods. 2 Tres­tné­ho po­riad­ku a za­is­te­nia oso­by pod­ľa § 19 ods. 1 Zá­ko­na o po­li­caj­nom zbo­re s kto­rý­mi sú spo­je­né ap­li­kač­né prob­lé­my. Už dlh­šiu do­bu sa po­le­mi­zu­je nad tým, kto mô­že a kto ne­mô­že za­dr­žať oso­bu po­doz­ri­vú z pá­chania tres­tné­ho či­nu, prí­pad­ne akým spô­so­bom. Ok­rem iné­ho je to spô­so­
Autor: kpt. Mgr. Bc. Peter Jakubík LL.M
Zdroj: Právne listy
Abstrakt: Článok sa zaoberá problematikou právneho vymedzenia policajtov vykonávajúcich skrátené vyšetrovanie.

Sprievodný text: Tým-to krát-kym prís-pev-kom by som rád vy-vo-lal reak-ciu ale-bo sta-no-vis-ko práv-ne zdat-nej-ších a v ob-las-ti dlh-šie pô-so-bia-cich ľu-dí o po-li-caj-toch, kto-rí vy-ko-ná-va-jú skrá-te-né vy-šet-ro-va-nie do náš-ho sys-té-mu reali-zá-cie príp-rav-né-ho ko-na-nia za-ve-de-né zá-ko-nom č. 422/2002 Z. z. ru-šia-cim po-li-caj-né pre-ve-ro-va-nie, ako vy-ko-ná-va-nie úko-nov pre vy-šet-ro-va-te-ľa, kto-rý sa po ich vy-ko-na-ní roz-ho-dol, či sku-tok príj-me a bu-de ďa-lej vo ve-ci ko-nať ale-bo ho vrá-ti späť na ďal-šie pre-ve-ro-va-nie a kto-ré po re-ko-di-fi-ká-cii poz-ná-me ako jed-nu z fo-riem príp-rav-né-ho ko-na-nia - tres-tné ko-na-nie pod-ľa § 200 ods. 2 zá-ko-na č. 301/2005 Z. z. Trest-ný po-ria-dok (ďa-lej len „Trest-ný po-ria-dok“) .

Úryvok z textu:
Tým­to krát­kym prís­pev­kom by som rád vy­vo­lal reak­ciu ale­bo sta­no­vis­ko práv­ne zdat­nej­ších a v ob­las­ti dlh­šie pô­so­bia­cich ľu­dí o po­li­caj­toch, kto­rí vy­ko­ná­va­jú skrá­te­né vy­šet­ro­va­nie do náš­ho sys­té­mu reali­zá­cie príp­rav­né­ho ko­na­nia za­ve­de­né zá­ko­nom č. 422/2002 Z. z. ru­šia­cim po­li­caj­né pre­ve­ro­va­nie, ako vy­ko­ná­va­nie úko­nov pre vy­šet­ro­va­te­ľa, kto­rý sa po ich vy­ko­na­ní roz­ho­dol, či sku­tok príj­me a bu­de ďa­lej vo ve­ci ko­nať a
Autor: JUDr. Michal Aláč PhD.
Zdroj: Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta
Abstrakt: Policajt je zo zákona povinný chrániť zákonnosť, a to tak v čase služby ako aj mimo nej. Môže však nastať situácia, kedy, či už vedome alebo nevedome, poruší právny predpis a musí byť voči nemu vyvodená príslušná zodpovednosť. Služobný úrad má v takejto situácii špecifické postavenie. Na jednej strane musí postupovať tak, aby ochránil záujmy spoločnosti a zároveň, aby chránil policajta a nezasiahol neprimeraným spôsobom do priebehu alebo samotného trvania jeho služobného pomeru. V aplikačnej praxi často dochádzalo k nesprávnemu postupu spôsobe ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
  1 ÚVOD Zákon č. 73/1998 Z. z.2 predstavuje komplexnú právnu úpravu služobného pomeru policajtov. Podľa § 1 ods. 3 zákona č. 73/1998 Z. z. sa policajtom rozumie príslušník Policajného zboru, príslušník Slovenskej informačnej služby, príslušník Národného bezpečnostného úradu a príslušník Zboru väzenskej a justičnej stráže. Cit. zákon obsahuje hmotnoprávnu úpravu ich práv a povinností a na to nadväzujúcu procesnoprávnu ú
Autor: doc. JUDr. Radovan Blažek PhD
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstrakt: Tento článok sa zaoberá častým problémom, ktorý je spojený s nedostatočným vymedzením toho, kedy je príslušný vtrestnom konaní poverený príslušník akedy vyšetrovateľ ato s ohľadom najmä na nedostatočné definovanie príslušnosti policajta pre postup pred začatím trestného stíhania. Rovnako je problém aj s niektorými problémovými kvalifikáciami skutkov, pri ktorých nie je ihneď pri začatí trestného stíhania zrejmé, aká ja správna právna kvalifikácia. Následkom je vznik sporov o príslušnosť medzi povereným príslušníkom a vyšetrovateľom. Taki ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
  Úvod Pri výkone praxe sa ako dozorujúci prokurátor často stretávam s rôznymi spormi o príslušnosť medzi poverenými príslušníkmi a vyšetrovateľmi. Tieto spory nastávajú najmä nedostatočnou právnou úpravou obsiahnutou v Trestnom zákone[2] alebo Trestnom poriadku[3], pričom na niektoré sa už v minulosti poukazovalo. Napriek tomu, že Trestný zákon a Trestný poriadok sú v platnosti už 15 rokov, doposiaľ sa nepodarilo tieto probl
Autor: pplk. Doc. JUDr. et Mgr. Jana Šimonová PhD.
Zdroj: Univerzita Palackého v Olomouci
Abstrakt: Príspevok analyzuje problematiku použitia výzvy policajtom v kontexte zásady legality a primeranosti. Keďže výzva predchádza vykonaniu služobného zákroku, poukazujeme na právny rozdiel medzi služobnou činnosťou a služobným zákrokom. V závere analyzujeme spôsoby neuposlúchnutia výzvy policajta a jej komparačné aspekty s trestným činom útoku na verejného činiteľa.

Úryvok z textu:
  Úvod Pri realizácií služobnej činnosti aslužobných zákrokov príslušníkom Policajného zboru (ďalej len príslušník PZ) vznikajú častokrát kritické a konfliktné situácie, ktoré si vyžadujú osobitné postupy policajta, v kontexte zásady primeranosti alegálnosti. Z pohľadu policajnej činnosti je jedným z následkov zásah do základných práv a slobôd. Pri každom zásahu sa musí dbať na zachovanie podstát a zmyslu konkrétneho pra
MENU