Nájdené právne články pre výraz: policajt

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 277

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

2776 dokumentov
1317 dokumentov
8233 dokumentov
17 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: Mgr. JUDr. Zoltán Perhács PhD.
Zdroj: Bulletin advokácie SAK
Abstrakt: Autori v príspevku venujú pozornosť jednému z oprávnení policajta – oprávneniu na zastavovanie a prehliadku dopravného prostriedku. V danej súvislosti riešia otázku, kedy, resp. za akých okolností je policajt oprávnený vykonať prehliadku dopravného prostriedku, pričom poukazujú aj na niektoré, žiaľ, nie ojedinelé postupy policajtov, ktorí vykonávajú prehliadku dopravného prostriedku podľa zákona o Policajnom zbore napriek tomu, že na takýto postup nie sú splnené zákonné predpoklady.

Úryvok z textu:
  Článok rozoberá zákonné podmienky, ktoré oprávňujú policajta zastavovať a prehliadať dopravný prostriedok a vykonať tzv. bezpečnostnú prehliadku. Hlavným cieľom je poukázať na podstatné rozdiely medzi oprávnením policajta zastavovať a prehliadať dopravný prostriedok a medzi trestnoprocesným inštitútom – príkazom na prehliadku iných priestorov a pozemkov. Dotýka sa aj tzv. bezpečnostnej prehliadky a inštitútu obhliadky podľa Trestn
Autor: Dagmara Kubíčková
Zdroj: Učená právnická spoločnosť
Abstrakt: Chorvátska polícia spustila v roku 2006 projekt „Bezpečná turistická sezóna“. Cieľom je pomoc zahraničným turistom, prevencia pred páchaním priestupkov a trestných činov, bezpečnosť cestnej premávky, dohľad nad štátnou hranicou a bezpečnosť na mori. Slovensko sa do tohto projektu zapája od roku 2008. Od začiatku našej účasti slúžilo už v Chorvátsku 32 slovenských policajtov. V roku 2011 sa na projekte zúčastnilo celkovo 59 policajtov z rôznych krajín, z toho 8 slovenských. Tento rok vyšle do Chorvátska svojich policajtov 14 krajín.

Úryvok z textu:
Chorvátska polícia spustila v roku 2006 projekt „Bezpečná turistická sezóna“. Cieľom je pomoc zahraničným turistom, prevencia pred páchaním priestupkov a trestných činov, bezpečnosť cestnej premávky, dohľad nad štátnou hranicou a bezpečnosť na mori. Slovensko sa do tohto projektu zapája od roku 2008. Od začiatku našej účasti slúžilo už v Chorvátsku 32 slovenských policajtov. V roku 2011 sa na projekte zúčastnilo celkovo 59 policajtov z rôznych krajín, z toho 8 slovenských. Tento rok
Autor: JUDr. Peter Šamko
Zdroj: Právne listy
Abstrakt: Výťah z rozhodnutia Ústavného súdu SR, ktorý sa zaoberal povinnosťou mlčanlivosti policajta v trestnom konaní, možnosťami vypočutia policajta ako aj náhodne nájdenými vecami pri domovej prehliadke, na ktoré sa príkaz na domovú prehliadku nevzťahoval

Sprievodný text: Ústav-ný súd SR vo svo-jom uz-ne-se-ní sp. zn. II. ÚS 175/2020 zo dňa 28.04.2020 za-ujal sta-no-vis-ko k via-ce-rým prob-lé-mom, kto-ré bo-li čas-to v ap-li-kač-nej praxi spor-né. Po-vin-nosť ml-čan-li-vos-ti po-li-caj-ta v tres-tnom ko-na-ní Sťa-žo-va-teľ na-mie-tal ne-mož-nosť vý-slu-chu po-li-caj-tov v tres-tnom ko-na-ní v pro-ces-nom pos-ta-ve-ní sved-kov, na-koľ-ko ne-bo-li os-lo-bo-de-ní od po-vin-nos-ti ml-čan-li-vos-ti zo stra-ny kom-pe-ten-tné-ho sub-jek-tu. Ústav-ný súd SR pou-ká-zal na zmy-sel us-ta-no-ve-nia § 80 ods. 1 zá-ko-na o Po-li-caj-nom zbo-re (č. 171/1993 Zz.), z kto-ré-ho vy-plý-va, že je-ho úče-lom je za-brá-niť to-mu, aby dô-ver-né in-for-má-cie, kto-ré po-li-caj-ti zis-ti-li pri vý-ko-ne svo-jej čin-nos-ti, ne-bo-li prez-ra-de-né ne-po-vo-la-nej (t.z. inej oso-be) bez ná-le-ži-té-ho dô-vo-du, te-da aby ne-bo-li pos-kyt-nu-té oso-bám, kto-ré by ich moh-li neop-ráv-ne-ne (proti-práv-ne) vy-užiť, či zneu-žiť. To sa však ne-tý-ka tzv. ve-rej-ných ko-na-ní, vrá-ta-ne tres-tné-ho ko-na-nia, kde us-ta-no-ve-nia Tres-tné-ho po-riad-ku o po-vin-nos-ti sved-čiť a pos-kyt-núť prav-di-vé in-for-má-cie ma-jú pred-nosť pred us-ta-no-ve-nia-mi zá-ko-na o Po-li-caj-nom zbo-re. Po-vin-nosť ml-čan-li-vos-ti za-kot-ve-ná v zá-ko-ne o Po-li-caj-nom zbo-re te-da neb-rá-ni vý-slu-chu po-li-caj-ta v pro-ces-nom pos-ta-ve-ní sved-ka (po-li-cajt te-da v tres-tnom ko-na-ní ne-mu-sí byť zba-ve-ný ml-čan-li-vos-ti).

Úryvok z textu:
Ústav­ný súd SR vo svo­jom uz­ne­se­ní sp. zn. II. ÚS 175/2020 zo dňa 28.04.2020 za­ujal sta­no­vis­ko k via­ce­rým prob­lé­mom, kto­ré bo­li čas­to v ap­li­kač­nej praxi spor­né. Po­vin­nosť ml­čan­li­vos­ti po­li­caj­ta v tres­tnom ko­na­ní Sťa­žo­va­teľ na­mie­tal ne­mož­nosť vý­slu­chu po­li­caj­tov v tres­tnom ko­na­ní v pro­ces­nom pos­ta­ve­ní sved­kov, na­koľ­ko ne­bo­li os­lo­bo­de­ní od po­vin­nos­ti ml­čan­li­vos­ti zo stra­ny kom­pe­ten­tné­ho sub­jek­tu. Ústav­ný súd SR
Autor: Mgr. Tomáš Čentík
Zdroj: Ulpianus
Abstrakt: V cestnej premávke môže dochádzať k situáciám, kedy je vodič motorového vozidla obvinený policajtom zo spáchania priestupku, ktorý vodič v skutočnosti nespáchal. Typickým ilustračným prípadom priestupku na úseku bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky je údajné nezastavenie na STOPke, keď policajt vníma spáchanie tohto priestupku (či už úmyselne alebo z nedbanlivosti v dôsledku pozorovania zo zlého výhľadu, kde reálne nemali možnosť zastavenie vozidla vidieť) odlišne ako vodič motorového vozidla (okrem nezastavenia na STOPke môže ísť aj o iné bežné porušenia pravidiel cestnej premávky ako na ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
V cestnej premávke môže dochádzať k situáciám, kedy je vodič motorového vozidla obvinený policajtom zo spáchania priestupku, ktorý vodič v skutočnosti nespáchal. Typickým ilustračným prípadom priestupku na úseku bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky je údajné nezastavenie na STOPke, keď policajt vníma spáchanie tohto priestupku (či už úmyselne alebo z nedbanlivosti v dôsledku pozorovania zo zlého výhľadu, kde reálne nemali možnosť zastavenie vozidla vidieť) odlišn
Autor: JUDr. Ľubomír Macháček
Zdroj: Právne listy
Abstrakt: Článok sa zaoberá problematikou zákonom stanovenej lehoty, v ktorej je policajt povinný rozhodnúť o trestnom oznámení.

Úryvok z textu:
30 dňo­vá le­ho­ta na roz­hod­nu­tie o tres­tnom ozná­me­ní – zby­toč­ná dog­ma Cie­ľom môj­ho prís­pev­ku je pred­lo­žiť či­ta­te­ľo­vi via­ce­ro práv­nych ar­gu­men­tov, z kto­rých re­zul­tu­je zá­ver, že 30 dňo­vá le­ho­ta na roz­hod­nu­tie o tres­tnom ozná­me­ní je fa­kul­ta­tív­na (ne­po­vin­ná). Jej ne­dodr­ža­nie nes­pô­so­bu­je žiad­ne pro­ces­né dôs­led­ky. Zjed­no­du­še­ne po­ve­da­né, nie je žiad­na „tra­gé­dia“ (ako sa niek­to­rí myl­ne dom­nie­va­jú), ak sa v tej­to le­ho­te
Autor: Mgr. Matúš Kováč
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Príspevok sa zameriava na teoretické i aplikačné problémy § 85 Trestného poriadku vo vzťahu k príslušníkom Policajného zboru, ktorí nie sú policajtmi v zmysle Trestného poriadku

Úryvok z textu:
  1 ÚVOD Právo na osobnú slobodu je jedným zo základných pilierov právneho štátu. Je priam nepredstaviteľné, aby toto právo v demokratickej spoločnosti nepožívalo výsostnú ochranu, prípadne bolo dodržiavané len formálne. Obmedzenie osobnej slobody pripúšťa tak zákon č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky (ďalej len „Ústava Slovenskej republiky“), ako aj zákon č. 301/2005 Z. z. (ďalej len „Trestný poriadok“). Téme obmedzenia
Autor: JUDr. Daniela Harkabusová
Zdroj: Bulletin advokácie SAK
Abstrakt: Príspevok autorka zamerala na aktuálne aplikačné problémy prameniace z právnej úpravy účasti obhajcu na vyšetrovacích úkonoch z pohľadu vybranej judikatúry slovenských súdov, Najvyššieho súdu Českej republiky a v kontexte ustálenej judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva. Autorka poukazuje na nedostatočnú slovenskú právnu úpravu v oblasti úpravy účasti obhajcu na vyšetrovacom úkone a jeho upovedomenia policajtom, ako aj úpravy podmienok čítania zápisnice o výpovedi svedka z prípravného konania na hlavnom pojednávaní a použiteľnosti dôkazu pr ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
  Právo obhajcu zúčastniť sa na vyšetrovacích úkonoch trestného konania upravené v § 213 ods. 2 až 5 Trestného poriadku spôsobuje viaceré aplikačné problémy najmä v súvislosti s rozsahom a podmienkami, za akých je policajt povinný informovať obhajcu o mieste, čase a druhu úkonu, v súvislosti s obsahom tohto upovedomenia, dôsledkami postupu policajta, ako aj s otázkou umožnenia aktívnej a pasívnej účasti obhajcu na vyšetrovacom úkone.
Autor: prof. JUDr. Jozef Čentéš PhD.
Zdroj: Učená právnická spoločnosť
Abstrakt: Orgány činné v trestnom konaní (policajt a prokurátor) sú povinné konať tak, aby neporušili právo na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov, garantované článkom 48 ods. 2 Ústavy SR.

Úryvok z textu:
Prieťahy pri vyšetrovaní   Orgány činné v trestnom konaní (policajt a prokurátor) sú povinné konať tak, aby neporušili právo na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov, garantované článkom 48 ods. 2 Ústavy SR. Aj napriek tomu sa stretávame s prípadmi, keď v dôsledku nečinnosti alebo nesprávnej činnosti orgánov činných v trestnom konaní dochádza k neprimeranej dĺžke vyšetrovania trestnej činnosti. Judikatúra Ústavného súdu zbytočné prieťahy v trestnom konaní posudzuje podľa
Autor: JUDr. Ľubomír Macháček
Zdroj: Právne listy
Abstrakt: Článok polemizuje so závermi príspevku JUDr. Timoteja Baďa ohľadne toho, či postup policajta, ktorý obmedzí osobnú slobodu podľa § 85 ods. 2 Tr. por. možno označiť za vykonávanie služobného zákroku.

Úryvok z textu:
Môj krát­ky prís­pe­vok rea­gu­je na člá­nok uve­rej­ne­ný na tej­to strán­ke dňa 22. 08. 2018, autor: JUDr. Ba­ďo, viď: http://www.prav­ne­lis­ty.sk/clan­ky/a671-k-prob­le­ma­ti­ke-bez­pec­nos­tnych-pre­hlia­dok S je­ho zá­ver­mi si do­vo­lím ne­súh­la­siť a to z nas­le­dov­ných dô­vo­dov: Ak po­li­cajt ob­me­dzí osob­nú slo­bo­du oso­be pod­ľa § 85 ods. 2 Tr. por., jed­noz­nač­ne vy­ko­ná­va slu­žob­ný zá­krok. Slu­žob­ný zá­krok je „zá­ko­nom us­ta­no­ve­ná“ a v je­ho me­dzi
Autor: JUDr. Ing. Timotej Baďo
Zdroj: Právne listy
Abstrakt: Článok sa zaoberá postavením Kriminálneho úradu finančnej správy ako oznamovateľa trestnej činnosti a osobitne sa zaoberá aj účinkami a vzájomným vzťahom sťažnostného konania a oprávnením prokurátora zrušovať uznesenia policajta v prípravnom konaní

Úryvok z textu:
V praxi sa mož­no stret­núť s tým, že Kri­mi­nál­ny úrad fi­nan­čnej sprá­vy (ďa­lej aj „KÚFS“) pros­tred­níc­tvom re­fe­rá­tu tres­tných ozná­me­ní po­dá­va vo ve­ciach po­doz­re­nia z da­ňo­vých tres­tných či­nov (na kto­rých vy­šet­ro­va­nie, resp. skrá­te­né vy­šet­ro­va­nie nie je vec­ne prís­luš­ný) množ­stvo tres­tných ozná­me­ní a nás­led­ne v prí­pa­de nes­po­koj­nos­ti s vy­ba­ve­ním tres­tné­ho ozná­me­nia po­dá­va pro­ti uz­ne­se­niam sťaž­nos­ti. Som však to­ho ná­zo­ru, že
MENU