Nájdené právne články pre výraz: policajt

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 277

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

2776 dokumentov
1317 dokumentov
8233 dokumentov
17 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: doc. JUDr. Sergej Romža PhD.
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Východiskom pre vymedzenie poslania prostriedkov donútenia pred začatím trestného stíhania je ich normatívna úprava obsiahnutá v Trestnom poriadku, ako aj v z.č. 171/93 Zb. v znení noviel O Policajnom zbore SR a v neposlednom rade aj v Ústave SR z.č. 460/92 Zb. Autor venuje pozornosť nejprv normatívnej úprave prostriedkov donútenia vo vnútroštátnych právnych normách a následne poukazuje na ich úpravu obsiahnutú v normách medzinárodného práva predovšetkým v „ Dohovor e o ochrane ľudských práv a slobôd“. V časti venovanej historickému vývoji trestnopocesnej úpravy donútenia pred začatím tr ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
ÚVOD Prejavom procesného , či neprocesného donútenia v štádiu pred začatím trestného stíhania je zásah do občianskych práv a slobôd garantovaných okrem iných právnych noriem aj Ústavou Slovenskej republiky (z.č. 460/92 Zb.). Ústava Slovenskej republiky v čl. 16 ods. 1 garantuje každému nedotknuteľnosť osoby a jej súkromia. Zároveň Ústava SR stanovuje, že zásah do občianskych práv a slobôd je prípustný len na základe zákona (čl. 16 Ústavy SR). Z citovaného ustanovenia vyplýva, že úst
Autor: doc. JUDr. Jozef Olej CSc.
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Právo na osobnú slobodu je jedným z najzákladnejších ľudských práv a je priam bytostne späté s o samotnou ľudskou existenciou. Dôkazom uvedeného je celý doterajší historický vývoj v oblasti ľudských práv. Aj Ústava Slovenskej republiky venuje tejto problematike zvýšenú pozornosť, keď osobnú slobodu uvádza medzi základnými ľudskými právami. Autor vo svojom príspevku rozoberá súčasný právny stav, predovšetkým z pohľadu trestno-právnych predpisov. Dotýka sa predovšetkým takých inštitútov, akými sú predvedenie zadržanie podozrivého, zadržanie obvineného, zatýkací rozkaz, väzba a pod. Autor pri ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Právo na osobnú slobodu je jedným z najzákladnejších ľudských práv a je priam bytostne späté so samotnou ľudskou existenciou. Dôkazom uvedeného je aj zakotvenie práva na osobnú slobodu v jednom z prvých dokumentov obsahujúcich ľudské práva, a to v dokumente Magna Charta Libertatum, vydanej 15. júna 1215 na nátlak anglickej šľachty anglickým kráľom Jánom Bezzemkom. Magna Charta Libertatum v čl. 39 zakotvovala o. i. aj zákaz zadržania, uväznenia, zbavenia držby, postavenia mimo zákon a poslania
Autor: prof. JUDr. Jozef Madliak CSc,
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Sloboda pohybu a pobytu občanov určitého štátu patrí medzi základné atribúty demokratického usporiadania štátneho zriadenia. Preto sa tieto práva v Ústave Slovenskej republiky oprávnene nachádzajú medzi základnými ľudskými právami a slobodami. Ústava vychádza z medzinárodných dohovorov, ktoré tieto inštitúty upravujú. Ústava slobodu pohybu a pobytu upravuje rámcovo, tak ako sa to predpokladá na základný zákon štátu, majúc však pri tom na zreteli, že budú podrobnejšie upravené inými právnymi predpismi, ktoré logicky nesmú byť v rozpore s Ústavou.

Úryvok z textu:
Sloboda pohybu bola v ústavnom predpise na území Československa po prvý raz zakotvená až v Listine v roku 1991. Ústava Československej socialistickej republiky z roku 1960 (ústavný zákon č. 100/1960 Sb.), Ústava 9. mája (ústavný zákon č. 150/1948 Sb. Ústava Československej republiky), ani Ústavná listina Československej republiky – ústavný zákon č. 120/1921 Sb. z. a n. úpravu slobody pohybu neobsahovali; čo sa týka slobody pobytu, táto bola zakotvená už od roku 1920 – Ústavná listina Českoslo
Autor: JUDr. Michal Hvozda
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Skrátené vyšetrovanie je úsek trestného konania od začatia trestného stíhania do podania obžaloby, návrhu na schválenie dohody o uznaní viny a prijatí trestu alebo právoplatnosti rozhodnutia orgánu činného v trestnom konaní vo veci samej. V rámci neho sa vyhľadávajú, zabezpečujú a vykonávajú dôkazy v prípravnom konaní. Skrátené vyšetrovanie sa vykonáva o prečinoch [ trestný čin spáchaný z nedbanlivosti a úmyselný trestný čin, za ktorý zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení zákona č. 650/2005 Z. z. (ďalej len ,,TZ“) v osobitnej časti us ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
  Skrátené vyšetrovanie je úsek trestného konania od začatia trestného stíhania do podania obžaloby, návrhu na schválenie dohody o uznaní viny a prijatí trestu alebo právoplatnosti rozhodnutia orgánu činného v trestnom konaní vo veci samej. V rámci neho sa vyhľadávajú, zabezpečujú a vykonávajú dôkazy v prípravnom konaní. Skrátené vyšetrovanie sa vykonáva o prečinoch [ trestný čin spáchaný z nedbanlivosti a úmyselný trestný čin, za k
Autor: JUDr. Marek Rajnič
Zdroj: Bulletin advokácie SAK
Abstrakt: Článok poukazuje na aplikačné problémy, ktoré vznikli zavedením inštitútu zrýchleného skráteného vyšetrovania (právna úprava účinná od 1. januára 2006, zavedená rekodifikovaným Trestným poriadkom – zákon č. 301/2005 Z. z.). Autor dospieva k záveru, že treba novelizovať súvisiace ustanovenie Trestného poriadku.

Úryvok z textu:
Desaťkrát súdne trestaný Ladislav T. dňa 23. 4. 2008 o 01:40 h v meste K. v úmysle odcudziť tovar rozbil kameňom posuvné dvere predajne DM drogerie Markt a dvere predajne M + M, ďalej vytlačil dvere predajne potravín, pričom ho vyrušili a následne zadržali príslušníci PZ. Svojím konaním spôsobil spoločnosti DM drogerie Markt s. r. o. Bratislava škodu 20 349 Sk a spoločnosti M + M Potraviny s. r. o. Košice 10 000 Sk. Po jeho zadržaní prokurátor nariadil vykonať zr
Autor: doc. JUDr. Miloš Deset PhD.
Zdroj: Bulletin advokácie SAK
Abstrakt: Obsahom článku je posúdenie možností preventívneho riešenia domáceho násilia, najmä prostredníctvom inštitútu vykázania. V úvode článku je odôvodnenie potreby preventívneho riešenia domáceho násilia, prvá časť je venovaná podrobnejšej analýze samotného inštitútu vykázania, vrátane argumentov v prospech jeho zavedenia, ktoré na Slovensku navrhuje Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky po vzore Českej republiky, ako aj argumentov v jeho neprospech. Obsahom druhej časti, písanej z hľadiska de lege ferenda, je návrh možnej alternatívnej úpravy vykázani ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Úvod Viacerí autori sa zhodujú, že problematiku domáceho násilia[1] možno riešiť dvoma spôsobmi: buď na základe (i) represívneho prístupu, v podobe kriminalizácie určitého konania zavedením novej skutkovej podstaty alebo novelizácie už existujúcich právnych noriem alebo na základe (ii) prístupu preventívneho, ktorý vedie k zastaveniu prejavov domáceho násilia opatreniami netrestnej povahy.[2] Potrebu preventívneho prístupu k rie
Autor: JUDr. Peter Čopko
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Vychádzajúc z úlohy trestného konania, ktorou je predovšetkým zistiť, či sa stal skutok, či tento skutok napĺňa znaky skutkovej podstaty niektorého trestného činu (prečinu, zločinu, obzvlášť závažného zločinu) a či ho spáchal obvinený, aby tak mohol byť páchateľ takéhoto trestného činu spravodlivo potrestaný, je možné konštatovať, že jednou z rozhodujúcich činností, ktorými sa darí napĺňať uvedený účel, je nepochybne dokazovanie. Ak totiž rozhodovanie môžeme charakterizovať, ako najdôležitejšiu činnosť orgánov činných v trestnom konaní a súdu, tak potom dokazovanie je popri uvedenej činnosti n ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
I.   Úvod - všeobecne o dokazovaní Vychádzajúc z úlohy trestného konania, ktorou je predovšetkým zistiť, či sa stal skutok, či tento skutok napĺňa znaky skutkovej podstaty niektorého trestného činu (prečinu, zločinu, obzvlášť závažného zločinu) a či ho spáchal obvinený, aby tak mohol byť páchateľ takéhoto trestného činu spravodlivo potrestaný, je možné konštatovať, že jednou z rozhodujúcich činností, ktorými sa darí napĺňať uvedený účel, je nepochybne dokazovanie. Ak totiž rozho
Autor: JUDr. Martin Puchalla
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Právo na obhajobu predstavuje jedno zo základných práv obvineného v trestnom konaní. Najmä od jeho uplatnenia mnohokrát závisí zákonnosť celého trestného konania. Kľúčovým čiastkovým atribútom práva na obhajobu je právo obvineného vedieť, čo sa mu kladie za vinu. Aj keď v súčasnosti platný a účinný Trestný poriadok nadobudol účinnosť len dňa 1.1.2006 (zákon č. 301/2005 Z.z.) v súčasnosti je pripravovaná jeho pomerne rozsiahla novela. V tejto súvislosti autori rozoberajú niektoré inštitúty, ktoré v súvislosti s dotknutým čiastkovým právom obvineného na obhajobu prináša pripravovaná novela Tre ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Nepochybne najdôležitejším právom, ktoré sa realizuje v trestnom konaní je právo obvineného na obhajobu. Toto právo pritom pozostáva z viacerých čiastkových práv, a to najmä z práva osobnej obhajoby (§34), z práva na to, aby orgány činné v trestnom konaní s rovnakou starostlivosťou objasňovali všetky okolnosti svedčiace proti obvinenému a okolnosti svedčiace v jeho prospech (§ 2 ods.10), z práva byť poučený o svojom práve na obhajobu (§ 34 ods. 4), z práva zvoliť si obhajcu a vykonávať právo
Autor: Mgr. Miroslav Fico
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Dňa 1.1.2006 nadobudol účinnosť zákon č. 300/2005 Z. z. - Trestný zákon, ktorý predstavuje komplexnú rekodifíkáciu ( a nahradenie ) doteraz platného a celkovo viac ako 40 krát novelizovaného trestnoprávneho predpisu, a to Trestného zákona, ktorý bol uverejnený pod c. 140/1961 Zb. V súlade s legislatívnym plánom vlády SR, úlohami a cieľmi predmetnej rekodifíkácie došlo okrem iného ku podstatným zmenám a spresneniu podmienok uplatňovania aj u niektorých okolností vylučujúcich protiprávnosť. Najmä u nutnej obrany, ktorá z hľadiska praktického v rozhodovacej činnosti vyvolávala najväčšie problémy, ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Úvod Dňa 1.1.2006 nadobudol účinnosť zákon č. 300/2005 Z. z. - Trestný zákon, ktorý predstavuje komplexnú rekodifíkáciu ( a nahradenie ) doteraz platného a celkovo viac ako 40 krát novelizovaného trestnoprávneho predpisu, a to Trestného zákona, ktorý bol uverejnený pod c. 140/1961 Zb. V súlade s legislatívnym plánom vlády SR, úlohami a cieľmi predmetnej rekodifíkácie došlo okrem iného ku podstatným zmenám a spresneniu podmienok uplatňovania aj u niektorých okolností vylučujúcich protipráv
Autor: JUDr. Milan Hodás PhD.
Zdroj: Bulletin advokácie SAK
Abstrakt: Zaistenie osoby predstavuje závažný zásah do osobnej slobody jednotlivca. Po dekriminalizácii verbálnych útokov na štátny orgán sa javí oprávnenie policajta na zaistenie osoby z dôvodu urážky policajta na útvare Policajného zboru alebo útvare Železničnej polície ako neodôvodnené. K rovnakému záveru dochádza autor aj pri oprávnení na zaistenie osoby z dôvodu, že na útvare Policajného zboru alebo útvare Železničnej polície uráža inú osobu, pretože z hľadiska váženia spoločenských záujmov predstavuje zaistenie ako operatívne ochranné opatrenie oveľ ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Problematika ľudských práv a rozsah legitímnych zásahov do ľudských práv a slobôd je stále aktuálnou témou. Je ťažké nájsť mieru, v rámci ktorej majú orgány exekutívy v rukách efektívne zbrane (oprávnenia), ktoré nepredstavujú neodôvodnený zásah do ľudských práv a slobôd a zároveň dokážu tieto ľudské práva a slobody účinne chrániť. Aktuálnosť tejto témy potvrdzuje oprávnenie niektorých orgánov exekutívy na zaistenie osoby z dôvodu hrubej ura
MENU