Nájdené právne články pre výraz: poriadkové delikty

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 13

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

69 dokumentov
2 dokumenty
120 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: JUDr. Tibor Seman PhD.
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Autor sa v príspevku orientuje na tri oblasti, súvisiace s ukladaním sankcií obci za nesplnenie zákonných povinností na úseku ochrany životného prostredia. V prvej časti ponúka pojednanie o všeobecnej možnosti postihovania obce za spáchanie správneho poriadkového deliktu. Následne v druhej, obsahovo nadväzujúcej, časti poukazuje na možnosť postihovania obce za spáchanie správneho deliktu na úseku ochrany a tvorby životného prostredia, a to s konkrétnym dôrazom na oblasť odpadového hospodárstva, vodného hospodárstva a oblasť ochrany prírody a krajiny. V tretej časti autor predkladá zamyslenie s ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Obsahom tohto príspevku sú tri nasledovné oblasti: 1.    Pojednanie o možnosti postihovania obce za spáchanie správneho poriadkového deliktu. 2.    Poukázanie na možnosť postihovania obce za spáchanie správneho deliktu na úseku ochrany a tvorby životného prostredia (s dôrazom na oblasť odpadového hospodárstva, vodného hospodárstva a ochrany prírody a krajiny). 3.    Zamyslenie sa nad súbehom správnych deliktov a ich postihovaním vo svet
Autor: JUDr. Mária Havelková PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Princíp ne bis in idem je jedným z tradičných princípov trestného práva. Vplyvom činnosti Rady Európy a práva európskej únie pozorujeme presakovanie tohto princípu aj do oblasti správneho sankcionovania. Predmetom príspevku je posúdenie rozsahu prípustnosti zákazu dvojitého stíhania v správnom trestaní. Z dôvodu názorovej nejednotnosti právnej teórie aj aplikačnej praxe sa autorka zameriava predovšetkým na disciplinárne delikty.

Úryvok z textu:
1  ÚVOD V poslednom období môžeme aj v podmienkach Slovenskej republiky pozorovať zvýšenie záujmu právnych teoretikov ako aj aplikačnej praxe o oblasť správneho trestania. Dôvodom je predovšetkým vplyv Rady Európy, ktorá od 80. rokov minulého storočia, prostredníctvom rozhodovacej činnosti Európskeho súdu pre ľudské práva (ďalej len „ESĽP“) a jeho autonómneho výkladu pojmov trestný čin a trestnosť, postupne rozširuje záruky spravodlivého procesu a základné t
Autor: JUDr. Radomír Jakab PhD.
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: V predkladanom článku sa autor zaoberá vymedzením práva na spravodlivý proces najmä v Európskom dohovore o ľudských právach pod vplyvom jeho výkladu zo strany Európskeho súdu pre ľudské práva. Aj keď to zo znenie Európskeho dohovoru explicitne nevyplýva, právo na spravodlivý súdny proces sa vzťahuje aj na rozhodovanie orgánov verejnej správy v administratívno-právnych veciach. V rámci tohto príspevku sa analyzuje miera aplikácie práva na spravodlivý proces aj na administratívnoprávne záležitosti, ako aj spôsob zabezpečenia uplatnenia tohto práva v podmienkach Slovenskej republiky.

Úryvok z textu:
  I.    ÚVOD Právo na spravodlivý proces má svoje výsadné a nezastupiteľné miesto v systéme základných práv a slobôd. Totiž jeho existencia, konkrétna právna úprava a reálna aplikácia sú determinujúcimi okolnosťami pre faktické uplatňovanie akýchkoľvek ďalších základných práv a slobôd. Bez existencie tohto práva a jeho riadneho uplatňovania by ostatné základné práva a slobody nemali zabezpečený spôsob ochrany a výkonu; boli by iba prázdnymi frázami. Právo na spravod
Autor: JUDr. Mária Havelková PhD.
Zdroj: Projustice
Abstrakt: Správne trestanie predstavuje oblasť správneho práva, ktorej sa v poslednej dobe začína venovať zvýšená pozornosť. Tak ako v prípade celého právneho odvetvia, aj pri uplatňovaní zodpovednosti za spáchanie správnych deliktov chýba komplexná právna úprava, nakoľko skutkové podstaty správnych deliktov sú zakotvené vo viac ako 200 právnych predpisoch. Problematika procesného postupu správnych orgánov pri vyvodzovaní zodpovednosti za spáchané správne delikty je síce čiastočne kodifikovaná v zákone SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o priestupkoch“) a v ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
ÚVOD Správne trestanie predstavuje oblasť správneho práva, ktorej sa v poslednej dobe začína venovať zvýšená pozornosť. Tak ako v prípade celého právneho odvetvia, aj pri uplatňovaní zodpovednosti za spáchanie správnych deliktov chýba komplexná právna úprava, nakoľko skutkové podstaty správnych deliktov sú zakotvené vo viac ako 200 právnych predpisoch. Problematika procesného postupu správnych orgánov pri vyvodzovaní zodpovednosti za spáchané správne delikty je síce čiastočne kodifikovaná
Autor: JUDr. Alexander Fuchs
Zdroj: Bulletin advokácie SAK
Abstrakt: Kolega Mgr. Viliam Poništ, PhD. (ďalej len „autor“) v Bulletine slovenskej advokácie č. 1-2/2020 v článku pod názvom Urážlivý jazyk podaní v civilnom sporovom konaní načal zaujímavú a nepochybne aktuálnu tému, s ktorou som sa zatiaľ v odbornej literatúre nestretol.

Úryvok z textu:
Kolega Mgr. Viliam Poništ, PhD. (ďalej len „autor“) v Bulletine slovenskej advokácie č. 1-2/2020 v článku pod názvom Urážlivý jazyk podaní v civilnom sporovom konaní načal zaujímavú a nepochybne aktuálnu tému, s ktorou som sa zatiaľ v odbornej literatúre nestretol. Podľa autora sa v civilnom súdnom konaní od strán sporu, ale aj od súdu samotného očakáva dodržiavanie elementárnych pravidiel slušnosti, ako aj dodržiavanie dôstojnosti samotného konania. Použ
Autor: JUDr. Radomír Jakab PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Autor analyzuje možné právne a mimoprávne determinanty majúce vplyv na vývoj právnej úpravy správneho súdnictva vo všeobecnosti, ako aj na území Slovenskej republiky. V rámci toho sa zamýšľa najmä nad vplyvom súdnych orgánov medzinárodných a nadnárodných inštitúcií, procesom europeizácie a preberania spoločných princípov a hodnôt aj v oblasti súdnej kontroly verejnej správy.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Nevyhnutným predpokladom riadneho a efektívneho fungovania verejnej správy je existencia účinného systému kontroly nad ňou, jej aktivitami a výsledkami pôsobenia. Existuje viacero nástrojov, prostredníctvom ktorých sa uskutočňuje kontrola verejnej správy, pričom tie sa navzájom odlišujú na základe rôznych atribútov. Jedným zo základných diferenciačných atribútov je delenie kontroly podľa toho, či je vykonávaná subjektom začleneným v rámci kontrolovaného subjektu, tzv. vnútorná
Autor: JUDr. Róbert Ružička
Zdroj: Učená právnická spoločnosť
Kľúčové slová: enviromentálny deliktpojem priestupoktrestný činprečin
Abstrakt: Zabezpečenie zdravého a bezpečného životného prostredia si začína vyžadovať stále väčšie náklady a rovnako stúpajú aj náklady na odstraňovanie následkov rôznych protiprávnych konaní smerujúcich voči životnému prostrediu. Európske spoločenstvo je rovnaké znepokojené narastajúcim počtom závažných deliktov trestných činov proti životnému prostrediu a ich dôsledkami, ktoré čoraz častejšie presahujú hranice štátov, v ktorých došlo k spáchaniu týchto trestných činov. Nezákonné konanie ohrozujúce životné prostredie si preto vyžaduje primeranú reakciu či už v režime správneho alebo súdneho trestania.

Úryvok z textu:
I.       Úvod do problematiky Rozvoj spoločnosti je bezprostredne a nepretržite spätý s prírodnými podmienkami, využívaním prírodných zdrojov a zásahmi do životného prostredia. Tieto faktory zásadne ovplyvňujú na rôznych úrovniach alebo v rozličných regiónoch negatívne alebo pozitívne jeho kvalitu, a tým aj spôsob života dnes už 7 miliárd ľudí na našej planéte, na ktorej ich prirodzený prírastok vzrastá za každú sekundu viac než o dvoch. V niektorých lo
Autor: JUDr. Zuzana Kiselyová PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Článok pojednáva o problematike rozhodovacích procesov vo vzťahu k správnemu trestaniu. Autorka poukazuje na niektoré problematické inštitúty správneho trestania a analyzuje ich možné riešenia s poukazom na súdnu judikatúru.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Na rozdiel od trestného práva, ktoré v súčasnosti pozná len jediný delikt, správne právo trestné vyniká tradične pluralitou deliktov. Teória správneho práva člení správne delikty z rôznych hľadísk do viacerých skupín. Vzhľadom na súčasnú slovenskú právnu úpravu možno správne delikty členiť na priestupky a iné správne delikty. Iné správne delikty netvoria vnútorne homogénny celok. Členia sa na správne disciplinárne delikty, správne poriadkové delikty, zmiešané správne delikty (práv
Autor: JUDr. Róbert Ružička
Zdroj: Učená právnická spoločnosť
Abstrakt: Biodiverzita predstavuje mimoriadnu rozmanitosť ekosystémov, biotopov a druhov, ktoré nás obklopujú. Poskytuje nám potravu, čerstvú vodu a čistý vzduch, prístrešie a liečivá, zmierňuje prírodné katastrofy, skazy spôsobené škodcami a ochorenia a prispieva k regulovaniu podnebia. Biodiverzita teda tvorí náš prírodný kapitál, pričom poskytuje ekosystémové služby, ktoré podporujú naše hospodárstvo. S ohľadom na narastajúci význam biodiverzity je preto stále viac a viac aktuálne vhodné nastavenie právneho systému deliktuálnej zodpovednosti za správne a súdne delikty na úseku ochrany tejto zložky ži ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
I.        Príroda a biodiverzita Pojem biodiverzita zahŕňa rôznorodosť živých foriem na všetkých úrovniach od genetickej rozmanitosti v rámci určitého druhu, cez druhovú rozmanitosť všetkých rastlín, živočíchov a mikroorganizmov, po rozmanitosť spoločenstiev organizmov v ekosystémoch. Uvedomujúc si závislosť ľudskej civilizácie od živých zložiek prostredia a hrozbu, ktorú môže neuvážené využívanie živej prírody predstavovať, sa svet dohodol na nevy
MENU