Nájdené právne články pre výraz: porušenie práv obvinených

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 5

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

171 dokumentov
47 dokumentov
46 dokumentov
1 dokument
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: Mgr. Lukáš Mareček PhD.
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Autor v príspevku vo všeobecnosti charakterizuje vzťah medzinárodného a vnútroštátneho trestného súdnictva, kde poukazuje na rozdiel medzi jednotlivými druhmi orgánom medzinárodnej trestnej spravodlivosti. V ďalšej časti sa venuje charakteristike princípu komplementarity typického pre Medzinárodný trestný súd. K jeho objasneniu pristupuje tak predostretím doktrinálnej diskusie, ako aj na základe na jeho aplikácie Medzinárodným trestným súdom v jeho rozhodovacej činnosti.

Úryvok z textu:
23.1        Úvod Komplementarita je princíp, ktorý sa uplatňuje na vzťah medzi medzinárodným a vnútroštátnym súdnictvom. Nejde o pojem, ktorý sa v právnej terminológii vyskytoval. V oblasti medzinárodného práva ide o nóvum,1 ktoré do neho preniklo spolu s prijatím Rímskeho štatútu Medzinárodného trestného súdu (ďalej len „Rímsky štatút j2 a vzťahuje sa v zásade len na vzťah Medzinárodného trestného súdu (ďalej len „Súd“) a vnútroštátneho súdnictva. V ost
Autor: JUDr. Michal Maslen PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Právna veda v súčasnosti vychádza z toho, že analógia slúži k preklenutiu medzier v práve. Podstata analógie spočíva všeobecne v tom, že norma je použitá na skutkovou podstatu, zákonom jasne neriešenú, a to za určitých ustanovených podmienok. Oblasť správneho trestania však musí za každých okolností ovládať zásada zákonnosti, ktorá vyžaduje jasnosť, zrozumiteľnosť a určitosť vyjadrenia predpokladov a znakov vzniku administratívnoprávnej zodpovednosti. Príspevok analyzuje mieru a možnosť použitia analógie v slovenskej právnej úprave správneho trestania.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Inštitút analógie v aplikačnej praxi vystihuje porovnanie angloamerického a kontinentálneho právneho systému. Angloamerický právny systém zdôrazňuje úlohu sudcov. Poukazuje na to, že žiadna sústava príkazov a zákazov nemôže komplexne postihovať všetky situácie, a preto sú sudcovia vybavení oprávnením, aby riešili nové a závažné situácie. Naproti tomu v kontinentálnom právnom systéme súdy nemôžu tvoriť právo. Avšak na druhej strane nemôžu sa dopustiť odmietnutia spravodlivosti. Medz
Autor: JUDr. Ondrej Repa PhD.
Zdroj: Učená právnická spoločnosť
Abstrakt: Výsluch svedka je jedným z kľúčových dôkazných prostriedkov, ktorý môže orgán činný v trestnom konaní v rámci prípravného konania a súd v rámci konania súdneho vykonať, aby tak mohol byť naplnený hlavný predmet trestného konania deklarovaný v § 1 Trestného poriadku. V súlade s ust. § 119 ods. 1 Trestného poriadku musí byť každý dôkazný prostriedok získaný podľa zákona a zároveň striktne podľa zákona aj vykonaný. Napriek zákonným limitom, ktoré upravujú tento procesný úkon a rozvíjajúcej sa judikatúre reflektujúcej na dané prípady je možné konštatovať, že naďalej sa pri predmetnom inštitúte vys ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Úvod  Výsluch svedka je jedným z kľúčových dôkazných prostriedkov, ktorý môže orgán činný v trestnom konaní v rámci prípravného konania a súd v rámci konania súdneho vykonať, aby tak mohol byť naplnený hlavný predmet trestného konania deklarovaný v § 1 Trestného poriadku. V súlade s ust. § 119 ods. 1 Trestného poriadku musí byť každý dôkazný prostriedok získaný podľa zákona a zároveň striktne podľa zákona aj vykonaný. Napriek zákonným limitom, ktoré upravujú tento procesný
Autor: Mgr. Ing. František Vojtuš
Zdroj: Akadémia Policajného zboru v Bratislave
Abstrakt: Autori sa v príspevku zaoberajú pokynmi prokurátora v prípravnom konaní najmä z hľadiska ich formy a obsahových náležitostí. Osobitne analyzujú problematiku možnosti prokurátora vydať pokyn, ktorým policajtovi uloží povinnosť vydať konkrétne rozhodnutie v prípravnom konaní. Rozoberajú zákonné možnosti prokurátora vydať takýto pokyn, ako aj limity a súlad vydania takéhoto pokynu vo vzťahu k základným zásadám trestného konania, najmä k zásade voľného hodnotenia dôkazov. Na základe záveru o nemožnosti vydania takéhoto pokynu prokurátora podľa platného Trestného poriadku, ako aj jeho prípadných li ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1. Úvod Orgány činné v trestnom konaní rozhodujú v zásade o väčšine dôležitých vecí v trestnom konaní uznesením, a to najmä v jeho štádiu označovanom ako prípravné konanie. V zmysle § 176 ods. 1 písm. d) zákona č. 301/2005 Trestný poriadok v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „TP“ alebo „Trestný poriadok“) uznesenie musí obsahovať odôvodnenie, ak zákon neustanovuje inak. Predmetom príspevku je rozbor problematiky vydávania pokynov na vydanie uznesenia v prípravnom konaní zo strany
MENU