Nájdené právne články pre výraz: porušovanie povinnosti pri správe cudzieho majetku

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 19

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

158 dokumentov
92 dokumentov
251 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: JUDr. Juraj Jankuv PhD.
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Problematika zmeny klímy na planéte Zem patrí v súčasnosti k významným globálnym ekologickým problémom. Zmena klímy podľa vedeckej obce súvisí, s tzv. skleníkovým efektom, alebo skleníkovým javom, konkrétne so zvýšeným podielom tzv. skleníkových plynov, t.j. plynných látok spôsobujúcich skleníkový efekt (predovšetkým oxidu uhličitého, vodnej pary, metánu, prízemného ozónu, oxid dusného atď.) v atmosfére. Skleníkový efekt je vo svojej podstate primárne ochranným faktorom života na planéte Zem. Funguje na princípe zadržiavania tepla, ktoré našej planéte vysiela Slnko prostredníctvom procesu ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Úvod Problematika zmeny klímy na planéte Zem patrí v súčasnosti k významným globálnym ekologickým problémom. Zmena klímy podľa vedeckej obce súvisí, s tzv. skleníkovým efektom, alebo skleníkovým javom,[1] [2] konkrétne so zvýšeným podielom tzv. skleníkových plynov, t.j. plynných látok spôsobujúcich skleníkový efekt (predovšetkým oxidu uhličitého, vodnej pary, metánu, prízemného ozónu, oxid dusného atď.) v atmosfére.[3] Skleníkový efekt je vo svojej podstate primárne ochranným faktor
Autor: JUDr. Peter Šamko
Zdroj: Právne listy
Abstrakt: Poznámky k návrhu na zaujatie stanoviska Najvyššieho súdu SR k otázke, či správca konkurznej podstaty môže spáchať trestný čin porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku porušením povinnosti postupovať pri výkone funkcie s odbornou starostlivosťou

Úryvok z textu:
Naj­vyš­ší súd SR z dô­vo­du ne­jed­not­nej roz­ho­do­va­cej čin­nos­ti plá­nu­je za­ujať zjed­no­cu­jú­ce sta­no­vis­ko k otáz­ke, či správ­ca kon­kur­znej pod­sta­ty mô­že spá­chať trest­ný čin po­ru­šo­va­nia po­vin­nos­ti pri sprá­ve cu­dzieho ma­jet­ku pod­ľa § 237 ale­bo § 238 Tr. zák. po­ru­še­ním po­vin­nos­ti pos­tu­po­vať pri vý­ko­ne fun­kcie s od­bor­nou sta­ros­tli­vos­ťou v zmys­le § 8 ods. 2 zá­ko­na č. 328/1991 Zb. o kon­kur­ze (ide eš­te o bý­va­lý zá­kon o kon­kur­ze, mo­men
Autor: JUDr. Peter Pénzeš LL.M., PhD.
Zdroj: Učená právnická spoločnosť
Abstrakt: Pod vplyvom finančnej krízy sa ochrana spotrebiteľa dostala do väčšej pozornosti regulačných a dohľadových orgánov na celom svete. Článok analyzuje slovenskú legislatívu v oblasti ochrany spotrebiteľa na finančnom trhu. Kým právny rámec v oblasti ochrany klientov subjektov kolektívneho investovania a obchodníkov s cennými papiermi je dostatočne robustný, v oblasti ochrany klientov bánk, poisťovní a spotrebiteľských úverov je právne úprava menej podrobná. Slovenská republika neposkytuje efektívne nástroje mimosúdneho riešenia sporov na finančnom trhu.

Úryvok z textu:
ÚVOD Účastníci finančného trhu (domácnosti, podniky, štát) sa vyznačujú rôznou mierou sofistikovanosti, disponujú rozličnou mierou znalostí o fungovaní finančného trhu a rizikách spojených s investovaním. Najmä domácnosti (fyzické osoby) sú v tomto zmysle v nerovnocennom postavení vo vzťahu k finančným inštitúciám, keďže medzi nimi existuje finančná a informačná asymetria. K jej zmierneniu prispievajú pravidlá ochrany spotrebiteľa na finančnom trhu, ktoré ustanovuje štát v platných právny
Autor: Mgr. Andrej Bonko
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Príspevok poukazuje nielen na rôzne druhy rozporov a spôsoby ich riešenia v rôznych normatívnych systémoch, ale predovšetkým sa zamerať na spôsoby odstraňovania vnútorného rozporu v právnom poriadku spočívajúceho v súčasnom dovolení a zakázaní jedného a toho istého správania ústavne konformným spôsobom. Ďalej poukazuje na skutočnosť, že štandardné pravidlá odstraňovania rozporu dvoch právnych noriem nie sú vždy spoľahlivým nástrojom odstránenia rozporu a že môžu viesť aj k takému rozpor odstraňujúcemu výkladu, ktorý je ústavne nonkonformný za predpokladu, že vzájomný pomer dvoch právnych norie ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Právny poriadok predstavuje právne záväzný a štátnou mocou vynútiteľný normatívny systém. Vynútiteľnosť uložených pozitívnych a negatívnych povinnosti, teda príkazov a zákazov uložených právnymi normami tvoriacimi celok normatívneho systému, štátnou mocou odlišuje tento normatívny systém od iných normatívnych systémov, dodržiavanie noriem ktorých nevynucuje štát, ale spoločenská skupina do ktorej jednotlivec patrí alebo chce patriť prostredníctvom sociálneho tlaku spočívajúceho v h
Autor: JUDr. Branislav Jablonka PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Odborná starostlivosť je základný fenomén pri výkone funkcie štatutára v obchodných spoločnostiach. Príspevok sa zaoberá kritériami týkajúcimi sa povinností štatutárov zachovávať odbornú starostlivosť pri výkone funkcie.

Úryvok z textu:
1 Úvod Odborná starostlivosť sa čím ďalej viac dostáva do popredia ako základný fenomén pri výkone funkcie štatutára korporácie. Od každého štatutára sa prirodzene očakáva, že bude plniť svoju funkciu v čo najlepšom záujme korporácie, ako aj v záujme všetkých osôb, ktoré sú majetkovo zaangažované na majetku korporácie. Príspevok poukazuje na rôzne aspekty súvisiace s odbornou starostlivosťou pri výkone funkcie štatutára. Cieľom príspevku je rozobrať: 1) Aké kritériá je možné upl
Autor: doc. JUDr. Jaroslav Klátik PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Autor sa v článku venuje tendenciám presadzujúcim uplatnenie princípu ultima ratio. Autor odmietol názory, že princíp ultima ratio nie je žiadnym spôsobom zakotvený v právnom poriadku a súdna prax tento princíp nevyužíva. Právny poriadok Slovenskej republiky je založený na právnom pozitivizme a nie na právnom formalizme, t. j. záväznosť zákona nespočíva v záväznosti jeho slovnej formulácie, ale v záväznosti záujmov, kvôli ktorým bol prijatý a ktoré má chrániť. Záväzným je preto obsah právnych pravidiel a nie slová použité na vyjadrenie právnych pravidiel

Úryvok z textu:
Úvod Trestné právo je odvetvím právneho poriadku, ktorého prostriedky majú a musia byť používané, ak použitie iných prostriedkov právneho poriadku neprichádza do úvahy, pretože už boli vyčerpané alebo sú zjavne neúčinné alebo nevhodné. Použitie trestnoprávneho postupu bez toho, aby prostriedky iných právnych odvetví, najmä prostriedky súkromnoprávne a pri ich nedostatočnosti sankcie administratívne, boli použité, by bol v rozpore so zásadou subsidiarity trestnej represie, ktor
Autor: JUDr. Peter Šamko
Zdroj: Právne listy
Abstrakt: Príspevok, publikovaný aj v justičnej revue, sa zaoberá niektorými aspektmi predaja majetku právnických osôb ako aj prípustným rizikom v komernčnej sfére ako okolnosťou vylučujúcou protiprávnosť činu

Sprievodný text: Po-mer-ne veľ-kú časť ná-pa-du or-gá-nov čin-ných v tres-tnom ko-na-ní a sú-dov tvo-rí po-su-dzo-va-nie tres-tných ozná-me-ní (a nás-led-ne ob-ža-lôb), kto-ré sú po-dá-va-né v sú-vis-los-ti s pre-da-jom ma-jet-ku, kto-rý vlas-tníc-ky pat-rí práv-nic-kej oso-be (naj-mä štá-tu, ob-ciam ale-bo ob-chod-ným spo-loč-nos-tiam). Tres-tné ozná-me-nia sú po-dá-va-né naj-mä v prí-pa-doch, keď sa zme-ní ob-sa-de-nie šta-tu-tár-nych or-gá-nov práv-nic-kých osôb, pri-čom „no-vé ve-de-nie“ je ná-zo-ru, že ma-je-tok práv-nic-kej oso-by bol pre-da-ný pod ce-nu, za ne-vý-hod-ných pod-mie-nok ale-bo bez súh-la-su op-ráv-ne-né-ho or-gá-nu práv-nic-kej oso-by. Po-kiaľ ide o štát, či ob-ce, tak tres-tné ozná-me-nia sú po-dá-va-né prak-tic-ky po kaž-dých voľ-bách, či už parla-men-tých, res-pek-tí-ve ko-mu-nál-nych, pri kto-rých prí-de k zme-ne v or-gá-noch štá-tu ale-bo v or-gá-noch sa-mos-prá-vy. V ta-kých-to prí-pa-doch sa pri hod-no-te-ní pre-da-ja ma-jet-ku štá-tu, či ob-ce na-mie-ta hlav-ne ta-kým spô-so-bom, že pri pre-da-ji bol po-ru-še-ný zá-kon (nap-rík-lad zá-kon o sprá-ve ma-jet-ku štá-tu), pre-daj bol reali-zo-va-ný bez vý-be-ro-vé-ho ko-na-nia a ne-bo-la zis-ťo-va-ná naj-vyš-šia mož-ná po-nu-ka, prí-pad-ne, že štát (obec) kú-pil ma-je-tok, kto-rý vô-bec ne-pot-re-bo-val.

Úryvok z textu:
Po­mer­ne veľ­kú časť ná­pa­du or­gá­nov čin­ných v tres­tnom ko­na­ní a sú­dov tvo­rí po­su­dzo­va­nie tres­tných ozná­me­ní (a nás­led­ne ob­ža­lôb), kto­ré sú po­dá­va­né v sú­vis­los­ti s pre­da­jom ma­jet­ku, kto­rý vlas­tníc­ky pat­rí práv­nic­kej oso­be (naj­mä štá­tu, ob­ciam ale­bo ob­chod­ným spo­loč­nos­tiam). Tres­tné ozná­me­nia sú po­dá­va­né naj­mä v prí­pa­doch, keď sa zme­ní ob­sa­de­nie šta­tu­tár­nych or­gá­nov práv­nic­kých osôb, pri­čom „no­vé ve­de­nie“ je ná­zo­ru,
Autor: JUDr. Eva Sihelniková PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Príspevok na tému Úverový podvod, podvodný úpadok a zavinený úpadok sa týka vybraných trestných činov so zameraním na spôsob ich spáchania a skutkové okolnosti, za ktorých k nim dochádza ako aj na postavenie veriteľa ako poškodeného a možnosti jeho ochrany.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Trestný čin úverového podvodu sa zaraďuje medzi majetkové trestné činy, subjekt je všeobecný, z hľadiska subjektívnej stránky sa vyžaduje úmyselné zavinenie. Objektívna stránka spočíva v konaní páchateľa, ktorý vyláka úver alebo jeho zabezpečenie tak, že iného uvedie do omylu ohľadom splnenia podmienok, ktorých splnenie je potrebné na poskytnutie úveru, alebo ohľadom podmienok jeho splácania. 2 Úverový podvod V rámci svojej praxe som sa stretla s prípadom, kedy bolo zo stra
Autor: JUDr. Andrej Beleš PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Príspevok sa zaoberá komparáciou hraníc minimálnej škody a súvisiacich pojmov, ktoré sú okolnosťami odôvodňujúcimi použitie vyššej trestnej sadzby, na Slovensku, v Českej republike a v Rakúsku. Tieto aspekty sú skúmané v súvislosti s trestnými sadzbami.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Rozsah kriminalizácie pri majetkových a ekonomických trestných činoch ako aj množstvo ďalších ťažiskových otázok fungovania trestnoprávneho systému patrí do sféry suverénneho rozhodovania každého štátu, s výnimkou určitých základných štandardov kriminalizácie v zásade tých najzávažnejších protiprávnych konaní, čo vyplýva z prameňov medzinárodného práva alebo práva Európskej únie . Každý štát si tak v zásade vo svojej legislatíve určí, akú minimálnu úroveň závažnosti musí dosiahnuť
Autor: JUDr. Stanislav Mihálik PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Autori sa v predmetnom príspevku zameriavajú na ochranu osôb pri správe ich majetku prostredníctvom trestného činu porušovanie povinnosti pri správe cudzieho majetku. Ide o jeden z trestných činov, prostredníctvom ktorých zabezpečuje Trestný zákon ochranu veriteľov. Autori sa na predmetnú problematiku nezameriavajú len z hľadiska analytického, teda trestnoprávnej charakteristiky, ale rovnako z hľadiska praktického, teda rozhodovacej praxe súdov (s dôrazom na výkladovú rovinu predmetných ustanovení).

Úryvok z textu:
1 ÚVODOM Projekt VEGA pod názvom „Právna ochrana ucastníkov ekonomicko-pravnych vzťahov s akcentom na trestnoprávnu ochranu veriteľov“ (vedúcim projektu je doc. JUDr. Eduard Burda, PhD.) sa v čase dokončenia predkladaného príspevku nachádza v treťom, a teda finálnom roku jeho realizácie. Podstata projektu v najširších súvislostiach v zmysle žiadosti o finančný príspevok spočíva v interdisciplinárnom vedeckom rozbore právnej úpravy vybraných trestných činov, ktoré slúžia na ochranu účastní
MENU