Nájdené právne články pre výraz: poškodzovanie finančných záujmov európskych spoločenstiev

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 10

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

75 dokumentov
30 dokumentov
31 dokumentov
1 dokument
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: doc. JUDr. Sergej Romža PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, patrí medzi, tzv. „Core crimes“, ktoré svojim charakterom najviac ohrozujú a poškodzujú záujmy Európskej únie a jej občanov. Vzhľadom na štruktúrovanosť skutkovej podstaty trestného činu poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, vzniká v aplikačnej praxi množstvo interpretačných a aplikačných problémov týkajúcich sa rozhodujúcich pojmových znakov, predovšetkým objektívnej stránky, predmetného trestného činu. Osobitne uvedené platí vo vzťahu k správnemu tak skutkovému, ako aj formálnemu vymedzeniu porušenia ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
ÚVODOM Cieľom tohto príspevku je poukázať na niektoré interpretačné a aplikačné problémy súvisiace s normatívnym vymedzením jednotlivých pojmových znakov tak objektívnej, ako aj subjektívnej stránky skutkovej podstaty trestného činu poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev. Objektom tohto trestného činu je teda ochrana finančných záujmov Európskej únie a poškodzovanie finančných záujmov Európskych spoločenstiev, čo patrí medzi tzv. „Core crimes“, ktoré svojou pov
Autor: prof. JUDr. Jozef Čentéš PhD.
Zdroj: Učená právnická spoločnosť
Abstrakt: Novodobá hospodárska kriminalita má široký diapazón. V klasickom rozmere ide o trestné činy ohrozujúce alebo porušujúce trhovú ekonomiku, hospodársku disciplínu, trestné činy proti mene a trestné činy daňové a pod. Spoločným menovateľom páchania týchto trestných činov je, že páchatelia zneužívajú prostriedky hospodárskeho systému a ich konanie je motivované ziskom.

Úryvok z textu:
Páchatelia spravidla pracujú v exponovanom postavení, väčšinou ide o štatutárnych zástupcov obchodných spoločností, členov dozorných rád, zamestnancov podnikateľských subjektov. Spoločným menovateľom trestnej činnosti je príležitosť a určitá miera hospodárskeho vplyvu. Do hospodárskej kriminality zaraďujeme aj trestné činy z iných súvisiacich oblastí kriminality. Rada Európy vymenovala šestnásť základných oblastí hospodárskej kriminality. Napríklad kartelové trestné činy, podvodné získava
Autor: Mgr. Mariana Pokoraczka
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstrakt: Príspevok sa zameriava na prípustnosť Záverečných správ úradu OLAF v správnom konaní v zmysle zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších právnych predpisov. Z hľadiska kontinuity sú v príspevku definované základné pojmy súvisiace s postavením úradu, s postupmi pri vyšetrovaní a so Záverečnými správami úradu OLAF.

Úryvok z textu:
  1 ÚVOD Európsky úrad pre boj proti podvodom (ďalej len „OLAF“) je jedným z orgánov Európskej únie (ďalej len „EÚ“), v ktorého právomoci je vyšetrovanie konaní, ktoré môžu akýmkoľvek spôsobom poškodiť, resp. ohroziť finančné záujmy EÚ. Právomoci a kompetencie úradu OLAF sú upravené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 883/2013 o vyšetrovaniach vykonávaných Európskym
Autor: npor. JUDr. Miroslav Srholec
Zdroj: Právne listy
Abstrakt: Autor sa v príspevku zameriava na efektivitu odhaľovania trestnej činnosti subvenčného charakteru.

Úryvok z textu:
Sub­ven­čná tres­tná čin­nosť Autor pred sa­mot­ných člán­kom od­ka­zu­je kaž­dé­ho či­ta­te­ľa na oboz­ná­me­nie sa s me­tó­da­mi prá­ce a vý­hra­da­mi, kto­ré sú uve­de­né v I. čas­ti člán­ku Kri­mi­na­lis­tic­ké aví­zo. V pred­lo­že­nom člán­ku sa autor po ko­rup­čných tres­tných či­noch za­me­ria na efek­ti­vi­tu od­ha­ľo­va­nia tres­tnej čin­nos­ti sub­ven­čné­ho cha­rak­te­ru. Mé­dia oby­va­teľ­stvo tak­mer na den­nej bá­ze bom­bar­du­jú rôz­ny­mi „kau­za­mi“ či „ne­zá­kon­nos
Autor: Doc. JUDr. Margita Prokeinová PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Predmetom článku je zaoberať sa ekonomickou kriminalitou právnických osôb. Tento fenomén je jeden z dôvodov, prečo zavádzame priamu trestnú zodpovednosť právnických osôb do nášho právneho poriadku. Konečný výsledok legislatívneho procesu týkajúci sa trestnej zodpovednosti právnických osôb však toto konštatovanie zatieňuje. V dôsledku silného lobingu nadnárodných spoločností došlo k výraznej redukcii majetkových a hospodárskych trestných činov, ktoré zastrešujeme pod ekonomickú kriminalitu. Záujmy právnických osôb boli vyvýšené nad záujmy spoločnosti.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Problematika ekonomickej kriminality páchanej právnickými osobami nie je novodobým spoločenským fenoménom. Vzhľadom na realitu tohto tvrdenia bolo potrebné hľadať optimálne riešenie takéhoto neželaného stavu. V podmienkach Slovenskej republiky náš právny systém najskôr pristúpil k zavedeniu tzv. nepriamej trestnej zodpovednosti právnických osôb, ktorý sa však ukázal byť neefektívny a bezúčelový. Samozrejme, že kvôli tomuto faktu sme boli podrobovaní kritike európskych štruktúr, a
Autor: Mgr. Michael Válek
Zdroj: Učená právnická spoločnosť
Abstrakt: Národná rada SR schválila 16. októbra 2014 návrh zákona o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti . Zákon upravuje ochranu zamestnancov pred prípadnými postihmi za oznámenie kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti a povinnosti zamestnávateľov pri prijímaní a vybavovaní takýchto podaní.

Úryvok z textu:
Národná rada SR schválila 16. októbra 2014 návrh zákona o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti . Zákon upravuje ochranu zamestnancov pred prípadnými postihmi za oznámenie kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti a povinnosti zamestnávateľov pri prijímaní a vybavovaní takýchto podaní. Ministerstvo vnútra SR ho vypracovalo na základe uznesenia vlády z marca 2013 k návrhu opatrení na zabezpečenie plnenia odporúčaní prijatých Pracovnou
Autor: JUDr. Tomáš Mikuláš
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Príspevok sa zaoberá hlavnými znakmi korupčnej činnosti a inštitúciami, ktoré v podmienkach Slovenskej republiky bojujú proti korupcii ako jedným zo závažných spoločenských javov, ktorý neustále púta pozornosť širokej verejnosti.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Korupcia má znaky skrytej činnosti, a preto aj jej zisťovanie, odhaľovanie a dokumentovanie si vyžaduje špeciálny prístup, ktorý vyplýva zo spôsobov páchania a utajovania. Korupciu preto možno označiť aj ako latentnú trestnú činnosť, čo znamená skrytá. Znakom latentnej trestnej činnosti1 je skutočnosť, že orgány zabezpečujúce úlohy na úseku jej kontroly o nich nevedia. K latentnej trestnej činnosti sa vyjadril Nednídal , ktorý uviedol, že za rozhodujúce kritérium na začlenenie spác
Autor: prof. JUDr. Ján Šanta PhD.
Zdroj: Učená právnická spoločnosť
Abstrakt: Článok sa venuje skutkovej podstate trestného činu subvenčného podvodu zakotveného v § 225 Tr. zákona. Tento trestný čin analyzuje tak z pohľadu právneho stavu de lege lata, ale najmä de lege ferenda. Poukazuje pritom na dve zrejmé nesprávnosti v existujúcej právnej úprave, ktoré je potrebné novelizovať. Prvou z nich je chybná právna konštrukcia „kto neoprávnene získanú dotáciu ...“, uvedená v § 225 ods. 2 Tr. zákona, pretože správna má by „kto oprávnene získanú dotáciu ...“ Druhou nesprávnosťou je dvakrát použitý analogický pojem „v rozsahu väčšom” a „väčšia škoda“ v § 225 ods. 2 a § 225 ods. ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
„Zisk je sladký, i keď pochádza z podvodu.“ Tento výrok slávneho gréckeho dramatika Sofokla odráža jednu zo základných čŕt ľudskej povahy, a to aj schopnosť klamať, ktorá je zakorenená v ľudskej mysli od nepamäti. V kronike ľudských úspechov sa tiež schopnosť podvádzať a klamať javila ako rozhodujúca pri získavaní nadvlády nad protivníkmi. História ukázala, že tak ako napr. na bojisku, tak aj v cirkvi či na vedúcich postoch nadnárodných spoločností, ľudstvo uplatňovalo a uplatňuje im
Autor: prof. JUDr. Ján Šanta PhD.
Zdroj: Učená právnická spoločnosť
Abstrakt: Autori sa vo svojom príspevku venujú skutkovej podstate trestného činu subvenčného podvodu zakotveného v § 225 Tr. zákona. Tento trestný čin analyzujú tak z pohľadu právneho stavu de lege lata, ale najmä de lege ferenda. Poukazujú pritom na dve zrejmé nesprávnosti v existujúcej právnej úprave, ktoré je potrebné novelizovať. Prvou z nich je chybná právna konštrukcia „kto neoprávnene získanú dotáciu ...", uvedená v § 225 ods. 2 Tr. zákona, pretože správna má by „kto oprávnene získanú dotáciu ..." Druhou nesprávnosťou je dvakrát použitý analogický pojem „v rozsahu väčšom" a „väčšia škoda" v § 225 ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
„Zisk je sladký, i keď pochádza z podvodu." Tento výrok slávneho gréckeho dramatika Sofokla odráža jednu zo základných črt ľudskej povahy, a to aj schopnosť klamať, ktorá je zakorenená v ľudskej mysli od nepamäti. V kronike ľudských úspechov sa tiež schopnosť podvádzať a klamať javila ako rozhodujúca pri získavaní nadvlády nad protivníkmi. História ukázala, že tak ako napr. na bojisku, tak aj v cirkvi či na vedúcich postoch nadnárodných spoločností, ľudstvo uplatňovalo a uplatňuje impozan
Autor: JUDr. Martina Chmurová
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Príspevok sa zameriava na daňové úniky, konkrétne na odhaľovanie daňových únikov prostredníctvom tzv. whistleblowing-u. Vzhľadom na závažnosť spoločenského problému akým sú daňové úniky je diskusia o tom nástroji určite aktuálna. Whistleblowing áno či nie? Je tento mechanizmus účinný a našou spoločnosťou akceptovateľný? A mali by byť oznamovatelia za to odmeňovaní?

Úryvok z textu:
ÚVOD Fungovanie štátu je bezpochyby viazané aj na riadny výber daní. V ideálnej spoločnosti je platenie daní cťou, všetky daňové subjekty platiť dane chcú a dane platia pretože vedia, že je to ich podiel na fungovaní štátu a blahobyte spoločnosti. Avšak Slovenská republika, rovnako ako všetky ostatné štáty, riešia pálčivý problém nazývaný daňové úniky. Mechanizmov, nástrojov, postupov, teoretických prístupov a myšlienok ako bojovať na tomto poli je skutočne mnoho. Napriek výrazným s
MENU