Nájdené právne články pre výraz: poškodzovanie veriteľa

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 30

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

79 dokumentov
105 dokumentov
265 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: Mgr. Tomáš Čentík
Zdroj: Ulpianus
Abstrakt: Právo na obhajobu je jedným z najvýznamnejších práv obvineného v trestnom konaní, ktoré garantuje článok 50 ods. 3 Ústavy SR a ďalej ho rozvíjajú jednotlivé ustanovenia Trestného poriadku (napr. § 2 ods. 9, § 34 ods. 1, § 44). Účelom práva na obhajobu je prispieť náležitým a včasným spôsobom k objasneniu takých skutočností, ktoré obvineného zbavujú viny zo spáchania trestného činu, resp. jeho vinu zmierňujú. Právo na obhajobu sa nemá vnímať ako právo zločinca, ktorý ho využíva, resp. zneužíva preto, aby sa vyhol trestnému stíhaniu alebo trestu – ako sa to niekedy nesprávne interpretuje – ale ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Právo na obhajobu je jedným z najvýznamnejších práv obvineného v trestnom konaní, ktoré garantuje článok 50 ods. 3 Ústavy SR a ďalej ho rozvíjajú jednotlivé ustanovenia Trestného poriadku (napr. § 2 ods. 9, § 34 ods. 1, § 44). Účelom práva na obhajobu je prispieť náležitým a včasným spôsobom k objasneniu takých skutočností, ktoré obvineného zbavujú viny zo spáchania trestného činu, resp. jeho vinu zmierňujú. Právo na obhajobu sa nemá vnímať ako právo zločinca, ktorý ho využíva, resp. zneužíva
Autor: JUDr. Peter Šamko
Zdroj: Právne listy
Abstrakt: Článok sa zaoberá niektorými aspektmi subjektívneho presvedčenia ako častnej nosnej argumentácie obvinených, či poškodených osôb pri ekonomických trestných činoch

Úryvok z textu:
Pod­sta­tou toh­to prís­pev­ku je prob­le­ma­ti­ka sub­jek­tív­ne­ho pres­ved­če­nia v tres­tnom prá­ve, kto­ré je v praxi v práv­nej ar­gu­men­tá­cii tak ob­vi­ne­ných (ob­haj­cov) ako aj poš­ko­de­ných osôb (spl­no­moc­ne­ných zá­stup­cov) po­mer­ne bež­né a je vy­uží­va­né naj­mä v ob­las­ti eko­no­mic­kej tres­tnej čin­nos­ti. Sub­jek­tív­ne pres­ved­če­nie ako ob­ha­job­ný ar­gu­ment ob­vi­ne­né­ho, res­pek­tí­ve ako ar­gu­ment na po­da­nie tres­tné­ho ozná­me­nia zo stra­ny poš­ko­
Autor: Mgr. Ing. František Vojtuš
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstrakt: Ekonomická trestná činnosť (kriminalita) predstavuje významnú časť celkovej trestnej činnosti, a to najmä s ohľadom na ňou spôsobenú materiálnu škodu. Príspevok sa zoberá jednak popisom úrovne, dynamiky a objasnenosti ekonomickej kriminality ako celku, ale aj jej častí, ktoré sú charakteristické trestnou činnosťou, pri ktorej dochádza porušovaniu záujmov veriteľov. Zároveň sú skúmané vybrané kriminogénne faktory, ktoré by mohli mať vplyv na úroveň a dynamiku trestnej činnosti spojenej s poškodzovaním veriteľa. Analýza je vykonaná za použitia popi ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
  Úvod Cieľom príspevku je opísať a zhodnotiť doterajší stav a vývoj trestnej činnosti v oblasti ekonomickej kriminality, a to osobitne so zameraním na trestné činy, pri ktorých dochádza k poškodzovaniu chránených záujmov veriteľov. Analyzovaný je vývoj, dynamika, štruktúra a trendy trestnej činnosti na úrovni ekonomickej kriminality, resp. na úrovni vybranej časti trestných činov primárne zasahujúcich osoby, ktoré majú v rámci
Autor: JUDr. Peter Šamko
Zdroj: Právne listy
Abstrakt: Príspevok v stručnosti reaguje na aplikačné problémy týkajúce sa súbehu trestných činov úverového podvodu a poškodzovania veriteľa.

Sprievodný text: Za-ují-ma-vú prob-le-ma-ti-ku v ap-li-kač-nej praxi tvo-rí po-su-dzo-va-nie mož-nos-ti spá-chania sú-be-hu tres-tných či-nov úve-ro-vé-ho pod-vo-du pod-ľa § 222 Tr. zák. a poš-ko-dzo-va-nia ve-ri-te-ľa pod-ľa § 239 Tr. zák. Skut-ko-vé okol-nos-ti v po-su-dzo-va-ných prí-pa-doch sú spra-vid-la ta-ké, že je uzat-vo-re-ná úve-ro-vá zmlu-va a na pod-kla-de nej pos-kyt-nu-té fi-nan-čné pros-tried-ky, pri-čom ako za-bez-pe-če-nie pos-kyt-nu-té-ho úve-ru slú-žia rôz-ne hnu-teľ-né ve-ci (kto-ré sú vo vlas-tníc-tve úve-ro-vé-ho dl-žní-ka a dl-žník ich má aj na-ďa-lej u se-be), na kto-rých sa zria-di zá-lož-né prá-vo v pros-pech pos-ky-to-va-te-ľa úve-ru (a zá-ro-veň sa za-ká-žu dl-žní-ko-vi aké-koľ-vek dis-po-zí-cie so za-lo-že-ný-mi hnu-teľ-ný-mi ve-ca-mi, naj-mä ich pre-daj da-ro-va-nie a po-dob-ne).

Úryvok z textu:
Za­ují­ma­vú prob­le­ma­ti­ku v ap­li­kač­nej praxi tvo­rí po­su­dzo­va­nie mož­nos­ti spá­chania sú­be­hu tres­tných či­nov úve­ro­vé­ho pod­vo­du pod­ľa § 222 Tr. zák. a poš­ko­dzo­va­nia ve­ri­te­ľa pod­ľa § 239 Tr. zák. Skut­ko­vé okol­nos­ti v po­su­dzo­va­ných prí­pa­doch sú spra­vid­la ta­ké, že je uzat­vo­re­ná úve­ro­vá zmlu­va a na pod­kla­de nej pos­kyt­nu­té fi­nan­čné pros­tried­ky, pri­čom ako za­bez­pe­če­nie pos­kyt­nu­té­ho úve­ru slú­žia rôz­ne hnu­teľ­né ve­ci (kto­ré
Autor: JUDr. Peter Šamko
Zdroj: Právne listy
Abstrakt: Pre-vo-d ma-jet-ku spo-loč-nos-ti alebo obchodných podielov ako konanie slúžiace na zakrytie trestného činu poš-ko-dzo-va-nia ve-ri-te-ľa.

Úryvok z textu:
V sú­vis­los­ti s mno­žia­ci­mi sa pre­vod­mi ob­chod­ných po­die­lov v spo­loč­nos­tiach s ru­če­ným ob­me­dze­ním na oso­by, kto­ré nie sú spô­so­bi­lé pok­ra­čo­vať v pod­ni­ka­teľ­skej čin­nos­ti (nap­rík­lad oso­by men­tál­ne za­os­ta­lé, cu­dzin­ci, kto­rí od­ídu do cu­dzi­ny, prí­pad­ne bez­do­mov­cov a po­dob­ne) a v sú­vis­los­ti aj s mno­žia­ci­mi sa ob­ža­lo­ba­mi, kto­ré ob­ža­lo­va­ným kla­dú za vi­nu v skut­ko­vej ve­te ob­ža­lo­by prá­ve pre­vod ob­chod­né­ho po­die­lu na nes­p
Autor: Mgr. Anna Belkina
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Autor považuje škodu za jeden zo znakov úpadkových trestných činov a porovnáva reflexiu škody ako znaky úpadkového trestného činu v slovenskom, českom a ruskom trestnom práve.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Trestné činy, ktoré sa v slovenskom trestnom práve bežne označujú ako “úpadkové trestné činy”, zákonodarca v súčasnosti neidentifikuje ako samostatnú skupinu trestných činov, čo vyplýva z nesystematického umiestnenia posudzovaných skutkových podstát v štvrtej hlave Trestného zákona č. 300/2005 Z. z. z 2. júla 2005 v znení neskorších predpisov (ďalej iba „Trestný zákon“), ktorá sa zaoberá majetkovými trestnými činmi. Medzi tzv. „úpadkové trestné činy” patria nasledujúce trestné činy
Autor: JUDr. Jakub Ľorko PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstrakt: V predkladanom príspevku sa autori zamerali na profil páchateľa vybraných trestných činov s akcentom na ochranu veriteľov. Analyzovaný súbor predstavuje všetkých aktuálne odsúdených vo výkone trestu odňatia slobody za vybrané trestné činy s akcentom na ochranu veriteľov a vzhľadom na nie častý výskyt, resp. „stíhanie“ predmetných trestných činov, ide len o štyroch odsúdených. Autori vybraný súbor odsúdených podrobili kvalitatívnej analýze, pričom spoločné komparačné kritériá predstavuje vybraných 5 kriminogénnych faktorov, ktorými sú osobná char ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
  1 Výskumné zámery projektu Projekt VEGA s názvom Právna ochrana uč astnikov ekonomicko-pravnych vzťahov s akcentom na trestnoprávnu ochranu veriteľov, ktorého vedúcim je doc. JUDr. Eduard Burda, PhD., sa momentálne nachádza v treťom roku realizácie. Podstata projektu v zmysle žiadosti o dotáciu/finančný príspevok – návrhu vedeckého projektu, spočíva v interdisciplinárnom vedeckom rozbore právnej úpravy vybraných trestných
Autor: doc. JUDr. Eduard Burda PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstrakt: Článok hlbšie analyzuje jednotlivé spôsoby spáchania trestných činov poškodzovania veriteľa a zvýhodňovania veriteľa a snaží sa ustáliť ich výklad pre potreby praxe i ďalšieho vedeckého skúmania.

Úryvok z textu:
  Predmetom tohto článku je analýza jednotlivých spôsobov spáchania trestného činu poškodzovania veriteľa podľa § 239 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len „Trestný zákon“ alebo „TZ“), pričom nejde o komplexný rozbor celého trestného činu, ale o nadviazanie na predchádzajúce práce v rámci riešenia grantovej úlohy37 Na začiatku je potrebné prízvukovať, že následkom trestného činu pošk
Autor: JUDr. Natália Hangáčová
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstrakt: Vpríspevku sa autorka venovala najmä skutkovej podstate trestného činu poškodzovania veriteľa a skutkovej podstate trestného činu zvýhodňovania veriteľa; ich vzájomnému prepojeniu a vzťahu k iným skutkovým podstatám úpadkových trestných činov vo svetle rozhodnutí krajských súdov. Článok predkladá konkrétne de lege ferenda návrhy vo vzťahu k trestnému činu poškodzovania veriteľa s cieľom legislatívne zjednotiť jeho dve základné skutkové podstaty. Článok zároveň načrtáva možné legislatívne zmeny skutkovej podstaty trestného činu zvýhodňovania ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
  Úvod Obchodné spoločnosti a jednotlivci stále viac rozširujú svoje podnikateľské aktivity do ďalších krajín Európskej únie. Ak sa spoločnosti dostanú do finančných ťažkostí, nezriedka sa osoby konajúce za (dlžiace) spoločnosti uchýlia k zbavovaniu majetku. Majetok prevádzajú na iné osoby, aby sa vyhli uspokojeniu veriteľov, ateda zmarili uspokojenie svojich veriteľov. Veriteľov pred takýmito konaniami chránia aj ustanovenia o
Autor: JUDr. Peter Šamko
Zdroj: Právne listy
Abstrakt: Čánok sa zaoberá pomerne sporným prípadom vyvodzovania trestnej zodpovednosti záložného veriteľa za úmyselné nevykonanie (nerealizovanie) záložného práva.

Úryvok z textu:
Cie­ľom toh­to prís­pev­ku je pou­ká­zať na niek­to­ré tres­tné ve­ci, kto­ré sa tý­ka­li za­bez­pe­če­nia poh­ľa­dáv­ky pros­tred­níc­tvom zá­lož­né­ho prá­va a práv­nej kva­li­fi­ká­cie tres­tné­ho či­nu poš­ko­dzo­va­nia ve­ri­te­ľa. Ide o prí­pa­dy, v kto­rých zá­lož­ný ve­ri­teľ od­mie­ta pris­tú­piť k reali­zá­cii (vý­ko­nu) zá­lož­né­ho prá­va vo vzťa­hu k svoj­mu dl­žní­ko­vi a tým zá­ro­veň ma­rí us­po­ko­je­nie poh­ľa­dáv­ky svoj­ho vlas­tné­ho ve­ri­te­ľa. Tie­to prí­pa­dy sú sí­ce
MENU