Nájdené právne články pre výraz: poskytovateľ zdravotnej starostlivosti

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 44

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

359 dokumentov
138 dokumentov
1444 dokumentov
13 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: JUDr. Rudolf Kasinec PhD.
Zdroj: Projustice
Abstrakt: Predpoklady vzniku zodpovednosti pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, osoby spôsobilé poskytovať zdravotnú starostlivosť, druhy právnej zodpovednosti a jednotlivé následky nesprávne poskytnutej zdravotnej starostlivosti.

Úryvok z textu:
V lekárskej praxi často dochádza k prípadom, keď dôjde k pochybeniu zdravotného pracovníka. Následkom takého pochybenia môže byť poškodenie zdravia pacienta, ktoré v krajných prípadoch môže viesť až k jeho smrti. Osoba, ktorá v rámci poskytovania zdravotnej starostlivosti robí určitý úkon, musí myslieť na to, že s takýmto úkonom sa spájajú dôsledky, a nie zriedka ide o dôsledky právne. Zodpovednosť je vo všeobecnosti zložitou témou. Cieľom článku je v stručnosti načrtnúť problematiku právnej
Autor: Mgr. Peter Senko
Zdroj: Projustice
Abstrakt: V lekárskej praxi často dochádza k prípadom, keď dôjde k pochybeniu zdravotného pracovníka. Následkom takého pochybenia môže byť poškodenie zdravia pacienta, ktoré v krajných prípadoch môže viesť až k jeho smrti. Osoba, ktorá v rámci poskytovania zdravotnej starostlivosti robí určitý úkon, musí myslieť na to, že s takýmto úkonom sa spájajú dôsledky, a nie zriedka ide o dôsledky právne. Zodpovednosť je vo všeobecnosti zložitou témou. Cieľom článku je v stručnosti načrtnúť problematiku právnej zodpovednosti pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

Úryvok z textu:
V lekárskej praxi často dochádza k prípadom, keď dôjde k pochybeniu zdravotného pracovníka. Následkom takého pochybenia môže byť poškodenie zdravia pacienta, ktoré v krajných prípadoch môže viesť až k jeho smrti. Osoba, ktorá v rámci poskytovania zdravotnej starostlivosti robí určitý úkon, musí myslieť na to, že s takýmto úkonom sa spájajú dôsledky, a nie zriedka ide o dôsledky právne. Zodpovednosť je vo všeobecnosti zložitou témou. Cieľom článku je v stručnosti načrtnúť problematiku právnej
Autor: JUDr. Soňa Ralbovská Sopúchová PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Autorka v článku rozoberá problematiku elektronického zdravotníctva v spojitosti s ochranou osobných údajov. Prvá časť príspevku poskytuje prehľad a vysvetlenie základných súvisiacich pojmov, ktorými sú elektronické zdravotníctvo a e-health, zdravotná starostlivosť či osobný údaj. Autorka ďalej predstavuje nariadenie o ochrane osobných údajov, a to najmä v kontexte osobných údajov pacientov, ktoré sú v digitálnej spoločnosti uchovávané v online prostredí. Autorka si kladie otázku, aké práva majú pacienti v súvislosti s ochranou ich osobných údajov a aké povinnosti vznikli poskytovateľom zdravo ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Spoločnosť prechádza v posledných rokoch mnohými významnými zmenami, ktoré prenikajú do rôznych oblastí spoločenského života. Predmetom zmien sú spôsoby výkonu práv, využívania služieb a komunikácie, kedy pri týchto činnostiach dochádza k masívnemu zavádzaniu informačno- komunikačných technológií. Medzi ne možno zaradiť počítač, mobilný telefón, tablet, televíziu, platobnú kartu a mnohé ďalšie. V uvedených prípadoch ide o technické zariadenia, ktoré umožňujú vyhľadávať, získavať, u
Autor: Mgr. Barbora Blašková
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Ústavné úpravy v Slovenskej republike a v Českej republike garantujú právo na bezplatnú zdravotnú starostlivosť na základe zdravotného poistenia. Judikatúra ústavných súdov oboch štátov je jednotná v tom, že právo na bezplatnú zdravotnú starostlivosť bezvýhradne neznamená, že by určitá časť poskytovanej zdravotnej starostlivosti nemohla byť spoplatnená. Ide o tú časť zdravotnej starostlivosti, ktorá prekračuje rozsah a obsah štandardnej zdravotnej starostlivosti poskytovanej na základe zdravotného poistenia. Autorka v príspevku analyzuje vývoj a tendencie spoplatnenia zdravotnej starostlivosti ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1 ÚSTAVNÁ ÚPRAVA PRÁVA NA BEZPLATNÚ ZDRAVOTNÚ STAROSTLIVOSŤ Právo na bezplatnú zdravotnú starostlivosť ako súčasť práva na ochranu zdravia patrí k sociálnym právam patriacim do práv druhej generácie. V slovenskej ústavnej úprave je uvedené v druhej vete čl. 40 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „Ústava SR“): „Na základe zdravotného poistenia majú občania právo na bezplatnú zdravotnú starostlivosť a na zdravotnícke pomôcky za podmienok, ktoré ustanoví zákon.“ Článok 40 Ústavy SR u
Autor: Mgr. Barbora Blašková
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Zákonom č. 62/2012 Z. z. upravil zákonodarca minimálne mzdové nároky sestier a pôrodných asistentiek. Ústavný súd SR nálezom sp. zn. PL. ÚS 13/2012 rozhodol o nesúlade uvedeného zákona s Ústavou SR. Príspevok sa zaoberá právnymi úvahami, ktoré viedli Ústavný súd SR k prijatiu rozhodnutia o vyslovení nesúladu. Neopomína aj odlišné stanoviská štyroch sudcov ÚS SR v predmetnom rozhodnutí. Ústavný súd SR pri rozhodovaní vychádzal najmä zo skutočnosti, že verejný záujem na zvýšenie platov sestier je vykúpený neprimeranou a náhlou záťažou do majetku neštátnych poskytovateľov. Podľa názoru Ústavného ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1 DÔVODY PRIJATIA ZÁKONA Na úvod je vhodné predovšetkým priblížiť situáciu, ktorá predchádzala prijatiu zákona. Rok 2011 bol poznačený štrajkom lekárov spočívajúci v podávaní hromadných výpovedí . Cieľom lekárov bolo vynútiť si zvýšenie platov prijatím príslušnej zákonnej úpravy. Výsledkom nátlakovej akcie lekárov bolo prijatie zákona č. 512/2011 Z. z., ktorým sa mení zákon č. 578/2004 o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti. Týmto zákonom boli lekárom vymedzené ich minimálne mzdové n
Autor: Mária Sabayová
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Zrážková daň je nástrojom, ktorý má zabrániť určitým druhom daňových únikov, alebo obchádzaniu daňových povinností. Je zameraná na konkrétne predmety zdanenia, alebo skupiny, kde je vysoké riziko daňových únikov a tam, kde ich rozsah by mohol viesť značným daňovým stratám. Farmaceutický priemysel v tejto oblasti bol už dlhodobo pod drobnohľadom. Cieľ autorít v snahe predvídať ich a zabrániť im, viedol k novele zákona o dani z príjmov. Niektoré z prijatých zmien možno však označiť za diskutabilné s ohľadom ich praktickú realizáciu, ktorá podkopáva dôveru v spravodlivosť a legitímnosť daní.

Úryvok z textu:
ÚVOD Snahy o daňovú optimalizáciu možno identifikovať v rôznych odvetviach hospodárskej činnosti, zdravotníctvo nevynímajúc. Dlhodobo sa za nespravodlivý a nekorektný považoval prístup k zdaňovaniu rôznych benefitov poskytovaných vo forme peňažných i nepeňažných plnení lekárom, lekárnikom, a iným zdravotníckym zamestnancom od farmaceutických spoločností, výrobcov liekov, liečebných pomôcok a pod.. Kým v bežne, ak zamestnávateľ poskytne peňažné, alebo nepeňažné plnenie zamestnancovi, musí
Autor: JUDr. Soňa Ralbovská Sopúchová PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Príspevok sa zaoberá témou poskytovania zdravotnej starostlivosti prostredníctvom Internetu, ktoré sa stalo predmetom elektronického zdravotníctva - tzv. e-Healthu. V úvodnej časti príspevku sa autorka zameriava na objasnenie základných súvisiacich pojmov a legislatívy. V ťažiskovej časti príspevku autorka vysvetľuje formy poskytovania zdravotnej starostlivosti a jej prepojenie s oblasťou informatizácie spoločnosti. Hlavnou skúmanou problematikou je možnosť poskytovania zdravotnej starostlivosti prostredníctvom Internetu. Je to možné? Môžu občania využívať svoje právo na zdravotnú starostlivos ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Spoločnosť prechádza v posledných rokoch mnohými významnými zmenami, ktoré prenikajú do rôznych oblastí spoločenského života. Predmetom zmien sú spôsoby výkonu práv, využívania služieb a komunikácie, kedy pri týchto činnostiach dochádza k masívnemu zavádzaniu informačnokomunikačných technológií. Medzi ne možno zaradiť počítač, mobilný telefón, tablet, televíziu, platobnú kartu a mnohé ďalšie. V uvedených prípadoch ide o technické zariadenia, ktoré umožňujú vyhľadávať, získavať,
Autor: prof. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská PhD.
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: V živote zamestnanca nastanú aj také skutočnosti, ktoré negatívne ovplyvnia jeho zdravotný stav a následne aj spôsobilosť vykonávať prácu. Zákonník práce preto upravuje aj to, ako riešiť situácie nepriaznivej zdravotnej spôsobilosti zamestnanca, ktorá musí byť preukázaná lekárskym posudkom. Vzhľadom na to, že Zákonník práce rozlišuje medzi zdravotnou nespôsobilosťou zamestnanca z dôvodu napr. bežnej choroby alebo úrazu z povolania a právna úprava relevantných posudkov je v mnohých aspektoch strohá, aplikačná prax sa borí s množstvom problémov najmä pri skončení pracovného pomeru. Preto je v pr ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
ÚVOD Prianím každého zamestnanca je pracovať u zamestnávateľa v priaznivom pracovnom prostredí a prípadne u toho istého zamestnávateľa vo vhodných a výhodných podmienkach zrealizovať aj celú svoju profesijnú kariéru. Uvedená situácia sa však javí ako z rozprávky. Pracovné pomery končia buď z dôvodu na strane zamestnávateľa, kedy dochádza napr. k zrušeniu výroby alebo jej časti, alebo z dôvodov na strane zamestnanca. Dôvody na strane zamestnanca by sme mohli vnímať aj ako také, ktoré si za
Autor: Mgr. Dalibor Maťko
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Príspevok sa zaoberá všeobecnými predpokladmi pre vznik právnej zodpovednosti. Podrobnejšie rozoberá jednotlivé predpoklady, a to v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti. Vymenúva a charakterizuje jednotlivé druhy právnej zodpovednosti vo vzťahu k zdravotníckym pracovníkom, pričom bližšie skúma trestnoprávnu zodpovednosť v zdravotníctve.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD V súvislosti s výkonom zdravotníckeho povolania dochádza často k zásahom do telesnej integrity osôb- pacientov. Záujmom štátu, ale i samotných osôb preto je, aby takéto zásahy boli uskutočňované v súlade s právnymi predpismi a najnovšími vedeckými poznatkami modernej medicíny. Ani najmodernejšie diagnostické prístroje, či dlhoročná prax zdravotníckych pracovníkov však nemôžu zabrániť tomu, aby pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti nedošlo k pochybeniu. Ak je takéto pochybenie d
Autor: JUDr. Ľubica Cehlárová
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: V príspevku objasňujem podstatu poučenia ako významnej súčasti predpokladu poskytovania zdravotnej starostlivosti - informovaného súhlasu s poskytovaním zdravotnej starostlivosti. Zaoberám sa úpravou poučenia tak ako je obsiahnutá v právnych predpisoch v oblasti zdravotnej starostlivosti. Bližšie sa zaoberám jeho aspektami týkajúcimi sa predovšetkým osoby, ktorá poskytuje poučenie aj osoby, ktorá je informovaná, t. j. subjektami práva na poučenie a zároveň povinnosti informovať. Poukazujem na problémy, ktoré ošetrujúcim zdravotníckym pracovníkom a pacientom vznikajú v súvislosti s aplikáciou t ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Predmetom regulácie noriem správneho práva sú o. i. právne vzťahy súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti. Právna úprava v tejto oblasti hlavne v poslednom období prešla viacerými zmenami, ktoré doposiaľ nemožno považovať za ukončené. Reagovala tak na meniace sa podmienky v spoločnosti nevynímajúce ani túto oblasť. Určovanie možností a limitov pacienta i ošetrujúceho zdravotníckeho pracovníka v procese spolupodieľania sa na liečbe je predmetom záujmu právnikov i ošetrujúcich zdravo
MENU