Nájdené právne články pre výraz: pôsobnosť prokuratúry

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 12

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

15 dokumentov
30 dokumentov
59 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: JUDr. Peter Sepeši
Zdroj: Učená právnická spoločnosť
Abstrakt: Národná rada SR v súčasnosti prejednáva v prvom čítaní návrh zmien 11 zákonov, ktoré ako celok predstavujú významnú zmenu v systéme fungovania Prokuratúry SR. V odbornom článku uverejnenom na tejto stránke autor - prokurátor generálnej prokuratúry, prezentuje svoj subjektívny odborný pohľad na pripravované legislatívne zmeny.

Úryvok z textu:
Úvod Žijeme v 21. storočí, Slovenská republika je suverénny štát, ktorý buduje svoj originálny systém správy verejných vecí, ktorého kvalita a stabilita je významne závislá od systému rozdelenia verejnej moci, ktorú v súlade so schválenými pravidlami (všeobecne záväznými právnymi predpismi - medzinárodné zmluvy, právne akty EÚ, ústava, zákony a ostatné právne predpisy) vykonáva sústava orgánov verejnej moci. Právomoci, vzájomné väzby, kontrolné mechanizmy a brzdy medzi jednotlivými zl
Autor: Mgr. Michal Považan PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Kľúčové slová: pôsobnosť prokuratúryprokuratúraštátne zastupiteľstvo
Abstrakt: Článok sa zaoberá orgánmi žaloby a zastúpenia štátu na Slovensku v rokoch 1526 až 1848. Jeho predmetom je sledovanie hlavne inštitútov, ktoré boli predchodcami neskôr založeného štátneho zastupiteľstva, ktoré sa v 20. Storočí transformovalo na prokuratúru. V skúmanom období dochádza postupne k vzniku viacerých inštitútov, ktoré plnia vyšetrovaciu a obžalovaciu funkciu na krajinskej ako aj regionálnej a miestnej úrovni. V ich vzniku sa odráža vedomie spoločnosti o stúpajúcej úlohe štátu v takej závažnej oblasti ako je spravodlivosť. Súkromná žaloba v Uhorsku nie je eliminovaná, ale verejná žalo ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Prokuratúra (štátne zastupiteľstvo) vznikala v európskej právnej kultúre v rôznych podmienkach. Od toho závisel aj rozsah jej právomocí a postavenie v rôznych obdobiach vývoja tohto právne fenoménu. Všeobecne možno prokuratúru charakterizovať ako „úrad spravodlivosti, ktorému v mene štátu prislúcha ochrana práv a právom chránených záujmov fyzických a právnických osôb; stíhanie vecí trestných; v niektorých krajinách má tiež pôsobnosť a súčinnosť pri civilných veciach a tiež je doz
Autor: JUDr. Peter Šamko
Zdroj: Právne listy
Abstrakt: Príspevok sa zaoberá najnovším usmernením Generálnej prokuratúry SR o ktorého správnosti vyslovuje pochybnosti, pričom pochybnosti vyslovuje aj o tom, či výklad zákonov môže generálna prokuratúra realizovať prostredníctvom usmernení

Sprievodný text: Niž-šie v texte je nas-ke-no-va-né us-mer-ne-nie Ge-ne-rál-nej pro-ku-ra-tú-ry SR (vy-da-né za-stu-pu-jú-cim ge-ne-rál-nym pro-ku-rá-to-rom), kto-ré vy-slo-vu-je práv-ny ná-zor, že v prí-pa-doch, keď dôj-de ku ko-na-niu spo-čí-va-jú-ce-mu v tom, že od-be-ra-te-ľo-vi zem-né-ho ply-nu je preu-ká-za-teľ-ne do-ru-če-né od-stú-pe-nie od zmlu-vy o do-dáv-ke zem-né-ho ply-nu (kto-rá zmlu-va ho op-ráv-ňo-va-la na od-ber za sta-no-ve-ných zá-kon-ných a zmluv-ných pod-mie-nok) a od-be-ra-teľ aj na-priek to-mu od-obe-rá zem-ný plyn bez súh-la-su (zmluv-né-ho vzťa-hu) do-dá-va-te-ľa (inej op-ráv-ne-nej oso-by), tak to-to ko-na-nie napĺňa zna-ky tres-tné-ho či-nu krá-de-že pod-ľa § 212 od-sek 2 pís-me-no e/ Tres-tné-ho zá-ko-na.

Úryvok z textu:
Úvod­ná poz­nám­ka (autor poz­nám­ky JUDr. Pe­ter Šam­ko) Niž­šie v texte je nas­ke­no­va­né us­mer­ne­nie Ge­ne­rál­nej pro­ku­ra­tú­ry SR (vy­da­né za­stu­pu­jú­cim ge­ne­rál­nym pro­ku­rá­to­rom), kto­ré vy­slo­vu­je práv­ny ná­zor, že v prí­pa­doch, keď dôj­de ku ko­na­niu spo­čí­va­jú­ce­mu v tom, že od­be­ra­te­ľo­vi zem­né­ho ply­nu je preu­ká­za­teľ­ne do­ru­če­né od­stú­pe­nie od zmlu­vy o do­dáv­ke zem­né­ho ply­nu (kto­rá zmlu­va ho op­ráv­ňo­va­la na od­ber za sta­no­ve­ných zá­
Autor: JUDr. Peter Sepeši
Zdroj: Učená právnická spoločnosť
Abstrakt: Predmetom príspevku je analýza problematiky organizovania verejných športových podujatí, ktorej súčasťou je aj veľmi aktuálna téma diváckeho násilia, z pohľadu prokuratúry Slovenskej republiky, považujeme za potrebné poukázať na ústavné poslanie a pôsobnosť prokuratúry vykonávanú prokurátormi, ktoré vytvárajú ústavný a zákonný rámec pre aktívnu participáciu prokuratúry a prokurátorov na riešení predmetnej problematiky.

Úryvok z textu:
Na úvod Predmetom príspevku je analýza problematiky organizovania verejných športových podujatí, ktorej súčasťou je aj veľmi aktuálna téma diváckeho násilia, z pohľadu prokuratúry Slovenskej republiky, považujeme za potrebné poukázať na ústavné poslanie a pôsobnosť prokuratúry vykonávanú prokurátormi, ktoré vytvárajú ústavný a zákonný rámec pre aktívnu participáciu prokuratúry a prokurátorov na riešení predmetnej problematiky. Ústavné poslanie prokuratúry Slovenskej republiky Zákl
Autor: JUDr. Slavomír Šúrek
Zdroj: Učená právnická spoločnosť
Abstrakt: Ak chce človek vykonávať svoju prácu na odbornej úrovni a profesionálne musí byť zodpovedný, a to tak pri príprave na výkon povolania, ako i pri samotnom jeho výkone. Zodpovednosť teda nespočíva iba v schopnosti znášať následky svojho konania, teda prijímať v prípade porušenia spoločensky alebo právne chránených pravidiel správania sa dôsledky za takéto nesprávne konanie, ale ku pochopeniu čo je správne musíme byť vychovávaní a vedení.

Úryvok z textu:
Úvod Právny čakateľ prokuratúry po zložení prokurátorskej skúšky a pred vymenovaním do funkcie prokurátora skladá do rúk generálneho prokurátora sľub ktorý znie: „Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy, že pri výkone svojej funkcie ich budem uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia a že v súlade s nimi budem vykonávať funkciu prokurátora nestranne a spravodlivo. Bu
Autor: JUDr. Erik Surmánek
Zdroj: Ulpianus
Abstrakt: Od 1. januára 2016 je účinny zákon č. 401/2015 Z. z., ktorým sa zásadným spôsobom novelizoval zákon č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov. Touto novelizáciou sa komplexne a nanovo upravil postup pri vybavovaní podnetov na prokuratúre, pričom za určitú novinku je možné považovať nové ustanovenie § 31 ods. 5 zákona o prokuratúre, ktoré obsahuje negatívny výpočet podaní, ktoré sa za podnet podľa tohto zákona nepovažujú.

Úryvok z textu:
Od 1. januára 2016 je účinny zákon č. 401/2015 Z. z., ktorým sa zásadným spôsobom novelizoval zákon č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov. Touto novelizáciou sa komplexne a nanovo upravil postup pri vybavovaní podnetov na prokuratúre, pričom za určitú novinku je možné považovať nové ustanovenie § 31 ods. 5 zákona o prokuratúre, ktoré obsahuje negatívny výpočet podaní, ktoré sa za podnet podľa tohto zákona nepovažujú. Podľa § 31 ods. 1 zákona o prokuratúre prokuráto
Autor: npor. JUDr. Miroslav Srholec
Zdroj: Právne listy
Abstrakt: Podstatou článku je námet do diskusie k súčasnému stavu vnímania povinností vyšetrovateľa v trestnom konaní

Úryvok z textu:
Cie­ľom člán­ku je pro­vo­ka­tív­no-po­le­mic­ký ná­met do dis­ku­sie k sú­čas­né­mu sta­vu vní­ma­nia po­vin­nos­tí vy­šet­ro­va­te­ľa/po­ve­re­né­ho prís­luš­ní­ka PZ[1] (ďa­lej len vy­šet­ro­va­teľ) v tres­tnom ko­na­ní a to s pri­hliad­nu­tím na práv­nu úp­ra­vu a ďal­šie sú­vis­los­ti. Laj­tmo­tí­vom člán­ku bu­de kri­ti­ka čo­raz čas­tej­šie­ho náh­ľa­du na prá­cu vy­šet­ro­va­te­ľa z vý­luč­né­ho poh­ľa­du práv­nej pro­fe­sie a je­ho „po­vin­nos­ti“ po­dať od­bor­né práv­ne sta­no­vis­
Autor: JUDr. Lenka Trnkusová PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Prokuratúra má ako subjekt dozoru významné miesto aj v rámci správneho súdnictva. Prokurátor má subsidiárne postavenie, nakoľko sa obracia na súd až v prípade, ak sa mu nepodarí dosiahnuť zákonnosť mimosúdne. Článok pojednáva o pôsobnosti prokuratúry, právomoci prokurátorov pri vykonávaní dozoru vo verejnej správe a o podmienkach postupu prokurátora v konaní.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Právnické osoby a fyzické osoby majú právo chrániť svoje práva a právom chránené záujmy pre súdmi, ale aj pred inými orgánmi Slovenskej republiky. Významným orgánom ich ochrany je prokuratúra. Prokurátor má špecifické postavenie, nakoľko vystupuje ako samostatný subjekt ktorý nesleduje záujmy ani účastníkov konania a ani správneho orgánu. Prokurátor musí pri svojom postupe dodržiavať viaceré podmienky, ktoré ustanovuje zákon a ktoré sú bližšie špecifikované v príspevku. Príspevok t
Autor: JUDr. Martina Krížovská
Zdroj: Učená právnická spoločnosť
Abstrakt: Príspevok sa zaoberá niektorými vybranými ústavnými princípmi, ich významom, vzájomným vzťahom a ich súčasnou aplikáciou. V príspevku sa bližšie rozoberá význam, ako i vzájomný vzťah ústavného princípu viazanosti právom, princípu deľby moci a potreby zakotvenia princípu kontroly a dozoru nad zákonnosťou orgánov verejnej správy v modernej demokratickej ústave. Príspevok zároveň poukazuje na štátne orgány Slovenskej republiky predstavujúce výnimku z teórie trojdelenia moci.

Úryvok z textu:
1. ÚVOD Motiváciou pre spracovanie príspevku na tému „zakotvenie ústavného princípu kontroly a dozoru nad dodržiavaním zákonnosti orgánov verejnej správy v Ústave SR", bola jednak skutočnosť, že táto téma stála doposiaľ na okraji záujmu odbornej i laickej verejnosti, ale i fakt, že rozmach takých negatívnych fenoménov ako sú korupcia, klientelizmus a zneužívanie štátnej moci dospel do takého štádia, ktoré si vyžaduje účinné a rýchle riešenie daného problému. Cieľom tohto prísp
Autor: JUDr. PhDr. Martin Skaloš PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Príspevok podáva prehľad historického vývoja štátneho zastupiteľstva a prokuratúry na našom území (t.j. v bývalom Československu) od roku 1945 až do roku 1989. Zaoberá sa právnou úpravou, vývojom, organizáciou a úlohami prokuratúry. Vývoj sa začína recepciou rakúskeho štátneho zastupiteľstva a inštitútu uhorskej prokuratúry do štruktúry štátneho aparátu prvej Československej republiky. Zásadnejšie zmeny nastali obzvlášť v roku 1948 a neskoršie v rokoch 1952 až 1956, teda v období, keď naše územie bolo poznačené politikou socializmu. V príspevku sú analyzované jednotlivé časové obdobia prokurat ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Úrad verejnej žaloby mal na našom území rôzne názvy. Po vzniku samostatného československého štátu bol pomenovaný ako štátne zastupiteľstvo a od roku 1948 bol tento úrad premenovaný na prokuratúru. Rozsah oprávnení, ktorými tieto úrady disponovali, sa v priebehu vývoja menil. K podstatnému rozšíreniu oprávnení došlo v roku 1948 na základe zákona o zľudovení súdnictva. Tak bola začatá etapa vývoja prokuratúry na našom území po vzore Sovietskeho zväzu. Nová sústava úradov verejnej
MENU