Nájdené právne články pre výraz: postavenie obetí trestných činov

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 6

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

1 dokument
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: JUDr. Martin Štrkolec PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Príspevok sa zaoberá právnym stavom de lege lata obetí trestných činov a poškodených trestným činom, a to najmä v kontexte novej právnej úpravy týkajúcej sa obetí trestných činov. Príspevok taktiež poukazuje na možné nedostatky a nedokonalosti tejto novej právnej úpravy, pričom neopomína tiež skúmanie súčasného postavenia poškodeného trestným činov v kontexte jednotlivých ustanovení Trestného poriadku. Na podklade uvedeného v závere príspevku autor formuluje návrhy de lege ferenda týkajúce sa skúmanej oblasti.

Úryvok z textu:
1. ÚVOD Pre označenie osoby, ktorá utrpela ujmu v súvislosti s určitým trestným činom sa v odbornej literatúre používajú najmä pojmy ako obeť trestného činu, respektíve poškodený trestným činom. Kým pojem obeť trestného činu bol v doterajšej právnej terminológii považovaný za kriminologický pojem, pojem poškodený trestným činom sa spájal takmer výlučne s trestným konaním. K zdôvodneniu použitia minulého času v predchádzajúcej vete príspevku sa dostaneme v jeho ďalších častiach. Z pohľ
Autor: JUDr. Natália Hangáčová
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: V súčasnosti bola v podmienkach Slovenskej republiky prijatá nová právna úprava - zákon č.274/2017 Z. z. o obetiach trestných činov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý nadobudol účinnosť dňa 1. januára 2018. Predmetná právna úprava má poskytovať väčšiu ochranu a podporu obetiam trestných činov. Zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších právnych predpisov poskytoval a poskytuje ochranu obetiam trestných činov iba v priebehu trestného konania, neskôr boli obete trestných činov odkázané na pomoc svojho okolia, ktoré vo všeobecnosti nevie akým spôsobom na vzniknutú sit ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
ÚVOD: Tak ako každý trestný čin má svojho páchateľa, má väčšina trestných činov aj svoju obeť (resp. obete) snáď až na výnimky, ktoré tvoria tzv. victim-less trestné činy.1 Naopak obeťami ekonomickej trestnej činnosti, najmä daňových trestných činov nie sú individuálne osoby ale spoločnosť ako celok. Pri cezhraničnej daňovej trestnej činnosti sú obeťami trestných činov obyvatelia celej Európskej únie, nakoľko konkrétne pri podvodoch spojených s daňou z pridanej hodnoty (ďalej len “DPH
Autor: JUDr. Andrej Beleš PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Predkladaný príspevok sa komparáciou vybraných aspektov právnej úpravy postavenia a práv obetí trestných činov na Slovensku, v Českej republike a v Rakúsku, resp. porovnaním implementácie smernice 2012/29/EÚ do týchto právnych poriadkov.

Úryvok z textu:
Úvod Základný štandard práv obetí trestných činov na území Európskej únie majú zabezpečovať smernice Rady (a Európskeho parlamentu) č. 2004/80/ESz 29. apríla 2004 o náhradách obetiam trestnej činnosti, resp. č. 2012/29/EÚz 25. októbra 2012, ktorou sa stanovujú minimálne normy v oblasti práv, podpory a ochrany obetí trestných činov. Transpozícia úpravy práv a postavenia obetí sa v jednotlivých členských štátoch odlišuje, svojou systematikou, používanými pojmami, resp. aj rozsahom garant
Autor: JUDr. Lenka Vráblová
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Autorka v príspevku skúma postavenie a ochranu obetí v súvislosti s trestnými činmi extrémizmu v súčasnosti, na úrovni slovenského vnútroštátneho práva. Zaoberá sa aktuálnym postavením obete po prijatí zákona č. 274/2017 o obetiach a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Extrémizmus je v uplynulých rokoch jedným z najvýraznejších problémov nie len jednotlivých krajín, ale spoločnosti ako takej, ktorý naberá na svojej intenzite. Dnešná bezpečnostná situácia vo svete a globálne problémy sú živnou pôdou pre rozmach extrémizmu a radikalizmu.  Extrémizmus a radikalizácia sú pojmy, ktoré sú v dnešnej spoločnosti skloňované na rôznych úrovniach, predovšetkým v politickej sfére. Ide o multidisciplinárny problém, ktorý je potrebný riešiť na rôz
Autor: JUDr. Tatiana Kanáliková
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Príspevok je venovaný problematike postavenia a odškodnenia obetí trestných činov v zmysle európskych štandardov. Pozornosť sa zameriava na aktivitu Rady Európy, Európskej únie a napokon i Organizácie spojených národov v tejto oblasti. Príspevok prináša prehľad a základnú charakteristiku najvýznamnejších dokumentov prijatých na pôde uvedených subjektov.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Za jeden z prejavov vývoja trestného konania v historickom kontexte, je okrem iného možné považovať postupný rozvoj a zvyšovanie úrovne práv osôb, ktoré majú účasť na trestnom konaní. Môžeme hovoriť o postupne sa zvyšujúcej garancii takýchto práv. Pokiaľ ide o obete trestných činov, teda osoby, ktoré boli spáchanými trestnými činmi zasiahnuté a boli im v tejto súvislosti spôsobené rozmanité škody, v prvopočiatkoch vývoja trestného konania sa o ich špeciálnom postavení neuvažovalo,
MENU