Nájdené právne články pre výraz: potrestanie páchateľa

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 34

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

137 dokumentov
68 dokumentov
356 dokumentov
5 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: Ivona Fabianová
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Pre obete vojen, či najrozličnejších konfliktov je azda najdôležitejšie domôcť sa práva, nastoliť spravodlivosť, potrestať páchateľov, rehabilitovať poškodených a opätovne tak vybudovať dôveru k štátnym orgánom, či iným inštitúciám. Práve vtedy sa k slovu dostávajú súdy, ktorých úloha sa tak vo vnútroštátnom, ako aj medzinárodnom práve stále zvyšuje. So snahou o znovuobnovenie spravodlivosti, bezpečnosti a mieru v postkonfliktnom prostredí poznačeného vojnami, krutosťou, neľudským zaobchádzaním s civilným obyvateľstvom a porušovaním ich základných ľudských práv a slobôd sme sa mohli stretnúť a ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Úvod Pre obete vojen, či najrozličnejších konfliktov je azda najdôležitejšie domôcť sa práva, nastoliť spravodlivosť, potrestať páchateľov, rehabilitovať poškodených a opätovne tak vybudovať dôveru k štátnym orgánom, či iným inštitúciám. Práve vtedy sa k slovu dostávajú súdy, ktorých úloha sa tak vo vnútroštátnom, ako aj medzinárodnom práve stále zvyšuje. So snahou o znovuobnovenie spravodlivosti, bezpečnosti a mieru v postkonfliktnom prostredí poznačeného vojnami, krutosťou, ne
Autor: Mgr. Tomáš Čentík
Zdroj: Ulpianus
Abstrakt: K napísaniu tohto článku ma priviedla nespokojnosť s uplatňovaním princípu ultima ratio v trestnom práve, ktorý sa stal v aplikačnej praxi súdov a orgánov činných v trestnom konaní vďačným nástrojom ako urýchlene uzavrieť konkrétnu trestnú vec bez jej náležitého objasnenia a potrestania páchateľa napriek tomu, že boli naplnené všetky podmienky na vznik trestnej zodpovednosti.

Úryvok z textu:
K napísaniu tohto článku ma priviedla nespokojnosť s uplatňovaním princípu ultima ratio v trestnom práve, ktorý sa stal v aplikačnej praxi súdov a orgánov činných v trestnom konaní vďačným nástrojom ako urýchlene uzavrieť konkrétnu trestnú vec bez jej náležitého objasnenia a potrestania páchateľa napriek tomu, že boli naplnené všetky podmienky na vznik trestnej zodpovednosti. Spôsob akým je tento princíp v rozhodovacej praxi najmä pri maje
Autor: JUDr. Jana Schäfferová
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Alternatívne tresty ponúkajú inú možnosť potrestania páchateľa než je uloženie trestu odňatia slobody. Sú alternatívou k preplneným väzniciam , v ktorých je odsúdený izolovaný od spoločnosti, čo so sebou nesie množstvo negatívnych dôsledkov. Páchateľ sa stáva pasívnym členom spoločnosti, nemusí pracovať, nemá možnosť hľadať si prácu či organizovať svoj voľný čas. Navyše má zabezpečené ubytovanie, stravu, zdravotnú a sociálnu starostlivosť, a to všetko na účet daňových poplatníkov. Aj to je jeden z dôvodov, prečo sa niektorí páchatelia do väzenia opakovane vracajú. Krátkodobý trest odňatia slob ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Rekodifikáciou koncepcie trestného práva v Slovenskej republike došlo k zavedeniu dvoch nových alternatívnych trestov- trest Domáceho väzenia a trest povinnej práce. Cieľom mojej práce a teda jej hlavným zameraním je práve preto spomínaný trest domáceho väzenia a trest povinnej práce. „ Sociálna zmena vrátane zmeny hodnôt a zmeny „ ducha doby“ by mohla byť pripásaná rozhodujúcej funkcii, prirodzene, že to v žiadnom prípade nevylučuje fatálne prijatie ničoho, čo sa ukázalo ako chy
Autor: JUDr. Mgr. Jozef Medelský PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Alternatívne tresty sú jednou z možností sankcionovania páchateľa trestného činu za jeho protiprávne konanie. Základnou filozofiou alternatívnych trestov, ako právneho následku trestného činu, je potrestanie páchateľa pričom samotné potrestanie nebude spojené s odňatím slobody. Jednotlivé alternatívne tresty tvoria neoddeliteľnú súčasť zákon č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov. Trest domáceho väzenia je jedným z alternatívnych trestov na ktoré sa upriami tento príspevok. Príspevok sa zameria na právnu úpravu uvedeného alternatívneho trestu, poukáže na využívanie - uklad ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Trest je následkom trestného činu. Ponímanie trestania sa v histórii ľudstva menilo, čo sa prejavovalo v nachádzaní nových a účinnejších spôsoboch postihovania páchateľov trestného činu. Bipartícia sankcií priniesla delenie sankcií na tresty a ochranné opatrenia. Cieľom ochranných opatrení bola možnosť poskytnúť páchateľovi trestného činu, resp. činu inak trestného pomoc, ktorá mala byť zavŕšená jeho nápravou a zaradením do života. Ďalším míľnikom v oblasti vývoja trestu bolo postu
Autor: JUDr. Ing. Timotej Baďo
Zdroj: Učená právnická spoločnosť
Abstrakt: V nasledujúcom článku sa autor zoberá aplikáciou materiálneho korektívu výkladom skutkových podstát trestných činov. Autor v ňom odmieta súčasnú rozhodovaciu prax Najvyššieho súdu SR, ktorá pripúšťa aplikáciu materiálneho korektívu len pri prečinoch, pričom poukazuje na dôvody, pre ktoré považuje takýto prístup za rozporný so spravodlivosťou.

Úryvok z textu:
Súčasná rozhodovacia prax Najvyššieho súdu SR[1] svedčí takému prístupu k posudzovaniu zákonných znakov skutkových podstát trestných činov, keď právna úprava umožňuje posudzovať materiálnu stránku spáchaného trestného činu len pri tých trestných činoch, ktoré sú prečinmi. Z uvedeného je a priori vyvoditeľný taký myšlienkový postup súdu, že vo vzťahu k zločinom stačí pre vznik trestnej zodpovednosti naplniť znaky skutkovej podstaty len formálne, nakoľko zákonodarca vyjadril závažnosť konania,
Autor: JUDr. Soňa Strýčková
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Článok sa zaoberá úvahou nad alternatívnymi trestami z pohľadu dosiahnutia účelu trestu, resp. kladie si za cieľ postaviť do protikladu výsledky dosahované prostredníctvom nepodmienečného trestu odňatia slobody a systém alternatívneho riešenia trestných vecí. Právny systém Slovenskej republiky sa zaraďuje medzi krajiny, ktoré sú postavené do systému nápravy a prevýchovy páchateľov trestných činov, pričom však aplikačná prax toho dôkaz nie je, práve naopak. Presadzovanie alternatívnych trestov však nepochybne zastáva svoje miesto a postavenie v systéme trestných sankcií, je však potrebné nastav ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
ÚVOD Dosiahnutie účelu trestu, pojem trest a v neposlednom rade alternatívne tresty sú nepochybne stále aktuálnou témou a to nie len v inštanciách akademických úvah, ale aj v dôsledku potrieb aplikačnej praxe. S uvedenými pojmami sa nepochybne spájajú aj termíny ako trestná politika či druhy trestných sankcií. Úvod do načrtnutej problematiky možno chápať ako všeobecný koncept trestnej politiky v spojitosti s následkom nastávajúcim po právoplatnosti vyhláseného odsudzujúceho rozsudku.
Autor: JUDr. Maroš Čelár
Zdroj: Projustice
Abstrakt: Príspevok sa venuje téme postaveniu prokurátora v konaní pred súdom. Autor sa v ňom zameriava na opis základných práv a povinností v tomto konaní, ako zdôraznenie tej skutočnosti, že dôkazné bremeno v tomto štádiu trestného konania zaťažuje výlučne iba prokurátora. Takisto sa v tomto príspevku venuje aj právnej úprave týkajúcej sa tzv. dohadovacieho konania v rámci konania o dohode o vine a treste v konaní pred súdom. Opisuje priebeh tohto konania, ako aj situácie, ktoré počas tohto konania môžu nastať a následné procesné dôsledky.

Úryvok z textu:
Úvod Trestné konanie možno charakterizovať ako zákonom stanovený a určený postup orgánov činných v trestnom konaní (ďalej len OČTK) a súdov, pri rešpektovaní základných práv a slobôd, ktorého hlavným cieľom je zistenie a objasnenie skutočností o trestnom čine- osoba páchateľa, znaky trestného činu (t.j. zistenie, či vôbec ide o trestný čin, prípadne iný správny delikt či priestupok), tiež posúdenie otázky pohnútok, motívu páchateľa a rovnako aj zabezpečenie potrestania páchateľa. V trestn
Autor: Mgr. Lukáš Mareček PhD.
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Starobylé chorvátske mesto Dubrovník so svojou dlhou a osobitnou históriou, v priebehu svojej cesty dejinným vývojom bolo viac či menej slobodné kupecké mesto s prísnou spoločenskou hierarchiou. Svoju historickú zástavbu a charakteristický zjav si ponechalo mesto aj po strate suverenity, začiatkom 19. storočia a to až do dnešných dní. Práve pre svoju nerušenú historickú zástavbu, bolo v roku 1979 zaradené aj do zoznamu UNESCO. Celé mesto je jednou veľkou pešou zónou nachádzajúcou sa medzi úzkymi uličkami, ktoré objímajú impozantné hradby. Táto perla Jadranu bola ale 06. decembra 1991, bombard ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Úvod Starobylé chorvátske mesto Dubrovník so svojou dlhou a osobitnou históriou, v priebehu svojej cesty dejinným vývojom bolo viac či menej slobodné kupecké mesto s prísnou spoločenskou hierarchiou. Svoju historickú zástavbu a charakteristický zjav si ponechalo mesto aj po strate suverenity, začiatkom 19. storočia a to až do dnešných dní. Práve pre svoju nerušenú historickú zástavbu, bolo v roku 1979 zaradené aj do zoznamu UNESCO. Celé mesto je jednou veľkou pešou zónou nachádzajúcou sa
Autor: Mikhail Belkin
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Autor bude sledovať vývoj konceptu sankcii a cieľov sankcii v dejinách trestného práva Ruska na príklade hlavných trestných normatívnych právnych aktov.

Úryvok z textu:
ÚVOD Trest predstavuje zložitý sociálno-právny jav, ktorý v priebehu historického vývoja ľudstva, a najmä v priebehu formovania a vývoja ruského štátu a práva prešiel výraznými zmenami.. Skúmanie vývoja trestu je nevyhnutné pre správne pochopenie jeho účelu, prevencie opakovania chýb a hľadanie nových progresívnych riešení. Dejiny vývoja trestu v ruskom trestnom práve môžeme rozdeliť do niekoľkých etáp: 1. Obdobie feudalizmu, 8. - 17. storočie. 2. Obdobie vzniku absolutistickej mo
MENU