Nájdené právne články pre výraz: poučenie svedka

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 2

V prípade, že sa Vám zobrazil malý počet výsledkov vyhľadávania, pozrite si náš: Správny postup pri vyhľadávaní uvedený vyššie alebo náš videonávod na radikálne zefektívnenie práce. Ak problémy pretrvávajú, skopírujte link našej adresy a odošlite nám ho na info@judikaty.info.


Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

15 dokumentov
8 dokumentov
62 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: JUDr. Matúš Harkabus
Zdroj: Právne listy
Abstrakt: Autor reaguje na príspevok s názvom "Skutočne môže byť páchateľ trestného činu svedkom vo svojej vlastnej trestnej veci?"

Sprievodný text: V čís-le 2/2012 ča-so-pi-su Ma-gis-ter Of-fi-cio-rum bol uve-rej-ne-ný môj prís-pe-vok s náz-vom „Lik-vi-dá-cia dô-ka-zov zo stra-ny pá-cha-te-ľov tres-tnej čin-nos-ti a prin-cíp ne-mo te-ne-tur se ip-sum ac-cu-sa-re“.[1] V tom-to prís-pev-ku som v pod-sta-te ar-gu-men-to-val v pros-pech tres-tné-ho stí-ha-nia pá-cha-te-ľa pre trest-ný čin kri-vej vý-po-ve-de, ak lik-vi-du-je dô-ka-zy sved-čia-ce o je-ho tres-tnej čin-nos-ti a nás-led-ne po-dá vy-mys-le-né tres-tné ozná-me-nie a vy-po-ve-dá v pro-ces-nom pos-ta-ve-ní sved-ka - poš-ko-de-né-ho k vy-mys-le-né-mu tres-tné-mu či-nu, kto-rým ma-li byť tie-to dô-ka-zy zni-če-né/od-strá-ne-né. Ty-pic-ky ide o prí-pad pá-cha-te-ľa, kto-rý skrá-ti daň a nás-led-ne v úmys-le za-kryť sto-py už spá-cha-nej tres-tnej čin-nos-ti fin-gu-je krá-dež úč-tov-ných dok-la-dov.

Úryvok z textu:
V čís­le 2/2012 ča­so­pi­su Ma­gis­ter Of­fi­cio­rum bol uve­rej­ne­ný môj prís­pe­vok s náz­vom „Lik­vi­dá­cia dô­ka­zov zo stra­ny pá­cha­te­ľov tres­tnej čin­nos­ti a prin­cíp ne­mo te­ne­tur se ip­sum ac­cu­sa­re“.[1] V tom­to prís­pev­ku som v pod­sta­te ar­gu­men­to­val v pros­pech tres­tné­ho stí­ha­nia pá­cha­te­ľa pre trest­ný čin kri­vej vý­po­ve­de, ak lik­vi­du­je dô­ka­zy sved­čia­ce o je­ho tres­tnej čin­nos­ti a nás­led­ne po­dá vy­mys­le­né tres­tné ozná­me­nie a vy­po­ve­dá v
Autor: Dr.h.c., prof., JUDr. Lucia Kurilovská PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Príspevok sa zaoberá analýzou výsluchu obzvlášť zraniteľnej obete, špecifikám tohto výsluchu, jeho príprave a taktiež subjektom, ktoré sa ho zúčastňujú.

Úryvok z textu:
Lucia Kurilovská[2] Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta 1 ÚVOD V §2 ods. 21 zákona č. 301/2005 Z.z Trestný poriadok v znení neskorších zákonov (ďalej len „Trestný poriadok“). je novo formulovaná zásada ochrany obetí v trestnom konaní, ktorá priamo súvisí s relatívne novou právnou úpravou, zákonom č. 274/2017, účinný od 01. 01. 2018 o obetiach trestných činov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o obetiach“), ktorým sa do slovenského právneh
MENU